Yeni Çağda Avrupa Tarihi 12 Soruluk Testler ve Cevapları

0
1699

Yeni Çağda Avrupa Tarihi 12 Soruluk Testler ve Cevapları

1. Rerform hareketinin İngiltere’de tepkiyle karşılanmamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

REK

A) İngiltere’nin reformdan etkilenmemesi

B) Almanya ile tüm sorunlarını çözmesi

C) Mezhep savaşlarına katılmaması

D) İngiltere’nin monarşiyle yönetilmesi

E) İngiltere kralının reform yanlısı olması

 

REK

2. Avrupalıların gerçekleştirmiş olduğu aşağıdaki faaliyetlerden hangileri doğunun zenginliklerine ulaşma amacına yöneliktir?

A) Haçlı Seferleri – Rönesans

B) Rönesans – Reform

C) Sanayi inkılabı – Fransız İhtilali

D) Haçlı Seferleri – Coğrafi Keşifler

REK

E) Fransız İhtilali – Sömürgecilik

 

 

3. I. Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi

II. Eğitim ve öğretimin laikleşmesi

III. Skolastik düşüncenin yıkılması

gelişmeleri Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reformla ilişki bakımından aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

Coğrafi Keşifler      Rönesans       Reform

A) III                          II                         I

B) I                             II                         III

REK

C) II                            III                        I

D) II                               I                         III

E) I                               III                          II

 

 

4. Avrupa’da din ve mezhep özgürlüğünün sağlanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

A) Westfalya Antlaşması

B) Nant Fermanı

C) Ogsburg Antlaşması

D) Haçlı Seferleri

REK

E) Reform hareketleri

 

5. Avrupa’da Rönesans hareketleriyle özgür düşüncenin yayılması, aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur?

A) Şehir devletlerinin zenginleşmesi

B) Hristiyanlıkta ilk mezheplerin ortaya çıkması

C) Kralların yetkisinin artması

D) Toplumsal sınfların oluşması

E) Reform’un ortaya çıkması

 

 

REK

6. Almanya’da Rönesans’ın etkisi daha çok hangi alanda görülmüştür?

A) Din

B) Bilim

C) Edebiyat

D) Resim

E) Mimari

 

 

7. Avrupa’da meydana gelen,

I. Haçlı Seferleri,

REK

II. Rönesans,

III. Coğrafi Keşifler

gelişmelerinden hangileri skolastik düşüncenin

yıkılmasında etkili olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

 

REK

 

8. Fransa’da reform hareketlerinin öncülüğünü Luther’in fikirlerini benimseyen Kalven yaptı. Onun taraftarlarının

oluşturduğu mezhebe de Kalvenizm dendi.

Kalvenizm mezhebine inanç serbestliği kim tarafından, hangi fermanla verilmiştir?

A) Luther – Ogsburg Antlaşması

B) Kral IV. Henri – Nant Fermanı

C) II. Ferdinand – Westfalya Antlaşması

D) Yurtsuz Jean – Magna Charta

E) Kral VIII. Henri – Ogsburg Antlaşması

 

REK

 

9. Avrupa’daki,

I. Magna Charta,

II. Haçlı Seferleri,

III. Coğrafi Keşifler,

IV. Rönesans hareketleri

gelişmelerinden hangilerinin kilisenin otoritesinin sarsılmasında etkili olduğu savunulabilir?

A) I ve II

B) I ve III

C) I, II ve III

REK

D) I ve IV

E) II, III ve IV

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın sonuçları arasında sayılamaz?

A) Skolastik düşüncenin yıkılması

B) Avrupa’da güzel sanatların gelişmesi

C) Pozitif ve özgür düşüncenin gelişmesi

D) Kilise ve din adamlarına duyulan güvenin sarsılması

E) Avrupa’da sanatı ve sanatçıyı koruyan Mesen sınıfının ortaya çıkması

 

REK

 

11. I. Michelangelo

II. Leonardo da Vinci

III. Shakespeare

IV. Kepler

YukarıdakilerdenhangilerininAvrupa’daRönesansın gelişimine katkısı olmuştur?

A) I ve II

B) I ve III

C) I, II ve III

D) I ve IV

E) II, III ve IV

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Reform’un sonuçları arasında sayılamaz?

A) Avrupa’da mezhep birliğinin parçalanması

B) Din adamlarının saygınlığının azalması

C) Kilisenin, bir kısım topraklarını kaybetmesi

D) Laik eğitim sisteminin kurulması

E) Haçlı ittifaklarının kurulmasının kolaylaşması

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, Reform hareketlerinin Avrupa’daki gelişiminin Osmanlı Devleti’nin Batı seferlerine etkileri arasında sayılabilir?

A) Orta Avrupa’ya yönelik seferlerin başarılı olması

B) Viyana kuşatmasının başarısız olması

C) İstanbul’un fethinin kolaylaşması

D) Mora’nın Osmanlı’ya bağlanması

E) II. Kosova Savaşı’nın kazanılması

 

1.E 2.D 3.E 4.D 5.E 6.A 7.E 8.B 9.E 10.E 11.C 12.E 13.A

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here