Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. Sınıf Tarih Dersi 1. dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi 1. dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları test
Sevgili Öğrenciler ve değerli Öğretmen arkadaşlarım aşağıdaki derleme yazılı sorularına göz atmanızı öneriyorum. 25 sorudan oluşan bu test şeklindeki yazılı sorularını öğretmen arkadaşlarımız kullanabilirler yada öğrencilerimiz çalışma sorusu olarak çözebilirler. Ders kitabı ile birebir hazırlanmış 10. Sınıf Tarih Dersi 1. dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları test içeriğimizi diğer arakdaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. 

 10. Sınıf Tarih Dersi 1. dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları test
1.Osmanlı Devleti Oğuzların hangi boyu tarafından kurulmuştur?
A)Kayı
B)Kınık
C)Avşar
D)Beydili
E)Karaevli

 

2.Osmanlı Devleti kurulduğu yıllarda Anadoludaaşağıdaki beyliklerden hangisi yoktur?
A)Karamanoğulları
B)Germiyanoğulları
C)Candaroğulları
D)Artuklular
E)Hamitoğulları

3.Osmanlı Devletinin Haçlılarla yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hanghisidir?
A)Çirmen
B)Sazlıdere
C)I.Kosova
D)II.Kosova
E)Ankara

 

4. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devletine başkentlik yapmamıştır?
A)Bursa
B)Edirne
C)İzmir
D)İznik
E)İstanbul

 

5. Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ?
A) Akkoyunlu Devleti’nin güçlenmesi
B) Ankara Savaşı’nın kaybedilmesi
C) Anadolu Beylerbeyliği’nin kurulması
D) Bizans’ın vergiye bağlanması
E) İstanbul’un kuşatılması

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda Yeniçerilerin silahlarının yapım,onarım ve korunmasıyla görevli askeri sınıftır?
A)Acemi ocağı
B)Topçu ocağı
C)Cebeci ocağı
D)Humbaracı ocağı
E)Lağımcı ocağı

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde ilmiye sınıfının üyelerinden birisi değildir?
A)Kadı
B)Şeyhülislam
C)Müderris
D)Defterdar
E)Kazasker

 

8. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde olmamıştır ?
A) Çaldıran Savaşı
B) Turnadağı Savaşı
C) Mohaç Savaşı
D) Ridaniye Savaşı
E) Mercidabık Savaşı

 

9. İstanbul’un fethi sırasında İtalya’ya kaçan Bizanslı âlimler halka eski Latinceyi öğretmeye başladılar. Bu da antik eserlerin okunmasını kolaylaştırdı. Bu gelişme Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin doğmasında etkili olmuştur?
A) Coğrafî keşiflerin
B) Rönesans hareketlerinin
C) Reform hareketlerinin
D) Sanayi İnkılâbının
E) Fransız İhtilâlinin

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüme nedenleri arasında yer almaz?
A)Güçlü bir teşkilatlanmaya sahip olması
B)Ordunun güçlü olması
C)Jeopolitik konumunun elverişli olması
D)Avrupalıların desteğini alması
E)Beyliklerin desteğini alması

 

11.  Aşağıdaki Osman Padişahlarından hangisine halife tarafından  “Sultanı iklimi Rumi” unvanı verilmiştir?
A)I. Murad
B)II. Murad
C)I. Bayezid
D)II. Bayezit
E)I.Mehmet

 

12. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Anadolu’da Türk birliğinin bozulmasına yol açmıştır?
A) Niğbolu Savaşı
B) l. Kosova Savaşı
C) Ankara Savaşı
D) Varna Savaşı
E)Koyunhisar

 

13. Osmanlı Devleti fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği Türk ve Müslüman halkı yerleştirmiş, fethedilen yerlerdeki halka hoşgörülü  davranmıştır. Osmanlı Devleti’nin bu faaliyetlerinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ortodoksları,Katoliklere karşı desteklemek.
B)Fethedilen yerlerdeki Türk nüfusunu artırarak Balkanlarda kalıcı hale gelmek
C)Tekfurları Bizans’a karşı ayaklandırmak.
D)Devletin çok uluslu hale gelmesini sağlamak.
E)İstanbul’un fethini kolaylaştırmak

