Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 25 Soruluk Testler ve Cevapları

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 25 Soruluk Testler ve Cevapları

1. Aşağıdakilerin hangisinin alınmasıyla Os­manlılar Baltık Denizine ulaşmışlardır?

----

A) Lehistan      

B) Avusturya     

C) Hindistan      

D) Kıbrıs     

E) Rodos

----

 

2.  Aşağıdakilerden hangisi Kanuni dönemin­de imzalanan Amasya Antlaşmasıile ilgili olamaz?

A) Iranla imzalanan ilk esaslı antlaşmadır.

B) Bağdat, Tebriz ve Doğu Anadolu Os­manlılara bırakılmıştır.

C) Iran doğuda Şiilik propagandası yap­mayacaktır.

D) Bugünkü Türkiye – Iran sınırı çizilmiş­tir.

----

E) Hacıların güvenliği Osmanlılarca sağ­lanacaktır.

 

3.  Aşağıdakilerden hangisi Fatih devrinde Denizlerde yapılan fetihlerden biri değil­dir?
A)  Limni      

B) Midilli     

C) Kırım      

D) Rodos     

E) Zenta

 

4.   İstanbul’un Fethi'nden sonra Osmanlı Dev­leti ile mücadelesini artıran ve Osmanlı'nın denizlerdeki başarısından zarar gören dev­let aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fransa      

----

B) Venedik     

C) İspanya      

D) Portekiz     

E) Papalık

 

5.  Karadeniz'deki Ceneviz üstünlüğü aşağı­daki olayların hangisiyle Osmanlılara geç­miştir?

A) Candaroğulları'na son verilmesi      

B) Amasra'nın alınması

C) Kırım'ın Osmanlıya bağlanması      

D) Trabzon'un alınması

----

E) İstanbul'un Fethi

 

6.  Aşağıdaki savaşların hangisinin sonunda Avrupalılar doğudaki en büyük müttefikle­rini kaybetmişlerdir?

A) Kösedağ       

B) İnebahtı     

C) Turnadağ      

D) Otlukbeli     

E) Ridaniye

 

7.  Aşağıdakilerden hangisi Fatih devri için söylenemez?

----

A) Memlüklerle iyi ilişkiler devam etmiş­tir.

B) Venediklilerle deniz savaşları yapılmış­tır.

C) Eflak – Boğdan Osmanlıya bağlı beylik olmuştur.

D) Adalar Denizi'nde hâkimiyet kurulmuş­tur.

E) Bir başka Türk – İslam devletiyle savaş­lar yapılmıştır.

 

 

8. Aşağıdaki beylik ya da devletlerden hangi­si Osmanlı idaresine en son katılmıştır?

A) Dulkadiroğulları      

B) Ramazanoğulları       

----

C) Karesioğulları
D) Rum – Pontus         

E) Karamanoğulları

 

9.  Şehzadeliğinden itibaren Safevileri büyük bir tehlike olarak gören ve tahta çıktıktan sonra ilk iş olarak Safevilere savaş açan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Kanuni Sultan Süleyman         

B) Yıldırım Bayezit

C) Yavuz Sultan Selim                   

D) II. Bayezit

E) Çelebi Mehmet

 

----

10.  Yavuz devrinde öncelikle doğu politikası iz­lenirken, Kanuni devrinde doğu politikası ihmal edilmemiş ancak daha ziyade batı politikası izlenmiştir.

Kanuni devrinde izlenen Batı politikasında temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Habsburg hanedanının gücünü kırmak

B) Akdeniz’i Türk gölü haline getirmek

C) İslamiyet’i tüm Avrupa’da yaymak

D) Protestanların koruyuculuk haklarını almak

E) Fransa'nın dostluğunu kazanmak

 

11.  Dalmaçya kıyılarının kesin olarak ele geçirilmesi aşağıdakilerin hangisi devrinde gerçekleşmiştir?

A) Fatih devri                

----

B) II. Bayezit devri              

C) Yavuz devri

D) Kanuni devri           

E) Sokullu devri

 

12. Sokullu Mehmet Paşa aşağıdaki görevler­den hangisinde bulunmamıştır?

A) Kaptan-ı Derya          

B) Vezir

C) Divan Başkanlığı     

D) Sancak Beyi

----

E) Vezir-i Azam

 

13. Fatih devrinde Karadeniz bir Türk gölü ha­line getirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma neden olmamıştır?

