11. Sınıf İnkılap Ata yayıncılık Sayfa 163-164 Cevapları

0
17581

11. Sınıf İnkılap Ata yayıncılık Sayfa 163-164 Cevapları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
SORU:1. Saltanatın kaldırılmasının siyasal sonuçları nelerdir? Açıklayınız.

CEVAP: • Ülkede iki ayrı yönetimin bulunmasına son verildi.
• Altı yüz yıllık Osmanlı saltanatı sona erdi.
• Ulusal egemenliğin tam olarak sağlanması için önemli bir adım atıldı.
• TBMM Türkiye’de tek yasal güç haline geldi.
• Din ve devlet işlerinin tek bir makamın elinde bulunmasına son verildi.Böylece laiklik alanında da ilk önemli adım atılmış oldu.
• Son Osmanlı Sultanı VI.Mehmet Vahdettin 17 Kasım 1922’de ülkeyi terk etti.
• TBMM Halifeliğin İngiltere tarafından kullanılmasını engellemek amacıyla Osmanlı Hanedanından Abdülmecid Efendiyi halife seçtiğini ilan etti.
• Halifelik Osmanlı Devletindeki siyasi gücünü kaybederek sembolik bir makam haline geldi.
• Yapılacak İnkılaplara zemin hazırlandı.
• Lozan Barış görüşmelerinde Türkiye’nin tek bir heyet tarafından temsil edilmesi sağlandı.Böylece İtilaf devletlerinin ikilik çıkarma planı sonuçsuz kaldı.

SORU:2. Lozan Barış Görüşmeleri’nde Türk heyetinin temel amaçları nelerdir?

CEVAP: Türk heyeti, Lozan’ı bağımsızlık savaşını kazandıktan sonra dünya devletleri ile eşit şartlarda yaşama hakkı talep edeceği, Misakımillî sınırlarını diğer devletlere kabul ettirebileceği yer olarak görüyordu.

Lozan’da asla taviz verilmeyecek iki konu tespit edilmişti. Bu konular aşağıda verilmiştir:
• Doğu Anadolu Bölgesi’nde planlanan Ermeni Devleti’nin kurulmasına kesinlikle izin verilmeyecek.
• Türk ekonomisinin gelişimine engel olan kapitülasyonlar uygulamadan kaldırılacak.


SORU:3. Cumhuriyet rejiminin özellikleri nelerdir? Anlatınız.

CEVAP: Cumhuriyet rejiminin özellikleri;
1) Cumhuriyette temel ilke seçimdir.
2) Cumhuriyet rejiminde egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.
3) Cumhuriyet rejimi, demokratik ve insan haklarına saygılı bir devlet şeklidir.
4) Türk milletinin tabiatına ve adetlerine en uygun yönetim şeklidir.

Cumhuriyet rejiminin özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi;

Yönetiminin özelliği, seçim esasına dayanan bir yönetim oluşudur. Seçimin, gerek seçme gerekse seçilme hakkı açısından belli bir kişiye, belli bir gruba, belli bir sınıfa ait olmayıp; bütünüyle millete ait olmasıdır.

Cumhuriyet rejimi, her şeyden önce kamu yararını ön planda tutan, kamu yararına dayanan bir yönetim şeklidir. Rejimin gücünü, geniş halk kitlesinin bütününden, millet iradesinden almasıdır.

Cumhuriyet rejimi, devlet yaşantımıza, siyasi yaşantımıza egemenliğin bir kişiye, bir gruba, bir sınıfa değil, doğrudan millete ait olduğu gerçeğini kazandırmıştır.

Cumhuriyet rejimi, bütün vatandaşları yasa önünde eşit sayar, onlar arasında hiçbir ayrıcalık tanımaz, onların devlet yönetimine eşit olarak katılımını sağlar. Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini devlet teminatı altına alır.

Cumhuriyet akla, mantığa, bilime, toplumun gereklerine ve ihtiyaçlarını gidermeye en uygun ve insana değer veren bir devlet yönetim biçimidir. “Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır.” İnsanın, dolayısıyla toplumun gelişme ortamını hazırlayan, koruyan en iyi yönetim biçimidir.


SORU:4. Halifeliğin kaldırılmasının sonuçları nelerdir?

CEVAP: 

  • Halifeliğin kaldırılmasıyla laik düzene geçiş kolaylaştı. Devrimlere karşı dinin istismar edilmesi engellendi. Daha bağımsız bir dış politika izleme imkânı doğdu.
  • Halifeliğin kaldırılması, eski rejim taraftarlarını etkisizleştirmiş, iç ve dış politikada bağımsızlığın sağlanmasına, Avrupa ile aynı prensiplerde buluşulmasına yardımcı olmuştur.
  • Laikliğe geçiş süreci hızlanmıştır.
  • Ulusal egemenlik anlayışı güçlenmiştir.
  • Yapılacak inkılâpların gerçekleştirilmesi kolaylaşmıştır.
  • TBMM’deki muhalefetin etkisi azalmıştır.
  • Halifeliğe bağlı kurumlarda yeni düzenlemeler gerçekleştirilerek bu kurumların TBMM’nin denetimine girmesi bağlanmıştır.
  • Ümmetçi devlet anlayışından ulusçu devlet anlayışına geçiş süreci hızlanmıştır.
  • Saltanatın kaldırılmasına rağmen hâlâ etkisini sürdürmeye çalışan Osmanlı Hanedanı'nın bu durumuna son verilmiştir


SORU:5. Çok partili hayata neden ihtiyaç duyulmuştur? Belirtiniz.

