Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

Yakınçağda Avrupa Tarihi Testleri

LİSE 2 TARİH (YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ)

Soru 1.     Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilalini başlatan nedenlerden biri değildir?

----

 A)  Krallık yönetiminin halka baskı yapması     

B)  Fransa’nın Rusya’ya savaş açması

C)  Halkın sosyal sınıflara ayrılması

D)  Fikir adamlarının halkı etkilemesi

E)  Halkın ekonomik durumunun bozuk olması

----

 

Soru 2.     Yeniçağda Fransa’da  soylular ve papazlar devleti yönetirler ama vergi bile vermezlerdi.Oysa, ekonomik hayatı ellerinde tutan Burjuvalar  bütün vergi yükünü çeker ama yönetimde söz hakları yoktu.

Fransa’daki bu durum,

I.Sınıfların farklı haklara sahip olduğunun

II.Devlet yönetiminde adaletin sağlanamadığının  

III.Halkın, gelir düzeyine göre vergilendirildiğinin

----

sonuçlarından hangilerinin  göstergesidir?

A)  Yalnız-I        

B)  Yalnız-II      

C)  I ve II

D)  I ve III       

E)  II ve III

Soru 3.    Aşağıdakilerden hangisinde verilen ikinci olay, ilk olayın bir sonucu  değildir?

A)  Barutun ateşli silahlarda kullanılması – ……….Derebeyliğin yıkılması

B)  Fransız İhtilali – Reform Hareketleri

C)  Coğrafi Keşifler – Sömürge İmparatorlukların ………..kurulması

----

D)  Rönesans Hareketleri – Reform Hareketleri

E)  İstanbul’un Fethi – Merkezi Krallıkların ……….güçlenmesi

 

Soru 4.    Aşağıdakilerden hangisi, Yakınçağın başlangıcı  sayılan Fransız  İhtilalinin getirdiği ilkelerin evrensel nitelikli  olduğunun göstergesidir?

A)  Getirdiği ilkelerin birçok ulusu etkilemesi

B)  Kısa sürede gerçekleştirilmiş olması

C)  Amerikan İhtilalinden etkilenmiş olması

D)  Fransa’nın deniz aşarı sömürgelere sahip ………..olması

E)  Fransa’nın güçlü bir Avrupa devleti olması

 

----

Soru 5.     Yeni ve Yakın Çağda gelişen olaylardan bazıları şunlardır;   

I.Yeni ticaret yollarının bulunması

II.Rönesans ve Reform Hareketleri

III.Fransız İhtilali

IV.Mutlak krallıkların güçlenmesi

Bunlardan hangileri, siyasal ve ekonomik açıdan, Osmanlı İmparatorluğunu diğerlerinden daha fazla etkilemiştir?

A)  I ve II         

B)  III ve IV         

C)  I ve III

D)  II ve III              

----

E)  II ve IV

 

Soru 6.     Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından biri değildir?

A)  Hammadde arama ihtiyacının artması

B)  Ticaretin gelişmesi

C)  İşçi sınıfının ortaya çıkması

D)  Mutlak krallıların kurulması

E)  Pazar bulma İhtiyacının artması

 

Soru 7.    I.Sömürgecilik hareketlerinin  yaygınlaşması

              II.Birinci Dünya Savaşının çıkması

----

             III.Büyük şehirlerin kurulması

      Bunlardan hangileri, Endüstri İnkılabı’nın gerçekleşmesiyle ortaya çıkan  Hammadde ve Pazar ihtiyacındaki   artışın sonuçları arasında yer alır?

A) Yalnız-I         

B) Yalnız-II   

C)  I ve II

D)  I ve III       

E)  I, II ve III

 

 

 

----

Soru 8.      XIX.yy da, Osmanlı Devleti girdiği savaşları genellikle  kaybetmiştir. Osmanlı ülkesinde ticaret azınlıkların elindedir. Hammadde  Avrupa ülkelerine satılmakta ;dışardan bol miktarda, ucuz ve bol çeşitli mallar gelmektedir.

      Buna göre Osmanlı Devleti için,

           I.Küçük sanayi atölyeleri azalmıştır.

          II.Yeni fabrikalar  kurulmuştur.

         III.İşsizlik artmıştır.

