Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testleri

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testleri

1. Aşağıdakilerden hangisi 19. Yy’da meydana gelen olaylardan değildir?
A) Mısır Valisi Kavalalı mehmet Ali Paşa’nın İsyanı
B) Küçük Kaynarca Antlaşması
C) Kırım Savaşı
D) 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı)
E) Yunan İsyanı – Navarin Olayı

2. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde yapılan yeniliklerden değildir?
A)1826 da Yeniçeri ocağı kaldırıldı,Yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir ordu kuruldu.
B)İlk kez Avrupa devletlerinin başkentlerinde daimi elçilikler kuruldu.
C)Tımar ve zeamet kaldırıldı. Başta valiler olmak üzere devlet memurları maaşa bağlandı.
D)Müsadere usulü kaldırıldı. (Görevden alınan yüksek dereceli memurun malına devletin el koyma usulü)
E)Divan kaldırıldı, yerine nazırlıklar kuruldu.

3. Osmanlı Devleti’nden bağımsızlık için ayaklanan ilk azınlık hangisidir?
A) Sırplar
B) Yunanlılar
C) Ermeniler
D) Rumlar
E) Bulgarlar

4. Osmanlı Devleti’nde ayaklanarak bağımsızlığına kavuşan ilk azınlık hangisidir?
A)Rumlar
B) Bulgarlar
C) Sırplar
D) Yunanlılar
E) Ermeniler

5. Aşağıdakilerden hangisi Sırpların ayaklanma nedenleri arasında yer almaz?
A) Fransız İhtilalinin Milliyetçilik, bağımsızlık ve hürriyet gibi fikirlerinin sırplar üzerinde etkili olması.
B) Savaşların Sırbistan toprakları üzerinde geçmesi ve bu savaşlar sırasında Sırbistan’ın sık sık el değiştirmesi.
C) Sırbistan’daki Yeniçerilerin olumsuz davranışları.
D) Osmanlı Devleti’nin Sırpları asimile etme politikası.
E) Rusyanın kışkırtması.

6. Aşağıdakilerden hangisinde Sırpların ilk önce bazı haklar, sonra özerklik ve son olarak bağımsızlık elde ettikleri antlaşmalar doğru olarak sıralanmıştır?
A) Bükreş Antlaşması – Edirne Antlaşması – Berlin Antlaşması
B) Edirne Antlaşması – Bükreş Antlaşması – Berlin Antlaşması
C) Berlin Antlaşması – Edirne Antlaşması – Bükreş Antlaşması
D) Berlin Antlaşması – Bükreş Antlaşması – Edirne Antlaşması
E) Belgrat Antlaşması – Edirne Antlaşması – Berlin Antlaşması

7. Aşağıdakilerden hangisi Yunanlıların ayaklanma nedenleri arasında yer almaz?
A) Fransız ihtilalinin milliyetçilik, bağımsızlık gibi fikirlerinin etkisi
B) Rusya’nın kışkırtması
C) Avrupa Devletleri’nin kışkırtması
D) 1804 de kurulan Etniki Eterya Cemiyeti’nin çalışmaları
E) Osmanlı Devleti’nin Yunanlıları asimile etme politikası.

8. Yunanlılar hangi antlaşma ile bağımsız olmuşlardır?
A) Bükreş Antlaşması
B) Edirne Antlaşması
C) Paris Antlaşması
D) Yaş Antlaşması
E) Berlin Antlaşması

9. Yunan isyanı esnasında Osmanlı donanması Rus donanmaları tarafından aşağıdakilerden hangisinde yakılmıştır?
A) İnebahtı Deniz Savaşı
B) Çeşme Baskını
C) Navarin Olayı
D) Preveze Deniz Savaşı
E) Sinop Baskını

