Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

1. Dünya Savaşı Testleri ve Cevapları

1. Dünya Savaşı Testleri ve Cevapları
1.     “I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri de Balkanlardaki faaliyetlerdir.”
Balkanlar hangi devletlerarasında bir çıkar sorunu halindedir?
A)    Almanya – Avusturya – Macaristan
B)    ABD-İngiltere
C)    İngiltere – Sırbistan
D)    Rusya – Avusturya – Macaristan
E)    Sırbistan-Almanya

 

2.     Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Sa­vaşına katılan devletlerden biri olamaz?
A) Yunanistan
B) Romanya
C) Sırbistan
D) Polonya
E) Avusturya – Macaristan

 

3.
I.     Sırbistan
II.     Polonya
III.   Arnavutluk
IV.   Yugoslavya
V.    Belçika
Yukarıdaki devletlerden hangileri I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuştur?
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) I, III ve IV
E) III, IV ve V

 

4.     İngiltere’nin, zor durumda olan Rusya’ya yardım götürmek ve Osmanlı Devleti’nin Iran üzerinden Hindistan’ı tehdit etmesini önlemek amacıyla açtığı cephe aşağıdaki­lerden hangisidir?
A)    Kafkas Cephesi
B)    Çanakkale Cephesi
C)    Suriye Cephesi
D)    Kanal Cephesi
E)    Irak Cephesi

 

5.      Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Sava­şı’nın daha geniş alanlara yayılmasına ne­den olmuştur7
A)    ABD’nin İtilaf Devletler grubunu des­teklemesi
B)    Kanal Cephesi’nin açılması
C)    Osmanlı Devleti’nin İttifakların yanında savaşa girmesi
D)    Rus Çarlığının çökmesi
E)    Almanya’nın en güçlü kara ordusuna sahip olması

 

6.      “I. Dünya Savaşı’nın en önemli nedenlerin­den biri ekonomik yayılma ve sömürgecilik yarışıdır.”
Almanya’nın sömürgecilikte geç kalması­nın temel nedeni aşağıdakilerden hangisi­dir?
A)    Alses – Loren bölgesinin Fransa’nın elinde olması
B)    Emperyalizm fikrine karşı olması
C)    Çok uluslu bir imparatorluk olması
D)    Siyasal birliğini geç tamamlamış ol­ması
E)    Askeri gücünün zayıf olması

 

7.      Aşağıdaki devletlerden hangisinin I. Dünya Savaşı’nda yer aldığısöylenemez?
A) Çekoslovakya
B) Japonya
C) Bulgaristan
D) Yunanistan
E) İtalya

 

8.     Aşağıdaki cephelerin hangisinde Arap Hal­kı İngilizlerle birlikte Osmanlıya karşı hare­ket etmiştir?
A)    Kafkas Cephesi
B)    Çanakkale Cephesi
C)    Hicaz Cephesi
D)    Galiçya Cephesi
E)    Makedonya Cephesi

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na İttifak Grubu’nda girmesinin nedenlerinden değildir?
A)    İtilaf Devletleri’nin XIX. yüzyıldan itiba­ren Osmanlıya karşı izledikleri politika­ları
B)    Avusturya – Macaristan İmparatorluğu­nun Panslavizm ideali
C)    Turancılığı gerçekleştirmek fikri
D)    Savaşı Almanya’nın kazanacağı dü­şüncesi
E)    Yeni kaybedilen toprakları geri alma isteği

 

10. I. Dünya Savaşı’nın bitme sürecine girme­sinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuş­tur?
A)    Rusya’da 1917 İhtilali’nin çıkması
B)    Çanakkale’de İtilaf güçlerinin yenilme­si
C)    Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi
D)    Osmanlının Almanya’nın yanında sa­vaşa girmesi
E)    ABD’nin İtilafların yanında savaşa gir­mesi

 

11.   Avusturya’nın I. Dünya Savaşı sonunda iti­laf Devletleriyle imzaladığı antlaşma aşağı­dakilerden hangisidir?
A)    Brest – Litowsk Antlaşması
B)    Sevr Antlaşması
C)    Trianon Antlaşması
D)    Versay Antlaşması
E)    Sen-Jermen Antlaşması

 

12.   Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Sava­şı’nın sonuçlarından değildir?
A)    Merkezi İmparatorluklar yıkıldı.
B)    Cemiyet-i Akvam kuruldu.
C)    Akdeniz hâkimiyeti Almanya’ya geçti.
D)    Sömürgeciliğin yerini mandacılık aldı.
E)    Avrupa’nın haritası yeniden çizildi.

 

13.    Birinci Dünya Savaşı’nda itilaf Devletle­ri’nin;
I.      Rusya’ya askeri ve teknik yardım yap­mak
II.    Almanya’yı üçlü kıskaç altına alarak savaşı kısa sürede bitirmek
amacıyla açtıkları cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Galiçya Cephesi
B)    Makedonya Cephesi
C)    Kafkas Cephesi
D)    Kanal Cephesi
E)    Çanakkale Cephesi
14.    Avrupa’da hammadde ve pazar ihtiyacın­dan kaynaklanan sömürgecilik yarışının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Bloklaşmaların oluşması
B)    Milli devletlerin kurulması
C)    Mandacılık fikrinin yaygınlaşması
D)    I. Dünya Savaşı’nın çıkması
E)    Yüzyıl Savaşları’nın patlak vermesi

 

15.    I. Dünya Savaşı sırasında aşağıdaki devlet­lerin hangisinin savaşa katılmasıyla Os­manlı – Alman bağlantısı kolaylaşmıştır?
A)    Romanya
B)    Bulgaristan
C)    Sırbistan
D)    Yunanistan
E)    Avusturya – Macaristan

 

16.    I. Dünya Savaşı öncesinde Almanya ile Fransa aşağıdaki bölgelerden hangisi üze­rinde çıkar anlaşmazlığına düşmüşlerdir?
A) Süveyş Kanalı
B) Alses – Loren
C) Balkanlar
D) Suriye
E) Kafkaslar

 

17.   Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Sava­şı’na diğerlerinden daha önce girmiştir?
A) İtalya
B) Bulgaristan
C) Yunanistan
D) Romanya
E) Rusya

 

18.     Versay Antlaşmasıyla Almanya toprakları­nın büyük bir bölümünü kaybetmiştir.
Aşağıdaki devletlerden hangisinin Al­manya’dan toprak aldığı söylenemez?
A) Fransa
 B) Çekoslovakya
C) Yugoslavya
D) Polonya
E) Belçika

 

19.      Birinci Dünya Savaşı sonunda yenilen dev­letlerle şartları çok ağır olan barış antlaş­maları imzalanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu barış antlaş­malarının ortak özelliklerinden birideğil­dir?
A)    Önemli ölçüde toprak kaybına neden olması
B)    Askeri birliklerin dağıtılmasını öngör­mesi
C)    Birçok sınır ve azınlık sorununu günde­me getirmesi
D)    Ağır ekonomik yükümlülükler içermesi
E)    Boğazları tüm devletlere açık duruma getirmesi

 

20. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde kurulan paktlar­dan biri değildir?
A) Lokarno Paktı
B) Sadabad Paktı
C) Kellog Paktı
D) Balkan Antantı
E) Varşova Paktı

 

21.      1925’te imzalanan Lokarno Paktı hangi devletin muhtemel bir saldırısına karşı ku­rulmuştur?
A) Fransa
B) Almanya
C) Avusturya
D) Sovyet Rusya
E) İtalya

 

22.     Bulgaristan’ın Ege Denizi ile bağlantısının kesilmesi hangi antlaşmanın sonucunda olmuştur?
A)    Nöyyi Antlaşması
B)    Triyanon Antlaşması
C)    Londra Antlaşması
D)    Versay Antlaşması
E)    Sen Jermen Antlaşması

 

23.      I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan ant­laşmalardan hangisiyle Avusturya ve Ma­caristan ayrı devletler haline gelmiştir?
A)    Versay Antlaşması
B)    Sen – Jermen Antlaşması
C)    Nöyyi Antlaşması
D)    Triyanon Antlaşması
E)    Sevr Antlaşması

 

24.     I. Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan;
I    Sen Jermen
II.  Versay
III. Triyanon
IV. Nöyyi
antlaşmalarının imzalanış sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)  I-II-IV-III
B) II-I-IV-III
C) lll-ll-l-IV
D) II-III-IV-I
E) IV-III-1-II

 

25.      Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından biridir?
A)    Birleşmiş Milletlerin kurulması
B)    Arnavutluk’un bağımsızlığını kazanma­sı
C)    Kuzey Atlantik Savunma Paktı’nın im­zalanması
D)    Almanya’nın ikiye bölünmesi
E)    Avrupa’da yeni devletlerin kurulması
CEVAPLAR: 1-D 2-D 3-C 4-E 5-C 6-D 7-A 8-C 9-B 10-E 11-E 12-C 13-E 14-D 15-B 16-B 17-E 18-C 19-E 20-E 21-B 22-A 23-B 24-B 25-E

 

One Response

Leave a Reply