A) Amasra'nın Fethi          

B) Sinop'un Fethi            

C) Kırım'ın Fethi

D) Trabzon'un Fethi          

E) Mora'nın Fethi

 

----

14. Aşağıdakilerden hangisinin ele geçirilmesi ile Anadolu Türk birliği kesin olarak sağ­lanmıştır?

A) Karamanoğulları Beyliği             

B) Isfendiyaroğulları Beyliği

C) Dulkadiroğulları Beyliği              

D) Hamidoğulları Beyliği

E) Trabzon Rum İmparatorluğu

 

15.  Osmanlı Devleti'nin II. Bayezit Devrinde İspanya’daki Ben-i Ahmer devletine yardım edemeyişinin nedeni aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Yeterli deniz gücünün olmaması

B) Padişahın savaş yanlısı olmaması

C) Osmanlı – Memlûk savaşlarının olması

D) Cem Sultan sorununun devam etmesi

E) Osmanlı – Venedik ilişkilerinin bozuk olması

 

16. Memlükler Cem Sultan'ı desteklerken neyi amaçlıyorlardı?

A) Cem Sultandan bazı ayrıcalıklar almayı

B) Osmanlı Devletini daha fazla karıştır­mayı

C) Cem'in askeri kişiliğinden yararlanma­yı

D) Osmanlı Devleti'ne karşı koz olarak kullanmayı

E) Osmanlı Devleti ile dostluk kurmayı

 

17.  Fatih devrinde başlayan İtalya seferine II. Bayezit devrinde son verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cem Sultan sorunu nedeni ile Gedik Ahmet Paşa'nın geri çağrılması

B) II. Bayezit'in savaştan ziyade zamanını ibadetle geçirmesi

C) Aynı dönemde Memlükler ile de savaş halinde olunması

D) Osmanlı – Venedik ilişkilerinin savaş haline dönüşmesi

E) Osmanlıların İtalya seferine gereken önemi vermemesi

 

18.  Yükselme Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin yabancılara verdiği kapitülasyonlarla ilgili aşağıdaki maddelerden hangisi Fransa'nın isteği üzerine XVIII. yüzyılda değiştirilmiş­tir?

A) Hıristiyanlar Kudüs'ü ziyaret edebile­cektir.

B) Kapitülasyonlar antlaşmayı imzalayan hükümdarların hayatı ile sınırlıdır.

C) Yabancılara seyahat hakkı verilmelidir.

D) Ticaret gemilerinden alınacak gümrük vergisi azaltılacaktır.

E) Herkes serbest ticaret yapabilecektir.

 

19.  Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Malta Seferi       

B) Macaristan Seferi      

C) İran Seferi

D) Hind Seferi       

E) Zigetvar Seferi

 

20.  Aşağıdakilerden hangisi Kanuni dönemin­de alınan yerlerden birideğildir?

A) Rodos                       

B) Malta              

C) Belgrat                    

D) Trablusgarp           

E) Budin

 

21. Aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle; Os­manlı sadrazamı ile Avusturya kralı eşit sayılarak Avrupalılara Osmanlı siyasi üs­tünlüğü kabul ettirilmiştir?

A) Amasya Antlaşması           

B) İbrahim Paşa Antlaşması

C) Zitvatorok Antlaşması        

D) Nasuh Paşa Antlaşması

E) Hotin Antlaşması

 

22.   Kanuni Sultan Süleyman döneminde; Türkmen göçebelerin yeni düzenlenen tımar sisteminden memnun kalmama­sı Irandaki Şiilerin yoğun propagandaları gibi nedenlerden dolayı çıkan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Canberdi Gazali Ayaklanması        

B) Bozoklu Celal Ayaklanması

C) Baba Zünun Ayaklanması              

D) Baba Ishak Ayaklanması

E) Vezir Ahmet Paşa Ayaklanması

 

23.   Aşağıdakilerin hangisiyle Osmanlıların Ak­deniz'deki üstünlüğü sarsılmıştır?

A) Preveze Deniz Savaşı             

B) Cerbe Deniz Savaşı

C) Inebahtı Deniz Savaşı           

D) Hind Seferleri

E) I. Viyana Kuşatması

 

24.  Sırp asıllı olup Enderun’da yetişen ve I. Süleyman, II. Selim, III.Murat'a sadra­zamlık yapan devşirme devlet adamı aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A) Köprülü Mehmet Paşa         

B) Fazıl Ahmet Paşa

C) İbrahim Paşa                        

D) Sokullu Mehmet Paşa

E) Merzifonlu Mustafa Paşa

 

25.     

        I.    Mohaç Savaşı

       II.    Ridaniye Savaşı

      III.    Çaldıran Savaşı

      IV.    Mercidabık Savaşı

       V.    Turnadağ Savaşı

Yukarıdaki savaşlardan hangileri Osman­lı'nın Mısır seferiyle ilgilidir?

A) I, II, III      

B) II, III, IV       

C) II ve IV      

D) II, III, V      

E) IV ve V

CEVAPLAR: 1-A 2-D 3-D 4-B 5-C 6-E 7-A 8-B 9-C 10-A 11-B 12-D 13-E 14-C 15-D 16-D 17-A 18-B 19-E 20-B 21-B 22-C 23-C 24-D 25-C

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir