Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10.sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları Test

10.sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları Test
1.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kısa zamanda büyümesinin sebepleri arasında yer almaz?
A)hoşgörülü Politika izlemeleri
B)Anadolu beyliklerine değil de Bizansa yönelik fetihlerde bulunması
C) Bizansın, Balkanların ve Anadolunun karışıklık içinde bulunması
D)Avrupa devletlerinin reform hareketleriyle uğraşması
E) Ahilerin desteği

 

2.Osmanlılar Oğuzların hangi boyuna mensuptur?
A) Kayı
B) Kınık
C) Kızık
D) Karkın
E) Yıva

 

3.    Osmanlılar ile Bizans arasında yapılan ilk  savaş hangisidir?
A) Mute
B) Pasinler
C) Koyunhisar
D) Maltepe
E) Kösedağ

4.    Aşağıdakilerden hangisi Karesioğulları’nın alınmasının sonuçları arasında yer almaz?
A)Osmanlılar karesi topraklarına sahip olarak, Marmara kıyılarına ve Çanakkale boğazına ulaştılar.
B) Osmanlılar Karesi Donanmasına sahip oldular.
C) Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmış oldu.
D)Hacı İlbey, Evrenus Bey, Ece Halil gibi değerli Karesi komutanları Osmanlı hizmetine girdiler.
E) Osmanlılar Rumeli’ye geçmeyi düşünmeye başladılar

 

5.    Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Rumeli’de izlediği iskan siyasetinin özelliklerinden değildir?
A)Yeni fethedilen yerlere öncelikle göçebe Türkler yerleştirilir, böylece bunların yerleşik hayata geçmeleri sağlanırdı.
B) Fethedilen yerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar başka yerlere iskan edilirlerdi.
C) Göçmenler iskan yerine yakın yerden alınırlardı. Böylece halkın yeni yere uyumu daha kolay olurdu.
D)İskan edilenlere ihtiyacı olan malzeme verilir ve bir süre vergi alınmazdı.
E) İslamiyeti kabul etmeyen gayri müslimler İdam edilirdi.

 

6.    Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sebeplerinden değildir?
A)Yıldırım tarafından toprakları alınan Anadolu Beylerinin Timur’a sığınarak, onu kışkırtmaları.
B) Timur tarafından toprakları alınan Irak hükümdarı Celayiroğlu Ahmet ve Karakoyunlu hükümdarı Kara Yülük
Osman’ın Yıldırım’a sığınmaları
C) Timur’un Çin’e yapacağı sefer öncesinde arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemeyişi.
D)Timur’un Osmanlı’dan kabul edilemez istekleri.
E) Anadolu Türk birliğinin bozulması.

 

7.    Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonuçlarından değildir?
A)İlk ve son kez bir Osmanlı padişahı savaşta esir düştü.
B) Osmanlı Devleti Bizans’a vergi vermek zorunda kaldı?
C) Osmanlı Devleti 11 yıl sürecek Fetret devrine girdi.
D)Anadolu Türk birliği yeniden bozuldu, beylikler yeniden kuruldu. (Karesi ve Kadı Burhaneddin beylikleri hariç)
E) Balkanlar’da Osmanlı ilerleyişi bir süre durdu, hatta bazı topraklar kaybedildi.

 

8.    Ankara Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti’nde 1402-1413 yıları arasında geçen padişahsız, taht kavgaları ile döneme ne ad verilir?
A) Fetret Devri
B) Duraklama Dönemi
C) Lale Devri
D) Gerileme Dönemi
E) Nizam-ı Cedit Devri

 

9.I. Selim’in, yaptığı Mısır Seferi’nin, başarlı bir şekilde sonuçlanması ile;
I. Halifeliğin, Osmanlı Devleti’ne geçmesi
II. Baharat Yolu’nun, Osmanlının denetimine girmesi
III. Hz. Muhammed’in kutsal emanetleri ile Hicaz Bölgesi’nin Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi
gelişmelerinden hangilerinin, devletin monarşik yapılanmasına teokratik bir nitelik de kazandırdığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

10- I. Selim Dönemi’nde;
– 1515 Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğulları Beyliği’ne son verilmiş.
– 1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye Savaşları ile Memlük Devleti yıkılarak Suriye,Filistin, Hicaz Bölgesi ve Mısır toprakları ele geçirilmiştir.
Bu bilgiler ışığında I. Selim Dönemi’yle ilgili;
I. Kutsal topraklar ele geçmiştir.
II. Devletin sınırları hızla genişlemiştir.
III. Baharat Yolu’nun kontrolü Osmanlının eline geçmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

 

11-Sokollu Mehmet Paşa’nın,
– Don Volga Kanalı Projesi ile Karadeniz’i Hazar Denizi’ne bağlamayı
– Süveyş Kanalı Projesi ile Akdeniz’i, Kızıldeniz ile birleştirmeyi
amaçlaması birlikte değerlendirildiğinde;
I. Deniz ticaretini, geliştirmeye çalışmıştır.
II. Sömürgecilik politikasını, denizlerde de sürdürmüştür.
III. Savaşlarda, donanmanın gücünden daha çok yararlanmaya çalışmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

 

12.I. Süleyman, Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken ile siyasi çatışmalar yaşayan Fransa Kralı Fransuva’yı desteklemiş ve Fransa’ya ticari ve hukuki açıdan bir dizi ayrıcalıklar tanımıştır.
I. Süleyman’ın bu uygulama ile;
I. Hıristiyanların siyasi birlik kurması
II. Avrupa’da güçlü bir müttefik kazanması
III. Doğu Akdeniz ticaretinin canlandırılması
gelişmelerinden hangilerini önlemeye çalıştığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

13.Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçları arasında yer almaz?
A)Ekonominin temelini tarımdan çok, ticaret oluşturmaya başladı.
B) Yeni keşfedilen yerlerden Avrupa’ya bol sayıda sermaye aktı.
C) Amerika yerlileri (Kızılderiler) ve onların uygarlıkları (İnka, Maya, Aztek) yok edildi.
D)Avrupa’da Mezhep birliği bozuldu.
E) Keşiflerin sonuçlarından Türk-İslam dünyası olumsuz yönde etkilendi.

 

14.Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethini gerekli kılan sebeplerden değildir?
A)Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini koruyarak ve kışkırtarak,taht kavgalarına neden olması,
B) Bizans’ın Osmanlı Devleti’nden aldığı vergiyi arttırması.
C) Bizans’ın Osmanlı’ya karşı düzenlenen Haçlı seferlerini teşvik etmesi
D)Osmanlı toprak bütünlüğünü bozan bir konumda olması
E) İstanbul’un boğaza hakim bir konumda olması ve bu yüzden  Karadeniz Akdeniz su yolunun anahtarı konumunda olması.

 

15.Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin Türk tarihi açısından sonuçları arasında yer almaz?
A)Osmanlı Devleti Yükselme dönemine girmiştir.
B) Feodalite(derebeylik) sistemi çözülmeye başlamıştır.
C) Osmanlı toprakları arasında sürekli sorun çıkaran bir fitne yuvası ortadan kaldırılmıştır.
D)Karadeniz-Akdeniz deniz ticaret yolunun denetimi Osmanlılar’a geçmiştir.
E) Osmanlı Devleti İslam dünyasında haklı bir şöhret ve itibara kavuşmuştur.

 

 16.Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin dünya tarihi açısından sonuçları arasında yer almaz?
A)Venedik ve Ceneviz ticareti olumsuz yönde etkilenmiştir.
B) Ortaçağ kapanmış, Yeniçağ başlamıştır.
C) Başkent Edirne’den İstanbul’a taşınmıştır.
D)İstanbul’dan kaçan Bizans’lı bilim adamları Avrupa’da Rönesans ve reform hareketlerinin  başlamasında etkili olmuşlardır.
E) Feodalite(derebeylik) sistemi çözülmeye başlamıştır.

 

17.Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1533’te imzalanan İstanbul Antlaşması ile;
I. Avusturya, Macaristan’ın Osmanlı Devleti’nin himayesinde olduğunu kabul edecektir.
II. Avusturya, Osmanlı Devleti’ne vergi ödeyecektir.
III. Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktır.
Yukarıdaki maddelerden hangileri ile Avusturya’nın, Osmanlı Devleti’nin üstünlüğünü kabul ettiği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 

18- Aşağıda fetihlerin hangisi ile  Osmanlılar zamanında Karadeniz ve Akdeniz Türk gölü Haline gelmiştir.
               Karadeniz                                 Akdeniz
A) Kırımın Fethi                                      Kıbrısın fethi
B)İstanbulun fethi                                  Mısırın fethi
C)Kırımın Fethi                                       Mısırın Fethi
D)Kıbrısın fethi                                       Kırımın Fethi
E)İstanbulun fethi                                  Kıbrısın Fethi

 

Sanma şâhım / herkesi sen / sâdıkâne / yâr olur
Herkesi sen / dost mu sandın / belki ol / ağyâr olur
Sâdıkâne / belki ol / bu âlemde / dildâr olur
Yâr olur / ağyâr olur / dildâr olur / serdâr olur
19- Yukarıda bilgileri ve Bir şiiri verilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir.
A)Osman Gazi
B)Orhan Gazi
C)Fatih Sultan Mehmet
D)Kanuni Sultan Süleyman
E)Yavuz Sultan Selim

 

 

20- 1538 Preveze deniz savaşı ile Haçlı donanmasını perişan eden Türk Denizcilik tarihinin en büyük Kaptanı-Deryalarından olan kişi aşağıdakilerden hangisidir.
A)Piri Resi
B)Çaka Bey
C)Turgut REİS
D)Barbaros Hayrettin Paşa
E)Seydi Ali Reis

 

21-Yavuz Sultan Selim “Kılıcımız parladıkça düşmanın gözü ondan ayrılıp bizi göremez ama Allah esirgesin, birgün paslanırsa düşman bizi görmek değil, bir de tepeden bakar.” demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sözden çıkarılacak bir sonuç olamaz?
A) Orduya önem verilmesi gerektiği
B) Zaferlerin düşmanda korku saldığı
C) Askeri zaafların kötü sonuçlar doğurabileceği
D) Askeri teknolojide Avrupadan yaralanılması gerektiği
E) Askeri mücadelelerin sürekli olması gerektiği

 

22-Osmanlı Devleti’nde yöneticiler, Müslümanlar arasından seçilirdi. Gayrimüslim halka ise devletin koruması altına girmiş anlamında  denilmiştir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Reaya
B) Zeamet
C) Zımmi
D) Eyalet

E) İltizam

23-Kanuni Döneminde İranla Yapılan İlk resmi anlaşma aşağıdakilerden hangisidir.
A) 1555 Amasya anlaşması
B)1444 Edirne anlaşması
C)1533 İstanbul anlaşması
D)1838 Balta limanı anlaşması
E)1699 Karlofça anlaşması

 

24-Aşağıdaki Bilgilerden hangisi hatalıdır
A)İstanbul 1453 yılında fethedilmiştir
B)Osmanlı devletinin 1299 yılında kurulduğu kabul edilir.
C)Osmanlı devletinde devlet meselelerinin görüşüldüğü yere KURULTAY denilir
D)Osmanlıların 2 saat gibi kısa sürede kazandığı meydan savaşı Mohaç meydan savaşıdır.
E)Osmanlı devletinin İkinci kurucusu Çelebi Mehmet kabul edilir.

 

25.  Aşağıda verilen Fotoğraflarda yer alan projelerin adları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir.

10.sınıf tarih dersi 1. dönem 2. yazılı soruları

              1. Resim                                                 2. Resim
A)Don Volga                                            Süveyş
B)Süveyş                                                  Don – Volga
C)Don volga                                            Marmaray
D)Marmaray                                           Süveyş
E)Süveyş                                                  Marmaray

1-D
2-A
3-C
4-C
5-E
6-E
7-B
8-A
9-A
10-E
11-D
12-A
13-D
14-B
15-B
16-C
17-E
18-A
19-E
20-D
21-D
22-C
23-A
24-C
25-B

5 Comments

Leave a Reply