 

14. Aşağıdaki olaylardan hangisi  sonucunda  Akdeniz bir Türk gölü olmuştur?
A)İnebahtı Deniz Savaşı
B)Mohaç Meydan Savaşı
C)Preveze Deniz Zaferi
D)Çaldıran Savaşı
E)İstanbul’un Fethi

 

15. Kuruluş Dönemi’nde, Osmanlılara karşı Avrupa devletlerinin Haçlı orduları kurmalarının temel nedeni aşağıdakiierden hangisidir?
A) İstanbul Boğazı’nı ele geçirmek
B) Akdeniz’deki Osmanlı egemenliğine son vermek
C) Karadeniz ticaretini ele geçirmek
D) Türkleri Balkanlardan atmak
E)Roma İmparatorluğunu yeniden canlandırmak

 

16. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yıldırım Beyazıt döneminde yapılmıştır?
A) l. Kosova
B) Varna
C)Ankara
D) II. Kosova
E)Maltepe

 

17. Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş dönemi olaylarından biri değildir?
A) Otlukbeli Savaşı
B) Yeniçeri Ocağı’nın kurulması
C) İznik ve İzmit’in alınması
D) İlk defa Rumeli’ye geçilmesi
E)İlk paranın(bakır para)bastırılması

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahlarının kullandığı ünvanlardan değildir?
A)Han
B)Padişah
C)Şah
D)Hüdavendigar
E)Sultan

 

19. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin özellikleri arasında yer almaz?
A)Üretimde sürekliliği sağlamak
B)Devlet arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak
C)Ordunun ihtiyaçlarının karşılamak
D)Vakıfların ihtiyaçlarını karşılamak
E)Bölgenin huzur ve güvenliğinin sağlamak

 

20. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflere katılan denizcilerden biri değildir?
A)Macellan
B)Vasco da Gama
C)Kristof Colomb
D)Bartelmi Diyaz
E)Leonardo da Vinci

 

21. Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi tablolarıyla bilinen Rönesans döneminin en ünlü ressamı kimdir?
A)Shakespeare
B)Erasmus
C)Michelangelo
D)Leonardo da Vinci
E)Montaigne

 

22. Rönesans ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?
A)İtalya
B)Fransa
C)Almanya
D)İngiltere
E)İspanya

 

23. Aşağıdaki kişi ve durum eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)Osman Bey => Bakır para
B)Orhan Bey => Yeniçeri ocağının kurulması
C)Yıldırım Bayezıd => İstanbul’un ilk kez kuşatılması
D)Çelebi Mehmet => Fetret devrinin sona ermesi
E)I. Murat => Edirne’nin başkent yapılması

 

24. Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’de ele geçirdiği ilk yerleşim yeri, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çimpe Kalesi
B) Gelibolu
C) Edirne
D) Çanakkale
E) Sırp Sındığı

 

25. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran ile imzalanan 1555 Amasya antlaşması ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) İran ile imzalanan ilk resmi antlaşmadır.
B) Doğuda en geniş sınırlara ulaşılan antlaşmadır.
C) Bugünkü Türkiye – İran sınırını çizen antlaşmadır.
D) Osmanlı Devleti’nin bir başka devletle imzaladığı ilk antlaşmadır.
E) İran ile imzalanan son antlaşmadır

1.A
2.D
3.B
4. C
5. B
6. C
7. D
8. C
9. B
10. D
11.  C
12. C
13. B
14. C
15. D
16. C
17. A
18. C
19. D
20. E
21. D
22. A
23. B
24. A
25. A

2 Comments

mehmet için bir cevap yazın Cevabı iptal et