10. Aşağıdakilerden hangisi Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın ayaklanma nedenleri arasında yer almaz?
A) Yunan isyanının bastırılmasında II. Mahmut’a yardım eden Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ya vaat edilen yerlerin verilmemesi.
B) Mehmet Ali Paşa’nın Navarin olayından sonra padişahtan izin almadan ordu ve donanmasını geri çekmesi.
C) 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında yardım istenildiği halde Mehmet Ali Paşa’nın yardım göndermemesi.
D) Mehmet Ali Paşa’nın zayıflayan Osmanlı otoritesinden istifade ederek valilik sınırlarını genişletmeyi, hatta bağımsızlığını ilan etmeyi düşünmesi.
E) Mehmet Ali Paşa’nın Rusya ile Osmanlı Devleti’ne karşı işbirliği yapması.

11. Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne yardım önerisinde bulunmasının sonucunda İngiltere ve Fransa’nın araya girmesi ile Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa ile hangi antlaşma imzalanmıştır?
A) Bükreş Antlaşması
B) Edirne Antlaşması
C) Kütahya Antlaşması
D) Hünkar İskelesi Antlaşması
E) Balta Limanı Antlaşması

12. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın isyanında Rusya hangi amaçla Osmanlı Devleti’ne yardım önerisinde bulunmuştur?
A) Boğazlar üzerinde avantaj sağlayıp, Karadeniz’deki güvenliğini arttırmak.
B) Avusturya’ya karşı Osmanlı Devleti’ni desteklemek.
C) Osmanlı Devleti’nden kapitülasyon hakkı elde etmek.
D) Kendisinin de düşmanı olan Mehmet Ali Paşa’ya karşı Osmanlı Devleti’ni desteklemek.
E) Mısır’a hakim olmak.

13. Osmanlı Devleti, Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın isyanı sonucunda Rusya’nın yardım önerisini kabul ederek, Rusya ile hangi antlaşmayı imzalanmıştır?
A) Bükreş Antlaşması
B) Edirne Antlaşması
C) Kütahya Antlaşması
D) Hünkar İskelesi Antlaşması
E) Balta Limanı Antlaşması

14. Aşağıdakilerden hangisi Hünkar İskelesi Antlaşması ile ilgili değildir?
A) Rusya bu antlaşmayle boğazlar üzerinde büyük avantaj sağlayıp, Karadeniz’deki güvenliğini artırmış oldu.
B) Bu antlaşmayla BOĞAZLAR MESELESİ ortaya çıkmıştır.
C) Bu antlaşma Osmanlının boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını TEK BAŞINA kullandığı son antlaşmadır.
D) II.Mahmut, Kütahya antlaşmasına rağmen kendisini güvende hissetmediğinden Rusya ile bu antlaşmayı imzalamıştır.
E) Bu antlaşma ile birlikte tarihteki Osmanlı – Rus savaşları sona ermiştir.

15. Aşağıdakilerden hangisi Hünkar İskelesi Antlaşması ile ilgili değildir?
A) “Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı boğazları kapatacak” maddesi İngiltere ve Fransa’nın telaşlanmasına neden oldu.
B) II.Mahmut, Kütahya antlaşmasına rağmen kendisini güvende hissetmediğinden Rusya ile bu antlaşmayı imzalamıştır.
C) Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti İngiltere’ye karşı Rusya’yı yanına çekerek denge politikası oluşturmuştur.
D) Fransa’nın Osmanlı Devleti’nin Yunan isyanı ve Rus savaşıyla uğraşmasını fırsat bilip 1830′ da CEZAYİR’i işgal etmesi II. Mahmut’un bu antlaşmayı imzalamasında etkili olmuştur.
E) Bu antlaşma 8 yıl sürecek, Osmanlı bir saldırıya uğrarsa Ruslar asker ve donanma gönderecek, ancak masrafları Osmanlı ödeyecektir.

