Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. Sınıf Tarih Dersi 1. dönem 1. yazılı soruları ortak sınav

TARİH10 DERSİ 1.DÖNEM 1.SINAV  SORULARI                                                                                        
A-Aşağıdaki cümlelerin karşılarına cümle doğru ise “D” yanlış ise ”Y” yazınız. (15P )
(  ) 1.Osmanlı’ya katılan ilk Türk Beyliği Germiyanoğlularıdır.
(  ) 2.  Osmanlıların Bizans yönünde ilerlemesi ve cihat yapması diğer Anadolu beyliklerinin desteğini almasına neden olmuştur
(  ) 3. I.Murat Döneminde sınırlarının batıda genişlemesi sonucunda Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştur.
(  ) 4. Bizans’ın Anadolu’daki valilerine Tekfur denirdi.
(  ) 5.Palekanon (Maltepe) Savaşı Osman Bey Dönemi’nde olmuştur.

B-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.( 24 P)
1……………………… savaşıyla Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir.
2.. Fetret devrinde dini ve sosyal nitelikli ……………………. İsyanı çıkmıştır
3.……………………… savaşı sonrası Abbasi Halifesi, Yıldırım Beyazıt’a “Sultan-ı İklim-İ Rum” unvanını vermiştir.
4. Osmanlılarda ilk deniz savaşı………………….döneminde …………….… ile yapılmıştır
5. Padişah……………………………………………….. Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu sayılır.
6.  1243 yılındaki ……………………………… Savaşı’nda Moğollara yenilen Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir.
7. 14. yüzyıl başlarında Trakya ve Marmara Bölgesi ……………………………………… Devleti’nin hâkimiyet alanı içerisindeydi.
8. Osmanlı Devleti’nde donanma kullanımı ……………………………… Beyliği’nin katılımıyla başlamıştır.

C-Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız.( 25 P )
1. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı iskân politikasında, fethedilen yerlere özellikle göçebe Türkmenleri yerleştirmesindeki temel hedefin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?
A) Türkmenleri Yeniçeri Ocağı’na alarak, onlardan asker olarak yararlanmak.
B) Fethedilen yerlerde kalıcılığı sağlamak.
C) Türkmenlerin düzenli askeri güçlerinden yararlanmak.
D) Anadolu’daki Türk nüfusunu azaltmak.
E) İslamiyet’i Türkmenler arasında yaymak

2.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemine ait gelişmelerden biri değildir?
A) Anadolu Türk siyasal birliğini sağlama çalışmalarının başlaması
B) Bursa’nın başkent olması
C) Balkanlarda ilk yenilginin yaşanması
D) Tımar Sistemi’nin uygulanmaya başlanması
E) Mısır’ın egemenlik altına alınması

3. Aşağıdakilerden hangisi   Osmanlı Devleti’nde Fetret Devri’nde yaşanan olumsuzluklar arasında gösterilemez?
A) Tarım ve hayvancılığın yapılamaması
B) Üretim ve tüketim dengesinin bozulması
C) Anadolu’nun birçok bölgesinin savaş alanına dönmesi
D) Birçok Türk beyliğinin yeniden kurulması
E) Balkan uluslarının Osmanlıya karşı ayaklanmaması

 

4.Osmanlıların Kuruluş Devri’nde sık sık başkent değiştirmeleri aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
a-Anadolu beyliklerinden gelebilecek saldırıları durdurmaya
b-Haçlı saldırılarına karşı tedbir almaya
c-Daha güvenli yerlere taşınmaya
d-Ticaret yollarını denetimini ele geçirmeye
e-Fetih bölgelerine yakın olmaya

 

5. .”Osmanlı Devleti Kuruluş döneminde Edirne ve Filibe şehirlerini alınca Bizans İmparatorluğu ile Balkan devletleri arasındaki kara bağlantısı kesilmiştir.”
Bu durum aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?
A-Alınan yerlere Türkmenlerin yerleştirilmeyi
B-Güçlü bir donanma kurmayı
C-İstanbul’u alarak Bizans’ın varlığına son vermeyi
D-Balkan devletleriyle iyi geçinmeyi
E-Balkan fetihlerini başlatmayı

 

blank

D-Aşağıdaki soruları cevaplayınız ( 30 P )
1.Ankara Savaşı’nın sonuçlarını yazınız?
2.Altınorda Devleti’nin Timur Devleti tarafından parçalanmasının Osmanlı devleti açısından olumsuz etkisi nedir?
3.I.Murat zamanında veraset meselesi (tahta geçiş)ile ilgili nasıl bir uygulama getirilmiştir?

 

E-Aşağıda verilen ilklerin hangi padişah zamanında olduğunu karşısına yazınız.(6 P)
1-Osmanlı Devleti’nde ilk düzenli ordunun kurulması
2– Osmanlı Devleti’nde ilk divanın kurulması-
3– Osmanlı Devleti’nde ilk ‘’Sultan’’unvanının kullanılması

9 Comments

  1. blank
  2. blank
  3. blank
  4. blank
  5. blank
  6. blank
  7. blank
  8. blank
  9. blank

Leave a Reply