        IV.Dış ticarette denge bozulmuştur.

      sonuçlarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız-I         

B) Yalnız-II   

C)  I ve IV

----

D)  II ve III              

E)  III ve IV

 

 

 

Soru 9.      Sanayi inkılabı, insan ve hayvan gücüne dayalı üretim  tarzından, önce buhar güçüyle çalışan sonrada elektrikle çalışan  makine gücünün hakim olduğu üretim tarzına  geçiştir. Sanayi inkılabı'yla birlikte ülkeler arasında ticari faaliyetler artmıştır.                                                          

      Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A)  Küçük atölyelerin sayısı artmıştır.

B)  Üretimin şekli değişmiştir.

----

C)  Ticaret gelişmiştir.

D)  Uluslararası ilişkiler artmıştır.

E)  Üretim artmıştır.

 

 

 

Soru 10.     Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan gelişmeler arasında yer almaz?

 

      A)  Özgürlük ve eşitlik düşüncelerinin  yaygınlaşması

      B)  Ulusçu devlet anlayışının yaygınlaşması

----

      C)  İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi'nin  yayınlan­ması

      D)  İmparatorlukların parçalanması

      E)  Mutlak Monarşilerin güçlenmesi

 

 

 

 

Soru 11.      Fransız İhtilalinin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin ulusal devletlerin kurulmasındaki en önemli etken olduğu savunulabilir?

 

      A) Milliyetçilik akımı              

      B) Mülkiyet Hakkı             

      C) Adalet ilkesi

      D) Demokrasi Kavramı         

      E) Laiklik ilkesi

 

 

 

Soru 12. Fransız İhtilali’nin Aşağıdaki sonuçlarından hangisinin Osmanlı Devletini olumlu etkilediği söylenebilir?

 

      A) Arap milliyetçiliğinin ortaya çıkması

      B) Demokrasi düşüncesinin yaygınlaşması

      C) Azınlıkların eşitlik isteği

      D) Yunan Devleti’nin kurulması

      E) Yabancı okulların açılması

 

 

 

Soru 13.  Fransız İhtilali’nin aşağıdaki sonuçlardan hangisi imparatorlukların dağılmasında daha az etkili olmuştur?

 

      A) Parlamenter yönetime geçişin hızlanması

      B) Eşitlik kavramı

      C) Mülkiyet kavramı

      D) Ulusçuluk akımı

      E) Adalet kavramının yaygınlaşması

 

 

Soru 14.   Aşağıdakilerden hangisinin Sanayi Devriminin sonuçlarından biri olduğu söylenemez?

 

      A) Sömürgelerin el değiştirmesi

      B) Rekabetin artması

      C) Pazar ihtiyacının artması

      D) Laik eğitim sisteminin yaygınlaşması

      E) Ekonomik refahın artması

 

 

 

 

Soru 15.     Sanayi İnkılabı ilk olarak aşağıdaki devletler -den hangisinde görülmüştür?

 

A) ABD                     

B) Almanya             

C) Fransa  

D) Rusya                    

E) İngiltere

 

 

Soru 16.     Aşağıdakilerden hangisinin,Sanayi Devriminin oluşmasında etkili olduğu söylenemez?

 

      A) Bilimde deneme metodunun yaygınlaşması

      B) İşçi sınıfının ortaya çıkması

      C) Yeterli sermaye birikiminin oluşması

      D) Bilim Rönesansı’nın doğması ve gelişmesi

      E) Buhar gücünün kullanılmaya başlanması

 

 

Soru 17.     Magna Carta (büyük şart) hangi ülke tarafın- dan kabul edilmiştir?

 

A) Yunanistan               

B) Fransa             

C) İngiltere 

D) İtalya                        

E) İspanya

 

 

 

 

 

Soru 18.     Almanya’nın Sömürgecilikte gecikmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

      A) Askeri gücünün zayıflığı

      B) Ekonomisinin zayıflığı

      C) Siyasi Birliğini geç tamamlaması

      D) Sömürgeci zihniyette olmaması

      E) Donanmasının zayıflığı

 

 

Soru 19.     Aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda Amerika Birleşik Devletlerinin kurulduğu kabul edilir?

 

      A) Filedelfiya Kogresi

      B) Berlin Kongresi

      C) İspanyollarla savaş

      D) Kuzey-Güney savaşı

      E) Amerikanın keşfi

 

Soru 20.     Ülke yönetiminin bir tek kişinin elinde olduğu yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

      A) Oligarşi               

      B) Aristokrasi                 

      C) Demokrasi          

      D) Teokrasi           

      E) Monarşi

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

 
1-B
2-C
3-B
4-A
5-C
6-D
7-C
8-B
9-A
10-E
11-A
12-B
13-C
14-D
15-E
16-B
17-C
18-C
19-A
20E

 

3 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir