Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Yeni Müfredat

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Yeni Müfredat

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sorularının bulunduğu makalemizde sizlere test şeklinde yazılıda çıkabilecek örnek sorular vereceğiz. Bildiğiniz gibi 10. Sınıf Tarih Dersi Müfredatı yenilendi Ünite sayıları ve kapsamları değişti. Bunun ile ilgili gerekli açıklamaları kısa yapacak olursak Ünitelerin Şu şekilde olduğunu görürüz.
1- Ünite Selçuklu Türkiyesi
2- Ünite Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
3- Ünite Savaşçılar Ve Askerler Ünitesi
4.Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
6. Ünite: Sultan Ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
7. Ünite: Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
İlk üç yazılıyı geri de bırakmış ve son yazılı ile muhatap olacak değerli takipçilerimiz aşağıda ki yazılı sorularını Ders Kitabının sonunda ki Testlerden derledik. Böylelikle Yazılı sınavımız Ders kitabı ile birebir uyumlu olacak ve kapsam sorunu olmayacaktır. 10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sorularının Test Olması gerekir yönündeki güçlü kanaate bizde ortak oluyor ve bu imtihanımızı Sadece Test olarak yapıyoruz. Klasik Soru Sormak İsteyenler ya da karma Sınav yapmak isteyenler olursa diğer sınavlarımıza göz atabilirler. Aynı durum Öğrencilerimiz için de geçerlidir. Derslerinizde başarılar dilerim.

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Çıkabilecek Sorular

1. I. Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkıda bulundular.
II. Bulundukları bölgelerin bayındır hâle gelmesini sağladılar.
III. Haçlılarla etkin bir şekilde mücadele ettiler.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinin ortak özellikleri ile ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

2. Türkiye Selçuklu Devleti ile Bizans arasında 1176 yılında yapılan Miryokefalon Savaşı sonucunda;
I. Bizans’ın Anadolu’yu Türklerden geri alabilme umutlarının sona ermesi,
II. Batı Anadolu’da Türkmen nüfusunun artması,
III. Anadolu’daki ticaret yollarının denetiminin büyük ölçüde Türkiye Selçuklu Devleti’ne geçmesi gelişmelerinden hangisi ya da hangileri Anadolu’nun büyük ölçüde Türk yurdu hâline geldiğine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

3. Aşağıda verilenlerden hangisi Haçlı Seferleri’nin dinî sonuçları arasında gösterilebilir?
A) Bazı Akdeniz limanları önem kazandı.
B) Katolik kilisesi ile Ortodoks kilisesi arasındaki ayrılıklar daha da arttı.
C) Derebeylik sistemi güç kazandı.
D) Türklerin batıya ilerleyişi bir süre durdu.
E) Anadolu’da ticari ve tarımsal faaliyetler azaldı.

4. XI. yüzyıl sonlarından XIII. yüzyıl başlarına kadar süren Haçlı Seferleri’nin;
I. Anadolu’da huzur ortamının bozulmasına,
II. üretim ve vergi gelirlerinin azalmasına,
III. Anadolu’da birçok Türk beyliğinin kurulmasına gelişmelerinden hangisi ya da hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

5. 1243 Kösedağ Savaşı öncesi ve sonrasında, Moğol istilasından kaçan Türkmenlerin çoğu daha güvenli bir bölge olarak gördükleri Batı Anadolu’ya yerleşmişlerdir.
Buna göre;
I. Batı Anadolu’da birçok Türk beyliğinin kurulmasına zemin hazırlanmıştır.
II. Moğollar Anadolu’nun tamamını işgal edememişlerdir.
III. Moğollar yıkıcı ve yayılmacı bir politika izlemişlerdir, yargılarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

6. Türkiye Selçuklularının Anadolu’nun muhtelif yerlerinde yaptırdıkları,
I. Vakıflar
II. Kervansaraylar
III. Medreseler
gibi imar faaliyetlerinin ekonomik, eğitim, sosyal alanlarla ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?

