Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

1997 ÖSS Tarih Çıkmış Soruları

1997 ÖSS Tarih Çıkmış Soruları

Soru 45: MÖ tarihleri Milat Takviminin başlangıcından geriye doğru gittikçe, MS tarihleri ise Milat Takviminin başlangıcından günümüze doğru geldikçe sayısal değer olarak artar.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?  

A) MÖ iki tarihten sayısal değeri büyük olan küçük olandan daha eski bir tarihi gösterir.
B) MÖ iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir.
C) MÖ bir tarih ile MS bir tarih arasındaki süre, bunlardan sayısal değeri küçük olanın, sayısal değeri büyük olandan çıkarılmasıyla bulunur.
D) MS iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir.
E) MS iki tarihten sayısal değeri küçük olan büyük olandan daha yakın bir tarihi gösterir.

 

 

Soru 46: Uygur şehirlerinden İdikut’ta kervansaraylar ile Maniheist, Hıristiyan, Budist mabetlerinin ve manastırların harabeleri yan yana bulunmuştur.
Bu bilgiye dayanarak Uygurlar hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Tek Tanrı inancında olanlar sayıca fazladır.
B) İnsanlar ibadetlerinde özgürdür.
C) Ticaretle uğraşanların sayısı azdır.
D) Mimarinin dışındaki sanatlar gelişmemiştir.
E) İnsanların çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır.

 

 

Soru 47: İslamiyet’te dini yaymak için yapılan savaşlar kutsal sayılmış, diğer yandan İslam devletlerinde Müslüman olmayan tebaaya, özel vergiler gibi belli koşullarda, din serbestliği tanınmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz? 

A) Devlet yönetiminde hoşgörü olduğunun
B) Devlet gelirlerinin artırıldığının
C) Çeşitli vergilerin alındığının
D) İslamiyet’in yayılması için çaba harcandığının
E) Müslüman olmayanların yönetimine katıldıklarının

 

 

Soru 48:  Ortaçağın sonlarına doğru Batı Avrupa’da toplumsal, ekonomik, düşünsel, yönetsel alanlarda değişme ve gelişmeler görülmüştür.
Bu değişme ve gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? 

A) Toplumlara tek tanrılı dinlerin egemen olmaya başlamasının
B) Şehir devletlerinin ortaya çıkmasının
C) Toplumların sınıflara ayrılmasının
D) Dünya görüşünün değişmesinin
E) İlk imparatorlukların kurulmaya başlamasının

 

 

Soru 49:Toplumsal ve siyasal alanlardaki gelişmelerin evrenselleşmesi, bu gelişmelerin başka toplumların da gereksinimlerine cevap vermesine bağlıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceyi destekleyen bir örnek değildir? 

A) Osmanlı Devleti’nde veraset sisteminde değişiklik yapılmasıyla, Osmanoğluları içinde yaşça en büyük olanın padişah olması
B) Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik ilkesinin imparatorlukların dağılmasına neden olması
C) Amerikan Bağımsızlık Savaşının dünyaya yeni bir yönetim şekli olan demokrasiyi getirmesi
D) 1848 İhtilalleriyle anayasal rejimlerin yaygınlaşması
E) Endüstri Devrimiyle dünyada yaşam düzeyinin değişmesi

 

 

Soru 50:  Osmanlı İmparatorluğu’nda,

İstanbul’un fethi ile Kuruluş
II. Viyana Kuşatması ile Duraklama,
Patrona Halil ayaklanması ile Lale devirleri sona ermiştir.
Bu bilgilere dayanarak, devirlerin sona ermesinde aşağıdakilerden hangisinin temel alındığı savunulabilir?
 A) Diğer devletlerle ilişkilerin
B) Ünlü kişilerin
C) Önemli olayların
D) Yapılan yeniliklerin
E) Kentlerin el değiştirmesinin

 

 

Soru 51:Tanzimat Fermanı ile, 
Vergilerin herkesin gelirlerine göre düzenli bir şekilde toplanması
Hiç kimsenin haksız yere ve yargısız idam edilmemesi
Herkesin kendi mal ve mülküne sahip olması ilkeleri kabul edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerde gözetilenlerden biri değildir? 

A) Eşitlik
B) Adalet
C) Özel mülkiyet
D) Kişi hakları
E) Bağımsızlık

 

Soru 52: İki devletin yaptığı antlaşmada “Her devlet kendi geleceğine kendisi karar verecek” ilkesinin kabul edilmesi bu devletlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini gösterir? 

A) Birbiriyle savaştıklarını
B) Laik devlet anlayışını benimsediklerini
C) Geçmişlerinin çok eskiye dayandığını
D) Birbirlerinin yönetimlerine saygılı olduklarını
E) Bu ilkeyi diğer devletlere de kabul ettirdiklerini

 

Soru 53: Erzurum Kongresi’nde “Milli Meclisin derhal toplanmasına ve hükümet işlerinin Meclisin denetimi altında yürütülmesine çalışılacaktır.” kararı alınmıştır.
Bu karar aşağıdakilerden hangisini gösterir?  

A) Ulus egemenliğine önem verildiğini
B) Anayasada değişiklik yapılması gerektiğini
C) Hükümet üyelerinin meclis içinden seçildiğini
D) İstanbul Hükümeti’nin Anlaşma Devletlerine tepki gösterdiğini
E) Milletvekili seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini

 

 

Soru 54
Osmanlı Anayasası
Hükmü: 
Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni açma ve kapatma yetkisi padişaha aittir.
Durum: Seçimle gelen üyelerden oluşan son Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni İngilizler basmış, bazı milletvekilleri tutuklanmış, tutuklanmayanlardan bir kısmı Anadolu‘da yeni açılan TBMM’ye katılmıştır.
Yukarıda verilen durumun Osmanlı Anayasasının hükmüyle bağdaşmayan yönü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin Anadolu’da toplanmış olması
B) Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin seçimle gelen üyelerden oluşması
C) Osmanlı Mebuslar Meclisi üyeleri arasında fikir ayrılığı olması
D) Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerinin vatanın kurtarılmasını amaç edinmesi
E) İngilizlerin, Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni çalışamaz hale getirmesi

 

 

Soru 55: Kurtuluş Savaşının başlangıcına değin, Türk ulusu, hanedancı ve ümmetçi bir tarih anlayışının etkisinde kalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu anlayıştan farklı olarak ulusal tarih anlayışı yolunda atılan bir adımdır? 

A) İstanbul Hükümeti’nin Sevr Barış Antlaşması’nı imzalaması
B) Direniş derneklerinin kuruldukları bölgelerin Türklüğünü kanıtlamaya çalışmaları
C) Antlaşma Devletlerinin Türkiye’yi aralarında paylaşmaları
D) İstanbul Hükümeti’nin Anadolu direnişine karşı çıkması
E) Sivas Kongresi’nde bazı delegelerin ABD’nin mandaterliğini istemesi

 

 

Soru 56: Kurtuluş Savaşı döneminde, İstiklal Mahkemeleri Büyük Millet Meclisi’nin salt çoğunluğunun oyu ile milletvekilleri arasından üç üye seçilerek kurulurdu.
Bu kuruluş biçimi TBMM’nin o dönemdeki yetkilerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Yasama yapma
B) Hükümet kurma
C) Yargılama
D) Savaş ve barışa karar verme
E) Ekonomik gereksinimleri karşılama

 

 

Soru 57:Aşağıdakilerden hangisi “Türkiye Devleti yalnız TBMM tarafından temsil olunur.” ilkesi doğrultusundaki gelişmelerden biri değildir? 

A) Ankara Antlaşması’nın TBMM tarafından onaylanması
B) Osmanlı Hükümeti varken TBMM’nin yeni bir hükümet kurması
C) Osmanlı Hükümeti’nin Lozan’a çağrılması üzerine TBMM’nin saltanatı kaldırması
D) TBMM‘nin Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyeti Moskova’ya göndermesi
E) Londra Konferansı’na Osmanlı Hükümeti ile TBMM Hükümeti’nin birlikte katılması

 

 

Soru 58:  Lozan Barış Antlaşması’nın 48. Maddesi, Türkiye’de azınlıkların şahsi hükümlere ve aile hukukuna ait işlerinin kendi gelenek ve göreneklerine göre çözülmesine uygundu. Ancak azınlıklar, Lozan Antlaşması’ndaki haklarından vazgeçtiklerini, kendilerinin de Türk Medeni Kanunu hükümlerine uymak istediklerini bildirmişlerdir.
      Öğretimin birleştirilmesi yasası ile okullar yanında varlıklarını sürdüren medreseler kapatılmış, azınlık okulları ve yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.
Bu iki duruma dayanarak, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili,
I – Uygulamalarda birlik sağlanmıştır.
II – Gelenekler önem kazanmıştır.
 III – Azınlıkların kendi aralarındaki sorunlar giderilememiştir.
 IV – Yasalar güvence sağlamıştır.
 V – Azınlık okulları sayıca artmıştır.
Yargılarından hangilerine ulaşılır? 

A) I ve II              

B) I ve IV            

C) II ve III

D) III ve IV            

E) IV ve V

 

 

Soru 59:  Mudanya görüşmelerinde Fransız temsilcisi Trakya’nın TBMM Hükümeti’ne teslim edilmesini kabul ederken, İngiliz temsilcisi buna şiddetle karşı çıkmış, İtalyan temsilci ise, bu konuda hükümetinden bilgi alması gerektiğini bildirmiştir.
Anlaşma devletlerinin bu tutumlarına dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? 

A) Fransa TBMM Hükümeti’nin yanında yer almıştır.
B) İngiltere İtalya’nın politikasını desteklemiştir.
C) İtalya temsilcisi, görüşmelere hükümetinden izin almadan katılmıştır.
D) Fransa, İngiltere ve İtalya İstanbul Hükümeti’ni desteklemiştir.
E) İngiltere TBMM’nin varlığını tanımamıştır.

 

Soru 60  :Laik devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisini desteklemez?

A) Din ve mezhep seçme özgürlüğünü
B) Yasaların ve kuralların toplum hayatının gereksinimlerine göre düzenlenmesini
C) Kişinin özel hayatında dindar yaşama zorunluluğunun olmasını
D) Farklı din ve mezhepten olan insanların birlikte yaşamasını
E) Yeni düşünce akımlarının oluşmasını

 

 

Soru 61:Yargı: Dil ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir.
Durum: Türkiye Cumhuriyeti ulusal bir devlettir.
Yukarıda verilen yargı ile durum arasında ilişki kurulduğunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?  

A) Türk dilinin dünyada en yaygın dillerden biri olduğuna
B) Türk dilinin siyasi rejimin gelişmesinde temel öğelerden biri olduğuna
C) Uzun yıllar Türkiye’de dil öğretiminde birlik sağlanamadığına
D) Kültürel ilişkilerin dili de etkilediğine
E) Türk dili ile Türkiye’de okur yazar oranının giderek arttığına

 

Soru 62: Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülükle bağdaşmaz?

A) Kalkınma aklın ve bilimin rehberliğini temel alma
B) Yönetimi ulus egemenliğine bağlı tutma
C) Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırma
D) Ülkenin bağımsızlığını koruma
E) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma

 

 

Soru 63: Aşağıdakilerden hangisi, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulabildiği durumlardan biri değildir?

A) Olağanüstü haller
B) Seferberlik
C) Sıkıyönetim
D) Genel seçimler
E) Savaşlar

 

4 Comments

Leave a Reply