Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

2001 ÖSS Tarih Çıkmış Sorular

2001 ÖSS TARİH ÇIKMIŞ SORULARI

46. Kazılarda ortaya çıkarılan eski yerleşim yerlerinin pek çoğunda yiyecek pişirme ve saklama kapları, giysiler,  silahlar gibi eşyalara rastlanmaktadır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?

A) Araç ve gereçlerin paylaşılmasına önem  verildiğine

B) Topluluklar arasında ticaret yapıldığına

C) İnsan gereksinimlerinin birbirine benzediğine

D) Uygarlık düzeyinin toplumdan topluma değiştiğine

E) İnsanlar arasında barışın egemen olduğuna

 

47. Selenga Nehri ile Baykal Gölü kıyılarında yapılan kazılarda, Hunlar Dönemi’nde yapılmış,

I. Sulama kanalları

II. Tahılları saklamak için özel olarak açılmış çukurlar

III. Tahılları öğütmek için kullanılan taşlar

IV. Saban demirleri ve oraklar bulunmuştur.

Bu buluntulardan hangileri, Hunlar Dönemi’nde tarım yapıldığının doğrudan kanıtıdır?

A) Yalnız I                     

B) Yalnız II                

C) I ve III

D) I ve IV                 

E) II, III ve IV

 

48. İslamlıktan önceki Türk devletlerinin geleneklerinden bazıları şunlardır:

I. Siyasi, ekonomik, kültürel işlerin kurultayda görüşülüp karara bağlanması

II. Kimin kağan olacağının belirlenmesinde bazı özelliklerin ölçüt alınması

III. Kağanın belli bir ailenin üyesi olması

IV. Ülkenin, kağan ailesinin ortak malı sayılması

geleneklerinden hangileri, “demokratik” yönetimin özellikleriyle bağdaşabilir?

A) I ve II                         

B) I ve III                   

C) II ve III

D) II ve IV                    

E) III ve IV

 

 

49. Emeviler Dönemi’nde,

I. İslamiyet’te ayrılıklar artmıştır.

II. İslamiyet’te Müslümanlardan alınan öşür ve zekât vergilerinin alınmasına devam edilmiştir.

III. Arap olmayan halk, Arapların diğer milletlerden üstün olmadıklarını ortaya çıkarmak için gruplar kurmuştur.

IV. Türkler, Emevilere düşman olan kuruluşlara yardım etmiştir.

Yukarıda verilenlerden hangileri, Emevilerin yıkıl-masına ortam hazırlamıştır?

A) I ve II                           

B) II ve III                    

C) II ve IV

D) I, II ve IV                    

E) I, III ve IV

 

 

50.  Avrupa’da Reform hareketleri başladıktan sonra görülen bazı gelişmeler şunlardır:

I. Ogsburg Anlaşması’yla halkın, bağlı bulunduğu hükümdar veya prensin kabul ettiği mezhebe  girmeye zorlanması

II. Avrupa’da yeni mezheplerin ortaya çıkması

III. Okulların kiliseden alınması

gelişmelerinden hangileri, inanç özgürlüğü doğrultusundaki gelişmeleri kolaylaştırıcı bir ortam sağlandığını gösterir?

A) Yalnız I                

B) Yalnız III               

C) I ve II   

D) I ve III                    

E) II ve III

 

 

51. Aşağıdakilerden hangisi, 1535-1740 yılları arasında verilen kapitülasyonların, bunları imzalayan  padişahın saltanatı süresince geçerli olduğunu gösterir?

