Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10.sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları Test (Yeni Müfredat)

10.sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları Test (Yeni Müfredat)

I. Padişahların teşkilatçı olmaları
II. Sosyal kurumların desteğinin alınması
III. Bizans’ın ve Balkanların siyasi durumu
IV. Beyliklere karşı savaşçı politika izlenmesi
1-Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesini sağlayan faktörlerdendir?
A) I II III ve V B) I II ve III C) I, II D) II, III ve IV E) I ve II

2. Osmanlılar, Karesi topraklarında ve Ankara yönünde ilerlerken Bizans ile ilişkilerini de sürdürüyordu. O sırada Bizans’ta imparator olmak isteyen Kantakuzen Orhan Bey’den yardım istemeye başlamıştı. Kantakuzen, aldığı yardım karşılığında Gelibolu Yarımadası’ndaki Çimpe Kalesi’ni Osmanlılara bıraktı.
Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili;
I. Sınırlarını genişletmiştir.
II. Balkan devletlerinin saldırılarına engel olmuştur.
III. Bizans’ın içişlerine karışmıştır.
IV. Rumeli’ye geçmiştir.
V. Ele geçirdiği yerlerde iskan siyaseti uygulamıştır. yargılarından hangilerine varılabilir?
A) II ve V B) I, III ve IV C) III, IV ve V
D ) I, II ve III E) I ve IV

3.Ankara Savaşı’nı kazanan Timur ölünce kurduğu devlet kısa sürede yıkıldı. Savaşı kaybeden Osmanlı Devleti ise varlığını uzun süre devam ettirdi.
Timur İmparatorluğu’nun kazandığı askeri başarılara rağmen yıkılması, Osmanlı Devleti’nin hangi özelliğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir?
A) Denizciliğin önem kazanması
B) ) Hükümdarların çok yetenekli olması
C) Devlet örgütünün sağlam temellere dayalı olması
D) Veraset kavgalarının sona ermesi
E) Beylikler arasında birliğin sağlanması

4. Orhan Bey döneminde meydana gelen gelişmelerden bazıları şunlardır:
I. Divan teşkilatının kurulması
II. İznik’te ilk Osmanlı medresesinin açılması
III. Kadı ve Subaşı’ların görevlendirilmesi
IV. Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordunun kurulması
Bu bilgilere göre Orhan Bey döneminde hangi alanda bir düzenleme yapıldığı söylenemez?
A) Eğitim B)Askeri C) İdari D)Ticaret E) Adalet

İstanbul’u ilk defa kuşatan Osmanlı Padişahı olan Yıldırım Bayezid; İstanbul boğazını kontrol edebilmek ve fetih hazırlığı için İstanbul boğazının Anadolu yakasına …………….. yaptırmıştır.
5. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kilitbahir Kalesi B) Rumeli Hisarı C) Niğbolu Kalesi D) Silivri Kalesi E) Anadolu Hisarı (Güzelcehisar)

6.Osmanlı Devletinin Kuruluş döneminde yapılan aşağıdaki savaşlardan hangisi, yapıldığı taraf ve mekan olarak diğerlerinden farklıdır?
A) I.Kosova B) Sazlıdere C) I.Kosova D) Çirmen E) Ankara

7. Yıldırım Bayezid döneminde;
– Karamanoğulları Beyliği ile mücadele edilmesi
– Anadolu Beylerbeyliğ’inin kurulması
– İstanbul’un kuşatılması gibi gelişmelere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Örgütlenme çalışmaları devam etmektedir
B). Bizans İmparatorluğu ortadan kaldırılmak istenmiştir
C) Ticaretin geliştirilmesine çalışılmıştır.
D) Fetih politikası izlenmiştir.
E.) Anadolu Türk birliğini kurma çalışmaları yapılmıştır.

