Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları 1. Ünite Cevapları

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları 1. Ünite Cevapları

Değerli takipçilerimiz 10. Sınıf tarih ders kitabı MEB Yayınlarının Cevaplarını vermeye başlıyoruz. Cevaplarımız Bir arada ve derli toplu olması açısından Ünite Ünite verilecek ve tek bir Ünite bir tek sayfada verilerek ziyaretçinin sayfalar arasından dolaşması engellenerek kolaylık sağlanacaktır. 10. Sınıf tarih ders kitabı Cevaplarını bilmek sizlere derslerinizde öncelikle yüksek not ve sonrasında da başarı olarak geri dönecektir. O halde 1. Ünite olan YERLEŞME VE  DEVLETLEŞME  SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ ile Başlayalım. Konu Konu takip etmek için içeriğimizi iyi incelemenizi Öneririm. Zaman zaman bu sayfaya gelerek yapılan güncellemeleri kontrol etmelisiniz.

TEMEL KAVRAMLAR: Sayfa 12
• Boy Birliği:
• Türk Beylikleri :
• Haçlılar :
• Miryokefalon Savaşı:
• Kösedağ Savaşı:
• Moğol İstilası:
• Oğuzlar:
• Bâbai Ayaklanması:

HAZIRLANALIM: Sayfa 12
Bu bölümde Üniteye hazırlık açısından aşağıdaki soruların cevaplarını ezberlemenizi ve tekrar etmenizi öneririz.
1. Türkler Malazgirt Zaferi öncesinde Anadolu’ya hangi amaçlarla akınlar yapmıştır?
2. Haçlı Seferleri’nin düzenlenmesine papanın öncülük etmesinin sebepleri nelerdir?
3. Türklerin Anadolu’yu yurt edinmek istemesinin gerekçeleri
nelerdir?
4. Malazgirt Savaşı’nın Anadolu’nun siyasi hayatına etkileri
nelerdir?

1.1. 1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER
Sayfa 13: Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulmasında Büyük Selçuklu Devleti’nin etkileri nelerdir?
Cevap:

1.2. OĞUZ GÖÇLERİ VE ANADOLU 
Sayfa 15: Bizans’ın Anadolu’da uyguladığı politikanın Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesindeki etkileri nelerdir?
Cevap:

Sayfa 16: Türkmen akınlarına karşı Bizans’ın etkisiz kalmasının nedenleri neler olabilir?
Cevap:

1.3. ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ
Sayfa 18: Çaka Beyliği, hangi yönleriyle Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden farklılık gösterir?
1.4. ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ
Sayfa 24: Anadolu’nun Türkleşmesinde etkili olan gelişmeler nelerdir?
Sayfa 26: Türkiye Selçuklu Devleti’nde sarayda hangi görevliler bulunmaktadır?

1.5. HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER
Sayfa 28: Haçlı Seferleri’ne karşı İslam dünyasının savunulmasında Türkiye Selçuklularının ön planda yer almasının nedenleri nelerdir?
Sayfa 29: Papa’nın Haçlı Seferleri’ne katılanların mallarını kilise kontrolüne bırakmasını istemesinin gerekçeleri neler olabilir?
Sayfa 32: Haçlı Seferleri’nde ortak hedef olan Kudüs’ün tüm semavi dinler için kutsal kabul edilmesinin sebepleri neler olabilir?
Sayfa 34: Haçlı Seferleri sonucunda Doğu ve Batı medeniyetleri arasında
hangi alanlarda etkileşim yaşandığı söylenebilir?

1.6. ANADOLU’DA MOĞOL İSTİLASI
Sayfa 35: Türkiye Selçuklu, Harzemşahlar ve Eyyubi devletlerinin Moğollara karşı ittifak kuramamasının sebepleri neler olabilir?
Sayfa 39: Moğol İstilası’nın, Anadolu’nun Türkleşmesi üzerindeki etkileri nelerdir?
Sayfa 40:Konar-göçer yaşam tarzının devlet teşkilatlanmasında yol açtığı
sorunlar nelerdir?
Sayfa 41:Türkiye Selçuklu Devleti dönemindeki dinî hareketlerin, siyasi ve sosyal yapıya etkileri nelerdir?

