10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 215-216

2
2658

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 215-216
Evet değerli takipçilerimiz geldik 10. sınıf tuna yayıncılık kitap cevaplarının sonuna. Buda demektir kiyeni bir eğitim öretim yılıda sona ermiş. https://yahyagungor.net olarak sizlere tüm kitap cevaplarını sunacağız. Yıllar boyu beraber derslere yardımcı kaynaklar oluşturacağız.

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.
1. Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletlerinin ……………………………………………. Cephesi’ndeki başarısızlıkları üzerine Rusya’da ihtilal çıkmıştır.
2. Osmanlı Devleti ……………………………………….. Antlaşması’na göre Oniki Ada’yı geçici olarak İtalya’ya bırakmıştır.
3. Osman Hamdi Bey, Padişah II. Abdülhamit’in emriyle İstanbul’daki …………………………………. Müzesini kurmuştur.
4. Kuzey Afrika’da bir Osmanlı toprağı olan Tunus 1830’da ………………………………………… tarafından işgal edilmiştir.
5. Rusya ………………………………… Antlaşması’nın 61. maddesine göre Osmanlı Devleti’ne, Ermenilerin bulunduğu
yerlerde ıslahat yapma yükümlülüğü getirmiştir.
6. Osmanlı Medeni Kanunu ……………………………………………. Paşa tarafından hazırlanmıştır.
7. Viyana Kongresi’nden sonra Avrupa’da başlayan monarşilerin yeniden güçlenmesi sürecine ……………………… ……… Dönemi adı verilmiştir.
8. Rumlar ……………………………………. Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlıklarını kazanmışlardır.
9. Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı Padişah ……………………………………… zamanında yapılmıştır.
10. Osmanlı Devleti, Mısır sorununda İngiltere’nin desteğini almak için bu devletle …………………………………Antlaşması’nı imzalamıştır.

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız
( ) 1. Sened-i İttifak III. Selim Dönemi’nde imzalanmıştır.
( ) 2. Osmanlı Devleti, Paris Antlaşması’yla bir Avrupa devleti sayılmıştır.
( ) 3. Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımının etkisinde kalarak bağımsızlık amacıyla ayaklanan ilk topluluk
Rumlardır.
( ) 4. Osmanlı Devleti için “hasta adam” ifadesi Rus Çarı I. Nikola tarafından kullanılmıştır.
( ) 5. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti anayasal düzene geçmiştir.
( ) 6. Sultan Abdülmecit seyahat amacıyla Avrupa’ya giden ilk Osmanlı padişahıdır.
( ) 7. Dömeke Meydan Savaşı Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılmıştır.
( ) 8. Kanun-ı Esasi’ye göre Osmanlı Mebusan Meclisi halkın seçtiği temsilcilerden oluşacaktır.
( ) 9. Ziya Gökalp, Türkçülük akımının temsilcilerinden biridir.
( ) 10. İkinci Balkan Savaşı ile Edirne yeniden Osmanlı topraklarına katılmıştır.

C) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Düyun-ı Umumiye kimler tarafından, hangi amaçla kurulmuştur?
2. İngiltere’nin Ermeni politikasının amaçları nelerdir?
3. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’ni açarak ulaşmak istediği amaçlar nelerdir?
4. II. Mahmut “Denize düşen yılana sarılır.” sözünü hangi olay üzerine ve ne amaçla söylemiştir?
5. Osmanlıcılık akımının ortaya çıkış sebepleri ve bu fikir akımının amacı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
6. Şark Meselesi nedir? Açıklayınız.
7. Osmanlı Devleti’nin Kanun-ı Esasi’yi İstanbul (Tersane) Konferansı’nın toplandığı gün ilan etmesi bir rastlantı sonucu mudur? Neden?
8. Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı’ndan galip devletler tarafında çıkmasına rağmen Paris Antlaşması’nın hangi maddeleriyle yenilmiş bir devlet gibi kabul edilmiştir?
9. Osmanlı topraklarında 19. yüzyılda çıkan isyanlar ile Mehmet Ali Paşa Ayaklanması’nı karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?
10. Osmanlı Hükûmetinin 1915’te çıkardığı Tehcir Kanunu ile ulaşmak istediği amaçlar nelerdir?

