Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Testleri

Ders: Tarih 10

----

Konu: Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Testleri

Soru Sayısı: 20

 

LİSE 2 TARİH (OSMANLI DEVLETİNİN GERİLEME DEVRİ-XVIII.YY)

----

 

Soru 1.     1709’da Ruslara yenilen İsveç kralı XII.Şarl Osmanlı Devletine sığınmıştır. Bu olaya bakarak;

I. Bu dönemde Osmanlı Devleti güçlü bir   devlettir.

II. Ruslarla Osmanlılar sürekli savaş halindedir.

III. Ruslara karşı Osmanlılarla İsveçliler ittifak  halindedir.

----

yargılarından hangilerine  ulaşılır?

A) Yalnız-I               

B) Yalnız-II        

C) Yalnız-III

D)  I ve III              

----

E)   I,II ve III

 

Soru 2. Osmanlı devleti Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla, Kırım’ın bağımsızlığını tanımış, ancak Müslüman halkın dini bakımdan    kendisine bağlı kalmasını Rusya’ya kabul ettirmiştir.

Osmanlı Devletinin bu tutumuna bakarak,

I.Kırım’ın Karadeniz ticaretindeki yerini artırmak istemektedir.

II.Gerçekleştirdiği ıslahat hareketlerini devam   ettirmek arzusundadır.

III. Kırım halkıyla kültürel bağlarlarını korumak  istemektedir.

IV. Rusya ile Kırım halkı arasındaki ilişkileri sınırlandırmaya çalışmaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız-I              

----

B) Yalnız-III      

C)  I ve II

D)  II ve IV             

E)  III ve IV

 

----

Soru 3.    Küçük Kaynarca Antlaşmasının (1774) maddelerinden bazıları şunlardır.

I.Rus ticareti filosuna Karadeniz ve Akdeniz’de  ticaret yapma hakkının tanınması

II.Ruslara, Osmanlı uyruğunda olan Ortodoksların haklarını koruma  yetkisinin verilmesi

III.Rusların gerekli gördükleri yerlerde  konsolosluk açabilmeleri

IV.Eflak , Boğdan ve Beserabya  halkına din ve  mezhep özgürlüğü verilmesi

----

bunlardan hangileri, Rusya’nın Osmanlı  Devleti’nin içişlerine karışabileceğini göstermektedir?

A) Yalnız-II             

B)  Yalnız-III     

C)  I ve II

D)  II ve III               

----

E)  II ve IV

 

Soru 4.    Aşağıdakilerden  hangisi Osmanlı ülkesinin stratejik öneminin artmasında etkili olmuştur?

A) Ümit burnunun keşfedilmesi

B) Süveyş kanalının açılması

----

C)  Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması

D) Pusulanın yön bulmada kullanılması

E) Amerika kıtasının keşfedilmesi

 

Soru 5.  Osmanlı İmparatorluğu’nun  gerileme devrindeki  olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında,

I.Gerileme yeni önlemler gerektirmektedir.

II.Savaşlar, harcamaların yönünü değiştirmiştir.

III.Toprak kaybı merkezi otoriteyi güçlendirmiştir.

IV.Değişmeler  yeni gereksinimler doğurmuştur.

sonuçlarından hangilerine ulaşılamaz?

----

A) Yalnız-II

B) Yalnız-III

C) I ve II

D) II ve III

E) III ve IV

Soru 6.     –  Askeri  harcamaların artması

               –  Yeniçeri Ocağının bozulması

               –  Toprak kayıplarının yaşanması

XVIII. yüzyılda yaşanan bu olaylar Osmanlı Devletini, aşağıdakilerden hangisini yapmaya zorlamıştır?

A) Islahatlarda askeri alana ağırlık vermeye

----

B) Başka devletlere savaş açmaya

C) Toprak reformu yapmaya

D) Milliyetçilik hareketlerini engellemeye

E) Kültür ve sanat alanında çalışmalara önem ………vermeye

 

Soru 7.   XVIII. yüzyılda Osmanlı Devletinde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır.

I.Azınlıklara birtakım haklar verilmiştir.

II.Askeri alanda yenilikler yapılmıştır.

III. Bazı devletlere kapitülasyonlar verilmiştir.

Bunlardan hangileri Osmanlı İmparatorluğu -nun egemenliğini ve bağımsızlığını korumasına yardımcı olmuştur?

----

A) Yalnız-I

B) Yalnız-II

C) Yalnız-III

D)  I ve III

E)  I,II ve III

 

Soru 8.    Aşağıdakilerden  hangisi  Gerileme  döneminin özellikleri arasında gösterilemez?

A) Osmanlı Devleti büyük ölçüde toprak kaybet­miştir.

B) Rusya ve Avusturya Osmanlı Devletine  düşman dev­letlerdir.

