Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

1993 ÖSS Tarih Çıkmış Soruları

1993 ÖSS Tarih Çıkmış Sorular

1993 ÖSS Tarih Çıkmış Sorularını incelemeniz ve çözmeniz için ekliyoruz. Daha Önce de 1992 ÖSS Tarih Çıkmış Sorularını eklemiştik. Çözeceğiniz bu yaklaşık 20 soruluk ÖSYM Çıkmış Sorular Tüm dersler için yayınlanmıştır. Fakat biz daha ağırlıklı olarak Tarih Dersleri Çıkmış Soruları eklemeyi tercih ediyoruz.

Sorular

Soru 37: Atina şehir devletinde halkın yardımıyla başa geçen Klistenes, sınıf ayrılığını ortadan kaldırmaya çalışmış, Halk Meclisi kurmuş ve bu meclise geniş yetkiler vermiştir.
Klistenes’in bu reformlarla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halkın ülke dışına göçünü önlemek
B) Kanunları yazılı hale getirmek
C) Halkı dış saldırılara karşı korumak
D) Yunan şehir devletlerini birleştirmek
E) Halkın yönetime katılımını artırmak

Soru 38:Yeni bir felsefi görüşü veya sanat akımını yaymaya çalışanlar gibi Hz. Muhammet de İslam dinini yayarken başlangıçta büyük tepkiyle karşılaşmıştır.
Bu duruma bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Toplumların alışkanlıklarını değiştirmek zordur.
B) Sosyal gelişmeler kentleşmenin bir sonucudur.
C) Dinde, düşüncede ve yönetimde eski uygulamalar geçerlidir.
D) İnsan hak ve özgürlüklerinin belirli sınırları vardır.
E) Sanat etkinliklerinde dinlerin etkisi vardır.

Soru 39:Hz. Ebubekir döneminde,
-Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmış,
-İç ayaklanmalar bastırılmış,
-Dinlerinden dönen Arap kabilelerinin yeniden Müslüman olmaları sağlanmıştır.
Hz. Ebubekir dönemindeki bu gelişmelerin tümü birlikte düşünüldüğünde bunlar, aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?
A) Ayaklanmaların ekonomik nedenlerle çıktığının
B) Mezhep ayrılıklarına son verildiğinin
C) Dini ve siyasi yönden etkinlik kazanıldığının
D) Halifelik seçiminde kabilelerin etkili olduğunun
E) Arap kabileleri arasında göçebe hayatın yaygınlaştığının

Soru 40: Ortaçağ’da Avrupa toplumlarını soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere sınıflara ayrılması aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
A) Şehirli sınıfın ticaretle uğraştığını
B) Halk arasında eşitsizlik olduğunu
C) Din adamlarının yetkilerine göre sınıflara ayrıldığını
D) Halkın yaşam düzeyinin yüksek olduğunu
E) Halk arasında belli mesleklere önem verildiğini

Soru 41:Avrupa toplumlarında Katolik Kilisesi’ne bağlılık, Haçlı Savaşlarından sonra eski gücünü kaybetmiştir.
Bu durum aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?
A) Hıristiyanların Kudüs’ü kutsal yer saymasında
B) Feodal rejimlerin kurulmasında
C) Kavimlerin yer değiştirmesinde
D) Mezhep savaşlarının sona ermesinde
E) Özgür düşünce ortamının oluşmasında

Soru 42:Anadolu Selçukluları döneminde ülkede Müslüman Türklerle birlikte yaşayan Hıristiyan ve Musevi toplumları genelde şehirlerde oturur, zanaat ve ticaretle uğraşır, ibadet ve dini törenlerini serbestçe yerine getirirlerdi. Bunlar, askerlik yapmazlar, ancak vergi verirlerdi.
Bu durum Anadolu Selçuklularıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Hoşgörüye dayanan bir siyasetin uygulandığının
B) Ticaretin ülke ekonomisindeki payının az olduğunun
C) Anadolu’da İslamiyet’in giderek yaygınlaştığının
D) Yabancılardan alınan vergilerin giderek azaltıldığının
E) Devlet yönetiminde yabancılara da görev verildiğinin

Soru 43: XVI. yüzyılda yaşayan Osmanlı astronomi bilginlerinden Takiyyüddin Mehmet, hükümetten aldığı izinle Tophane’de yeni bir rasathane kurulmasını sağlamış, ancak bu rasathane zamanın şeyhülislamının isteği üzerine yıktırılmıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapıldığının
B) Toplumda bilim adamlarına büyük hayranlık duyulduğunun
C) Bilimsel alanlarda önemli buluşlar yapıldığının
D) Bilimsel çalışmanın, toplumun bazı kesimlerince desteklenmediğinin
E) Bilime önem verildiği halde sanata önem verilmediğinin

Soru 44:Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması’yla, Kırım’ın bağımsızlığını tanımış, ancak Müslüman halkın dini bakımdan kendisine bağlı kalmasını Rusya’ya kabul ettirmiştir.
Osmanlı Devleti bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmıştır?
A) Kırım’ın Karadeniz ticaretindeki yerini
B) Gerçekleştirdiği ıslahat hareketlerini
C) Kırım halkıyla kültürel bağlarını
D) Ortodoks Kilisesi’nin saygınlığını
E) Rusya ile Kırım arasındaki ilişkileri

Soru 45:Osmanlı sultanı II. Mahmut yayımladığı bir fermanla, “kişinin malına devletçe el konulması” geleneğini kaldırmıştır.
II. Mahmut, bu fermanla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A) Yabancılara verilen ayrıcalıkların kaldırılmasını
B) Gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesini
C) Mülkiyet hakkının güvence altına alınmasını
D) Dışardan mal alımının sınırlandırılmasını
E) Yeni bir ekonomik sisteme geçilmesini

Soru 46:1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan önce toplanan İstanbul Konferansı’na katılan Avrupa Devletleri, Bosna-Hersek ve Bulgaristan’da hâkim ve valileri kendilerinin seçmelerini Osmanlı Devleti’ne önermişlerdir. Osmanlı Devleti ise bu öneriyi reddetmiştir.
Osmanlı Devleti’nin bu öneriyi reddetmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa devletleri arasındaki görüş birliğinden yararlanmak istemez.
B) Dünyadaki siyasi bloklaşmalara karşı olması.
C) Yerel yönetimlere yetki vermek istemesi.
D) Ruslarla iyi ilişkiler içinde olmak istemesi.
E) İçişlerine karışılmasına karşı olması.

Soru 47:Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında 1913 yılında yapılan İstanbul Antlaşması’nda Bulgaristan’da kalan Türklerin mülk edinmesi, müftülerini kendilerinin seçmesi, ilkokul ve ortaokullarda öğretimlerinin Türkçe olması gibi hükümler yer almıştır.
İstanbul Antlaşması’nda yer alan bu hükümler, Bulgaristan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Milliyetçilik anlayışının önemini yitirdiğinin
B) Azınlıklar arasında dini duyguların zayıfladığının
C) Diğer Balkan ülkeleriyle ekonomik işbirliğine gidildiğinin
D) Azınlık haklarının korunacağına güvence verildiğinin
E) Komşu ülkelerle olan sınır anlaşmazlıklarının bittiğinin

Soru 48:Milli Mücadele döneminde Türk Milleti kadını ve erkeği ile birlikte çeşitli savunma dernekleri kurmuş, siyasal mitingler ve gösteriler düzenlemiş, işgal kuvvetlerine karşı harekete geçmiştir.
Bu durum Milli Mücadele dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Laiklik anlayışının benimsendiğinin
B) Seçim sisteminin değiştirildiğinin
C) Direnişçilerin eğitim düzeyinin yüksek olduğunun
D) Direnmenin etkili hale getirilmeye çalışıldığının
E) İletişimde güçlüklerle karşılaşıldığının

Soru 49:TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında 1921’de imzalanan Moskova Antlaşması’nın başlangıç kısmında “milletlerin kendi geleceğine serbestçe karar verebilmesi” ilkesine yer verilmiştir.
Antlaşmaya bu ilkeyi koymakla, TBMM ve Sovyet Rusya aşağıdakilerin hangisi yönünde karşılıklı olarak birbirlerine güvence vermişlerdir?
A) Bağımsızlıklarına saygı duyma
B) Dünyadaki bloklaşmalar dışında kalma
C) Avrupa diplomasisini izleme
D) Milletler Cemiyeti’ne üye olma
E) Ekonomik ilişkilerde bulunma

Soru 50:Lozan Antlaşması’nda boğazların yönetimi, ayrı bir bütçesi olan ve Türkiye temsilcisinin başkanlık ettiği Boğazlar Komisyonu’na verilmiş; ancak daha sonra Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle Boğazlar Komisyonu, görevini Türkiye Cumhuriyeti’ne bırakmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Boğazlardan az sayıda devletin yararlandığının
B) Boğazlarla ilgili rejimin tek taraflı olarak saptandığının
C) Boğazlar sorununun Avrupalı devletler tarafından çıkarıldığının
D) Boğazların zamanla uluslararası önemini yitirdiğinin
E) Boğazlar üzerindeki Türk egemenliğinin daha çok güçlendiğinin

Soru 51:Türkiye’de 1924 yılında Hilafetin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi, 1925 yılında ise kıyafette değişiklik ile tekke ve türbelerin kapatılmasına ilişkin yasalar TBMM’de kabul edilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?
A) Devletçilik ilkesinin yaygın olarak uygulanmaya konulduğunun
B) Hızlı bir çağdaşlaşmaya gidildiğinin
C) Sosyal sorunların ortadan kalktığının
D) Yönetimde yeni arayışlara gidildiğinin
E) Siyasi bağımsızlığın tamamlanmak istendiğinin

Soru 52:Atatürk “Dünya milletlerinin saadetine çalışmak diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini temine çalışmak demektir. En uzakta zannettiğimiz bir hadisenin bize bir gün temas etmeyeceğini bilemeyiz.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözleri aşağıdakilerden hangisinin değerini ortaya koymaktadır?
A) Bağımsız bir devlet olmanın
B) Ekonomide devletçiliği uygulamanın
C) Cumhuriyet rejimini benimsemenin
D) Uluslararası barışı korumanın
E) Laik bir devlet kurmanın

Soru 53:Ulusal hedeflerin elde edilmesi amacıyla iç ve dış sorunlarda ve milletlerarası ilişkilerde milli gücün etkili bir şekilde kullanılmasına ne ad verilir?
A) Politik güç
B) Genel seferberlik
C) Koruyucu güvenlik
D) Psikolojik harp
E) Lojistik güç

Soru 54:Türkiye’de aşağıdakilerden hangisi, savaşların, devletlerin silahlı kuvvetlerinin karşılıklı çarpışması şeklinden çıkıp, milletlerin topyekûn savaşı haline gelmesi sonucunda kurulmuştur?
A) Genel Kurmay Başkanlığı
B) Sivil Savunma Teşkilatı
C) Sahil Güvenlik Komutanlığı
D) Emniyet Genel Müdürlüğü
E) Jandarma Genel Komutanlığı

Leave a Reply