A) Her padişahın, sorunları önceliklerine göre çözme yoluna gitmesi

B) Fransa’nın, bir süre için Osmanlı Devleti’nin desteğine gereksinim duyması

C) Kapitülasyonları veren padişahın, Fransa’yı yanına çekmekle Avrupa siyasi birliğini bozmak istemesi

D) Kapitülasyonların her padişah tarafından yenilenmesi

E) Fransa’ya verilen kapitülasyonların başka ülkelere de verilmesi

 

52. Osmanlı Devleti’ndeki bazı gelişmeler şunlardır:

I. Sened-i İttifak ile âyanlardan devletin emirlerine uyacaklarına dair söz alınmıştır.

II. “Devlet Ocak içindir.” anlayışıyla hareket eden Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır.

III. Tanzimat Fermanı’yla, her kuvvetin üstünde  kanun kuvvetinin varlığı kabul edilmiştir.

Bu gelişmelerden hangileri, padişaha yeniden güç kazandırma amacına yöneliktir?

A) Yalnız I                    

B) Yalnız II                 

C) I ve II            

D) II ve III                   

E) I, II ve III

 

 

53. Osmanlı Devleti’nde,

I. Tanzimat Dönemi’nde batılı anlayışla çalışan okulların yanında medreselerin varlığını sürdürmesi

II. İkinci Mahmut Dönemi’nde, devlet memurlarının kavuk yerine fes giymelerinin kabul edilmesi

III. İkinci Mahmut’un, resmini devlet dairelerine astırması

IV. Osmanlı matbaasının kurulması ve din kitapları dışındaki  kitapların  matbaada basılmasına  izin  verilmesi

uygulamalarından hangileri, toplumun belli bir kesiminin tepkisinden çekinildiğini gösterir?

A) I ve II                 

B) I ve IV                 

C) II ve III    

D) II ve IV               

E) III ve IV

 

 

54. Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyet Dönemi’nde,

I. Hükümet Mebuslar Meclisi’ne karşı sorumludur.

II. Mebuslar Meclisi üyelerinin dört yılda bir yenilenmesi usulü devam etmiştir.

III. Âyan Meclisi üyelerinin padişah tarafından atan-maları sürmüştür.

Bunlardan hangileri, meclis üstünlüğünü göstermektedir?

A) Yalnız I                   

B) Yalnız II                

C) Yalnız III         

D) I ve II                    

E) II ve III

 

55. Birinci TBMM’de, hükümet kurulmasına ilişkin olarak kabul edilen ilkelerden bazıları şunlardır.

I. Meclis’in üstünde bir güç yoktur.

II. Meclis’te toplanan milli iradeyi, doğrudan vatanın geleceğine egemen kılmak esastır.

III. Padişah ve Halife, baskıdan kurtulduğu zaman, Meclis’in düzenleyeceği yasaya uygun esaslar  içinde durumunu alır.

Bu ilkelerden hangileri, halk egemenliğine dayanan bir hükümet kurulmasının planlandığını gösterir?

A) Yalnız I                     

B) Yalnız II                

 C) Yalnız III

D) I ve II                      

E) I, II ve III

 

56. Lozan Konferansı’nda diğer katılımcılar Türklerden,

I. Azınlık haklarının verilip verilmediğinin Anlaşma Devletleri tarafından denetlenmesini

 II. Kapitülasyonların sürdürülmesini

 III. Musul sorununun sonraki görüşmelere bırakılmasını

 IV. Suriye sınırının Ankara Antlaşması’yla belirlenen şekilde kalmasını  istemiştir.

Bu isteklerden hangileri, Türkiye açısından bağımsız devlet anlayışına açıkça aykırıdır?

A) I ve II                        

B) I ve III                       

C) I ve IV

D) II ve III                      

E) III ve IV

 

57. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin

      I. Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması ve görevinin Türk tarafına geçmesi

     II. Yabancı savaş gemilerinin Boğazlardan geçişinin sınırlandırılarak, Türkiye’nin denetimine bırakılması

     III. Yabancı devletlere ait ticaret gemilerinin her ik yönde Boğazlardan geçişlerinin serbest olması

hükümlerinden hangileri, Türkiye’nin dünya devletleri arasındaki saygınlığının daha da arttığını gösterir?

