11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 125-208 arası

1
6317

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 125-209 arası
11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 125
Hazırlık Çalışması

1. Atatürk’ün düşünce dünyasının oluşumunda etkili olan unsurlar nelerdir? Araştırınız.
2. Atatürkçülüğün kaynakları hakkında araştırma yapınız.
3. Atatürk’ün “Türk milletinin karakterine ve âdetlerine en uygun yönetim, cumhuriyet yönetimidir.” sözünden ne anlıyorsunuz? Tartışınız.
4. Millî birlik ve beraberlik konusunda toplumda tanık olduğunuz örnekleri sınıfınızdaki arkadaşlarınızla paylaşınız.
5. Laikliğin Avrupa’daki tarihsel gelişimiyle ilgili bilgi toplayınız.
6. Yerli malı kutlamalarıyla ilgili araştırma yapınız.
7. Türkiye’nin stratejik konumunu ve doğal kaynaklarını belirterek karşılaşabileceği tehlikeleri açıklayınız.
8. Atatürkçülüğün Türk toplumu tarafından benimsendiğini gösteren örnekleri sınıfta paylaşınız

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 127
Yukarıdaki metinlerden yola çıkarak Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında okuduğu yazar ve kitapların etkisini belirtiniz.
CEVAP: Atatürk genel olarak Milliyetçilik üzerine kitaplar okumuştur. Rousseau’nun kitaplarından etkilenerek Cumhuriyetçilik fikirleri edinmiştir. Babanzade İsmail Hakkı’nın eserlerinde de Cumhuriyetçilik fikirleri edimiştir.

Atatürk’ün halk egemenliği ve cumhuriyet rejimi ile ilgili sözlerine bakacak olursak yukarıdaki görüşlerin hangisinden daha fazla etkilendiğini söyleyebilirsiniz?
CEVAP:

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 128
Mustafa Kemal’in Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü korumak için ortaya atılan Osmanlıcılık, İslamcılık ve Turancılık akımlarını yetersiz bulmasını kendi değerlendirmelerinden yola çıkarak açıklayınız.
Osmanlı Devleti, ülke bütünlüğünü korumak için 17 ve 18. yüzyıllarda başlattığı ıslahat hareketlerini, 19. yüzyılda daha kapsamlı ve köklü hâle getirmiştir. Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi aydınlarının toplumu “milliyetçilik” akımının etkisinden korumak düşüncesiyle
“Osmanlı vatandaşlığı” düşüncesinde birleştirme çabaları devletin dağılmasını önlemeye yetmemiştir.
II. Abdülhamit Dönemi’nde ortaya atılan “İslamcılık” ile İttihatçıların öne sürdüğü “Turancılık” akımları da yeterli olmamıştır. Mustafa Kemal, devletin bütünlüğünü korumaya yönelik “Osmanlıcılık, İslamcılık ve Turancılık” akımlarının yetersizliğini görmüş, bunları erişilmesi imkânsız çabalar olarak değerlendirmiştir. Bir diğer akım olan Batıcılık düşüncesini ise taklitçilikten uzak ve toplum yapımıza uyan gelişmeleri almak yönünde benimsemiştir.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 129
Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenleri verilen örnekler gibi boş bırakılan yerlere yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 131
Atatürk’e ait aşağıdaki sözlerin, Atatürk’ün kişisel özelliklerinden hangisi ile ilgili olduğunu boş bırakılan yerlere yazınız.
• “Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gereklidir.”  (İleri görüşlülüğü)
• “İnsan bağlı olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar, bütün dünya milletlerinin huzur ve rahatlığını da düşünmeli ve kendi milletinin mutluluğuna ne kadar kıymet veriyorsa bütün dünya milletlerinin mutluluğuna hizmetçi olmaya elinden geldiği kadar çalışmalıdır.” (Hümanist oluşu)
• “Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz.  (Akılcığı ve bilimselliği)
• “Hayatımın bütün safhalarında olduğu gibi, son zamanların buhranları ve felaketleri arasında da bir dakika geçmemiştir ki her türlü huzur ve istirahatimi, her türlü duygularımı, milletin esenliği ve mutluluğu için feda etmekten zevk  uymayayım.”(Millet sevgisi)
• “Silahı ile olduğu gibi aklı ile de mücadele mecburiyetinde olan milletimizin birincisinde gösterdiği kudreti, ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur. Milletimizin yaratılışı yetenek ile doludur.” (…………………………………………..)
• “Milleti, aklımızın ermediği, yapmak güç ve yeteneği kendimizde görmediğimiz özellikler hakkında kandırarak geçici hoşnutluk elde etmeye tenezzül etmeyiz. Millete, adi politikacılar gibi yalancı vaatlerde bulunmaktan nefret ederiz.” (…………………………………………..)
• “Büyük davamız, en medeni ve müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde de temelli bir inkılap yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir. Bu idealin en kısa bir zamanda kavranması için fikir ve hareketi, beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşebbüste, başarı ancak, süreli bir planla ve rasyonel çalışmakla mümkün olabilir.” (…………………………………………..)
• “Efendiler! Milletimizi esir etmek isteyen düşmanları, ne olursa olsun yeneceğimize dair güvenim bir dakika olsun sarsılmamıştır. (…………………………………………..)
• “Ben, Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu âdeta gözlerimle görüyordum. (…………………………………………..)
• “Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır. Ben, gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.” (……………………..)
• “Bizce –Türkiye Cumhuriyeti anlamınca– kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir.” (………. ……)
• “Hiçbir sözümde milletime karşı geri alma durumunda kalmadım. Onları söylerken bir hayal peşinde koşan gibi, hayal şakıyan bir şair gibi değil, onları söylemekliğim bu milletteki kabiliyet unsurlarını bilmekliğimden idi.” (….. …….)
• “Birbirimize daima gerçeği söyleyeceğiz. Felaket veya saadet getirsin, iyi veya fena olsun, daima gerçekten ayrılmayacağız…” (…………………………………………..)

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 134
Aşağıdaki kutulardan birincisinde verilen olayların Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Türk İnkılabı üzerindeki etkilerini araştırarak örnekteki gibi ikinci kutuya yazınız.
CEVAP: 1-Aydınlanma Felsefesi = Laikliğin temel ilkelerden biri olarak kabul edilmesi
2-Fransız İhtilali= TBMM’nin açılması
3-Sanayi Devrimi=Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
4-I. Dünya Savaşı = Ulusal sınırlar içinde bölünmez yeni bir Türk devleti kurma mücadelesine ortam hazırlaması

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 136
Yukarıdaki metne bakarak Atatürk çağdaşlaşmasının asıl amacı nedir? Tartışınız.
Çağdaşlaşma metodu ile yukarıdaki metin incelendiğinde Atatürk’ü kendisinden önceki yenilikçilerden ayıran en belirgin farkları söyleyiniz.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 138
Atatürk’ün bu sözlerinin Atatürkçülüğün niteliklerinden hangisine örnek olduğunu aşağıdaki ilgili yere örnekteki gibi yazarak eşleştiriniz.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 139
Aşağıda Atatürk’ün Türk inkılabının dayandığı esasları ve amaçları açıklayan sözlerine yer verilmiştir. Siz de Atatürk’ün bu konudaki benzer sözlerini bulup size ayrılan yere yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 141
Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin özelliklerine uygun olarak yapılan ilgili inkılapları aşağıda boş bırakılan bölüme örnekteki gibi yazınız

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 146
Aşağıdaki boşluklara oligarşi, cumhuriyet ve monarşi kelimelerinden uygun olanı yazınız

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 149
Siz de Atatürk’ün sözlerinden yola çıkarak bir duvar gazetesi hazırlayınız.
Atatürk’ün cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili inkılap ve gelişmeleri aşağıdaki örnekteki gibi yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 151
1982 Anayasası’na anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez ve bunların değiştirilmesi teklif bile edilemez şeklinde bir dördüncü madde konmasının nedenini açıklayınız.
 Anayasa’nın 2 ve 5. maddelerine bakarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nitelikleri, temel amaç ve görevleri ile ilgili örnekler veriniz.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 153
Siz de Atatürk’ün bu sözlerinden yola çıkarak cumhuriyetin temel hak ve özgürlükler konusunda Türk halkına kazandırdıklarıyla ilgili yukarıdakine benzer bir makale yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

 

