Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

2007 ÖSS Tarih Çıkmış Soruları

2007 ÖSS Tarih Çıkmış  Soruları

1. Tarihte, sürekli görülen hiçbir şey değişikliğin etkisinden kurtulamaz. Ne kadar birdenbire ve şiddetli olursa olsun hiçbir değişiklik de dün ile bugün arasındaki sürekliliği bozmaz.

Yalnız bu görüşe dayanarak,

I. Tarih kanıtlayabildiği olayları anlatır.

II. Tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanmaz.

III. Tarihî bir olay, kendinden sonraki tarihî olayı etkiler.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III


2. Hz. Muhammed’in ölümü üzerine Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde ayaklanmalar çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin bu ayaklanmaların çıkmasında etkili olduğu savunulamaz?

A) İslamiyetin tam olarak yerleşmemiş olması

B) Kabilecilik anlayışına bağlı olan halkın devlet örgütlenmesinin dışında kalmak istemesi

C) Devlet başkanının değişmesi

D) Halkın, devlete ödemek zorunda olduğu zekât vergisine karşı çıkması

E) Kur’an’ın bütün ayet ve surelerinin bir araya getirilip toplanmamış olması


3. Ticaret yollarından biri olan İpek Yolu’nun tarih boyunca farklı güzergâhlar izlemesinde aşağıda-kilerden hangisinin etkisi olduğu savunulabilir?

A) Egemen güçlerin değişmesinin

B) Kabileler arasında kültür farklılıkları olmasının

C) İpeğin ticari bir değişim aracı olarak kullanılma-sının

D) Ticari malların Avrupa’ya götürülmesinin

E) Kervan ticareti yapılmasının


4. XIX. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı tarihçileri İslamiyetten önceki Türk tarihiyle ilgilenmemişlerdir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin gecikmesinde etkili olduğu savunulabilir?

A) Türk milliyetçiliğinin uyanması

B) İmparatorluğun bünyesindeki çeşitli toplumların milliyetçilik akımından etkilenmesi

C) Çeşitli alanlarda ıslahat yapılması

D) Avrupa’nın üstünlüğünün kabul edilmesi

E) Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesi


5. Osmanlı Devleti’nin egemen olduğu topraklar üzerin-de dili, dini, gelenekleri birbirinden farklı uluslar yaşamış ve bunların ulusal niteliklerini değiştiren bir politika izlenmemiştir.

Böyle bir tutumun,

I. Osmanlı Devleti’ni yıkmak isteyen devletlerin Osmanlı’nın iç işlerine karışması,

II. Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıkların bağımsızlık kazanması,

III. Osmanlı Devleti’nin teokratik yapısının korunması

durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III


6. Türkiye’de 1945 yılına kadar uygulanan iki dereceli seçim sistemine göre, önce milletvekillerini seçecek olan ikinci seçmenler belirleniyor, onlar da milletvekillerini seçiyorlardı. 1946 yılından itibaren uygulanan tek dereceli seçim sistemine göre ise halk, milletvekillerini kendisi seçmektedir.

Buna göre, iki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesindeki amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Seçimlerin güven altında yapılmasını sağlamak

B) Hakların doğrudan kullanılmasını sağlamak

C) Meclisi oluşturan milletvekili sayısını artırmak

D) Meclisten yasaların çıkmasını çabuklaştırmak

E) Hükümetlerin güvenoyu almasını kolaylaştırmak


7. Atatürk Erzurum Kongresi sırasında, “Anadolu, savunmasıyla yalnızca kendi hayatıyla ilgili görevi yerine getirmiyor, belki bütün Doğu’ya yönelik saldırılara set çekiyor.” demiştir.

Atatürk’ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir?

