İNDİRİNANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRİN

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları 2. Ünite Cevapları

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları 2. Ünite Cevapları

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları cevapları sayfa 48

• Bitinya
• İskân
• İstimâlet
• Gaza
• Fetret Devri
• Ahiyân-ı Rûm
• Bâcıyân-ı Rûm
• Şeyh Bedreddin Olayı

1. Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu coğrafya, beyliğe ne gibi avantajlar sağlamıştır?
2. Gazaya dayalı fetih politikasının, Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’deki ilerleyişine etkileri nelerdir?
3. Osmanlı Devleti, uygulamış olduğu iskân politikasıyla neleri hedeflemiştir?
4. Osmanlı Devleti, Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak için hangi adımları atmıştır?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları cevapları sayfa 48

Coğrafi konumun, Anadolu’nun çok kültürlü bir yapıya sahip olmasındaki etkileri nelerdir?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları cevapları sayfa 50

Tarih şeridindeki siyasi gelişmelerin, Anadolu’nun sosyal hayatına etkileri nelerdir?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları cevapları sayfa 51

Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla ilgili yeterli kaynak olmamasının nedenleri neler olabilir?

Metinde Osmanlı tarihi araştırmacıları için hangi sorun vurgulanmıştır?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları cevapları sayfa 55

Osmanlı Devleti’nin, Kuruluş Dönemi’nde fetih yönünü batı olarak  belirlemesinin sebepleri neler olabilir?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları cevapları sayfa 56

Batı Anadolu’daki beyler arasında Osman Gazi’nin ön plana çıkmasını sağlayan etkenler nelerdir?

 

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları cevapları sayfa 57

Osmanlı Beyliği’nin kuruluş tarihlerindeki farklılıkların sebebi neler olabilir?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları cevapları sayfa 59

Doğu ve Batı dünyası için İznik’in önemli olmasının sebepleri neler olabilir?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları cevapları sayfa 60

Osmanlıların, Rumeli’de fethettikleri bölgelere Türk ailelerini yerleştirmelerinin amaçları neler olabilir?

Çimpe Kalesi’nin ele geçirilmesinin Osmanlılar ‘ın Rumeli’deki fetih politikasına etkileri nelerdir?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları cevapları sayfa 63

Osmanlı Devleti, Balkanlarda kalıcı olmak için hangi politikaları uygulamıştır?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları cevapları sayfa 64

Yıldırım Bayezid Dönemi’ne kadar Osmanlı Devleti’nin beyliklere karşı farklı politikalar izlemesinin sebepleri neler olabilir?

Yıldırım Bayezid’in Anadolu beylikleri ile ilgili politikaları nelerdir?

 

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları cevapları sayfa 65

Hamitoğullarının Osmanlı Devleti’ne topraklarını satma nedenleri nelerdir?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları cevapları sayfa 66

Aynı dönemde yaşamış Türk devletlerinin birbirleriyle mücadele
etmesinin sebepleri neler olabilir?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları cevapları sayfa 69

Timur’un, Ankara Savaşı’ndan sonra Şehzade Mustafa’yı yanında götürmesinin amacı nedir?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları cevapları sayfa 70

İsyanları organize eden liderlerin açık ve gizli amaçları neler olabilir?

II. Murad’a karşı devlet ileri gelenleri arasında oluşan muhalefetin sebepleri neler olabilir?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları cevapları sayfa 71

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A-Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Jeopolitik :
Tekfur :
Yahşi Fakih Menâkıbnamesi :
Bâbailer Ayaklanması :
İstimâlet Politikası

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu ile ilgili farklı rivayetlerin olmasının sebepleri nelerdir?
2. Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’ye geçişini sağlayan olaylar nelerdir?
3. Osmanlı Beyliği iskân politikasını uygularken hangi hususlara dikkat etmiştir?
4. 1402 Ankara Savaşı’na ortam hazırlayan gelişmeler nelerdir?


Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Osmanlı Beyliği’nin kurulup gelişmesinde;
I. gazilerin fetihleri,
II. Anadolu’nun siyasi yapısı,
III. diğer beyliklerin destekleri
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III
2. Osmanlıların, Bizans sınırında varlığını
koruması ve geliştirmesinde;
I. fetih siyaseti,
II. iskân siyaseti,
III. istimâlet siyaseti
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III
3. Aşağıdaki durumlardan hangisinin Osmanlı
Devleti’nin kurulup gelişmesinde
etkili olduğu söylenemez?
A) Gaza ruhu ile Bizans üzerine seferler
yapılması
B) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlaması
C) Türkiye Selçuklu Devleti’nin zayıflaması
D) Art arda yetenekli padişahların yönetime
gelmesi
E) Gaziyân- ı Rûm ve Bâcıyân-ı Rûm gibi
askerî, sosyal ve iktisadi grupların
varlığı
4. Aşağıdaki savaşların hangisinde Haçlı İttifakı’na
karşı Osmanlı kuvvetlerinin yanında
diğer Anadolu beyliklerinin kuvvetleri
de yer almıştır?
A) Koyunhisar B) Maltepe
C) I. Kosova D) Sazlıdere
E) Çirmen

İstimâlet Politikası
“Osmanlı Beyliği’nin inşasında, bir buçuk asır sonra da dünya devleti gücüne erişmesinde
ve uzun ömürlü oluşunda etkili olan unsurların en önemlilerinin adalet, vicdan, müsamaha
ve istimâlet kavramları olduğu rahatlıkla söylenebilir. Osmanlı padişahlarının, devletin
kuruluşundan itibaren yönetim siyasetlerini bu dört temel ilkeye dayandırdıkları anlaşılmaktadır.
Osmanlı toplumunda bu kavramlardan müsamaha, en azından beş buçuk yüzyıl
boyunca geçici bir his olarak kalmamış, aksine devlet ve toplum hayatının bir gerçeği olarak
kabul edilmiştir. Çeşitli din, dil, milliyet ve kültüre mensup zümrelerden meydana gelen
Osmanlı toplumu, hiçbir ayrım yapılmaksızın, eşitlikçi bir anlayışla huzur ve barış içerisinde
yönetilmeye çalışılmıştır. Dinler arası çatışmayı ve hoşnutsuzluğu körükleyecek haksız
bir uygulama söz konusu olmamıştır (Görsel 2.34, 2.35 ve 2.36). Çeşitli dinî grupların, XIX.
yüzyıla kadar Osmanlı yönetimine karşı herhangi bir başkaldırı hareketinin olmayışı, devlet
yönetiminde söz konusu kavramların titizlikle uygulandığının en önemli göstergesidir
(Öztürk, 2014, s.5-6’dan düzenlenmiştir).”

2 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir