Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

1995 ÖSS Tarih Çıkmış Soruları

1995 ÖSS Tarih Çıkmış Soruları

Soru 45: İlkçağda, Mısır’da tarım ürünlerinden alınan vergilerin belirlenmesi matematiğin, Nil nehrinin taşıma zamanının hesaplanması astronominin, Nil sularının taşmasıyla bozulan arazi sınırlarının yeniden saptanması ise geometrinin gelişmesinde etkili olmuştur.

Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?

A) İhtiyaçlar insanları bilimsel çalışmalara yönlendirmiştir.

B) Coğrafi konum tarımda verimliliği etkilemiştir

C) Doğa olayları kontrol altına alınmıştır.

D) İnsanların yerleşik hayata geçmesinin bir nedeni tarımdır.

E) İnsanlar arasında kültür benzerlikleri vardır.

 

Soru 46: Bizans’ta sanatçılar dinin ve imparatorluğun emrinde çalışmıştır.

Buna göre, Bizans’ta sanatçıların aşağıdakilerin hangisi bakımından engellendiği savunulabilir?

A) Anadolu topraklarında varolmuş çeşitli uygarlıklardan yararlanmaları

B) Siyasi otoriteyi artırmada yardımcı olmaları

C) Süslemeye dayalı eserler yapmaları

D) Yönetimden maddi destek almaları

E) İşleyecekleri konuları özgürce seçmeleri

 

Soru 47: Dört halife döneminde bütün Müslümanlar kardeş kabul edildiği halde, Emeviler döneminde Araplar diğer Müslümanlardan üstün görülmüştür.

Emeviler dönemindeki bu anlayış aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Hukuk alanında ilk örgütlenmenin başlamasına

B) Arap yarımadasında İslamiyetin yayılmasına

C) Kur’an nüshalarının eyaletlere gönderilmesine

D) Değişik kültürlerden insanların bir arada yaşamasına

E) Siyasi kargaşaların doğmasına

 

Soru 48: İslam dünyasının ünlü bilginlerinden İbni Sina’nın “Kanun” adlı eseri Batılılar tarafından onbeş defa Latince ‘ye çevirilerek tıp öğretiminde kullanılmıştır.

Bu durum aşağıdaki genellemelerden hangisi doğrulamaz?

A) İslam dini bilimsel gelişmelere açıktır.

B) Pozitif bilimlerde İslam bilgilerinin de hizmetleri vardır.

C) Tıp alanında da İslam bilgini yetişmiştir.

D) Pozitif bilimler İslamiyetle birlikte doğmuştur.

E) Batı dünyası İslam bilginlerinden yararlanmıştır.

 

Soru 49: Uygur Türkleri, başta Budizm olmak üzere çeşitli dinlere bağlı değişik kültürlerle ilişki kurdukları halde, dini terimlerin bile Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen göstermişlerdir.

Uygurlar bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmışlardır?

A) Toprak bütünlüğü

B) Yönetim biçimlerini

C) Milli benliklerini

D) Toplumda eşitlik anlayışını

E) Eski inanç sistemlerini

 

Soru 50: Selçuklu sultanları, din ve ırk ayrımı gözetmeden halka toprak dağıtarak boş araziyi değerlendirmeyi devletin görevi saymışlardır.

Selçuklu sultanlarının izledikleri bu politika, öncellikle aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

A) Vergi toplamada düzeni

B) Üretimde artışı

C) Toprak bütünlüğünün korunmasını

D) Ülkede asayişi

E) Yönetimde sürekliliği

 

Soru 51: Yeniçağ başlarında Fransa’da soylular ve papazlar devleti yönetirler ama vergi bile vermezlerdi. Oysa, gelişen ekonomik hayatı elinde tutan burjuvalar bütün vergi yükünü taşırlar ama yönetime katılamazlardı.

Fransa’daki bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Sınıfların farklı haklara sahip olmasının

B) Devlet yapısının ekonomik yönden güçlü olmasının

C) Halkın, gelir düzeyine göre vergilendirilmesinin

D) Siyasi yapının güçlü bir merkeziyetçiliğe dayanmasının

E) Milli bir devlet anlayışının egemen olmasının

 

Soru 52: II. Bayezid döneminde İspanya’da Hıristiyan engizisyon mahkemelerinin işkencelerinden kaçan Yahudiler, en güvenceli yer olarak gördükleri Osmanlı ülkesine yerleşmişlerdir.

Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A) Müslüman olmayan yabancılar Osmanlı ülkesinde güvenlik içindedir.

B) O dönem Hıristiyan dünyası hoşgörülü değildir.

C) II.Bayezid döneminde Osmanlı ülkesinde yaşayan Yahudilerin nüfusu artmıştır.

D) Müslümanlar arasında hoşgörü yoktur

E) Engisizyon yanlız Hıristiyanları değil , diğer dinlerden olan kişileri de yargılamıştır.

 

Soru 53: II.Mahmut ‘tan itibaren, Osmanlı ülkesinde Avrupa usulünde eğitim gören aydın bir sınıf yetişmiştir. Bu sınıf, şahıslara göre devamlı değişen bir yönetim yerine, hukuka dayalı, kurumları olan yeni bir yönetimin kurulması için çalışmıştır.

Bu duruma göre, Osmanlı aydınlarının ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı toplumunda ulus bilincini yerleştirmek

B) Öğretim sisteminde ikiliği kaldırmak

C) Veraset sistemini değiştirmek

D) Gelenek ve görenekleri sürdürmek

E) Egemenlik anlayışını değiştirmek

 

Soru 54: 1876 Anayasası’yla Müslüman olsun olmasın Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayanlar din, ırk ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin “Osmanlı” sayılmıştır.

Bu durum Osmanlı İmparatorluğu’nda aşağıdakilerden hangisine gereksinim duyulduğunun bir göstergesi sayılabilir?

A) Ümmetçilik anlayışının korunmasına

B) Azınlık haklarının sınırlandırılmasına

C) Birlik ve beraberliğin korunmasına

D) Geleneklere bağlı kalınmasına

E) Saltanat sisteminden vazgeçilmesine

 

Soru 55: XIX. yüzyılda, Osmanlı Devleti’nin sınırları daralırken sınırlar içindeki nüfusu gitgide artmaktaydı.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarından biridir?

A) Savaşlarda kaybedilen yerlerden gelen göçlerin

B) Osmanlı toplumunun değişik etnik yapıda olmasının

C) Savaşların, daha çok, sınırlardaki çatışmalardan çıkmasının

D) Savaşlarda ele geçen esirlerin sayıca fazla olmasının

E) Köyden kentlere göçlerin artmasının

 

Soru 56: İngiltere Anadolu’daki milli hareketi Osmanlı Hükümeti’ne karşı basit bir ayaklanma sayıp TBMM Hükümeti’ni tanımamayı sürdürürken, Fransa TBMM Hükümeti’ne anlaşma önerisinde bulunmuştur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) İngiltere ve Fransa’nın Avrupa’nın büyük devletleri olduğunun

B) Fransa’nın sömürgeci anlayıştan vazgeçtiğinin

C) Fransa’nın Osmanlı Devleti’ni tanımadığının

D) İngiltere ile Fransa arasında görüş ayrılığı olduğunun

E) Fransa’nın etnik ayrımcılığı desteklediğinin

 

Soru 57: Bir devletin dayandığı ilkelerin ve toplumun yaşam düzeninin hızla ve ileriye dönük bir şekilde değişmesine inkılap diyoruz.

Aşağıdakilerden hangisi inkılap niteliğinde bir gelişme değildir?

A) Osmanlı İmparatorluğu yerine ulusal egemenliğe dayalı bir devletin kurulması

B) Arap harfleri yerine yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

C) Meclis hükümeti sistemi yerine kabine sistemine geçilmesi

D) Mecellle yerine Medeni Kanun ‘un kabul edilmesi

E) Fes ve benzeri başlıkların yasaklanarak şapka giyilmesi

 

Soru 58: Atatürk, ”Ülkemize yardım yapacak devlet ülkemizi ele geçirme amacını gütmemeli ve devletimizin ulusçuluk ilkesine saygılı olmalıdır” demiştir.

Atatürk, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine karşı olmadığını belirtmektedir?

A) Sömürgeciliğin dünyada yaygınlaşmasına

B) Yabancı sermayenin ülkenin çıkarları için kullanılmasına

C) Yabancıların devletlerin iç sorunlarına karışmasına

D) Devletlere ekonomik ayrıcalıklar tanınmasına

E) Ekonomik kalkınmada yanlızca sanayileşmeye öncelik verilmesine

 

Soru 59: Lozan Antlaşması’na göre, yabancı okulların öğrenimini Türk hükümeti düzenleyecek ve denetleyecekti. Bazı okullar bu kurala uymak istemediler ve bağlı oldukları devletlerin elçileri aracılığıyla Türk hükümetiyle görüşmek istediler. Ancak Türk hükümeti onlarla bu konuda görüşme yapmayı kesinlikle reddetti.

Türk hükümeti bu tepkisiyle aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmıştır?

A) Yabancı okulların sayısını

B) İnsan haklarını

C) Bağımsız devlet anlayışını

D) Yabancıların kültürlerini

E) Eğitim ve öğretimde ikiliği

 

Soru 60: Türk Medeni Kanunu ile vatandaşlara çoğu konularda önemli haklar tanınmış, bu hakların kavranıp uygulanmasında daha sonra çıkarılan kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren kanun, soyadı kanunu gibi kanunlar da etkili olmuştur.

Bu durum Türk inkılabının aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir göstergesidir?

A) Yapılan yeniliklerin birbirini tamamlamasının

B) Dünyaya örnek olmasının

C) Ulusal egemenliğe dayanmasının

D) Kültürel özellikleri korumasının

E) Dünya barışına katkıda bulunmasının

 

Soru 61: Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulduğu zaman, yapılacak dil çalışmalarına temel olmak üzere saptanan ilkelerden biri ”Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmak” olmuştur.

Bu ilkenin gerçekleştirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Türk dilinin dünyada yaygınlaştırılmasına

B) Sözlük çalışmalarının çeşitli alanlara yayılmasına

C) Dil öğretiminde birlik sağlanmasına

D) Yazı dili ile konuşma dili arasındaki kopuklukların giderilmesine

E) Dile ilişkin kaynakların araştırılmasına ve yayınlanmasına

 

Soru 62: Askerlikle ilgili, cezayı gerektiren aşağıdaki durumların hangisinden dolayı, kişi Türk vatandaşlığından çıkarılır?

A) Son yoklamasını emsallerinin sevkinden sonra yaptırma

B) Askerlikle ilişiği olduğu halde, resmi ve özel görevlerde çalışma

C) İlk yoklamasını duyurulan süre içinde yaptırmama

D) Yurt dışında bulunmakta olup, silah altına alınmak üzere kendisine yapılan duyuruya üç ay içinde uymama

E) Yedek subay, erbaş veya er olarak terhis edilmedikten sonra yedeklik yoklamasını yaptırmama

2 Comments

Leave a Reply