11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 123-124

0
9193

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 123-124

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Saltanatın kaldırılmasına karşın, halifelik makamının bir süre daha varlığını sürdürmesinin nedenleri nelerdir?
CEVAP: 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra, halkın Halifeliğin kaldırılmasına henüz hazır olmadığı düşüncesiyle, halifelik makamının bir süre daha devam ettirilmesine karar verilmiştir.
2. Lozan Konferansı’nda üzerinde en çok tartışılan konular nelerdir?
CEVAP:Sınırlar, Boğazlar,
3. Türkiye’de laiklik ve cumhuriyete karşı tepkiler hangi olaylarla kendisini göstermiştir?
CEVAP: Menemen Olayı ve Şeyh Sait isyanı ile
4. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılma nedenleri nelerdir?
CEVAP:Cumhuriyet Düşmanlarının odağı haline geldiği ve Şey sait isyanına karıştıkları gerekçesi ile
5. Millet Mekteplerinin açılış amacı nedir?
CEVAP:Kısaca Halka okuma yazma öğretmen ve okur yazar oranını artırmak için.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz.
1. (Y ) Lozan Konferansı’na giden Türk Heyeti’nin içinde Rauf Orbay da yer almıştır.
2. (D) Erkânıharbiye Umum Reisliği, halifelik ile aynı gün kaldırılmıştır.
3. (Y ) Türk Medeni Kanunu’nun kabulüyle her alanda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.
4. (D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği olarak medreseler kaldırılmıştır.
5. (D) Türkiye’de çok partili sisteme uzun süre geçilmemesinde Menemen Olayı etkili olmuştur.
Diyanet İşleri Başkanlığı – Kabine – Meclis Hükûmeti – Mecelle – Vakıflar Genel Müdürlüğü –
Hıyanet-i Vataniye Kanunu – Takrir-i Sükûn – Millet Mektepleri – Maarif Bakanlığı
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıda verilen sözcüklerden uygun olanlarını yazınız.
1. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla Kabine sistemine geçilmiştir.
2. Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılmasıyla yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Takrir-i Sükûn Kanunu ile kapatılmıştır.
4. Medeni Kanun’un kabulüyle Mecelle uygulamadan kalkmıştır.
5. Yeni Türk harflerinin okul çağını geçenlere öğretilmesi amacıyla Millet Mektepleri açılmıştır.

CEVAP: 1-Ç  2-F 3-C 4-D 5-B

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. Aşağıdaki yeniliklerden hangisi toplumsal yapının laikleştirilmesiyle ilgilidir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Medeni Kanun’un kabulü
D) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
E) Anayasadan “Devletin dini İslam’dır.” maddesinin çıkarılması
2. Aşağıdakilerin hangisi, Türkiye’nin Batı ile ilişkilerini kolaylaştıran devrimlerden biri değildir?
A) Türk Tarih Kurumunun kurulması
B) Miladi takvimin kabul edilmesi
C) Ağırlık ölçü birimlerinin değiştirilmesi
D) Yeni alfabenin kabul edilmesi
E) Hafta sonu tatil günlerinin düzenlenmesi
3. Atatürk’ün “Türk kadınları, memleketin yazgısını millet adına yöneten siyasi topluluğa dâhil olmak arzusunu göstermekle memleketin, milletin vatandaşlara yüklediği görevlerin hiçbirinden kendilerinin uzak bırakılacağını düşünmezler.” sözü aşağıdakilerin hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Kadınlara mirasta eşitlik
B) Mahkemede tanıklıkta kadın-erkek eşitliği
C) Evlenme boşanmada kadınlara da söz hakkı
D) Kadınlara seçme-seçilme hakkı
E) Savaşlarda kadınların yer alması
4. 1926’da Mustafa Kemal’e karşı bir suikast girişiminde bulunulmasında;
I. TCF’nin kapatılması,
II. Köklü değişikliklerin yapılması,
III. Şeyh Sait İsyanı’nın bastırılması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
5. Aşağıdakilerin hangisi, I. Beş Yıllık Kalkınma Planı içerisinde yoktur?
A) Hammadedesi yurt içinde olan malların üretimine öncelik verilmesi
B) Kamu İktisadi Teşekküllerinin kurulması
C) Karma ekonomi anlayışının uygulanması
D) Ulaşım yatırımlarının devlet tarafından yapılması
E) Devlete ait işletmelerin özelleştirilmesi

REKLAMSTORE

CEVAP VER

Please enter your comment!
İsminiz