A) Anadolu savunmasının işgallerin hemen ardından milis güçleriyle başladığını

B) Sömürgeciliğe karşı koymanın, hedef olabilecek diğer ülkeleri de koruyucu etkilerinin olduğunu

C) Anadolu savunmasının dünyada pek çok örneğinin bulunduğunu

D) Uluslar arasında siyasi, ekonomik ve askerî ilişkilerin giderek öneminin azaldığını

E) Sömürgecilik hareketlerinin yeni başlamış olduğunu


8. Dokuzuncu Ordu Müfettişi göreviyle Havza’da bulunan Mustafa Kemal, kendisine bağlı komutanlıklar ve valiliklerden; sadrazam ve hatta padişaha, Paris Barış Konferansı’na gidecek delegelerin ulusun tam bağımsızlığı ve yurtta çoğunluğun azınlıklara feda edil-memesi ilkelerini savunacak kişiler olması gerektiğini belirten telgraflar çekilmesini istemiştir.

Mustafa Kemal’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Mustafa Kemal’in, yetkileri çerçevesinde hareket ettiğinin

B) Mustafa Kemal’in, yetkileriyle ilgili talimatı kendi-sinin yazdırdığının

C) İstanbul Hükümetinin ulusal çıkarları koruyamayacağından endişe edildiğinin

D) Milletin padişaha bağlılığından çekinildiğinin

E) Tüm vali ve komutanların Mustafa Kemal’i desteklemek zorunda olduğunun


9. Sovyet Rusya’nın Kurtuluş Savaşı’nda Türk millî mücadelesini desteklemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) TBMM’nin halkçılığı temel alması

B) Sovyet Rusya’nın, Boğazların Anlaşma Devletlerinin eline geçmesinden endişe duyması

C) Sovyet Rusya’nın kendi rejimini pekiştirmek istemesi

D) Anlaşma Devletlerinin TBMM Hükümetini Londra Konferansı’na çağırması

E) İngilizlerin desteğiyle Kafkaslarda, Kafkas Cumhuriyetlerinin kurulması


10. Anlaşma Devletlerinin Lozan’da toplanacak konferansa TBMM Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümetini de çağırması üzerine, TBMM Hükümeti Anlaşma Devletlerine, konferansta İstanbul Hükümeti temsil edilirse konferansa katılmayacağını bildirmiştir.

TBMM Hükümetinin bu yolla aşağıdakilerden hangisini engellemek istediği savunulabilir?

A) Anlaşma Devletlerinin İstanbul Hükümetini tanımayı sürdürmesini

B) Barış görüşmelerine ara verilmesini

C) Anlaşma Devletlerinin TBMM Hükümetini yalnız bırakmasını

D) Anlaşma Devletlerinin birlikte hareket etmesini

E) İstanbul Hükümetinin bazı üyelerini değiştirme-den konferansa katılmasını


11. Medreselerin kapatılmasının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir?

A) Saltanatın kaldırılmasını

B) Cumhuriyetin ilan edilmesini

C) Yabancı okullarının açılmasını

D) Eğitim ve öğretimin ulusallaştırılmasını

E) Yeni bir anayasa hazırlanmasını


12. Aşağıdakilerden hangisinin Türk milletinin batılı ülkelerle ortak yaşaması ve çalışmasında kolaylık sağladığı savunulamaz?

A) Uluslararası rakamların kabul edilmesi

B) Hafta tatilinin cuma gününden pazar gününe alınması

C) Türk dilinin yabancı kelimelerden arındırılması

D) Arşın, endaze yerine metre; okka yerine kilogram birimlerinin kullanılması

E) Hicri takvim yerine miladi takvimin kullanılması


13. İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden bu yana geçen süre içinde teknolojide meydana gelen gelişmenin, İkinci Dünya Savaşı öncesiyle karşılaştırıldığında çok hızlı olduğu görülmüştür.

Teknolojik gelişme hızındaki bu artışta,

I. ham madde gereksiniminin azalması,

II. bilimin ilerlemesi ve bilgi birikiminin artması,

III. sanayileşmenin hızlanması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 

 

1. E 2. E 3. A 4. A 5. D 6. B 7. B 8. C 9. D 10. A 11. D 12. C 13. E

 

Leave a Reply