16. “Rusya bu antlaşmayla Boğazlar üzerinde büyük avantaj sağlayıp, Karadeniz’deki güvenliğini artırmıştır. Bu antlaşmayla BOĞAZLAR MESELESİ de ilk kez ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu antlaşma Osmanlının boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını TEK BAŞINA kullandığı son antlaşmadır.” Sözü geçen antlaşma hangisidir?
A) Kütahya Antlaşması
B) Hünkar İskelesi Antlaşması
C) Balta Limanı Antlaşması
D) Bükreş Antlaşması
E) Edirne Antlaşması

17. Aşağıdakilerden hangisi 1838 Balta Limanı Antlaşması ile ilgili değildir?
A) Osmanlı Devleti Mısır ve Boğazlar meselesinde İngiltere’nin desteğini kazanmak için bu antlaşmayı imzalamıştır.
B) Bu antlaşmayla ihracattan alınan vergiler artırılırken (%12), İthalattan alınan vergiler azaltılıyordu (%5).
C) Bu antlaşma ile Osmanlı ülkesinde tekel sistemi ve iç gümrük yönetimi kaldırılmış böylece Osmanlı ekonomisinin çöküşü hızlanmıştır.
D) Bu antlaşma sonrasında İngiltere, Osmanlı Devleti’ni çıkarlarına en uygun şekilde parçalamayı amaçlamıştır.
E) Bu antlaşma ile İngiltere’ye çok geniş ekonomik haklar verilmiş, kısa bir süre sonra diğer devletlere de aynı haklar genişletilerek verilmiş ve Osmanlı ülkesi Avrupa Devletlerinin bir “açık pazarı” haline gelmiştir.

18. Aşağıdakilerden hangisi 1840 Londra Konferansı ile ilgili değildir?
A) Bu konferans Mısır meselesi üzerine toplanmıştır.
B) Konferansa İngiltere, Avusturya, Prusya, Rusya ve Osmanlı Devleti katılmıştır.
C) Bu konferans sonucunda Mısır iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı’ya bağlı imtiyazlı bir eyalet haline getirilmiştir.
D) “Mısır Valiliği, babadan oğula geçmek üzere Mehmet Ali Paşa’ya verilecek, fakat hukuki yönden Osmanlı’ya bağlı kalacak.” Maddesi de kabul edilmiştir.
E) Bu konferans ile boğazlar,devletlerarası bir statü kazanmıştır.

19. Aşağıdakilerden hangisi 1841 Londra Konferansı ile ilgili değildir?
A) Bu konferans Hünkar antlaşmasının süresi bitince Rusya’nın boğazlar üzerindeki üstünlüğünü ortadan kaldırmak amacıyla İngiltere ve Fransa’nın önderliğinde toplanmıştır.
B) Bu sözleşme ile boğazlar, devletlerarası bir statü kazanmıştır.
C) Osmanlının boğazlar üzerindeki hükümranlık haklarına kısıtlama getirilmiştir.
D) Bu konferansta Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisine bırakılmıştır.
E) “Boğazlar Osmanlı Devleti’nin olacak, ancak Osmanlı barış halindeyken boğazlar bütün savaş gemilerine kapatılacak” maddesi ile Rusya boğazlar üzerindeki üstünlüğünü kaybederken, Fransa ve İngiltere Akdeniz’deki güvenliklerini artırmışlardır.

20. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde padişah yetkilerinin sınırlandırılması aşamalarından değildir?
A) Sened-i İttifak
B) Tanzimat Fermanı
C) Lale Devri
D) Islahat Fermanı
E) Meşrutiyet

21. Aşağıdakilerden hangisi Sened-i İttifak ile ilgili değildir?
A) II. Mahmut döneminde ayanlarla imzalanmıştır.
B) Bu antlaşma ile Osmanlı padişahı ayanların hukuki varlığını kabul etmiş oldu.
C) Bu antlaşma, padişah otoritesinin zayıfladığının bir göstergesidir.
D) Padişah otoritesini sınırlandırması açısından İngiltere’deki 1215 tarihli “Magna Carta” ya benzetilir.
E) Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti’ndeki azınlıkların hakları genişletilmiştir.

22. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın ilan ediliş sebepleri arasında yer almaz?
A) Avrupalı Devletlerin iç işlerimize karışmasına engel olmak.
B) Mısır ve Boğazlar konusunda Avrupalı Devletlerin desteğini kazanmak.
C) Osmanlı aydınlarının ve halkın yoğun baskısı.
D) Devleti ve toplumu demokratik bir yapıya kavuşturma isteği.
E) Avrupa’daki gelişmelere ayak uydurma düşüncesi.

23. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nda yer alan konular arasında yer almaz?
A) Padişah Meclis-i Mebusan’ın kararlarına kesinlikle uyacak.
B) Azınlıkların, can, mal ve namus güvenliği sağlanacak.
C) Vergi sistemi yeniden düzenlenerek, herkesten gelirine göre vergi alınacak.
D) Askerlik OCAK görevinden, VATAN görevi haline getirilecek. Azınlıklar da askere alınacak.
E) Kanunların her gücün üstünde olduğu kabul edilecek.

24. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile ilgili değildir?
A) En önemli özelliği padişahın yetkilerini sınırlandırması ve kanunların her gücün üstünde olduğunun ifade edilmesidir.
B) Tanzimat Fermanı ANAYASACILIĞA ve DEMOKRASİYE(hukuk devletine, yani hukukun üstünlüğü esasına dayanan devlet anlayışına)geçişin (BATILILAŞMANIN) ilk aşamasıdır.
C) Bu fermanın hazırlanmasında halkın bir rolü ve baskısı yoktur.
D) Padişah Abdülmecit, Mustafa Reşid Paşanın telkiniyle Avrupalı Devletlerin iç işlerimize karışması engellemek ve Mısır meselesinde Avrupa devletlerinin desteğini kazanmak amacıyla bu fermanı ilan etmiştir.
E) Padişah Kanun-i Esasi’ye (İlk Osmanlı Anayasası) sadık kalacak.

25. Aşağıdakilerden hangisi Kırım Savaşı’nın sebepleri arasında yer almaz?
A) Rusyanın Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri.
B) Osmanlı Devleti’nin Rusya’dan Kırım’ı ve Azak Kalesi’ni geri alma isteği.
C) Kutsal Yerler Meselesi: Rusya İstanbul’a bir elçi göndererek Ortodoks kilisesinin kutsal yerlerle ilgili isteklerinin onaylanmasını istemisi ve Osmanlı Devleti’nin bu isteği reddetmesi.
D) Rusya’nın 1848 İhtilallerinin Avrupa’da meydana getirdiği karışıklıklardan yararlanmak istemesi.
E)Rusya’nın Osmanlıyı HASTA ADAM olarak nitelendirmesi ve ölmeden topraklarının paylaşılmasını istemesi.

26. Aşağıdakilerden hangisi Kırım Savaşı ve sonuçları ile ilgili değildir?
A) Kırım Savaşında İngiltere, Fransa, Sardunya ve Piyomento Osmanlı Devletinin yanında savaşa girdi. Avusturya ise Eflak-Boğdan’ı işgal ederek destek verdi.
B) Kırım Savaşından sonra Rusya sıcak denizlere inmek için başka bir yol arayarak Balkanlarda PANSLAVİZM politikasına ağırlık vermiştir.
C) Kırım Savaşına katılan İngiltere’nin en büyük kazancı Rusya’nın Karadeniz’deki tersane ve gemilerinin kaldırılmasıdır. Böylece Akdeniz’i tehdit edebilecek Rusya’nın etkinliğini kırmış,çıkarlarının devamını sağlamıştır.
D) Avrupalılar ilk defa Kırım savaşında Osmanlı Devletine tam destek verdiler.
E) Osmanlı Devleti bu savaş sonrasında Avrupalı devletlerin isteği üzerine I. Meşrutiyet’i ilan etti.