 

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. 1876’da ilan edilen Kanun-ı Esasi’nin;
I. Âyan Meclisi üyelerini padişahın seçmesi
II. Hükûmetin padişaha karşı sorumlu olması
III. Mebusan Meclisi üyelerinin, dört yıllığına halk tarafından seçilmesi
özelliklerinden hangisi ya da hangilerinin demokratik
nitelikte olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
2. Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Fermanı’yla gayrimüslimlerin
haklarını genişletmesinde;
I. Halkın yönetime katılmasını sağlamak,
II. Devletin dağılmasını engellemek,
III. Avrupa devletlerinin Osmanlı iç işlerine karışmasını
önlemek
amaçlarından hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
3. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nde
Vaka-i Hayriye adı verilen Yeniçeri Ocağının kaldırılmasının
sonuçlarından biri olduğu söylenebilir?
A) Islahat sürecinin hızlanması
B) Askerî başarıların artması
C) Ayaklanmaların sona ermesi
D) Avrupa ile ilişkilerin gelişmesi
E) Devlet giderlerinin azalması
4. Avrupa devletleri Viyana Kongresi’nde monarşilere
karşı başlayan milliyetçilik hareketlerini önleme kararı
almalarına rağmen Osmanlı Devleti içindeki azınlıkların
bağımsızlık taleplerini desteklemişlerdir.
Bu bilgilere dayanarak Avrupa devletleri ile ilgili;
I. Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirleri benimsemişlerdir.
II. Osmanlı Devleti’ni parçalamaya çalışmışlardır.
III. Siyasi alanda çifte standart uygulamışlardır.
yorumlarından hangisi ya da hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
5. İngiltere ve Fransa, Rusya’nın sıcak denizlere açılma
politikası karşısında Osmanlı Devleti’ni desteklerken;
I. Sömürgelerine giden yolların güvenliğini sağlamak,
II. Osmanlı Devleti’nin güçlenmesini sağlamak,
III. Osmanlı Devleti’nin kendilerine tanıdığı ayrıcalıkları
korumak
hedeflerinden hangisi ya da hangilerini gerçekleştirmek
istemişlerdir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
6. Tanzimat Fermanı’nın “Kimseye kanunen suç sayılmayan
cezalar verilmeyecektir.” hükmü, Fransız
İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi’nin getirdiği
aşağıdaki ilkelerden hangisinin, Osmanlı Devleti’ne
yansıması olarak değerlendirilebilir?
A) Adil yargılanma B) Millî egemenlik C) Kanunilik
D) Milliyetçilik E) Mülkiyet
7. Sened-i İttifak’ta yer alan;
I. Âyanlar kendi bölgelerinde asker toplayabileceklerdir.
II. Âyanlar, padişahın yüksek otoritesini tanıyacaklardır.
III. İstanbul’da isyan çıkarsa âyanlar, isyanın bastırılmasına
yardımcı olacaklardır.
hükümlerinden hangisi ya da hangilerinin Osmanlı
Devleti’nin merkezî otoritesini güçlendirmeye
yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
8. 19. yüzyılda Avrupa malları Osmanlı iç pazarlarını
istila ederken ham madde ihracatında artış olmuştur.
Buna göre;
I. Osmanlı Devleti’nin sanayi mallarında dışa bağımlılığı
artmıştır.
II. Avrupa ülkelerinin ticaretinde Osmanlı Devleti’nin
payı artmıştır.
III. Osmanlı Devleti millî kaynaklarını en iyi şekilde
değerlendirmiştir.
yargılarından hangisi ya da hangilerinin kesinlikle
doğru olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
9. Osmanlı Devleti’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden
hangisinde Fransız İhtilali’nin etkisinin
olduğu söylenemez?
A) Sırp İsyanı’nın çıkması
B) Mısır’ın elden çıkması
C) Kanun-ı Esasi’nin ilanı
D) Tanzimat Fermanı’nın ilanı
E) Islahat Fermanı’nın ilanı
10. Edirne Antlaşması’nın;
• Yunanistan bağımsız olacaktır.
• Sırbistan, Eflâk ve Boğdan’a özerklik tanınacaktır.
• Osmanlı Devleti, Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecektir.
hükümlerinden yola çıkılarak;
I. Osmanlı sınırları daralmıştır.
II. Osmanlı maliyesi zarara uğratılmıştır.
III. Rumlar bağımsızlıklarını Osmanlı Devleti’nin izniyle
kazanmışlardır.
yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

REKLAMSTORE

2 YORUMLAR

  1. dün c şıkkındaki soruların cevaplarını ekranda gördüm çözerim ben ehliyet sorularını hiç bilmediğim halde cevap anahtarına bakmadanda çözebiliyorum malesef sorun bende değil gogul uyarmakla iyi yapmış

CEVAP VER

Please enter your comment!
İsminiz