Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. yazılı Soruları 25 Soruluk Test yeni Müfredat

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. yazılı Soruları 25 Soruluk Test yeni Müfredat

 


1-Osmanlı Devleti’nde “Kapıkulu Askerleri” olarak adlandırılan askerî birliğin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Saray ordusu olma
B) İstanbul’un güvenliğini sağlama
C) Giderleri için tımar topraklarından faydalanma
D) Hanedan ailesinin otoritesini kuvvetlendirme
E) İnsan kaynağı olarak gayrimüslim kökenli kişilerden faydalanma

2. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin özelliklerinden biri değildir?
A) Vakıf kurumlarının giderlerinin karşılanması
B) Hazineden para çıkmadan taşra ordusu oluşturulması
C) Toprakların vergi gelirlerine göre sınıflandırılması
D) Memurların maaşları için mali kaynak oluşturulması
E) Tımar sahiplerince her üç bin akçe için “Cebelü” denilen asker yetiştirilmesi

3. Osmanlı Devleti’nde üç yıl üst üste toprağını ekmeyenlerin dirlikleri elinden alınarak başkasına verilmiştir.
Osmanlı Devleti’ndeki bu uygulama aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik değildir?
A) Üretimde sürekliliği sağlamak
B) Çiftliklerin bölünmesine engel olmak
C) Devlet otoritesini kuvvetlendirmek
D) Devletin asker kaybına mani olmak
E) Ülke ekonomisini güçlü tutmak

4. Avrupa’da, feodalite sistemi içerisinde köle-çiftçi sınıfı görülürken Osmanlı Devleti’nde uygulanan tımar sistemi
içerisinde böyle bir yapı oluşmamıştır. Tımar sisteminin uygulandığı Osmanlı Devleti’nde feodal bir yapı oluşmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toprak mülkünün devlete, kullanım hakkının köylüye ait olması
B) Topraklarda ürün çeşitliliğinin sağlanması
C) Köylüye ürünlerini pazarlama hakkının verilmesi
D) Çiftçilerden toprak kirası alınması
E) Toprakların gelir miktarına göre sınıflandırılması

5. I. Üretimde süreklilik sağlanması
II. Atlı askerî birlik yetiştirilmesi
III. Merkezî otoritenin güçlenmesi
IV. Gelirlerin doğrudan hazineye aktarılması
Yukarıdakilerden hangileri tımar sisteminin faydalarındandır?
A) I ve II.
B) III ve IV.
C) I, II ve III.
D) I, II ve IV.
E) II, III ve IV.

6. Aşağıdaki teşkilatlanmalardan hangilerinin birbirine benzediği söylenemez?
A) İkta – Tımar
B) Divanı Saltanat – Divanı Hümayun
C) Reisülbahr – Kaptanıderya
D) Atabey – Lala
E) Mirî arazi – Mülk arazi

7. I. Cebelü yetiştirme
II. Vergi toplama
III. Köylüyü yargılama
IV. Toprağın işletilmesini sağlama
Yukarıdakilerden hangileri tımar sahibinin yetkilerindendir?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve IV.
D) I, II ve III.
E) I, II ve IV.

8. Orhan Bey döneminde oluşturulan daimî ordu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cebeciler
B) Gönüllüler
C) Azaplar
D) Yaya ve Müsellemler
E) Yeniçeriler

9. • Osman Bey döneminde savaş zamanı eli silah tutanlar savaşa giderdi.
• Orhan Bey zamanında, düzenli bir ordu kurulmuştur.
• I.Murat zamanında Kapıkulu Ocağı kurulmuştur.
Buna göre;
I. Donanma birlikleri kurulmuştur.
II. Osman Bey zamanında sistemli bir askerî yapı yoktur.
III. Zaman içerisinde askere duyulan ihtiyaç giderek artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) II ve III.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

10. Osmanlı Devleti bazı topraklarının gelirlerini, belirli bir süreyle hizmet karşılığı olarak askerlerine ve memurlarına vermiştir. Tımar sahipleri devletin toprağını en verimli şekilde işletmek ve sorumluluğu altındaki askerlere bakmak zorundaydı. Tımar sahibi askerlerine harcama yapıp vergilerini de ödedikten sonra kalan parayı kendisine alırdı.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti toprak sistemiyle, askerî sistemi kaynaştırmıştır.
B) Tımar sahibi olabilmek için belirli şartlara sahip olmak gereklidir.
C) Tımar arazisi tımar sahibine belirli bir süreyle verilirdi.
D) Devşirme usulüne dayalı olarak oluşturulmuştur.
E) Tımar sahiplerinin hem devlete hem de askerlerine
karşı sorumluluğu vardır.

11. Osmanlı Devleti iktisadi anlayışında tımar toprakları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mülkiyeti devlete aittir.
B) Vakfedilmesi ve bağışlanması yasaklanmıştır.
C) Vergileri sipahi tarafından toplanmıştır.
D) Ordunun hazineye olan yükünü azaltıcı bir rol oynamıştır.
E) Tımar kanunları sadece şeri esaslara göre düzenlenmiştir.

12. Osmanlı Devleti’nde yönetenler grubunda yer alan “seyfiye” kılıç sahibi anlamına gelir ve askerî sınıfı temsil ederdi.
Aşağıda verilen Osmanlı devlet görevlilerinden hangisi “seyfiye” sınıfının temsilcilerinden biri değildir?
A) Veziriazam
B) Sancak Beyi
C) Kaptanıderya
D) Beylerbeyi
E) Defterdar

 

13-31402’de Osmanlı ve Timur Devleti arasında yapılan Ankara Savaşı’nın sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Timur ve Yıldırım Bayezid arasında onur kırıcı mektuplaşmaların olması
B) Timur’un çıkacağı Çin seferi öncesinde batı sınırlarını güvence altına almak istemesi
C) Topraklarını kaybeden Anadolu beylerinin, Osmanlı Devleti’ne karşı Timur’u kışkırtması
D) Timur’un, Osmanlı Devleti’ndeki taht kavgalarına karışması
E) Osmanlı Devleti’nin, kendisine sığınan Celayiroğlu
Ahmet ve Kara Yusuf’u Timur’a iade etmemesi

14. Osmanlı Devleti’nin Ankara Savaşı’nı kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Anadolu Türk beyliklerinden bazı birliklerin Timur’un tarafına geçmesi
B) Karatatarların Timur’un tarafına geçmesi
C) Timur’un asker sayısının fazla olması
D) Timur’un ordusunda fillerin ve zırhlı süvarilerin bulunması
E) Kara Yusuf ve Ahmet Celayir’in Timur’un saflarına katılması

15. Ankara Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi Anadolu’da Türk siyasi birliğinin parçalandığının kesin kanıtıdır?
A) Osmanlı Devleti’nde taht değişikliğinin yaşanması
B) Beyliklerin bağımsızlıklarını ilan etmesi
C) Anadolu’da tarım alanlarının zarar görmesi
D) Akkoyunluların, Osmanlı Devleti’ni tehdit etmeye başlaması
E) İstanbul’un fethinin gecikmesi

16. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.
B) Osmanlı’nın Balkanlardaki fetihleri durdu.
C) Akkoyunlu Devleti, Osmanlı’yı Anadolu’nun doğusunda tehdit etmeye başladı.
D) On bir yıl süren Fetret Devri başladı.
E) Osmanlı Devleti Anadolu’da toprak kaybı yaşamazken Balkanlarda toprak kaybetti.

17. Fetret Devri’nde Balkanlarda Osmanlı’ya karşı isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlı’ya bağlı kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İskan politikasının ve adaletli yönetim anlayışının benimsenmesi
B) Ticaret yollarının Osmanlı’nın denetiminde olması
C) Bizans’la siyasi ilişkilerin iyi olması
D) Balkanlarda Türk nüfusunun çok olması
E) Beyliklerle mücadele edilmesi

18. Osmanlı Devleti’nde “Fetret Devri (1402-1413)” olarak adlandırılan dönemin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Taht kavgalarının yaşanması
B) Anadolu’da Türk siyasi birliğinin bozulması
C) Beyliklerin bağımsızlığını ilan etmesi
D) Osmanlı Devleti’nin yıkılma tehlikesi geçirmesi
E) Egemenliğin farklı bir hanedana geçmesi

19 1402 Ankara Savaşı sonrası Yıldırım Bayezid esir düşmüş bir süre sonrada ölmüştür. Bunun sonucunda devlet
parçalanma durumuna gelmiş şehzadeler arasında mücadele başlamış ve Fetret Devri yaşanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Fetret Devri’nde taht mücadelesi veren şehzadelerden biri değildir?
A) Şehzade Süleyman
B) Çelebi Mehmet
C) İsa Çelebi
D) Musa Çelebi
E) Şehzade Selim

20. Osmanlı Devleti’nde ilk dinî ve sosyal boyutlu isyan hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düzmece Mustafa Olayı
B) Şeyh Bedrettin İsyanı
C) Buçuktepe İsyanı
D) Şehzade Mustafa Olayı
E) Kalenderoğlu İsyanı

21. Osmanlı Devleti Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla;
I. barış politikası,
II. satın alma politikası,
III. savaş politikası,
IV. evlilik politikası
politikalarından hangilerini uygulamıştır?
A) I ve IV.
B) II ve III.
C) I, II ve III.
D) II, III ve IV.
E) I, II, III ve IV.

22. Timur, Ankara Savaşı sonrası Anadolu beyliklerini yeniden kurarken en geniş hâkimiyet alanını Karamanoğulları
Beyliği’ne vermiştir.
Timur’un bu politikayla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu Türk birliğini kendi başına sağlamak
B) Karamanoğulları’nın Türk beylikleriyle ortak hareket etmesini sağlamak
C) Osmanlıların toparlanması durumunda Karamanoğullarını Osmanlılar’a karşı kullanmak
D) Türk cihan hâkimiyeti anlayışını uygulamak
E) Anadolu’yu iktalara ayırarak vergi gelirlerini arttırmak

23. Osmanlı Devleti’nin “Beylikten Devlete” geçiş sürecinde (1300-1453) batı sınırları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ankara Savaşı’ndan sonra Balkanlarda milliyetçilik isyanlarının çıkması
B) Çelebi Mehmet zamanında ilk deniz savaşının Venediklilerle yapılması
C) Niğbolu Savaşı sonrasında Yıldırım Bayezid’e Sultanıiklimirum unvanının verilmesi
D) Orhan Gazi zamanında Çimpe Kalesi’nin alınarak Rumeli’ye geçilmesi
E) II. Murat zamanında Edirne-Segedin Antlaşması’nın Macarlarla yapılması

24. Aşağıdakilerden hangisi Çelebi Mehmet Dönemi olaylarından biri değildir?
A) Karamanoğulları’nın hâkimiyet altına alınması
B) Şeyh Bedrettin İsyanı
C) Mustafa Çelebi İsyanı
D) Şehzade Mustafa Ayaklanması
E) İlk Osmanlı-Venedik deniz savaşı

1.C 2.A 3.B 4.A 5.C 6.E 7.E 8.D 9.C 10.D 11.E 12.E 13.D 14.E 15.B 16.E 17.A 18.E 19.E 20.B 21.E 22.C 23.A 24.D

44 Comments

zeynep için bir cevap yazın Cevabı iptal et