27. Osmanlı Devleti ilk dış borcunu hangi savaş sırasında hangi devletten almıştır?
A) Kırım Savaşı – İngiltere
B) II. Viyana Kuşatması – Fransa
C) 93 Harbi – Fransa
D) 93 Harbi – İngiltere
E) Kırım Savaşı – Almanya

28. Aşağıdakilerden hangisi Paris Antlaşması’nın maddelerinden değildir?
A) Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti sayılacak.
B) Osmanlı Devleti’nin toprakları Avrupa Devletlerinin koruyuculuğu altında kalacak.
C) Boğazlar konusunda 1841 boğazlar sözleşmesi geçerli olacak.
D) Osmanlı Devleti meşrutiyet ilan edecek.
E) Rusya ve Osmanlı Devleti Karadeniz’de savaş gemisi ve tersane bulundurmayacak.

29. Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti sayılacak ve toprakları Avrupa Devletlerinin koruyuculuğu altında kalacak maddesi hangi antlaşmaya aittir?
A) Bükreş Antlaşması
B) Edirne Antlaşması
C) Paris Antlaşması
D) Yaş Antlaşması
E) Berlin Antlaşması

30. Paris Antlaşması’nda yer alan ve Osmanlı Devleti’ni, galip durumda olmasına rağmen yenik durumda gösterilmesine neden olan madde hangisidir?
A) Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti sayılacak.
B) Osmanlı Devleti’nin toprakları Avrupa Devletlerinin koruyuculuğu altında kalacak.
C) Boğazlar konusunda 1841 boğazlar sözleşmesi geçerli olacak.
D) Osmanlı Devleti meşrutiyet ilan edecek.
E) Rusya ve Osmanlı Devleti Karadeniz’de savaş gemisi ve tersane bulundurmayacak.

31. Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı ile ilgili değildir?
A) Paris anlaşması görüşmeleri sürerken ilan edilmiştir.
B) Islahat Fermanı kaynağını ve ortaya çıkış nedenini yabancı devletlerden almaktadır.
C) Bu Fermanın esasları Fransa’nın ısrarı ile Avusturya,İngiltere ve Fransa tarafından belirlenmiştir.
D) Osmanlı Devleti Paris antlaşması şartlarını lehine çevirmek için bu fermanı ilan etmiştir.
E) Bu ferman ile Osmanlı Devleti’nin anayasal düzene geçişi sağlanmıştır.

32. Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı ile ilgili değildir?
A) Islahat Fermanı Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında eşitlik sağlamayı amaçlayan bir belgedir.
B) Islahat Fermanı hem Müslümanların, hem de gayri-müslimlerin memnuniyetini sağlayamamıştır.
C) Islahat Fermanı ile Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışması engellenmiştir.
D) Osmanlı Devleti Paris antlaşması şartlarını lehine çevirmek için bu fermanı ilan etmiştir.
E) Yabancı devletlerin iç işlerimize karışmasını engelleme düşüncesi de fermanın imzalanmasında etkili olmuştur.

33. Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’nın maddelerini arasında yer almaz?
A) Din ve mezhep hürriyeti sağlanarak azınlıklara okul, kilise ve hastane açma hakkı verilecek.
B) Fermanın içeriği Osmanlı anayasasınca güvence altına alınacak.
C) Azınlık ve yabancılara küçük düşürücü sözler söylenmeyecek. Azınlıklar da bütün devlet memurluklarına girebilecek.
D) Askerlik işleri yeniden düzenlenecek, azınlıklardan askerlik için bedel kabul edilecek. Vergi sistemi yeniden düzenlenecek. İltizam usulü kaldırılacak.
E) Mahkemelerde herkes inancına göre yemin edecek, karma mahkemeler kurulacak.