A) Yalnız I                  

B) Yalnız II               

C) Yalnız III

D) I ve II                  

E) I, II ve III

 

58. 1 Nisan 1923 tarihinde yapılacak milletvekili seçiminden önce seçim kanununda yapılan değişiklikler şunlardır:

I. Milletvekili seçebilme yaşı 25’ten 18’e indirilmiştir.

II. Milletvekili seçmek ve seçilmek için vergi verir olmak şartı kaldırılmıştır.

III. 50 000 erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi yerine 20 000 erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi esası Kabul edilmiştir.

Bu değişikliklerden hangilerinin yönetime katılımı artırdığı söylenebilir?

A) Yalnız I                     

B) Yalnız II             

C) Yalnız III

D) II ve III                

E) I, II ve III

 

59. Türkiye Cumhuriyeti’nde “çocuğun dinsel eğitiminde ana babanın yetkili kılınması ve ergin çağa gelen her kişinin istediği dini seçmede serbest olması” ilkesi, uygulamada aşağıdakilerden hangisinintemel alındığını gösterir?

A) Toplumsal dayanışmanın

B) Sosyal devlet anlayışının

C) Aile birliğine ve kişiliğe saygının

D) Gelenek ve göreneklere bağlılığın

E) Yönetime katılmanın

 

60.

I. Okuma yazmayı öğreterek okur yazarlığı yaygınlaştırma

II. Türkçe’yi yabancı dillerin baskısından kurtarma

III. Kitle iletişim araçlarının yayınlarını denetleme

IV. Türk Dili’nin zenginliklerini ortaya koyma

Yukarıdakilerden hangilerinin, Türk Dil Kurumu’nun esas çalışmalarından olduğu savunulabilir?

 A) I ve II                         

B) I ve IV                   

C) II ve III          

D) II ve IV                   

E) I, III ve IV

 

61. Anlaşma Devletleri’nin, Mondros Ateşkes Anlaşması’na dayanarak Anadolu’yu işgal etmesi öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini ortaya çıkarmıştır?

A) Devletçilik                               

 B) Bağımsızlık         

C) İnkılapçılık                               

D) Laiklik  

E) Cumhuriyetçilik

 

 

62. Yeni Türk Devleti, gelirleri çok sınırlı olduğu halde, bütçe gelirinin yüzde kırkını karşılayan Âşar Vergisi’ni

Cumhuriyetin ilk yıllarında kaldırmıştır.

Bu uygulama Yeni Türk Devleti’nin öncelikle hangi özelliğini gösterir?

A) Ulusal olma                               

B) Devletçi olma                

C) Halkçı olma                              

 D) Cumhuriyetçi olma

E) Laik olma

 

 

63. Türklere karşı Bizanslılarla ittifak isteğinde bulunan Papa, Fatih’in İstanbul’un yerli halkına inanç özgürlüğü veren kanunlarını okuyunca, “Osmanlı oğlu işte şimdi zaferi kazandı.” demiştir.

Fatih’in sözü edilen bu hareketi, aşağıdaki savaş türlerinden hangisine örnektir?

A) Psikolojik savaş                              

B) Genel savaş

C) Sınırlı savaş                                    

D) Teknolojik savaş

E) Ekonomik savaş

 

64. Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal, orduyu savaşa hazırlamak ve ulusun savaşa katılmasını sağlamak  amacıyla, Meclis’in verdiği yetkiye dayanarak ''Tekâlif-i Milliye Buyrukları'' yayımlamıştır.

Bu buyruklar,

     I. Sıkıyönetim

   II. Gerilla savaşı

  III. Topyekün seferberlik

hallerinden hangilerinin başlatıldığını gösterir?

A) Yalnız I                    

B) Yalnız III                 

C) I ve II            

D) I ve III                     

E) II ve III

 

46. C

47. D

48. A

49. E

50. E

51. D

52. C

53. B

54. A

55. E

56. A

57. D

58. E

59. C

60. D

61. B

62. C

63. A

64. B

 

Leave a Reply