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Oguş :
Yassıçemen Savaşı :
Haçlı Seferleri :
İkinci Beylikler Dönemi

 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Hacı Bektâş-ı Velî ve Yunus Emre gibi âlimlerin fikirlerinin
günümüzde de etkili olmasının nedenleri nelerdir?
2. Moğol İstilası’nın Anadolu’nun demografik değişimine etkileri nelerdir?
3. Anadolu’da, ilk Türk beyliklerinin kurulmasına etki eden gelişmeler nelerdir?
4. Selahaddin Eyyubi’nin Türk İslam tarihindeki önemi nedir?

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

 

Haçlılar ve Doğu Dünyasında Karışıklıklar
Anadolu Türklerine de büyük zararlar
veren Haçlılar, başlangıçta
baskın niteliğinde gelişen saldırılarıyla
Türkiye Selçuklu Devleti’ne
ciddi bir darbe vurmuştur. I. Haçlı
Seferi’nde Haçlı orduları, 1097’de
Anadolu’dan geçerek Suriye’ye inmiştir.
Bu durum karşısında Türkler,
Orta Anadolu’ya çekilmek zorunda
kalmıştır. Ancak Sultan I.Kılıç Arslan, 4 yıl sonra 1101’de gelen üç Haçlı ordusunu arka
arkaya mağlup ederek Anadolu topraklarını Haçlılara kapatmıştır. II. ve III. Haçlı Seferleri sırasında, Haçlıların Suriye’ye doğru Anadolu’yu boydan boya geçme teşebbüsleri
de sonuçsuz kalmıştır. Türkler uğradıkları bütün zararlara rağmen Anadolu’da köklü
bir şekilde yerleşmiştir. Bununla beraber Urfa, yarım asır Haçlıların elinde kalmış ve ancak
1144’te geri alınabilmiştir. Antakya ve Suriye-Filistin kıyı bölgelerine yerleşen Haçlılar ise
200 yıl süren bir mücadeleden sonra bu topraklardan çıkarılabilmiştir.
Haçlıların asıl zararı ise Bizans İmparatorluğu’na olmuştur. Seferlerin başından beri İstanbul’u zapt etme düşüncesini taşıyan ve Bizans’a duydukları nefreti her fırsatta ortaya
koyan Haçlılar, bu isteklerini IV. Haçlı Seferi (Görsel 1.37) sırasında 1204’te gerçekleştirme
imkânını bulmuştur. Bu sefer sonucunda Bizans İmparatorluğu ortadan kaldırıldığı gibi
İstanbul görülmemiş bir vahşetle yağmalanmıştır. Bizans’a yardım sözünü dillerinden düşürmeyen Avrupalılar, Bizans’a bir daha eski gücüne kavuşamayacak şekilde zarar vermiştir.

Her ne kadar sürgündeki İznik-Bizans Devleti 57 yıl sonra İstanbul’u Haçlılardan geri
almayı başardıysa da bundan sonraki 200 yıllık dönemde Bizans artık komşularına karşı
kendini savunmaya çalışan sıradan bir devlet olarak varlığını sürdürebilmiştir (Demirkent,
2002, s.672’den düzenlenmiştir).
Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız.
1. Sultan I. Kılıç Arslan’ın Haçlı Seferlerindeki rolü nedir?
2. Türklerin, uğradıkları bütün zararlara rağmen Anadolu’da köklü bir şekilde yerleşmelerinin
nedenleri neler olabilir?
3. Haçlı Seferlerinin Bizans İmparatorluğu’nun siyasi geleceğine etkileri nelerdir?
4. Haçlıların Bizans’a duydukları nefretin nedenleri neler olabilir?
5. Haçlı Seferlerinde Avrupalıların Bizans İmparatorluğu’nu işgal etmesi Hristiyan dünyasına
etkileri nelerdir?
6. Haçlılar, Anadolu’yu geçerken hangi Anadolu şehirlerine zarar vermiş olabilir?
7. Antakya ve Suriye-Filistin kıyı bölgelerine yerleşen Haçlıların yaklaşık iki yüzyıl bu bölgede yaşamasının Doğu-Batı ilişkilerine etkileri neler olabilir?

9 Comments

Leave a Reply