Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

1. Selim (Yavuz) dönemi Ders Notları

1. Selim (Yavuz) dönemi Ders Notları

OSMANLI-SAFEVİ İLİŞKİLERİ
• Şah İsmail, 1502’de Akkoyunlu Devleti’ni yıkarak Safevi Devleti’ni kurmuştu.
• Devlet, Şii mezhebine bağlıydı.
• Şah İsmail, Anadolu’ya gönderdiği adamlar ile Şiiliği yaymak ve Anadolu’da Osmanlı hâkimiyetini yıkmak için isyanlar çıkartmaktaydı. Bu isyanlardan Şahkulu isyanı uzun süre bastırılamamıştır (1511).
• Şahkulu İsyanı’nı bastırmada II. Bayezit’in yetersizliği ortaya çıkmış, bu da taht değişikliğine zemin hazırlamıştır.
• II. Bayezit, tahtı büyük oğlu Ahmet’e bırkmak istediyse de, yeniçerilerin baskısı sonucu padişahlığı, Yavuz Sultan Selim’e devretmek zorunda kaldı.
• Taht mücadelesinin bitmemesi üzerine kardeşleri Korkut ve Ahmet öldürüldüler.
Çaldıran Savaşı
• Şah Ismail’in Anadolu’da Şiiliği yayması ve isyanlar çıkartması karşısında İran üzerine bir sefer düzenleyen Yavuz, Çaldıran’da teknik üstünlüğünün de etkisiyle büyük bir zafer kazanmıştır (1514).
Sonuçları
• Şah İsmail ailesini ve hazinesini bırakarak canını zor kurtarmıştır.
• Belli bir süre için Safevi tehdidi ve Şii tehlikesi önlenmiştir.
• 1515 Turandağ Savaşı’yla Dulkadiroğulları’na son verilmiştir.
• Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır.
• Memlûklerle sınır komşusu olunmuştur.

OSMANLI-MEMLUK İLİŞKİLERİ
ilişkilerin Bozulma Sebepleri
• Fatih zamanından beri devam eden Hicaz suyolları sorunu
Osmanlı-Memliık Savaşları (1516-1517)
Sebepleri
• Memlûkler’in Safeviler ile işbirliği yapması
• Ramazanoğulları üzerinde Hâkimiyet mücadelesi
• Yavuz’un İslam dünyasında birliği sağlamak istemesi
• Baharat yolunu ele geçirmek istemesi
Sonuçları
• 1516 Mercidabık Savaşı’nda Kansu Gayri mağlup edilerek Suriye, Filistin ve Kudüs, 1517 Ridaniye Savaşı’nda Tomanbay mağlup edilerek Mısır ve savaşılmadan Hicaz ele geçirilmiştir.
• Memlûklüler yıkılmıştır.
• Halifelik Osmanlılar’a geçmiştir.
• Osmanlı devlet yönetiminde dini özellik önem kazanmış, teokratik bir yapıya kavuşmuştur.
• Çok büyük ganimetler elde edilmiş ve hazine altınla dolmuştur.
• Baharat yolu Osmanlıların eline geçmiştir.
• Abbâsi halifesi ve kutsal emanetler Osmanlı koruyuculuğuna geçmiş ve Istanbul’a getirilmiştir.
• İslam dünyasında birlik sağlanmıştır.
• Venedikliler, Kıbrıs için Memlûkler’e ödediği vergiyi Osmanlı’ya ödemeye başlamışlardır.
• Kıbrıs, Girit ve Rodos hariç Doğu Akdeniz Osmanlı egemenliğine geçti.

One Response

  1. blank

Leave a Reply