Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

2008 ÖSS Tarih Çıkmış Sorular

2008 ÖSS Tarih Çıkmış Sorular

1. İlk Çağda Mısır’da mimari eserler daha çok taştan yapıldığı hâlde Mezopotamya’da kerpiç ve tuğladan yapılmış, taş, Mısır’a nazaran daha az kullanılmıştır.
Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Mezopotamya taş işçiliği dalında Mısır’ın etkisinde kalmıştır.
B) Mezopotamya’da sanattan çok bilime önem verilmiştir.
C) Mezopotamya mimarisinde dinî duygu ve düşüncelerin etkisi olmuştur.
D) Coğrafi durum ve yaşayış şartlarının farklı olması sanatta etkili olmuştur.
E) Taşın mimaride kullanılması yapıların tarihî açıdan değerlendirilmelerini kolaylaştırmıştır.

2. Aşkabat yakınlarında Anav’daki bir kurganda yapılan kazıda en alt katta evleri kerpiçten yapılmış bir köy bulunmuştur. Çıkan eşyalar arasında el değirmenleri ve evlerde kömür hâline gelmiş buğday ve arpa taneleri, yine aynı katta üzerleri boyanmış ve şekillerle süslenmiş kilden yapılma çömlekler, insan ve hayvan heykelleri çıkmıştır.
Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sanatla uğraşıldığı
B) Bir yerleşim alanı olduğu
C) Tahıl ürünlerinin tanındığı
D) Topluluk hâlinde yaşanıldığı
E) Üretim gereçlerinin ortak kullanıldığı

3. Türkler uzun süre direndikten sonra, ancak X. yüzyılda topluca İslamiyet’e girmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu direnmeyi doğuran nedenler arasında sayılamaz?
A) Din değiştirmenin toplumsal değişikliği de beraberinde getirmesi
B) Müslüman olmayanlardan haraç ve cizye vergisinin alınması
C) İslamiyet’in kılıç zoruyla kabul ettirilmek istenmesi
D) Emevilerin güttüğü Arap milliyetçiliği
E) Bağımsızlığı kaybetme korkusu

4. XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde ekonomik durumun bozulması ve merkezî yönetimin zayıflamasına paralel olarak aşağıdakilerin hangisinde azalma olduğu savunulabilir?
A) Vergi miktarı
B) Ayanların nüfuzu
C) Timarlı sipahi sayısı
D) Padişah değişikliği
E) Yeniçerilerin baskısı

5. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Rusya’nın özgürlük ve milliyetçilik düşüncesi karşısında bir politika izlediğinin göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Balkan Slavlarını birleştirmek istemesi
B) Lehistan’ın iç işlerine karışması ve istediği kişiyi Leh Kralı seçtirmek istemesi
C) Mora’da Yunanlıların bağımsız olmak için çıkarttıkları isyanı desteklemesi
D) Islahat hareketleriyle Osmanlı Devleti’nin güçlenmesinden çekinmesi
E) Yunanistan’a katılmak isteyen Giritli Rumları İngiltere ve Fransa’yla birlikte desteklemesi

6. Amasya Genelgesi’nde milletin özgürlüğünü ve devletin bağımsızlığını sağlamak amacıyla Sivas’ta bir kongrenin toplanacağı belirtilmiştir.
Bu kararın aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Seçimlerin yenilenmesine gerek duyulduğunun
B) Yerel cemiyetlerin kurulması gerektiğinin
C) Mebuslar Meclisinde Misakımillî’nin ilan edildiğinin
D) Yurt çapında başka kongrelerin değişik zamanlarda toplandığının
E) İstanbul Hükümetinin sorumluluğunu yerine getirmediğinin

7. Londra Konferansı’nda, Sevr Antlaşması’nın bazı maddelerinde değişiklikler yapılması önerilmiş, bu önerileri Türk delegeler Ankara’ya bildirmeden Yunanlılar saldırıya geçmiştir.
Yunanlıların hemen saldırıya geçmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
A) Tekâlif-i Milliye Emirleri (Ulusal Vergi Emirleri)’nin uygulamaya konması
B) Yunanistan’ın Birinci İnönü Savaşı’nın yenilgisini unutturmak istemesi
C) Türkiye’nin Misakımillî’yi dünya kamuoyuna duyurması
D) Konferansın hiçbir sonuca varılmadan dağılması
E) Anlaşma Devletlerinin Yunanistan’ı kışkırtması

8. 1923 yılında Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklikle yirmi beş yaş yerine on sekiz yaşını tamamlayan her erkek vatandaş milletvekili seçme hakkını kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin, Seçim Kanunu’nda yapılan bu değişikliğin sonuçlarından biri olduğu savunulabilir?
A) Seçilen milletvekillerinin aynı siyasi görüşte olması
B) Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına önem verilmesi
C) Milletvekili sayısının artırılması için yeni seçim yöntemlerinin denenmesi
D) Milletvekili seçiminde seçmen sayısının artırılması
E) Seçmende okur-yazar olma özelliğinin aranması

9. Lozan Antlaşması’nda aşağıdaki konuların hangisiyleilgili kararın, Türkiye’nin egemenliğiyle bağdaştığı savunulamaz?
A) Azınlık hakları
B) Kapitülasyonlar
C) Boğazların yönetimi
D) Yunanistan ile sınır
E) Borçların ödenme biçimi

10. Atatürkçü milliyetçilik anlayışı, toplumu sadece ırk çizgileriyle değil din ve mezhep çizgileriyle bölmeyide reddeder.
Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisinin öneminin vurgulandığı savunulabilir?
A) Sınırları belli ve bölünmez vatan anlayışının
B) Ulusal ve insani değerleri kaynaştırmanın
C) Devletin ulusal ve bağımsız olmasının öngörüldüğünün
D) Siyasi varlığının dışındaki Türklerin yönetimlerine saygılı olmanın
E) Bir milletin mutluluğunun diğer milletlerin de mutluluğuna bağlı olduğuna inanmanın

11.
I. Saltanatın kaldırılarak Cumhuriyet’in ilan edilmesi
II. Toplumsal ve siyasal hayatta cinsiyet farkının kaldırılması
III. Gelen çağrı üzerine Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması
Yukarıdakilerden hangilerinin amacı demokrasinin sağlanmasıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

12. Devletçilik ilkesi, mülkiyet hakkının ulusun yararlarına aykırı biçimde kullanılmasına karşıdır. Bu durumun,
I. halkçılık,
II. laiklik,
III. inkılapçılık
ilkelerinden hangilerinin doğrudan bir gereği olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

13. Atatürk, “Bizi yok etmek gibi bir görüş karşısında varlığımızı silahla korumak ve savunmak pek tabiidir. Bundan daha haklı ve tabii bir hareket olamaz.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözü,
I. bölgesel ittifakları destekleme,
II. ülke bütünlüğünü koruma,
III. bağımsızlığı ilke edinme
durumlarının hangilerinden ödün verilmemesi gerektiğini gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

1. D
2. E
3. B
4. C
5. B
6. E
7. A
8. D
9. C
10. B
11. C
12. A
13. E

Leave a Reply