Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

1. Dünya Savaşında Osmanlı devleti Testleri ve Cevapları

1. Dünya Savaşında Osmanlı devleti Testleri ve Cevapları
1. Bulgaristan’ın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesiyle Osmanlı Devleti zor durumda kaldı ve ateşkes istedi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığı sona ermiştir.
B) İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’nin çıkarlarını gözetmiştir.
C) İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’ndeki amaçlarından vazgeçmişlerdir.
D) Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki bağlantı kesilmiştir.
E) Bulgaristan, İtilaf Devletleri bloğuna geçmiştir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti ile barış antlaşması yapılmasını geciktiren nedenlerden biri değildir?
A) İtilaf Devletleri’nin Osmanlı’yı paylaşma konusundaki anlaşmazlıkları
B) İzmir’in işgali konusundaki anlaşmazlık
C) Meclisi Mebusan’ın kapalı olması
D) Damat Ferit Paşa’nın antlaşmayı onaylamak istemesi
E) Milli mücadelenin başlaması

 

 

3. XIX. yüzyılda sanayileşmenin hızla gelişmesi, sömürgecilik faaliyetlerinin artmasına yol açmıştır. Avrupa ülkeleri, Afrika ve Orta Doğu’da rekabete girişmişlerdir.
Bu duruma aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir?
A) Alsas Loren Mücadelesi
B) Marn Irmağı Savaşı
C) Kuttül Amare Savaşı
D) Balkan Savaşları
E) Makedonya Savaşı

 

 

4. I. Dünya Savaşı’nda Almanya, Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa çekmek için büyük bir çaba harcamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa çekme nedenlerinden biri değildir?
A) Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumundan yararlanmak istemesi
B) Osmanlı Devleti’nin dini gücünden yararlanmak istemesi
C) Yeni cepheler açma düşüncesi
D) Osmanlı Devleti’nin askeri teknolojisinden yararlanmak istemesi
E) İtilaf Devletleri’nin Rusya ile olan bağlantısını kesmek istemesi

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın genel nedenleri arasında yer almaz?
A) Milliyetçilik akımının etkisi
B) Silahlanma yarışının artması
C) Rusya’nın sıcak denizlere inme politikası
D) Hammadde ve pazar arayışının artması
E) Devletlerarası bloklaşmanın artması

 

6. I. Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı, Almanya ve Avusturya-Macaristan gibi çok uluslu devletler parçalanmıştır.
Bu durum;
I. imparotorlukların parçalanması,
II. siyasi dengelerin bozulması,
III. otorite boşluğunun yaşanması
gelişmelerinden hangilerine zemin hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 

 

7. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi;
I. İtilaf Devletleri’nin Çarlık Rusyası’na yardım gönderememesi,
II. İtilaf Devletleri arasında gizli anlaşmaların imzalanması,
III. Alman ordularının cephelerde rahatlaması
durumlarından hangilerine etki etmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

 

8. Osmanlı millet sisteminde Ermeniler milleti sadıka olarak adlandırılmışlardır. Fakat 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren dış güçlerin etkisiyle Osmanlı Devleti’ne düşman haline gelmişler ve Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlerle yaptığı antlaşmalarla ilgili maddelerde yer almaya başlamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisinde Ermeni sorununa değinilmemiştir?
A) Ayestefanos Antlaşması
B) Berlin Antlaşması
C) Mondros Ateşkes Anlaşması
D) Sevr Antlaşması
E) Brest Litowsk Antlaşması

 

 

9. I. Dünya Savaşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenemez?
A) Savaştan en karlı çıkan devlet İngiltere’dir.
B) İlk kez kimyasal silahlar kullanılmıştır.
C) Bulgaristan büyük kazançla çıkmıştır.
D) Milletler Cemiyeti kurulmuştur.
E) Sömürgeciliğin yerini manda ve himaye fikri almıştır.

 

 

10. I. Milliyetçilik akımlarından etkilenmeleri
II. İngiliz kışkırtmalarının başarıya ulaşması
III. Demokratikleşme yolunda adım atılması
IV. İslamcılık politikasının etkisini yitirmesi
V. Kutsal yerler için mücadele etmeleri
Yukarıdakilerden hangileri bazı Arap liderlerin I. Dünya Savaşı’nda İngilizlerle birlikte hareket etmelerine neden olmuştur?
A) I ve II
B) I, II ve IV
C) III, IV ve V
D) I, II ve III
E) II, IV ve V

 

11. Osmanlı Devleti, I.Dünya Savaşı’nda Fransa ve İngiltere’nin yanında savaşa girmek istemiş, fakat İngiltere ve Fransa bunu kabul etmemiştir. Daha sonra da Almanya yanında savaşa girmiştir.
Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinde Osmanlı’nın;
I. halifelik kurumu,
II. demografik gücü,
III. jeopolitik konumu
durumlarının hangilerinden yararlanmak istediği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

12. I. Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda İtilaf Devletleri arasında yapılan gizli antlaşmalarda,
I. Boğazlar ve çevresi Rusya’ya bırakılacak,
II. Antalya ve çevresi İtalya’yı bırakılacak,
III. Arapların çoğunlukta olduğu bölgelerde Arap krallığı kurulacak,
kararlarından hangileri tarafsız devletleri kendi yanlarında savaşa çekmek için alındığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

1.D 2.D 3.C 4.D 5.C 6.E 7.E 8.E 9.C 10.B 11.E 12.Ba

2 Comments

Leave a Reply