Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı 25 Soruluk Test Sınavı

25 soruluk testen oluşan bu sınavımızda sizlere bir şeyi garanti ediyoruz. Kesinlikle emek verilerek hazırlanmış bir yazlı sorusu ile karşı karşıyasınız. Fakat yinde yetmez diyorsanız 10. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Soruları ve Cevapları sayfamıza göz atmanızı öneririm. Fakat daha fazla örnek soru için 10 sınıf testleri sayfamızı ziyaret etmelisiniz.

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı 25 Soruluk Test Sınavı
1. Aşağıdakilerden hangisi, 1535–1740 yılları arasında verilen kapitülasyonların, bunları imzalayan padişahın saltanatı sürecinde geçerli olduğunu gösterir?
A) Her padişahın, sorunları önceliklere göre çözme yoluna gitmesi
B) Fransa’nın, bir süre için Osmanlı Devleti’nin desteğini gereksinim duyması
C) Kapitülasyonları veren padişahın, Fransa’yı yanına çekmekle Avrupa siyasi birliğini bozmak istemesi
D) Kapitülasyonların her padişah tarafından yenilenmesi
E) Fransa’ya verilen kapitülasyonların başka ülkelere de verilmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman zamanında fethedilen yerlerden biri değildir?
A) Hicaz
B) Trablusgarp
C) Rodos
D) Belgrat
E) Budin     

 

3. Osmanlı İmparatorluğu’nda, halka mesleki eği­tim aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Kütüphanelerde
B) Enderun’da
C) Loncalarda
D) İmaretlerde
E) Darülmaariflerde

5. Coğrafi Keşiflerin;

Ticaret yollarının değiş­mesi

Avrupa’da altın ve gümü­şün artması

Kilise’ye duyulan güvenin azalması

sonuçlarından hangilerinin Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilediği savunulabilir?

A) Yalnız I                               

B) Yalnız II                               

C) Yalnız III                        

D) l ve II                        

E)  II ve III

6. Rönesans Dönemi’nde en çok sanat alanında ön plana çıkan; resim, mimari ve heykel gibi alanlarda birçok eser üretilen; Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael gibi değerli sanatçıların yetiştiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa
B) İngiltere
C) İtalya
D) Almanya
E) Polonya

7. Osmanlı devletinde padişahların tahta çıkışları incelendiğinde, ölen padişahın yerine oğlunun, erkek kardeşinin veya amcasının geçtiği görülür.
Bu durum, Osmanlı devletinde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Bazı padişahların uzun süre tahtta kalmadığının
B) Padişahlıkta deneyime önem verildiğinin
C) Egemenlik hakkının hanedanın kız çocuklarına tanınmadığının
D) Padişah değişikliğinde dış güçlerin etkili olduğunun
E) Merkezi otoritenin zayıf olduğunun

8. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda devlet işlerinin görüşüldüğü Divan’ın bir karar organı olmaktan çok bir danışma organı olduğunu gösterir?
A) Divan görüşmelerinin belli günlerde yapılması
B) Divan’ın gerekli görülen yerde toplanması
C) Gördüğü işlerin çeşitliliğine göre çeşitli adlar alması
D) Kararlarda son sözün padişaha ait olması
E) Divan’da büyük davalara bakılması

 

9. Yeniçağ’da görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, İspanya ve Portekiz’in gelir kaynaklarını artırmalarında ve sömürgeci birer devlet olmalarında etkili olmuştur?
A) Matbaanın bulunması
B) Barutun kullanılması
C) Rönesans Hareketleri
D) Reform Hareketleri
E) Coğrafya Keşifler

10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Mısır’ı almasının sonuçlarından biri değildir?
A) Baharat Yolu’nun Osmanlıların eline geçmesi
B) Doğu Akdeniz’de Osmanlı egemenliğinin güçlenmesi
C) Devlet gelirlerinin artması
D) Dulkadir Beyliği’nin Osmanlı ülkesine katılması
E) Memluk Devleti’nin sona ermesi

11. Fatih döneminde, devlet adamı yetiştirmek ama­cıyla Topkapı Sarayı’nda açılan okul aşağıdaki­lerden hangisidir?
A) Mekteb-i Uluni-u Edebiye
B) Mekteb-i Maarif-i Adliye
C) Enderun Mektebi
D) Süleymaniye Medreseleri
E) Mekteb-i Rüşdiye

12. Cem Sultan ile II. Beyazıt arasındaki saltanat kavgası, önceleri Osmanlı İmparatorluğu’nun bir iç sorunu iken giderek bir dış sorun haline gelmiştir.
Cem Sultan’ın aşağıdaki davranışlarından hangisi, bu olayın bir dış sorun haline gelmesindeki başlıca etken olmuştur?
A) Karamanoğulları Beyliği ile işbirliği yapması
B) Önce Rodos şövalyelerine, sonra Papa’ya sığınması
C) İstanbul halkının desteğini sağlamaya çalışması
D) Kendi adına hutbe okutarak para bastırması
E) Osmanlı topraklarını ikiye ayırmaya çalışması

13.  Bartelmi Diaz        –      Ümit Burnu’nun Keşfi
Kristof Kolomb    –      Amerika’nın ilk keşfi
Vasko dö Gama    –      Hint Deniz Yolu’nun Öğrenilmesi
Macellan               –      Dünya turuna çıkılması
Ameriko Vespuçi  –     Antartika’nın keşfedilmesi
Yeni yerler arayışı sürecinde öne çıkan kâşifler ve keşfettikleri yerler eşleştirmelerinden yanlış olanı hangisidir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 

14. Fatih Sultan Mehmet döneminde Kırım, Amasra, Sinop ve Trabzon Rum İmparatorluğu’nun alınmasının ortak sonucunun aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A) Akdeniz ticareti gelişmiştir.
B) Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir.
C) Doğu Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiştir
D) Hıristiyan birliği engellenmiştir.
E) Anadolu ve Rumeli toprakları birleştirilmiştir.

15. Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?
A) Kırım’ın alınmasıyla.
B) İstanbul’un fethiyle.
C) Preveze Zaferiyle.
D) Rumeli’ye geçilmesiyle.
E) Karesioğulları Beyliği’nin alınmasıyla.

16. Osmanlı Devleti’nin toplumsal, hukuki, siyasi ve idari yapısı olan “Millet Sistemi” hangi esasa göre şekillenmiştir?
A) Irk esasına
B) İnanç esasına
C) Cinsiyet
D) Konuşulan dil
E) Vergi verme

 

17. Dirlik topraklarının bölümleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Has – Ocaklık – Vakıf
B) Has – Zeamet – Tımar
C) Öşri – Haraci – Mukataa
D) Tımar – Ocaklık – Öşri
E) Vakıf – Haraci – Has

18.
II. Mehmet Fener Rum Patrikhanesi’ni yeniden açtırarak; Ortodoks Hıristiyanlara dinsel özgürlük vermiştir.
II. Bayezit, İspanya’da Hıristiyanların baskı ve zulmüne uğrayan Yahudileri ülkesine taşımıştır.
I. Süleyman Katoliklerle mücadele eden Alman Protestanlarını Alman İmparatoru Şarklen’e karşı korumuştur.
Osmanlı sultanlarının yukarıda verilen çalışmaları, aşağıdakilerden hangisine saygılı olduklarının göstergesidir?
A) Ulusal egemenliğe
B) Ulusların siyasal haklarına
C) Devletlerin bağımsızlık haklarına
D) Dinsel inançlarına
E) Ekonomik bağımsızlığına

19. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’da yerli ve yabancı bilginlere çalışma ortamı sağlamakla ulaşmak istediği amaçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet yönetiminde yabancılardan yararlanmak
B) İstanbul’un bir bilim ve kültür merkezi olarak saygınlığını artırmak
C) İmparatorluğun Avrupa’da sınırlarını genişletmek
D) İstanbul’da Batı’dakine benzer okullar açmak
E) Anadolu’da siyasi birliği sağlamak

20. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde yönetim birimlerinden değildir?
A) Köy
B) Kaza
C) Sancak
D) Kasaba
E) Eyalet

21. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yönetenler sınıfına dâhil değildir?
A)Padişah
B) Seyfiye
C) İlmiye
D) Reaya
E) Kalemiye

22. Kanuni 1532 Alman Seferi sonunda Avusturya ile İstanbul Antlaşmasını imzalamıştır. Buna göre;
Avusturya kralı Osmanlı veziriazamına denk sayılacak.
Avusturya yıllık vergi ödeyecek.
Avusturya Macaristan’ın işlerine karışmayacak.
Avusturya, Jan Zapolyo’yu Macar kralı olarak tanıyacak.
Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?
A) Avusturya’yı Kutsal-Roma Germen İmparatorluğu’ndan ayırmayı
B) Macaristan’ı Osmanlı ülkesine katmayı
C) Devletlerin eşitliği prensibine uygun davranmayı
D) Avusturya’ya siyasi üstünlüğünü kabul ettirmeyi
E) Avusturya-Osmanlı savaşlarını başlatmayı

23. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de üstünlüğünü kabul ettirmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı en büyüktür?
A) Preveze Deniz Savaşı’nın kazanılması
B) Tunus’un fethi
C) Rodos’un fethi
D) Cezayir’in Osmanlı topraklarına katılması
E) Trablusgarp’ın fethi

24. “Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi hâlde Hazine-i Hümayun benim mührümle mühürlensin,” diye vasiyette bulunan ve hiçbir Osmanlı sultanı hazineyi tam dolduramadığı için hazinenin kapısında daima onun mührü kullanılan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
A) II. Bayezit
B) II. Selim
C) Fatih Sultan Mehmet
D) Kanuni Sultan Süleyman
E) Yavuz Sultan Selim

25. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarla İranlılar arasında yapılan Amasya Antlaşması’nın özelliklerinden biridir?
A) Bugünkü Türkiye – İran sınırını çizmesi
B) Osmanlı – İran savaşlarını sona erdirmesi
C) Osmanlılarla İranlılar arasındaki ilk resmi antlaşma olması
D) Avşarlar döneminde imzalanması
E) Osmanlıları doğuda en geniş sınırlara ulaştırması

 

CEVAP ANAHTARI
1)            D
2)            A
3)            C
4)            B
5)            D
6)            C
7)            C
8)            D
9)            E
10)         D
11)         C
12)         B
13)         E
14)         B
15)         B
16)         B
17)         B
18)         D
19)         B
20)         D
21)         D
22)         D
23)         A
24)         E
25)         C

Leave a Reply