CEVAP:  Partiler halkı temsil ederler. Her düşünce kendisini mecliste temsil edebilme ve sesini duyurabilme gücüne sahip olmalıdır. Demokrasi, insanların isteklerini ifade etmesi ise, tek bir partinin tüm insanların isteklerine tercüman olması mümkün değildir. Bu sebepten dolayı, demokratik düzenlerde çok partili hayat olmazsa olmazdır.
B. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

1. (D)Hastalıkların nedenlerini bulmak ve tedavi yöntemlerini uygulamak için 1931 yılında Hıfzıssıhha Enstitüsü faaliyete geçmiştir.
2. (Y)1 Ocak 1926 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hicri takvimi kullanmaya başlamıştır.
3. (Y)Kabotaj Kanunu ile yabancı devletlere verilen ticari ayrıcalıklar genişletilmiştir.
4. (D)Türkiye İktisat Kongresi’nde ekonomik alanda kalkınmak için yapılması gerekenler görüşülmüştür.
5. (D)Takvim, saat ve ölçülerde değişikliğin kabulü ile ülke içinde ve milletlerarası sahada yaşanan ticari ve ekonomik kargaşaya son verilmiştir.

 

C. “Millet Mektepleri, Mecelle, Fransa, Tevhiditedrisat Kanunu, İş Bankası, Soyadı Kanunu,Türk Ocakları, Medeni Kanun, İsviçre, Etibank”
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen uygun kelimeleri yazınız.
1. Kişilerin evlenme, boşanma, miras bırakma gibi her türlü ilişkilerini düzenleyen MEDENİ KANUN 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilmiştir.
2. Okuma yazma bilmeyen Türk vatandaşlarına yeni harfl erle okumayı öğretmek için MİLLET MEKTEPLERİ açılmıştır.
3. SOYADI KANUNU ile toplumsal hayatta görülen karışıklıklara son verilmiş ve toplumsal ayrıcalık bildiren unvanlar kaldırılmıştır.
4. İş insanlarına kredi sağlamak amacıyla Türkiye’nin ilk özel bankası olan İŞBANKASI 26 Ağustos 1924 tarihinde kurulmuştur.
5. 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren Medeni Kanun İŞVİÇRE ’den alınmıştır.

 

 

Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. I. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
II. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
III.Tevhiditedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
Yukarıdaki inlılaplardan hangisi ya da hangileri kişinin toplum içinde belirginleşmesini sağlamıştır?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. I, II ve III

2. Saltanatın kaldırılması ile;
I. Laiklik benimsenmiş,
II. Ülke içerisindeki iki ayrı yönetim sona ermiş,
III. TBMM Hükûmeti ülkenin tek temsilcisi hâline gelmiştir.
Buna göre saltanatın kaldırılması ile aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır?
A. Ulusal bağımsızlığın
B. Dünya barışının

C. Ulusal egemenliğin
D. Toprak bütünlüğünün
E. Uluslararası eşitliğin


3. Şeyh Sait’in “Din elden gidiyor” propagandası ile başlattığı isyan, hilafet ve saltanatın kaldırılmasını hazmedemeyenler arasında hızla yayılmış, doğu illerinde etkili olmuştur.
Buna göre isyan hareketinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenemez?
A. Laik yönetime
B. Demokratik yapıya
C. Çağdaşlaşma hareketlerine
D. Millî egemenliğe

E. Toprak ağalığına

 


4. Türk kadınları;
I. Milletvekili seçme ve seçilme,
II. İstediği mesleğe girebilme,
III. Mirastan eşit pay alma
haklarından hangisini/hangilerini cumhuriyetin kuruluşundan sonra elde etmiştir?

A. I, II ve III
B. II ve III
C. Yalnız III
D. Yalnız II
E. Yalnız I

 


5. Lozan Barış Antlaşması’nın;
I. Kapitülasyonlar kaldırılacaktır,
II. Musul’un durumu 9 ay içerisinde Türkiye ile İngiltere arasındaki görüşmelerle belirlenecektir,
III. Boğazlar milletlerarası bir komisyon tarafından yönetilecektir
maddelerinden hangisinin/hangilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından egemenlik haklarını sınırlayıcı nitelikte olduğu savunulabilir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II

C. Yalnız III
D. I ve II
E. II ve III

REKLAMSTORE

CEVAP VER

Please enter your comment!
İsminiz