8.Fetret devrine son vererek devleti yeniden kuran padişah kimdir?
A) Orhan Bey B) Çelebi Mehmet C) I.Murat D) II.Murat E) Yıldırım Bayezid

9. Türkiye Selçuklu Devletinde şehzadeler arasında taht kavgalarının yaşanmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıyı şehirlerinin alınması ile donanma kurulması
B) Bizans’ın ve Anadolu beyliklerinin kışkırtması
C) Meliklerin eyaletlerde atabeylerin gözetiminde yönetim eğitimi alması
D) Eski Türk devlet geleneğine göre ülkenin hanedanın ortak malı sayılması
E) Kişisel hırs ve makam sevdası

10. Malazgirt Savaşı’nın sonucunda;
I. Anadolu’nun kapısının Türklere açılması,
II. Orta Asya’dan pek çok Türk’ün Anadolu’ya göç etmesi,
III. Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulması
gelişmelerinden hangilerinin Anadolu’nun Türkleşmesine doğrudan katkıda bulunduğu söylenebilir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) Yalnız I D) I ve III E) I, II ve III.

–İlk denizci Türk Beyliğidir
-Bizans’a esir düşen ve sonra İzmir ve çevresini ele geçiren bir Türk komutanı tarafından kurulmuştur.
11.Yukarıda özellikleri verilen Türk Beyliği hangisidir?
A) Danişmentliler B) Çaka Beyliği C) Saltuklular D) Artuklular E) Mengücekler

12. Anadolu’daki ilk medrese olarak bilinen Tokat ve Niksar’daki “Yağıbasan Medresesi” aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisine aittir?
A) Saltuklular B) Mengücekler C) Çaka Beyliği D) Danişmentliler E) Artukoğulları

I. Pençik ve devşirme uygulamaları ile oluşturulmaları,
II. Üç ayda bir ulufe almaları,
III.Piyade ve süvari birliklerinden oluşmaları
13.Yukarıda özellikleri verilen askerler hangisidir?
A)Tımarlı Sipahiler B) Kapıkulu Askerleri C) Akıncılar D) Eyalet Askerleri E) Gaziler

14.Osmanlı Devletinde çıkan ilk dini ve sosyal isyan hangisidir?
A) Babai İsyanı B) Celali İsyanı C) Türkmen İsyanı D) Şeyh Bedrettin İsyanı E) Cem Sultan İsyanı

15. Kuruluşunun ilk yıllarında Osmanlılar, sefere gidileceği zaman gazilerden oluşan aşiret kuvvetleri, alperenler ve akıncıların tellallar vasıtasıyla bir yerde toplanmasını sağlarlardı. Savaş bitince bu kuvvetler dağılır ve herkes işinin başına dönerdi. Osmanlıların ilk fetihlerini gerçekleştirenler bu uç kuvvetleri idi.
Bu bilgiler Osmanlı Devleti kuruluş dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Düzenli ordu birliklerinin oluşmadığına
B) Pençik sisteminin uygulandığına
C) Askerliğin ayrı bir uzmanlık alanı olarak görüldüğüne
D) Devletin henüz bağımsızlığını kazanmadığına
E) Kuvvetlerin savaşlar için yeterli olmadığına

16.Fetret Devriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Taht kavgaları yaşanmıştır.
B) Otorite boşluğu yaşanmıştır.
C) Anadolu Türk birliği sağlanmıştır
D) Balkanlardaki Osmanlı Fetihleri durmuştur.
E) Osmanlı yıkılma tehlikesi geçirmiştir.

17.Osmanlı Devleti, Trakya’da ve Balkanlarda fetih politikası izleyerek bu coğrafyalara hükmetmiştir. Osmanlı Devleti Balkanlardaki fetih sürecinde;
I. İskân,
II. Cihat,
III. İstimalet
politikalarından hangilerini uygulamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I, II ve III D) I ve III E) I ve II

I. Üretimde süreklilik sağlanması
II. Atlı askerî birlik yetiştirilmesi
III. Merkezî otoritenin güçlenmesi
IV. Gelirlerin doğrudan hazineye aktarılması
18. Yukarıdakilerden hangileri tımar sisteminin faydalarındandır?
A) I ,II ve III. B) III ve IV. C) I ve II D) II, III ve IV. E) II, II ve IV.