34. Abdülaziz döneminde (1861 – 1876), Mısır Hidivi (valisi) İsmail Paşa’nın gayretleri ve Fransa’nın desteğiyle 1869’da Süveyş Kanalı açılmıştır. Buna bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
A) Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Hint deniz yolu Osmanlı hakimiyetine geçti.
B) Bu durum Avrupalı devletlerin Mısır’a sahip olma arzunu artırmıştır.
C) Coğrafi keşiflerle önemini yitiren Mısır ve Akdeniz yeniden canlanmıştır.
D) Mısır’ın jeopolitik önemi artmıştır. İngilizler Süveyş Kanalının açılmasıyla önemi daha da artan MISIR’ı 1882’de işgal ettiler.
E) 1878 Berlin Antlaşmasından sonra İngiltere’nin isteği üzerine KIBRIS üs olarak İngilizlere verildi. İngiltere böylelikle Süveyş kanalını kontrol etme imkanına kavuştu.

35. Aşağıdakilerden hangisi 1876 tarihinde ilan edilen I. Meşrutiyet ile ilgili değildir?
A) Meşrutiyetle halk, ilk olarak dolaylı da olsa yönetime katılmıştır.
B) Meşrutiyetin ilanını hızlandıran en önemli dış gelişme, 1876 da İstanbulda toplanan TERSANE KONFERANS’ında Avrupalıların azınlıklarla ilgili isteklerine engel olunmak istenmesidir.
C) İlk Osmanlı anayasası olan Kanun-i Esasi I. Meşrutiyet’in ilanı ile yürürlüğe girmiştir.
D) Jön Türkler’in (Genç Osmanlılar) I. Meşrutiyet’i ilanında Osmanlıcılık düşüncesi hakim olmuştur.
E) I. Meşrutiyet 31 Mart Vakası sebebiyle II. Abdülhamit tarafından kaldırılmıştır.

36. Aşağıdakilerden hangisi 1876 tarihinde I. Meşrutiyet’in ilan edilmesinin en önemli gerekçesidir?
A) Anayasal düzene geçmek.
B) Avrupa devletleri ile uyum sağlamak.
C) Azınlıkları da yönetimde söz sahibi yaparak, dil, din ve ırk farkı gözetmeksizin herkesin eşit haklara sahip olmasını sağlayarak azınlıkların ayaklanmalarını engellemek. Böylelikle bir Osmanlı milleti oluşturmak.
D) Azınlıklara verilen ayrıcalıkları genişletmek.
E) Halkın yoğun istek ve baskılarına cevap vermek.

37. II. Abdülhamit aşağıdakilerden hangisini gerekçe göstererek Osmanlı Mebusan Meclisi’ni kapatmıştır?
A) 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşını (93 harbi)
B) Mısır’ın 1882’de İngilizler tarafından işgalini
C) 1881’de Duyun-u Umumiye İdaresi’nin kurulmasını
D) 1881’de Fransa’nın Tunus’u işgal etmesini
E) 1911 yılında Trablusgarp Savaşı’nın başlamasını

38. Krallık yada padişahlıkla yönetilen ülkelerde kralın yanında bir meclisin (parlamento) bulunmasına ne denir?
A) Monarşi
B) Meşruti Monarşi (Meşrutiyet)
C) Oligarşi
D) Aristokrasi
E) Teokrasi

39. İlk Osmanlı Anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanun-i Esasi
B) Mecelle
C) Kanunname-i Al-i Osman
D) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
E) Nizam-ı Cedit

40. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul (Tersane) Kanferansı (1876) ile ilgili bir durum değildir?
A) Bu konferansın toplanmasında İngiltere’nin, Rusyanın Panslavist politikasıyla Osmanlı Devleti üzerinde baskı kurmaya başlamasını çıkarlarına aykırı bulması etkili oldu.
B) İngiltere Balkan Milletlerinin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla İstanbul’da Milletlerarası bir konferansın toplanmasını sağladı.
C) Konferansa Osmanlı Devletinin yanısıra İngiltere, Rusya, Fransa, Avusturya ve İtalya katıldı.
D) İstanbul Konferansı, çalışmalarına başladığı sırada Osmanlı Devleti I. Meşrutiyeti ilan ederek konferansı etkisiz hale getirmeye çalışdı.
E) Osmanlı Devleti bu konferansın kararlarına uyarak Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını engelledi.

41. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul (Tersane) Kanferansı (1876) ile ilgili bir durum değildir?
A) Konferansta, Sırbıstan ve Karadağ topraklarının genişletilmesi kararı alındı.
B) Konferansta, Bulgaristan ve Bosna-Hersek’e özerklik verilmesi de karara bağlandı.
C) Osmanlı Devleti I. Meşrutiyeti ilan ederek konferansı etkisiz hale getirmeye çalışdı.
D) Rusya, konferansta Avrupa devletlerine karşı Osmanlıyı desteklemiştir.
E) Osmanlı Devleti bu kararları kabul etmeyince konferans dağıldı. Daha sonra Londra’da tekrar bir araya gelen Avrupa Devletleri benzer kararlar alarak Osmanlı’nın bu kararlara uymasını istemişlerdir.

42. Aşağıdakilerden hangisi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) ile ilgili bir durum değildir?
A) Rusya, İstanbul(Tersane) ve Londra Konferansı kararlarının Osmanlı tarafından kabul edilmemesi gerekçe göstererek Osmanlı Devletine savaş ilan etmiştir.
B) Bu savaşın temelinde Rusya’nın Panslavist politikası ve sıcak denizlere inme çabası yatmaktadır.
C) Gazi Osman Paşa’nın ünlü Plevne savunması bu savaş sırasında gerçekleşmiştir.
D) Ruslar’ın Edirne’yi alarak Çatalca önlerine kadar gelmesi sonucu Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kalmış ve sonuçta AYESTEFANOS (Yeşilköy) ANTLAŞMASI imzalanmıştır.
E) Osmanlı Devleti bu savaşı Almanya’nın yardımı ile ufak kayıplarla atlatmıştır.

43. Aşağıdakilerden hangisi Ayestefanos Antlaşması ile ilgili bir durum değildir?
A) Bu anlaşma Rusya’ya sıcak denizlere inme konusunda Balkan ve Doğu koridorunu açmıştır.
B) Avrupa devletleri bu antlaşmaya kendi çıkarları açısından karşı çıktı. Rusya yeni bir savaşı göze alamadığından BERLİN’de bir kongre toplanmasını kabul etmiştir.
C) Avrupa devletleri bu antlaşmayla Rusya’nın sıcak denizlere inerek fazla güçlenmesinden ve sömürgelerini Rusya’ya kaptırmaktan çekiniyordu.
D) Rusya, bu antlaşma ile Avrupalı devletlere karşı Osmanlı Devleti’ni kendi yanına çekmek istemiştir.
E) AYESTEFANOS ANTLAŞMASI yürürlüğe girmemiş, bunun yerine Berlin antlaşması imzalanmıştır.

44. Aşağıdakilerden hangisi 1878 Berlin Antlaşması ile ilgili bir durum değildir?
A) Bu antlaşma ile İngiltere de Osmanlı topraklarının parçalanmasına katıldı. Bu yüzden Osmanlının dış politikasında İngiltere’den boşalan yeri ALMANYA almaya başladı.
B) ERMENİ MESELESİ ilk defa uluslararası bir antlaşmada yer alarak, Osmanlı’yı parçalamak isteyen devletlerin meselesi olarak ortaya çıkmıştır. Berlin Antlaşması, ERMENİ Meselesinin BAŞLANGICI olarak kabul edilmektedir.
C) Osmanlının 19. yy.da en çok toprak kaybettiği antlaşmadır.
D) Anlaşmadan en karlı çıkan, Bosna Hersek üzerinde haklar elde eden Avusturya ve Kıbrıs’ı üs olarak alan İngiltere’dir.
E) Rusya bu antlaşma ile sıcak denizlere inme politikasından tamamen vazgeçmek zorunda kalmıştır.

