Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti Ünitesi Testleri ve Cevapları

1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti Ünitesi Testleri ve Cevapları
1. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndaki tek başarısını ………… cephesinde, ilk yenilgisini ise……..cephesinde yapılan savaşlarla almıştır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıda seçeneklerde belirtilenlerden hangileri getirilmelidir?
Başarı Yenilgi
A) Makedonya Kafkasya
B) Çanakkale Kanal
C) Hicaz – Yemen Romanya
D) Çanakkale Kafkasya
E) Galiçya Irak

2. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesini istememişlerdir.
Osmanlı Devleti’nin,
I. teknolojik gücü,
II. coğrafi konumu,
III. insan potansiyeli,
IV. halifelik makamı
özelliklerinden hangileri, İtilaf Devletleri’nin bu tutumlarına etki etmiştir?
A) Yalnız I
B) II, III ve IV
C) III ve IV
D) Yalnız IV
E) Yalnız III

3. Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında sayılamaz?
A) İmparatorlukların parçalanması
B) Almanya’da rejim değişikliğinin yaşanması
C) Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulması
D) Alsace – Loren Bölgesi’nin Fransa’ya geçmesi
E) İngiltere’nin savaştan en kazançlı devlet olarak çıkması

4. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda;
I. Irak,
II. Kanal,
III. Galiçya,
IV. Hicaz-Yemen
cephelerinin hangilerinde İngilizlere karşı savaşmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

5. Osmanlı Devleti, Ermeni – Rus işbirliğini önlemek için;
I. Ermeni komite merkezlerinin kapatılması,
II. Komite başkanlarının tutuklanması,
III. Tehcir Kanunu’nun çıkarılması
IV. Brest-Litowsk Antlaşması’nın yapılması politikalarından hangilerini uygulamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

6. Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletleri’nin I. Dünya Savaşı devam ederken gizli antlaşmalar yapmalarının nedenleri arasında gösterilemez?
A) Arapların ayaklanmasını sağlamak
B) Savaştan sonra aralarında anlaşmazlık çıkmasını önlemek
C) İtalya’nın kendi yanlarında savaşa girmesini sağlamak
D) Rusya’nın savaşa devam etmesini sağlamak
E) Vilayatısitte’de Ermeni Devleti’ni kurmak

7. Osmanlı Devleti’nin, göç ettirilen Ermenilerle ilgili;
I. vergilerinin ertelenmesi,
II. saldırılara karşı korunmaları,
III. ihtiyaçlarının giderilmesi
önlemlerinden hangilerini aldığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

8. Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında sayılamaz?
A) Manda ve himaye yönetimleri kurma düşüncesi
B) Milliyetçilik akımlarının etkisi
C) Hammadde ve pazar ihtiyacı
D) Devletlerin bloklara ayrılması
E) Sömürgecilik yarışı

9. XX. Yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nde yaşanan;
I. Babıali Baskını
II. Trablusgarp Savaşı
III. İkinci Meşrutiyet’in ilanı
IV. Arnavutluk’un bağımsız olması
gelişmelerinin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) I, II, III, IV
B) I, III, II, IV
C) IV, III, II, I
D) III, II, IV, I
E) IV, III, I, II

10. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’ni savaş dışında bırakmak ve Rusya’ya yardım götürebilmek amacıyla …………….cephesini açmışlardır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hicaz
B) Suriye
C) Çanakkale
D) Kafkasya
E) Kanal

11. Aşağıdaki devletlerden hangisi, I. Dünya Savaşı başladıktan sonra İttifak Devletleri’nin yanında savaşa girmiştir?
A) İtalya
B) Bulgaristan
C) Romanya
D) Japonya
E) ABD

12.
I. Kimyasal silah
II. Denizaltı
III. Tank
IV. Uçak
Yukarıdakilerden hangileri I. Dünya Savaşı’nda kullanılmıştır?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) Yalnız III
D) I, II, III ve IV
E) I, II ve III

13. Sanayi İnkılabının ortaya çıkardığı sömürge ihtiyacı büyük devletlerin çıkarlarının çatışmasına yol açmış, bu durum ise I. Dünya Savaşı’nın geniş alanlara yayılmasında etkili olmuştur.
Buna göre ;
I. Osmanlı İmparatorluğu – İngiltere
II. Fransa – Almanya
III. İngiltere – Almanya
IV. ABD – Japonya
devletlerinden hangilerinin arasında sömürge rekabetinin yaşandığı savunulamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız IV
D) I ve IV
E) II ve III
CEVAPLAR: 1.D 2.B 3.C 4.D 5.D 6.E 7.E 8.A 9.D 10.C 11.B 12.D 13.D

Leave a Reply