Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Dersi İle alakalı bu yazılı sorularında Tablo ve Görseller olduğu için Word Belgesi olarak eklemeyi daha uygun bulduk. Bir Ön İzlemem Olması açısından Örnek soruları da aşağıya ekledik. Bu Örnek sorulardan daha fazlasını indirmek için bağlantıyı kullanabilirsiniz. Yazılı Sorularımızın Kapsamı Dünya’daki Su kaynakları konusundan başlayıp Dünya’da Nüfusun Dağılışı konusunu kapsamaktadır.

10. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

1) Tektonik göller nasıl oluşur açıklayınız. Örnek veriniz.
2) Ülkemizin akarsularının genel özelliklerinden 5 tanesini yazınız.
3) Ülkemizde su kaynaklarından nasıl yararlanırız örnek vererek açıklayınız?
4) Toprak oluşumunu etkileyen etmenlerden iklim faktörünü açıklayınız.
5) Azonal toprakları maddeler halinde yazınız.
6) Ülkemizde kahverengi orman toprakları nerelerde görülür yazınız.
7) Savan ot formasyonu hakkında bilgi veriniz.
8) Bitki topluluklarının yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörleri yazınız?
9) Psödomakiler nasıl oluşur ve ülkemizde nerelerde görülürler yazınız.
10) Dünyada nüfus dağılışını etkileyen beşeri faktörler nelerdir maddeler halinde yazınız.

10. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Cevapları

1) Tektonik göller nasıl oluşur açıklayınız. Örnek veriniz.
Tektonik hareketlerle oluşan çukurların
sularla dolması sonucu meydana gelmiştir.
Dünyanın en büyük gölleri genelde tektonik kökenlidir.
Afrika Kıtası’ndaki Tanganika, Malawi (Nyassa),
Çad ve Victoria ile Asya Kıtası’nda yer alan Hazar,
Baykal, Aral ve Lut gölleri tektonik göllere örnek verilebilir

2) Ülkemizin akarsularının genel özelliklerinden 5 tanesini yazınız.
Boyları kısadır
Yatak eğimleri fazladır
Hidroelektrik potansiyeli yüksektir
Rejimleri düzensizdir
Ulaşıma elverişli değildir

3) Ülkemizde su kaynaklarından nasıl yararlanırız örnek vererek açıklayınız?
Deniz ve göllerimizde balıkçılık, tuz üretimi, boğazlarda ulaşım ve denizlerimizde turizm yapılır. Mevcut su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılabilmesi amacıyla inşa edilen barajlardan tarımda sulama, içme ve kullanma suyu temini, balıkçılık, turizm ve su sporları gibi alanlarda yararlanılmaktadır. Türkiye, ayrıca sahip olduğu bu kaynaklardan elektrik enerjisi üretme anlamında da faydalanmaktadır.

4) Toprak oluşumunu etkileyen etmenlerden iklim faktörünü açıklayınız.
İklim, toprağın oluşumunu etkileyen en önemli faktördür. Sıcaklık ve yağış, kayaçların fiziksel ve kimyasal parçalanmasını etkiler. Kurak ve yarı kurak iklimlerde kimyasal çözünmenin yetersizliğinden dolayı toprak oluşumu yavaş gerçekleşir. Bu bölgelerde bitki örtüsünün de cılız olması toprağın en önemli unsuru olan organik madde miktarını etkiler. Kurak iklimlerde yağışların azlığına bağlı olarak topraktaki yıkanma az olduğu için yüzeyde tuz ve kireç birikimi artar. Yağışın fazla olduğu nemli iklim bölgelerinde ise kimyasal ayrışmanın şiddetine bağlı olarak toprak oluşumu hızlıdır.

5) Azonal toprakları maddeler halinde yazınız.
• Alüvyal topraklar
• Kolüvyal topraklar
• Litosoller
• Regosoller
• Lösler
• Morenler
6) Ülkemizde kahverengi orman toprakları nerelerde görülür yazınız.
Kahverengi orman toprakları, özellikle Kuzey Anadolu
Dağları ile Marmara Denizi çevresindeki dağlık alanlarda yaprak döken ağaçların oluşturduğu ormanlarda görülür.

7) Savan ot formasyonu hakkında bilgi veriniz.
Savanlar, tropikal iklim bölgesinin bitki örtüsü olup her iki yarım kürede yaklaşık 10°-20° enlemleri arasında özellikle Güney Amerika (Brezilya, Venezuela, Peru, Kolombiya, Bolivya) ve Afrika’nın orta kesimleri (Kenya, Sudan, Çad, Nijerya, Mali, Moritanya, Etiyopya) ile Hindistan’ın iç kesimlerinde görülür. Bu uzun boylu otlar, yaz yağışlarıyla yeşerirken kışın yaşanan kuraklıkla da sararır.

8) Bitki topluluklarının yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörleri yazınız?
Bitkilerin yeryüzüne dağılışına bakıldığında bazı bölgeler zengin bitki çeşitliliğine sahipken bazı bölgeler ise bitki örtüsünden yoksundur. Bu durumun ortaya çıkmasında iklim (sıcaklık ve yağış), yeryüzü şekilleri (yükselti, eğim, bakı vb.), toprak özellikleri ve biyolojik faktörler etkilidir.

9) Psödomakiler nasıl oluşmuştur ve ülkemizde nerelerde görülür yazınız.
Psödomakiler (Yalancı makiler), Karadeniz kıyılarında görülen çalılardır. Bu çalılar da ormanların yok edilmesiyle ortaya çıkar. Psödomakiler, kışın yaprağını döken kızılcık, geyikdikeni, böğürtlen, yabani erik, yabani elma ve üvez gibi bitkilerden oluşur.

10) Dünyada nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörleri maddeler halinde yazınız.
• Tarihî Faktörler
• Tarım
• Sanayi
• Madencilik
• Turizm
• Ulaşım
• Ticaret

Yazılı Sorularını ve Cevaplarının Tamamını İNDİR

Leave a Reply