45. Aşağıdakilerden hangisi 1878 Berlin Antlaşması’nın maddelerinden değildir?
A) BULGAR KRALLIĞI; Asıl Bulgaristan, Makedonya ve Doğu Rumeli olmak üzere üçe ayrılacak.
B) Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsız olacak.
C) Bosna-Hersek Osmanlı toprağı sayılacak, yönetimi geçici olarak Avusturya’ya bırakılacak.
D) Boğazların yönetimi başkanı Türk olan uluslar arası bir komisyona bırakılacak.
E) Ermenilerin oturduğu yerlerde ve Girit adasında ıslahatlar yapılacak.

46. İngiltere aşağıdaki hangi antlaşma sonrasında Osmanlı Devleti’ni çıkarlarına en uygun şekilde parçalama politikası izlemiştir?
A) Bükreş Antlaşması
B) Berlin Antlaşması
C) Edirne Antlaşması
D) Paris Antlaşması
E) Yaş Antlaşması

47. Aşağıdaki hangisi İngiltere’nin 1878 Berlin Antlaşması’ndan sonra izlediği Osmanlı Devleti’ni çıkarlarına en uygun şekilde parçalama politikasının uygulamalarından biri değildir?
A) İngiltere’nin 1878 Berlin Kongresi esnasında Osmanlı Devleti’nden Kıbrıs’ı üst olarak istemesi.
B) 1882’de Mısır’ın İngilizler tarafından işgali.
C) Tunus’un Fransızlar tarafından 1881’de işgal edilmesine İngiltere’nin ses çıkarmaması.
D) Osmanlı Devleti’nin İngiltere’ye karşı Almanya’ya yaklaşarak denge politikası izlemesi.
E) İngiltere ve Rusya’nın 1908’de Reval Görüşmeleri ile Osmanlı Devleti’ni kendi aralarında paylaşma konusunda anlaşmaları.

48. Şark Meselesi aşağıdakilerden hangisine denir?
A) Ermeni devleti kurma meselesine denir.
B) Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’ni kendi aralarında nasıl paylaşacağı meselesidir.
C) Bizans’ı yeniden canlandırma düşüncesidir.
D) Avrupalı devletlerin Rusya’yı kontrol etme meselesine denir.
E) Çin’in Orta Asya’yı istila etmek istemesiyle oluşan meseleye denir.

49. Ermeni Meselesi hangi antlaşma ile başlar?
A) Bükreş Antlaşması
B) Edirne Antlaşması
C) Paris Antlaşması
D) Yaş Antlaşması
E) Berlin Antlaşması

50. Kıbrıs hangi antlaşma öncesinde İngiltere’ye üst olarak verildi?
A) Paris Antlaşması
B) Yaş Antlaşması
C) Berlin Antlaşması
D) Bükreş Antlaşması
E) Edirne Antlaşması

51. Aşağıdakilerden hangisi I. Ve II. Meşrutiyet dönemlerinde Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları arasında yer almaz?
A) Osmanlıcılık
B) İslamcılık (Panislamizm)
C) Türkçülük
D) Panslavizm
E) Batıcılık


 1. B
 2. B
 3. A
 4. D
 5. D
 6. A
 7. E
 8. B
 9. C
 10. ?
 11. C
 12. A
 13. D
 14. E
 15. ?
 16. B
 17. ?
 18. ?
 19. C
 20. E
 21. C
 22. A
 23. E
 24. ?
 25. ?
 26. A
 27. D
 28. C
 29. E
 30. ?
 31. C
 32. B
 33. A
 34. E
 35. C
 36. A
 37. B
 38. A
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. E
 49. C
 50. D

10 Comments

Leave a Reply