C) Osmanlı Devleti Avrupa'nın teknik ve askeri  üs­tünlüğünü kabul etmiştir.

----

D) Osmanlı Devleti dünyanın en güçlü devletidir.

E) Dönemin ıslahatları sürekli ve kalıcı olmamıştır.

 

Soru 9.     Osmanlı Devletinin XVIII. Yüzyıldaki temel politikasını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

A) Fetih hareketlerini devam ettirmek

B) Denge politikası takip etmek

C) Kaybettiği toprakları geri almak

D) Mevcut topraklarını korumak

E) Avrupa devletlerinin isteklerini yapmak

 

----

Soru 10.     Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşma-ların hangisi ile Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etmiştir?

A) Küçük Kaynarca

B) Aynalıkavak

C) Yaş

D) Berlin

E) Paris

 

Soru 11.    Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde XVI. Yüzyıldan itibaren ilmiye sınıfının  bozulmasının sonuçları arasında gösterilemez.?

A) Devlet işlerinin aksaması

B) İç karışıklıkların artması

----

C) Yargı sisteminin bozulması

D) Avrupanın üstünlüğünün kabul edilmesi

E) Pozitif eğitimin terk edilmesi

 

Soru 12.     Celali İsyanları sonrasında Anadolu’da halkın can ve mal güvenliğinin kalmaması,halkın mallarının eşkiyalarca yağmalanmasının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A) Taşrada kontrolün sağlanması

B) Ticari canlılığın artması

C) Büyük şehirlere göçün başlaması

D) Halkın yönetime karşı isyan etmesi

E) Devşirme-Türkmen çatışmasının başlaması

 

Soru 13.     IV. Murat’ın otoriteyi sert tedbirlerle sağlama -sından sonra Koçi Bey’e rapor hazırlattırarak ıslahat yapmak istemesi ve hazırlanan raporu uygulamaya başlaması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Avrupa’daki gelişmelerin öğrenilmek istendiği

B) Sorunlara kalıcı çözümler getirmek istediği

C) Devlet yönetimini devlet adamlarına bıraktığı

D) Sosyal alanda ıslahatlar yaptığı

E) Kadınlar saltanatına son verdiği

 

Soru 14.     Küçük Kaynarca Antlaşmasının ‘’Rus ticaret gemileri  Karadeniz ve Akdenizde serbestçe dolaşabi -lecek’’  hükmü aşağıdakilerden hangisinin göstergesi değildir?

A) Rusya’nın hakimiyet alanının genişlediğinin

B) Ticari imtiyazlar elde edilğinin

C) Rusya’nın emellerine ulaştığının

D) Osmanlı egemenliğinin zedelendiğinin

E) Karadeniz’deki güç dengelerinin değiştiğinin

Soru 15.     XVIII. yüzyılda Avrupa örnek alınarak yapılan ıslahatlar, Humbaracı ocağının kurulması,İstihkam okulunun açılması,Nizam-i Cedit ordusunun kurulması,Osmanlı devletinin daha çok hangi alanda ıslahat yaptığını gösterir?

 A) Eğitim                 

B) Askeri                

C) Sanat       

D) İdari                    

E) Mali

 

Soru 16.     Küçük Kaynarca Antlaşmasının ‘’Kırım dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacak’’ hükmüne dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kırım ile kültürel bağlar koparılmamıştır

B) Kırım Osmanlı denetimindedir

C) Rusyanın Kırım hakimiyeti sona ermiştir

D) Kırım Müslümanları Rusya aleyhine kullanılmıştır

E) Kırım Osmanlıya vergi verecektir

 

Soru 17.     Lale Devri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kağıt fabrikası açılmıştır

B) Halk refaha kavuşmuştur

C) Yöneticiler lüks ve eğlence içinde yaşamıştır

D) Çiçek aşısı yapılmıştır

E) Patrona Halil isyanı ile sona ermiştir

 

Soru 18.     Aşağıdaki padişahlardan hangisi gerileme dönemi padişahlarındandır?

A) Vahdettin   

B) Yıldırım Beyazıt  

C) Orhan Gazi   

D) I.Mahmut  

E)  II.Selim

 

Soru 19.     Aşağıdaki olaylardan hangisi gerileme dönemi olaylarından birisidir?

A) Ploşnik Bozgunu 

B) Yaş antlaşması   

C) Varna Savaşı   

D) Cem Olayı   

E) Maltepe savaşı

 

Soru 20.     Küçük Kaynarca Antlaşması aşağıdaki devletlerden hangisine Osmanlı Devleti karşısında üstünlük sağlamıştır?

A) Almanya              

B) İngiltere            

C) Rusya   

D) İtalya                    

E) Fransa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

E

D

B

B

A

B

D

C

C

D

C

B

C

B

A

B

D

B

C

 

 

 

 

SPONSOR--REKLAM

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir