Beylikten Devlete Ünitesi 16 Soruluk Test ve Cevapları

1
4373

Beylikten Devlete Ünitesi 16 Soruluk Test ve Cevapları

1. I. Has

REK

II. Zeamet

III. Tımar

Yukarıdaki dirlik topraklarının yıllık gelirlerinin büyük olandan küçük olana doğru sıralanışı hangi

seçenekte verilmiştir?

A) I, II, III

B) I, III, II

REK

C) II, I, III

D II, III, I

E) III, I, II

 

2. I. Acemi Oğlanlar Ocağı

REK

II. Cebeciler

III. Akıncılar

Yukarıdakilerden hangileri Kapıkulu Askerleri arasında yer alır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

 

3.

REK

I. Devlet, hazineden para harcamadan, her an savaşa hazır askeri birlik yetiştirmiştir.

II. Tarımsal üretimin artırılması ve devamlılığı sağlanmıştır.

III. Merkezi bir ordu kurulmuştur.

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde Tımar sisteminin özellikleri arasında sayılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

 

REK

4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devlet Teşkilatının özellikleri arasında sayılamaz?

A) I. Murat döneminde beylerbeylik kuruldu.

B) Ülke federatif bir şekilde bölünerek yönetildi.

C) Orhan Bey döneminde Divanıhümayun kuruldu.

D) İlk düzenli ordu olarak Yaya ve Müsellemler kuruldu.

E) Osmanlı hükümdarları yasama, yürütme, yargı yetkilerini kendilerinde toplamışlardı.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Padişahlarının kullandıkları ünvanlar arasında sayılamaz?

A) Bey

B) Gazi

REK

C) Hüdavendigar

D) Sultan

E) Kağan

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Eyalet Askerleri arasında sayılamaz?

A) Silahtarlar

B) Tımarlı Sipahiler

C) Yayalar ve Müsellemler

D) Azaplar

E) Akıncılar

REK

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, Cebeci Ocağı’nın görevleri arasında yer alır?

A) Top dökmek ve top mermisi yapmak

B) Padişahın güvenliğini sağlamak

C) Yeniçeri askerlerinin silahlarının bakımını yapmak

D) Seferde Padişahın güvenliğini sağlamak

E) Sınırların güvenliğini sağlamak

 

8. Aşağıda verilen yerlerden hangisinde Osmanlı tersanesi yoktur?

A) Gelibolu

REK

B) Haliç

C) İzmit

D) Mersin

E) Karamürsel

 

9. Anadolu ve Balkanlarda geniş topraklara egemen olan Osmanlı Devleti’nin askeri ihtiyaçları artmıştır. Bu nedenle

I. Murat döneminde Kapıkulu ordusunun temelleri atılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ordunun özellikleri arasında gösterilemez?

A) Devşirme kökenli askerlerden kurulmuştur.

B) Ordunun en kalabalık kısmını oluştururlardı.

REK

C) Merkezde ya da yakın kışlalarda yaşarlardı.

D) Askerlik dışında hiçbir iş yapamazlardı.

E) En önemli bölümü Yeniçeri Ocağı’dır.

 

10. Osmanlı ilk dönem mimari eserlerinin İznik, Bursa ve Edirne’de toplanmasının temel nedeni aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Bizans sınırına yakın olmaları

B) Farklı inançlardan insanların bulunması

C) Siyasi merkez olmaları

D) Bizans kültürünün etkisinin fazla olması

REK

E) Nüfus yoğunluğunun fazla olması

 

 

11. Osmanlı Devleti, Osman Bey dönemi’nde aşiretten beyliğe, Orhan Bey döneminde ise beylikten devlete

geçişi sağlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumu kanıtlayan bir gelişme sayılamaz?

A) Divanıhümayun’un kurulması

B) Düzenli ordunun kurulması

C) Bizans’la mücadele edilmesi

D) İznik Medresesi’nin açılması

REK

E) Kadıların tayin edilmesi

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da, kişilere ait topraktır?

A) Mülk

B) Miri

C) Dirlik

D) Vakıf

E) Ocaklık

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Kuruluş Dönemi Osmanlı ekonomisi için söylenemez?

A) Ekonominin en önemli kaynağı topraktır.

B) Ekonomik güç nüfusa orantılı olarak artmıştır.

C) Devlet, topraklarının işlenmesini reayaya bırakırdı.

D) Hayvancılıkla uğraşan en önemli halk grubu, konar

göçerlerdi.

E) Ticaret sadece devlet eliyle yürütülürdü.

 

14. Osmanlı’da hayvancılığın önem kazanması sonucu aşağıdaki üretim merkezlerinden hangisi yanlış

olarak eşleştirilmiştir?

A) Bursa – İpek

B) Selanik – Çuha

C) Bulgaristan – Aba

D) Ankara – Tiftik

E) Antalya – İpek

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da gelirleri sınır boylarındaki askerlere verilen topraklardır?

A) Paşmaklık

B) Yurtluk

C) Ocaklık

D) Mukataa

E) Malikane

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde bir yönetim birimi değildir?

A) Eyalet

B) Zeamet

C) Sancak

D) Kaza

E) Köy

 

1.A 2.C 3.D 4.B 5.E 6.A 7.C 8.D 9.B 10.C 11.C 12.A 13.E 14.E 15.B 16.B

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here