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 156
Yukarıdaki metni kendi cümlelerinizle aşağıda size bırakılan alana yazarak tamamlayınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 158
Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinden hareketle ülkemize yönelebilecek iç tehditler neler olabilir? Yazınız.
Cumhuriyete yönelik iç ve dış tehditler karşısında birey, kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarının neler olabileceğini aşağıdaki bölüme yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 160
Yukarıdaki bilgileri inceleyip Atatürk milliyetçiliğinin dayandığı esaslar hakkında bir makale yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 163
Yukarıdaki alıntı ve görsellerde ortak vurgunun ne olduğunu arkadaşlarınızla tartışınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 165
Yukarıdaki açıklamaları ve daha önce öğrendiklerinizi dikkate alarak Kurtuluş Savaşı ve sonrasında millî birlik ve beraberliği güçlendiren çalışmaları örneklerdeki gibi boş bırakılan yerlere yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 168
Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesiyle ilgili inkılap ve gelişmeleri aşağıda verilen örneklerdeki gibi boş bırakılan yerlere yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 171
Siz de temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir afiş çalışması yaparak arkadaşlarınızla paylaşınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 172
Atatürk’ün halkçılık ilkesiyle ilgili inkılap ve gelişmeleri aşağıda verilen örnekteki gibi boş bırakılan yerlere yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 174
Yukarıdaki metne göre Atatürk’ün halkçılık ilkesi aynı zamanda hangi anlamda kullanılmıştır?
Halkçılık ilkesinin siyasal anlamda demokrasi anlamına geldiğini örnek vererek açıklayınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 175
Yukarıdaki metne göre devletçilik ilkesinin benimsenme nedenlerini tartışınız.
Atatürk’ün yukarıdaki konuşması ve devletçilik konulu başka sözlerinden yararlanarak bir makale yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 177
Yukarıdaki metinden ve tablolardaki verilerden yola çıkarak devletçi ekonomiye geçişin nedenlerini tartışınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 180
Atatürk’ün devletçilik ilkesiyle ilgili inkılap ve gelişmeleri aşağıda verilen örnekteki gibi boş bırakılan yerlere yazınız.

 

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 181
Yukarıdaki metne göre Atatürk, hangi görevlerin devlet tarafından yapılmasını gerekli görmüştür? Tartışınız.
Atatürk Dönemi’nde devletin yukarıdaki alanlarda yaptığı çalışmalarla ilgili araştırma yaparak gazete sayfası hazırlayınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 182
Siz de devletçilik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydaları gösteren bir afiş çalışması yaparak arkadaşlarınızla paylaşınız.

 

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 184
Yukarıdaki tablolar ve grafikteki verilerden yola çıkarak cumhuriyet hükûmetlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel alanda elde ettiği başarıları tartışınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 187
Yukarıda laiklikle ilgili metin ve 1982 Anayasası’nın laiklik, din ve vicdan hürriyeti ile ilgili maddeleri verilmiştir. Maddeleri okuyarak laiklik ile din ve vicdan hürriyeti arasındaki ilişkiyi açıklayan aşağıdaki metni tamamlayınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 188
Aşağıda düşünce, vicdan ve din özgürlüğü ile ilgili İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 18. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddesi verilmiştir. Anayasamızın 24. maddesini de göz önünde bulundurarak düşünce, din ve vicdan hürriyetinin gerekliliği ve önemi hakkındaki fikirlerinizi aşağıda ayrılan bölüme yazınız.

 

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 189
Laiklik ilkesiyle ilgili inkılap ve gelişmeleri aşağıda verilen örnekteki gibi boş bırakılan yerlere yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 190
Yukarıdaki görsellerin ve açıklamaların laiklikle ilgisini kurarak boş bırakılan alanlara yazınız.
 Siz de laikliğin Türk toplumuna sağladığı faydalarla ilgili yukarıdakilere benzer bir afiş hazırlayınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 194
Yukarıdaki metne örnek oluşturacak inkılapları aşağıda verilen örnekteki gibi boş bırakılan yerlere yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 195
Atatürk’ün inkılapçılık ilkesiyle ilgili inkılap ve gelişmeleri aşağıda verilen örnekteki gibi boş bırakılan yerlere yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 196
Yukarıda isimleri ve fotoğrafları verilen kişilerle ilgili araştırma yapınız. Fotoğrafların altına bu kişilerin eğitim gördzkleri yerleri, eğitim aldıkları alanları ve önemli bir eserini yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 198
Yukarıdaki metin, Atatürk inkılaplarının hangi yönlerine vurgu yapmaktadır? Aşağıda boş bırakılan yere duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 199
Yukarıdaki kavramları ilgili olduğu Atatürk ilkelerinin boş bırakılan kısımlarına yazınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 204
Sınıfı gruplara ayırarak her bir millî güç unsurunun ülkemiz için önemini gösteren çalışma yapınız.
Atatürk’ün aşağıdaki sözlerini millî güç unsurlarıyla ilişkilendirerek kullanınız.
Millî güç unsurları: Siyasi, ekonomik, askerî, sosyo-kültürel.
Millî güç unsurlarının önemi konusundaki tartışmalarınızdan ortaya çıkan görüşleri alttaki bölümlere not alınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık 5. Ünite Cevapları 208
Siz de ülkemize yönelik iç ve dış tehdit unsurları ile ilgili; kişilere, kurum ve kuruluşlara düşen görevleri anlatan yukarıdaki görsellerden ve Atatürk’ün sözlerinden yararlanarak afiş çalışması yapınız.

REKLAMSTORE

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
İsminiz