19. Osmanlı hükümdarı I. Murat, Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı’yı alırken Hamitoğullarından ise Akşehir, Beyşehir, Yalvaç, Seydişehir ve Isparta’yı Para ile almıştır.
Bu bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti’nin genişleme siyaseti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?
A) Cihat politikasının terk edildiği
B) Beyliklere karşı barışçıl bir yayılım politikası izlendiği
C) Türk siyasi birliğinin sağlandığı
D) Balkanlardaki yayılım siyasetinin Türk beyliklerince desteklendiği
E) Genişleme sürecinde halifelik desteğinin kazanıldığı

20.Osmanlı Devleti’nde “Kapıkulu Askerleri” olarak adlandırılan askerî birliğin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Hanedan ailesinin otoritesini kuvvetlendirme
B) İstanbul’un güvenliğini sağlama
C) Giderleri için tımar topraklarından faydalanma
D) Saray ordusu olma
E) İnsan kaynağı olarak gayrimüslim kökenli kişilerden faydalanma

21. “Osmanlı Devleti, Anadolu’da Türk siyasi birliğini kurma faaliyetlerini……………………zamanında başlatmış ve ilk olarak da…………………………………beyliğini topraklarına katmıştır.”
Yukarıda verilen cümledeki boşluklara gelecek kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Orhan Bey- Karesioğulları
B) Orhan Bey – Menteşeoğluları
C) Yıldırım Bayezid – Aydınoğluları
D) Sultan Murat – Hamitoğulları
E) Çelebi Mehmet – Saruhanoğluları

22.Fetret Devrinde Anadolu Siyasi Birliği dağıldığı ve bir çok yer kaybedildiği halde Balkanlarda önemli bir toprak kaybı yaşanmamış,yeni bir haçlı ittifakı kurulmamıştır.
Hangisi bu durumun nedenlerinden değildir?

A) Yıldırımın oğulları arasında taht kavgaları yaşanması
B) Balkan halkının Osmanlı idaresinden memnun olması.
C) Avrupalı devletlerin Niğbolu Zaferinin (1396) etkisinden kurtulamamış olması
D) Bizans’ın zayıf durumda olması
E) Başkentin Edirne olması,tecrübeli devlet adamı ve komutanların Rumeli’de olması

I. I.Kosova Savaşı
II. Köedağ Savaşı
III. Miryokefalon Savaşı
IV. Niğbolu Zaferi
23.Yukarıdaki savaşların kronolojik sıralaması hangisidir?
A) I – II – III – IV B) III – II – I – IV C) IV – III – II – I D) III – I – II – IV E) I – III – II – IV

24.Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında aşağıdaki devletlerden hangisiyle ilişki kurması beklenemez?
A) Bizans İmparatorluğu B) Timur Devleti C) Eyyubiler D) Memlüklüler E) Macar Krallığı

Halil İnalcık: Osmanlı devletinin Uç Beyliği olması,gaza ideolojisi izlemesini devletin kuruluşunda en önemli etken sayarak, Bizans’a karşı kazanılan Koyunhisar (1302) zaferi ile Osmanlı Devletinin kurulduğunu belirtir.
Paul Wittek: Devletin kısa sürede büyüme nedeni gaza ve cihat politikası ve alimlerin irşat (dini tebliğ) faaliyetleridir
Fuad Köprülü: Devletin kısa sürede büyümesinde insan kalitesinin önemini vurgulayarak; Gaziyan-ı Rum, Ahiyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum ve Bacıyan-ı Rum gibi askeri,sosyal, dini, iktisadi, grupların desteğiyle devlet çabucak büyümüştür.

25.Yukarıda önemli tarihçilerin Osmanlı devletinin kuruluşu ile ilgili nazariyelerine bakılarak hangisi söylenemez?
A) Osmanlı devletinin kuruluşu ve hızlı büyümesi halen tarihçiler arasında tartışılan konulardan biridir?
B) Devletin büyümesinde değişik grupların payı büyüktür?
C) Uç beyliği olması, Gaza ve Cihat Politikası izlemesi büyümeyi hızlandırmıştır.
D) Büyümede alimlerin ve ilim erbabının payı büyüktür.
E) Kuruluşta ve hızlı büyümede Coğrafyanın etkisi yoktur.

CEVAPLAR:  BBCDE ECBDE BDBDA  CCABC AABCE
YAZILI SINAV KAĞIDINI İNDİR

5 Comments

Leave a Reply