Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları 7. Ünite Cevapları

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları 7. Ünite Cevapları

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları 186

• Millet sistemi
• Mezhep
• Vakıf
• Lonca
• Çifthane
• Narh
• Ümmet
• Mirî

1. Osmanlı Devleti içinde yaşayan farklı topluluklar hangileridir?
2. Günümüzde şehir halkının bir araya geldiği, kaynaştığı etkinlikler nelerdir?
3. Günümüzde mesleki eğitim hangi kurumlarca verilmektedir?
4. Osmanlı Devleti’nde sağlık ve eğitim gibi hizmetler hangi yollarla karşılanmıştır?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları 187

“Kabul eyledim ki ayinlerini yani ibadetlerini daha önceki âdetleri
üzerine yapalar. Gümrük vergilerini âdet üzere vereler. Onlara
kimse düşmanlık etmeye.”
Fatih Sultan Mehmet, 6 Ekim 1453’te Galata’daki gayrimüslimlere
verdiği ahitnamede geçen bu maddelerle neleri amaçlamıştır?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları 188

Fatih’in, saklanan halka İstanbul’da serbestçe dolaşmalarını emretmesi Osmanlıların hangi siyaseti ile açıklanabilir?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları 189

İslam kültürü, Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerlerde ne gibi değişikliklere neden olmuştur?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları 192

Osmanlı toplumunda kılık kıyafet kültürünün gelişmesinde etkili
olan unsurlar nelerdir?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları 193

Osmanlı Devleti, toprak sistemini oluştururken hangi özellikleri
esas almış olabilir?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları 194

Klasik Dönem Osmanlı toprak sistemi ile Avrupa’da görülen
feodalite sistemini karşılaştırarak arkadaşlarınıza bir sunu
hazırlayınız.

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları 195

Osmanlı Devleti’nde, Lonca Teşkilatının mesleki eğitime etkileri
nelerdir?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları 196

Esnaflara verilen cezaların uzlaştırıcı ve eğitici olmasının amacı
neler olabilir?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları 199

Sosyal hayatın canlanmasında, vakıf müesseselerinin rolü nedir?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları 200

Vakıflar, toplumun birlik ve beraberliğine ne gibi katkılar sağlamış
olabilir?

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları 202

1. Vakıfların kuruluş nedeni nedir?
2. Kahvenin son yudumunun fincanda kalmasının nedenleri
neler olabilir?
3. Vakfın hizmetlerinden kimler yararlanabilecektir?
4. Siz olsaydınız hangi alanda bir vakıf kurmak isterdiniz? Neden?
5. Siz de kendi vakfınızın künyesini oluşturunuz.
6. Kurmuş olduğunuz vakfın hizmetlerinden kimlerin faydalanabileceğini
belirttiğiniz bir vakfiye yazınız.

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları 205

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.

Surname :
Surre Alayı :
Paşmaklık

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Osmanlı’da, millet sözü neyi ifade eder?
2. Osmanlıların, Anadolu’daki Rum köylerini fethinden sonra buradaki insanların yaşamında
ne gibi değişimler görülmüştür?
3. Osmanlı Devleti’nde kılık kıyafet kültürünün oluşmasında etkili olan unsurlar nelerdir?
4. Osmanlı’da şehir halkının bir araya gelmesine vesile olan etkinlikler nelerdir?
5. Osmanlı Devleti için çifthane sisteminin faydaları nelerdir?
6. Loncaların kurmuş olduğu sandıkların faydaları nelerdir?
7. Osmanlı Devleti’nde vakıfların toplumsal hayat içerisindeki faydaları nelerdir?

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin
uyguladığı millet sistemi ile ilgili
doğru bir ifade değildir?
A) Avrupa tipi milliyetçiliği esas almaz.
B) Dinî aidiyeti ifade eder.
C) Bugünkü ulus anlamında kullanılabilir.
D) Bu sistem içinde yer alan kişiler azınlık
olarak görülemez.
E) Her millet kendi içinde bazı uygulamalarda
serbesttir.
2. Osmanlı Devleti’nin bir şehri fethettiği
zaman aşağıdakilerden hangisini yaptığı
söylenemez?
A) Merkez kiliseyi camiye çevirir.
B) Kadı ve subaşı tayin eder.
C) Bölgedeki gayrimüslimleri başka yere
iskân eder.
D) O bölgeye Türk ve Müslüman yerleştirmek
için çalışmalar yapar.
E) Arazileri ve kişileri kayıt altına alır.
3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin
vakıfları desteklemesinin nedenlerinden
biri değildir?
A) Köy ve şehirlerin imar edilmesine yaptığı
katkı
B) Dinî hizmetlerin sürdürülmesine yardımcı
olması
C) Sosyo-ekonomik hayatın canlanmasındaki
rolü
D) Toprağın işlenmesinde sağladığı
kolaylık
E) Yatırımlar konusunda hazinenin yükünü
azaltması
4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde
fiyatları denetim altında tutmak
amacıyla başvurulan uygulamadır?
A) Narh B) Gedik
C) Lonca D) Kethüda
E) Vakıf

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları 206

Fatih’in Bosnalı Avrupalılara Verdiği Ahitname
Ben Fatih Sultan Han, bütün dünyaya ilan ediyorum ki kendilerine bu padişah fermanı
verilen Bosnalı Fransiskenler himayem altındadır ve emrediyorum: Hiç kimse adı geçen
insanı ve onların kiliselerini rahatsız etmesin, onlara zarar vermesin. Devletimde huzur
içerisinde yaşayanlar ve bu göçmen durumuna düşen insanlar özgür ve güvenlik içerisinde
yaşasınlar. Ve kaçıp gidenler dönüp korkusuzca kendi manastırlarına yerleşsinler.
Ne padişahlık eşrâfindan ne vezirlerden veya memurlardan ne hizmetkârlarımdan ne de
ülkemin vatandaşlarından hiç kimse bu insanların onurunu kırmayacak ve onlara zarar
vermeyecektir. Hiç kimse bu insanların hayatlarına, mallarına ve kiliselerine saldırmasın,
hor görmesin veya onları tehlikeye atmasın. Hatta bu insanlar başka ülkelerden devletime
birisini getirirse onlar da aynı haklara sahiptir… Yemin ediyorum ki emrime uyarak bana
sadık kaldıkları sürece tebaamdan hiç kimse bu fermanda yazılanların aksini yapmayacaktır
(Gürak, 1999, s.1; www.devletarsivleri.gov.tr, 2017’den düzenlenmiştir).
Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1. Fatih Sultan Mehmet’in, Bosnalılara tanıdığı haklar nelerdir?
2. Fatih’in, Bosnalılara karşı yasakladığı onur kırıcı hareketler neler olabilir?
3. Fatih’in hem fetihten önce kaçanların hem de yabancıların ülkeye gelmesini istemesindeki sebepler neler olabilir?

Bir Seyyah: Evliya Çelebi
Evliya Çelebi, kendi tabiriyle bir “seyyah-ı âlem”dir. Bu büyük seyyah, elli yıla yakın bir
sürede Osmanlı ve onun yakın-uzak coğrafyasında toplam 25 milyon m² alanı kapsayan
yerleri gezmiş ve görkemli eserinde anlatmıştır. Gezdiği topraklarda bugün otuzdan fazla
devlet mevcuttur. İşte bu yüzden doğumunun 400. yıl dönümünde UNESCO tarafından
Türkiye’de “Evliya Çelebi Anma Yılı” ilan edilmiştir.
Eseri toplam on cilt ve dört bin sayfaya yakındır. Bu hacimde bir seyahat metni dünyada
tektir. Evliya Çelebi’nin seyahatleri ve o seyahatlere mekân olan coğrafyalar ve şehirler
bu büyük metnin ana çerçevesini oluşturur. Gündelik hayata dair her şey Evliya Çelebi’nin
güzel ve akıcı üslubuyla anlatılır. Seyahatname bu özellikleriyle bir bakıma XVII. yüzyıl
Osmanlısı’na tutulmuş bir aynadır. Bu aynada yansıyanlar bize Osmanlı belgelerinin veremediği,
onların dışarıda bıraktığı bir dünyadır (Kalpaklı, 2012, s.35-37’den düzenlenmiştir).

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1. Seyyah-ı âlem ne demektir?
2. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Osmanlı belgelerinin bile veremediği hangi bilgileri
vermiş olabilir?
3. Siz bir şehri anlatacak olsanız, o şehrin hangi özelliklerinden bahsederdiniz?
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin Evliya Çelebi’nin Seyahatname’siyle ilgili doğru bir
ifade olduğu söylenemez?
A) Metin olarak en hacimli seyahatnamedir.
B) Dünya coğrafyalarının tamamından bahsedilmektedir.
C) XVII. yüzyıl Osmanlısı’nı yansıtmaktadır.
D) Gündelik hayata dair bilgiler vermektedir.
E) Osmanlı belgelerinin bile veremediği bilgileri verilmiştir.

Leave a Reply