Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

10.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

9. Türkiye'nin aritmetik nüfus yoğunluğu 1960 yılında 36, 1980 yılında 58, 2010 yılında ise 96 kişidir.
Türkiye'de nüfus yoğunluğunun yıllara göre değişimi üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söy­lenebilir?
A) İller arası göç hareketi
B) Erkek nüfusun kadın nüfustan fazla olması
C) Doğumların ölümlerden fazla olması
D) Ortalama yükseltinin batıya gidildikçe azalması
E) Bitki örtüsünün iç bölgede bozkır olması


10. Okul, cami, otlak, baltalık ve orman gi­bi ortak malları bulunan toplu ve dağınık şekilde, tarla, bahçe ve bağlarıyla birlikte oturdukları devamlı kır yerleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan     

B) Köy     

C) Kom     

D) Mezra      

E) Yayla


11. Köy ve kasabalardaki konutlarda yapı mal­zemesi olarak, İç Anadolu Bölgesi’nin iç ke­simlerinde daha çok taş ve toprağın, kuze­yindeki dağlık kesimlerde ise ağacın ve ta­şın kullanıldığı görülmektedir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Bölgenin kuzey kesimlerinde sanayinin daha az gelişmesiyle
B) Bölgenin iç kesimlerinde nüfus yoğun­luğunun daha fazla olmasıyla
C) Bölgenin kuzey kesimleri, iç kesimleri­ne göre daha fazla yağış almasıyla
D) Bölgenin iç kesimlerinde deprem da­ha fazla olmasıyla
E) Bölgenin kuzeyine doğru yükseltinin azalmasıyla


12. Türkiye’de nüfusun dağılışı düzensizlik gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi bu düzensizli­ğin temel nedenleri olarak gösterilebilir?
A) Bilim ve teknolojideki ilerlemeler – Yük­selti
B) Jeolojik yapı – Su kaynakları
C) Yer şekilleri – İklim koşulları
D) Bitki örtüsü – Toprak yapısı
E) Göçler -Yer şekilleri


13. Aşağıdaki kentlerden hangisinin nüfuslanmasında etkili olan faktör diğerlerin­den farklıdır?
A) İzmit     

B) Gebze     

C) İstanbul    

D) Bursa 

E) Muğla

 

10.sınıf coğrafya dersi 2. dönem 2. yazılı soruları

Leave a Reply