9.Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları

0
2757

9.Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları

Bu yıl Yazılı soruları sistemimizi biraz değiştirdik. Derslerde beraber çözdüğümüz Kurs testleri olarak adlandırdığımız MEB Testlerinden öğrencilerimi sorumlu tuttum. Tabiki sorularda buna göre şekillendi ve klasik sorular daha az iken  Test soruları daha da çoğaldı. Aşağıdan sorulara bakabilir ve aynen uygulayacağınız gibi 9.Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları kendinize göre değiştirebilirsiniz. 9.Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1. yazılı soruları öğrencilermiz içinde bir örnek soru teşkil edecektir.

 

A-Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız

1-Cahilie dönemi hakkında bilgi veriniz. İslam öncesi Dünyada ve Arap yarım adasında yaşanan dinlerden beş tanesini yazınız.
2-Hz. Peygamber zamanında Müşriklerle yapılan savaşları yazınız.
3-Talas savaşının önemini yazınız.

 

A-Aşağıdaki Boşlukları uygun şekilde doldurunuz
1- İsmini duvarlarda kullanılan inşaat malzemesinden alan bu saray  Gırnata’da yapılmıştır. XIII-XIV. yüzyıllarda yapılan bu saray, kendine has orijinallikler de taşımaktadır. Bu saray  aynı dönemde yapılmış olan eserlerle karşılaştırıldığında bu benzersiz eserin zerafeti ve orjinalliği daha da iyi anlaşılır. Sarayın  kerpiçten duvarları, ahşapla ve kalıplarda dondurulmuş maddeler ile inşa edilen kemerleri, kubbeleri, direk tabanları, pervazları, saçakları, tavanlarıyla tamamen farklı, oldukça zengin inceliklerle dolu, ilginç ve harika bir eserdir. Bebi Ahmer devleti zamanında yapılan bu sarayın adı ……………………………………………………………………dır.

 

B)Aşağıdaki Test Sorularını Cevaplandırınız
1-İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nın verilen özel­liklerinden hangisinin İslamiyet’in bölgede yayılma­sıyla önemli bir değişikliğe uğradığı söylenemez?

A) Ekonomik yapı
B) Siyasal yapı
C) Toplumsal yapı
D) Dinî yapı
E) Kültürel yapı

 

2-
I. İlk ayetin “oku” ile başlaması
II. Bedir savaşında esir alınan müşriklerin 10 Müslüman’a okuma yazma öğretmek şartıyla serbest bırakılması
III. Mekke’den Medine’ye hicret edilmesi
Verilenlerden hangileri İslamiyet’in bilime önem verdiğini gösterir?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

3-Hz. Ömer İslamiyet öncesi dönem için şunları söyle­miştir: “Tanrı diye helvadan put yapar, onlara tapardık. Uzun bir yolculuğa çıktığımızda karnımız acıkınca, yaptığımız putları yerdik. Bunları hatırladıkça güle­rim. Bununla beraber hiçbir günahı ve suçu olmayan masum kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömerdik. O günler aklıma geldiğinde ise oturup ağlarım. ”Hz Ömer’in bu ifadesine göre aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz?
A)Putperestlik inancı mevcuttur.
B)Çok tanrılı inanç mevcuttur.
C)Cahiliye döneminden bahsetmektedir.
D)Kadınlara önem verilmemektedir.
E)İslamiyet siyasi düzen üzerinde etkilidir.

 

4–İslam savaş hukukunun doğduğu savaştır
-Esirler on Müslüman’a okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakılmıştır
Verilen bilgiler aşağıdaki hangi savaşın sonuçları arasında yer alır?
A)Uhud
B) Bedir
C) Mute
D) Tebük
E) Hendek

 

5-Hz. Ebubekir döneminde meydana gelen;
I. Yalancı peygamberlerin ortadan kaldırılması
II. Dinden dönenlere karşı Ridde Savaşlarının yapılması
III. Kuranı Kerim’in kitap haline getirilmesi
gelişmelerden hangileri devlet otoritesini sağlamaya yöneliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

6-Emeviler döneminde meydana gelen;
I. Arap olmayanların mevali olması
II. Devlet yönetimine sadece Arapların gelmesi
III. Geniş bir alanda hakimiyet kurulması
gelişmelerden hangileri birlik beraberliğin oluşmasını olumsuz etkilemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

7-Emeviler döneminde görülen gelişmelerden hangisi Dört Halife Dönemi’nde görülmemiştir?
A) Halifeliğin babadan oğula geçmesi
B) Sınırların genişlemesi
C) İç kavgaların yaşanması
D) İslamiyet’in yayılması
E) Devlet teşkilatında yeniliklerin yapılması

 

8-Abbasiler döneminde Müslümanlar, Hintlilerden matematikte onlu sistemi alarak Hint rakamlarını yeniden düzenleyip kullandılar. Ayrıca coğrafya, tıp, eczacılık alanlarında önemli bilgiler edindiler.
Buna göre Abbasi Devleti ile ilgili verilen yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Bilimsel çalışmaların yapıldığına
B) Abbasilerin Hindistan’ı işgal ettiğine
C) Avrupa’da rönesansı başlattıklarına
D) Tıp, eczacılık alanındaki ilk çalışmaların Abbasiler tarafından yapıldığına
E) Sadece doğu kültüründen etkilendiklerine

9-
El-Kanun fı’t-tıp adlı eseri Avrupa’da uzun yıllar okutulmuştur.
• Avicenna adıyla bilinmektedir.
• Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.
Verilen bilgiler aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?
A) Farabi
B) İbn-i Sina
C) Cabir
D) El Harizmi
E) Gazali

 

 

10-Aşağıdakilerden hangisi Abbasilerin kültürel faaliyetlere önem verdiğini gösterir?
A) Beytü’l-Hikme’nin açılması
B) Mevali politikasının terkedilmesi
C) Arap olmayan Müslümanlara hoşgörüyle yaklaşılması
D) Avasım adı verilen şehirlerin kurulması
E) Bağdat şehrinin kurulması

 

11-– Gerçekleştirilen fetihlerle İslam Devleti çok uluslu bir imparatorluk haline gelmiştir.
– Yönetimi kolaylaştırmak için devletin pek çok kademesinde teşkilatlanma faaliyetleri başlamıştır.
Bu özellikler aşağıdaki liderlerden hangisinin dönemine aittir?
A) Hz. Muhammed
B) Hz. Ebubekir
C) Hz. Ömer
D) Hz. Osman
E) Hz. Ali

 

12-Kuran Aşağıdaki Halifelerin hangisi zamanında çoğaltılmış ve Kitap Haline getirilmiştir.
  Kitap Haline Gelmesi                           Çoğaltma
a-         Hz. ALİ                                                  Hz. Osman
b-       Hz. Osman                                               Hz. Ebubekir
c-        Hz. Ebubekir                                           Hz. Osman
d-       Hz. Osman                                               Hz Ömer

 

13-Emeviler zamanında ispanyayı Fetheden ve Gemileri yakarak Askerlerinin Endülüsü Fethetmesine Öncülük eden ünlü Komutan aşağıdakilerden hangisidir
A)Amr  İbn AS
B)Tarık bin ziyad
C)Musa El Eşari
D)Halid Bin velid
E)Ömer bin Abdulaziz

 

14-1. islamiyet öncesinde kabileler kutsal saydıkları Kâbe’yi ziyarete gelirlerdi. Burada kurulan panayırlarda alışveriş yaparlar, spor karşılaşmaları ve eğlenceler düzenlerlerdi.
Buna göre;
I. Arap kabileleri arasında sık sık sorunlar yaşanmaktadır.
II. Kabileler arasında tek tanrılı dinsel anlayış yoktur.
III. Arap Yarımadası’nda feodal bir yapı görülmektedir.
yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

 

 

16-Abbasiler Türkler için …………… adı verilen ordugâh şehirleri ve Bizans sınır bölgelerine ………………..denilen şehirler inşa ettirdiler.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
A)Samarra ve Avasım
B)Polis ve Site
C)Site ve Nom
D)Polis ve Avasım
E)Avasım ve nom

16-ilk islam filozofudur. Tabiat ve siyaset alanlarındaki görüşleri ile ilk denilebilecek felsefi bir sistemi kurmuştur. Aristo’dan sonra”ikinci Öğretmen” ünvanıyla anılır. Birçok eseri vardır. Önemli eserleri arasında “El Medinetü’l- Fazıla” (Toplumun ilkleri üzerine yazılmıştır.), “Kitabü’l-Musiki” (Müzik üzerine yazılmış ilk eserdir.), “Et Ta’limü’s-Sani ve ihsau’l-Ulum” (ilk islam ansiklopedisidir.) yer alır. Yukarıda özellikleri verilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir.
A)İbni Sina
B)Tarık bin ziyad
C)Farabi
D)Gazali
E)Ömer bin Abdulaziz

 

 

17.Aşağıdakilerden hangisi dört halife arasında yer almaz?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Hamza
E) Hz. Osman20

REKLAMSTORE

CEVAP VER

Please enter your comment!
İsminiz