Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. sınıf Tarih Dersi 1. dönem 1. yazılı Soruları

10. SINIF TARİH DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
— Aşağıdaki soruları arka sayfaya yapınız? (Her sorunun tam doğru cevabı 10 puandır.)
1-Osmanlı Devletinin Balkanlarda uyguladığı iskân siyasetini ve sonuçlarını açıklayınız?
2-Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde Anadolu da Türk siyasi birliğinin sağlamaya yönelik yaptığı çalışmaları yazınız?
3-İstanbul’un fethinin Türk tarihi açısından sonuçlarını yazınız?
4-İstanbul’un fethi için Osmanlı Devletinin yaptığı hazırlıkları yazınız?
5-Tımar Sisteminin Osmanlı Devleti için sağladığı faydaları yazınız?

 

1. Osmanlı Devleti, fetihlerinde işgal ve istila amacı gülmemiştir. Fethedilen yerler yerleşim yeri olarak görülmüş, uygulanan tımar sistemi ile halkın toprak sahibi olması sağlanmış ve inanç hürriyeti tanınmıştır.
Bu durumun neden olduğu en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Devleti’nin mutlak merkeziyetçi imparatorluğa dönüşmesi
B) Yapılan fetihlerin kalıcı olması
C) Balkan milletlerine kültürel baskı yapılması
D) Avrupalıların Türkleri, Balkanlardan atma girişimlerinin başlaması
E) Anadolu beyliklerinin Osmanlı Devleti’ni desteklemesi

 

2. Aşağıdaki beyliklerden hangisi Osmanlıları Anadolu’da en fazla uğraştıran beyliktir?
A) Aydınoğulları
B) Karesioğulları
C) Germiyanoğulları
D) Karamanoğulları
E) Saruhanoğulları

 

3. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde gerçekleştirdiği bazı faaliyetler şunlardır;

  • Sırp ve Bulgar saldırılarına karşı Bizans’a yardım edilmiştir.
  • Kantakuzen, Edirne’de Bizans İmparatorluğu için mücadeleye girişince; Orhan Bey Kantakuzen’e yardım etmiştir.
  • Bütün karşı koymalara rağmen, Balkanlardaki Osmanlı fetihleri devam etmiştir.

Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)Anadolu’da fetihlerin gereksiz görüldüğünün
B)Sırp ve Bulgar krallıklarının vergiye bağlandığının
C)Bizans İmparatorluğu’nun siyasal varlığının sona erdiğinin
D)Osmanlı Beyliği’nin bölgede önemli bir güç olduğunun
E)Osmanlıların Anadolu’da kazanılan toprakları kaybettiğinin

 

4.  I. Murat döneminde;
Balkanlarda ele geçirilen bölgeler, Rumeli beylerbeyliği adıyla merkeze bağlandı.
Veziriazamlık, kazaskerlik, defterdarlık gibi yeni makamlar oluşturuldu.
Bu duruma bakarak;
I.Merkezi otorite güçlenmiştir.
II.Sınırların genişlemesi ile birlikte devlet teşkilatlanmasına önem verilmiştir.
III.Balkanlardaki hâkimiyet sağlamlaşmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)  Yalnız II
B)  I ve II
C)  I ve III
D)  II ve III
E)  I, II ve III

 

5. Osman Gazi, 1299’da kendi adına hutbe okutmuş ve para bastırmıştır.    Bu faaliyetlerin;
I.Abbasi hilafetine bağlılığın artması
II.Osmanlı Beyliği’nin bağımsızlığını ilan etmesi
III.Bizans’ın Anadolu’daki varlığına son verilmesi
durumlarından hangilerinin göstergesi olduğu söylenemez?
A)  Yalnız I
B)  Yalnız II
C)  I ve II
D)  II ve III
E) I ve III

 

6. Osmanlı Devleti, Ankara Savaşı’ndan sonra dağılma tehlikesi geçirmesine rağmen, Balkan halkları (bazı yerler hariç) bağlılıklarını sürdürmüşlerdir.
Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Osmanlı Devleti’nin Balkan halklarına hoşgörülü davranmasının
B) Tımar Sistemi ile Balkanlar’ın refah seviyesinin yükseltilmesinin
C) Balkan milletlerinin asimile edilmesinin
D) Fethedilen bölge halklarına din ve vicdan hürriyeti tanınmasının
E) Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, Kuruluş Devri’ndeki Gaza ve Cihat düşüncesi ile yapıldığına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Fethedilen yerlerde iskân siyasetinin uygulanması
B) Halka hoşgörülü davranılması
C) Seferlerin gayrimüslim ülkeler üzerine yapılması
D) Fethedilen yerlerde Tımar Sisteminin uygulanması
E) Fethedilen yerlere Türkmenlerin yerleştirilmesi

 

8.   – Sırpsındığı     – Niğbolu       – I. Kosova     – Varna
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda verilen savaşların ortak özellikleri arasında gösterilemez?
A) İstanbul’un alınmasını geciktirmeleri
B) Haçlılar ile yapılmaları
C) Balkanlar’ın Türkleşmesinde etkili olmaları
D) Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Devri savaşları olmaları
E) Osmanlı Devleti’nin zaferi ile sonuçlanmaları

 

9. Orhan Bey döneminde gerçekleştirilen;
— İlk divan teşkilatının kurulması
— Yaya ve müsellem adıyla düzenli ordunun oluşturulması
— İlk medresenin açılması
— Şehirlerin yönetiminde kadı ve subaşıların görevlendirilmesi
Faaliyetlerine bakılarak bu dönemde aşağıdaki alanların hangisinde bir gelişme olduğu söylenemez?
A) Ekonomik
B) Askeri
C) Eğitim
D) Adli
E) İdari

 

10. Timur Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu beyliklerinin yeniden kurulmasını sağlayarak, Osmanlı Devleti’nin siyasi birliğini bozmuştur.
Buna göre, Timur’un böyle bir politika takip etmesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Anadolu’da güçlü bir devletin varlığını kendisi için tehlikeli görmesi
B) Vergi toplama konusunda kolaylık sağlamak istemesi
C) Türkmenlerin Anadolu’ya göç etmelerini engellemek istemesi
D) Hıristiyan dünyası ile arasında tampon bir bölge oluşturmak istemesi
E) Çin Seferi’nde beyliklerin askeri yardımını sağlamak istemesi

 

—Aşağıdaki kelimeleri kısaca açıklayınız? (Her kelimenin tam doğru cevabı 2 puandır.)
1- Ahiler:
2-Tahrir Defteri:
3-Hüdavendigar:
4-Pençik Sistemi:
5-Cebelü:
6-Gedik:
7-Kapan hanı:
8-Muhtesip:
9-Çift:
10-Reaya:

 

3 Comments

Leave a Reply