7. 1243 Kösedağ Savaşı sonrasında yaşanan,
– Moğol İlhanlIlarının, Selçuklu şehzadelerinden istediklerini hükümdar olarak belirlemeleri,
– Anadolu’da birçok Türk beyliğinin kurulması gelişmeleriyle ilgili olarak,
I. Anadolu’da Türk siyasi birliği bozulmuştur.
II. Türkiye Selçuklu Devleti, İlhanlIların denetimine girmiştir.
III. Moğollar Anadolu’yu büyük ölçüde denetimleri altına almışlardır, yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

 

8. I. Baba İshak İsyanı
II. Kösedağ Savaşı
III. Haçlı Seferleri
Yukarıda verilen gelişmelerden hangisi ya da hangileri Türkiye Selçuklu Devletini olumsuz yönde etkilemiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Ünite Çıkabilecek Sorular

1. Aşağıda verilen devletlerden hangisi XIV. yüzyıl başlarında Yakın Doğu’da yer alan siyasi oluşumlar arasında gösterilemez?
A) Altın Orda Devleti
B) İlhanlı Devleti
C) Memlûklu Devleti
D) Eyyubi Devleti
E) Doğu Roma İmparatorluğu

2. I. Osmanlı Devleti Balkanlardaki topraklarını kaybetmiştir.
II. Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur.
III. Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi yaşamıştır.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Ankara Savaşı’nın sonuçları ile ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

3. Osmanlı Devleti’nin kısa sürede Rumeli ve Balkanlarda hâkimiyet kurmasında;
I. akıncı beylerinin başarılı çalışmaları,
II. istimâlet politikası,
III. bölgenin siyasi ve sosyal yapısı
etkenlerinden hangisi ya da hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

4. I. Germiyanoğulları
II. Karesioğulları
III. Hamitoğulları
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin hâkimiyeti altına almış olduğu Türk beylikleri arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III


5. I. Beyliklerle sürekli mücadele edilmesi,
II. Batı eksenli fetih politikası izlenmesi,
III. Bizans’la tamamen uzlaşmaya dayalı bir dış politika oluşturulması
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman BeyDönemi’nin genel özellikleri ile ilgili değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

6. Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin Rumeli ve Balkanlarda kolayca ilerleyip önemli fetihler yapmasında;
I. Bizans’ın içinde bulunduğu siyasi ve sosyal durum,
II. Çimpe Kalesi’nin alınması,
III. Edirne’nin başkent yapılması
durumlarından hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

7. Osmanlı Devleti Rumeli ve Balkanlarda izlediği iskân politikası ile;
I. konar-göçer Türkmen boylarını yerleşik hayata geçirmek,
II. Balkanlarda daha güvenli şekilde ilerlemek,
III. bölge halklarını tamamen asimile etmek durumlarından hangisi ya da hangilerini amaçlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

8. XIV. yüzyılın başlarında Türkiye Selçuklu Devleti’nin dağılma sürecine girmesine bağlı olarak
Anadolu’da birçok Türk beyliği kendi aralarında mücadeleye başlamışlardı. Aynı şekilde İstanbul ve çevresine hâkim olan Bizans İmparatorluğu’nda ise sürekli taht kavgaları yaşanmaktaydı. Diğer yandan Balkanlarda uzun süredir devam eden mezhep kavgaları söz konusuydu.
Bu durumla ilgili olarak XIV. yüzyıl başlarında Anadolu ve Balkanların genel durumu hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) Anadolu’da Türk siyasi birliği bozulmuş durumdadır.
B) Bizans İmparatorluğu’nda iktidar mücadelesi yaşanmaktadır.
C) Anadolu’da merkezî otorite boşluğu söz konusudur.
D) Balkanlarda dinî ve siyasi birlik bulunmamaktadır.
E) Türkler bu dönemde Anadolu’nun tamamına hâkim durumdadırlar.


9. I. Osmanlı şehzadeleri arasında iktidar mücadelelerinin yaşanması,
II. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki topraklarının tamamını kaybetmesi,
III. Osmanlı Devleti’nde ilk kez toplumsal içerikli Şeyh Bedrettin İsyanı’nın çıkması
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti’nde yaşanan “Fetret Dönemi” ile ilgili gelişmelerdir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

10. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki fetihlerinin kalıcı olmasına;
I. Ahiyân-ı Rûm
II. İskân politikası
III. Akıncı uç beyleri
IV. Dervişler
gibi unsurlardan hangisi ya da hangilerinin katkıları olmuştur?
A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

11. Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasında yapılan Ankara Savaşı’nın sonuçları arasında gösterilemez?
A) Bizans bir süre daha siyasi varlığını devam ettirmiştir.
B) Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki siyasi varlığı sona ermiştir.
C) Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur.
D) Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi yaşamıştır.
E) Anadolu’da sosyal ve ekonomik düzen bozulmuştur.

10. Sınıf Tarih Dersi 3. Ünite Çıkabilecek Sorular


1. Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı kazanımlar ile ilgili olarak;
I. Tarımsal üretim artmasına katkı sağlamıştır.
II. Taşrada güvenliğin sağlanmasına ortam hazırlamıştır.
III. Tımarlı sipahilerin masrafları hazineye yük olmadan karşılanmıştır. yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 

2. Aşağıda verilen askerî birliklerden hangisi kapıkulu askerleri arasında yer almaz?
A) Cebeciler
B) Yeniçeriler
C) Silahtarlar
D) Tımarlı sipahiler
E) Topçular

3. Osmanlı Beyliği’nin, Batı eksenli ilk fetihlerinde;
I. aşiret savaşçıları,
II. alplar ve gaziler,
III. ahiler
gibi unsurlardan hangisi ya da hangileri yer almıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

4. I. Belli bir ücret almışlardır.
II. Barış zamanlarında kendilerine tahsis edilen arazilerde çalışmaları
III. Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli birliklerini oluşturmuşlardır.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yaya ve müsellemlerin genel özelikleri ile ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

5. Aşağıda verilenlerden hangisi “devşirme sisteminin” genel özellikleri ile ilgili değildir?
A) Sekiz yaş altı ve yirmi yaş üstü devşirilemezdi.
B) Ailenin tek oğlu veya dul kadının oğulları alınamazdı.
C) Gerektiğinde Müslüman ve Yahudi ailelerin çocukları da devşirilirdi.
D) Bir bölgede en fazla 40 haneden birinden bir devşirme alınırdı.
E) Devşirilecek çocukların özellikleri seçere defterlerine kaydedilirdi.

 


6. Yeniçeri Ocağının kurulmasında;
I. pencik sistemi,
II. ikta sistemi,
III. devşirme sistemi
uygulamalarından hangisi ya da hangilerinden faydalanılmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

 

7. Osmanlı Devleti’nin tımarlı sipahileri oluşturmasının amaçları ile ilgili olarak;
I. yeniçerilere karşı denge unsuru oluşturma,
II. askerî masrafları hazineye yük olmadan karşılama,
III. her an savaşa hazır daimi bir ordu bulundurma durumlarından hangisi ya da hangilerini amaçladıkları söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

 

8. Osmanlı devlet idaresinin temel kurumlarından biri de Kul ve Devşirme sistemleridir. Her iki sistem Kuruluş ve Yükselme Dönemi’nde başarılı bir şekilde uygulanmıştır. KuI kısmı genellikle savaş esirlerinden oluşurken Devşirme sistemi, Osmanlı tebaası olan Hıristiyan çocukların toplanıp yetiştirilmesi esasına dayanmaktadır.
Buna göre her iki sistemin amaçları ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) Devletin idari ve askerî hizmetlerinin yerine getirilmesi
B) Balkanların tamamının İslamlaştırılmak istenmesi
C) Merkezî teşkilatın güçlendirilmek istenmesi
D) Savaşlarda güçlü ve daimi bir ordunun oluşturulmak istenmesi
E) Gayrimüslimlerin Osmanlı yönetimine bağlılığının sağlanması

9. Berkay: “I. Murat Dönemi’nde merkez ordusu olan Kapıkulu Ocakları kurulmuştur.” demiştir.
Kutay ise Kapıkulu Ocaklarının,
I. Devşirme Sisteme ile oluşması,
II. Ulufe denilen maaş alması,
III. Doğrudan padişaha bağlı olması özelliklerine sahip olduklarını söylemiştir.
Buna göre Kutay, yukarıda iddia etmiş olduğu bilgilerden hangisi ya da hangileri ile Berkay’a doğru bilgiler vermiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

10. Osmanlı askeri yapısının kurulması ve güçlenmesinde,
I. Tımar sistemi
II. Pencik sistemi
III. Devşirme sistemi
uygulamalarından hangisi ya da hangilerinin katkısı olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

11. Orhan Bey Dönemi’nden itibaren Osmanlı Devleti’nin düzenli bir ordu kurma ihtiyacı duymasında;
I. aşiret kuvvetlerinin uzun kale kuşatmalarında yetersiz kalması,
II. fetih hareketlerine süreklilik kazandırılmak istenmesi,
III. düzensiz askerî birliklerin sevk ve idaresinde sorunlar yaşanması durumlarından hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

 

10. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite Çıkabilecek Sorular

1. I. Devletin teokratik bir yapıya sahip olması,
II. Divânda alınan kararların İslam dinine uygun hâle getirilmesi,
III. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ivme kazanması
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti’nde “ilmiye sınıfının” öneminin artmasına neden olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

2. Anadolu’nun önde gelen sûfilerinden biri olan Hacı Bayrâm-ı Veli’nin;
I. konar-göçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçmelerine büyük katkı sağlaması,
II. tasavvuf alanında önemli çalışmalarda bulunması,
III. birçok sûfî yetiştirerek Anadolu ve Rumeli’ye göndermesi
faaliyetlerinden hangisi ya da hangileri Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına katkı sağlamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
3. Aşağıda verilenlerden hangisi “ilmiye sınıfı” içerisinde yer almaz?
A) Şeyülislam
B) Reisülküttap
C) Kazasker
D) Müderris
E) Kadı
4. Aşağıda verilenlerden hangisi Klasik Dönem Osmanlı sanatları arasında gösterilemez?
A) Resim
B) Hat
C) Ahşap işlemeciliği
D) Dokumacılık
E) Çinicilik
5. I. Şehrin cami, bedesten ve imaret gibi kurumların etrafında yoğunlaşması,
II. Şehirlerin genelde ticari faaliyetlerinin yoğunlaştığı güzergâhlar üzerinde kurulması,
III. Önemli mahalle ve sokaklara gayrimüslim unsurların yerleşmelerine izin verilmemesi Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Osmanlı şehir planlamacılığı ile ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarisinin eserleri arasında gösterilemez?
A) Gevher Nesibe Darüşşifası
B) Rüstem Paşa Bedesteni
C) Edirne Üç Şerefeli Cami
D) İznik Medresesi
E) Bursa Ulu Cami

10. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Çıkabilecek Sorular

1. I. Baharat Yolu’nun Osmanlı denetimine girmesi,
II. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün sağlanması,
III. Ortodoks Kilisesi’nin Osmanlı hâkimiyetine girmesi
Yukarıda verilenlerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarıyla ilgili değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

2. Osmanlı Devleti’nin Fransa’ya kapitülasyonlar vermesinde;
I. Coğrafi Keşifler sonucu önemini kaybeden Akdeniz limanlarını yeniden canlandırmak,
II. Avrupa’da Osmanlıya karşı oluşan ittifakları parçalamak,
III. ekonomik açıdan zayıf durumdaki Fransa’ya destek olmak durumlarından hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

3. Aşağıda verilenlerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçları ile ilgili değildir?
A) Sömürge imparatorluklarının kurulması
B) Burjuva sınıfının önemli bir güç haline gelmesi
C) Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki hâkimiyetinin tamamen sona ermesi
D) Atlas Okyanusu limanlarının önem kazanması
E) Yeni bitki (tütün, patates, domates gibi) ve hayvan türlerinin tanınması

4. I. İngiltere,
II. Hollanda,
III. İspanya,
IV. Portekiz
Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılda Akdeniz ve Kuzey Afrika’da hâkimiyet kurmak amacıyla yukarıda verilen Atlantik ülkelerinin hangisi ya da hangileri ile mücadele etmiştir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

5. I. Akdeniz’de Türk hâkimiyetinin kurulması,
II. Fransa’ya ticari ayrıcalıklar verilmesi,
III. Avusturya’nın Osmanlı siyasi üstünlüğünü kabul etmesi
Yukarıda verilenlerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ile ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

6. Osmanlı Devleti, Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde Doğu Anadolu Bölgesi’nin güvenliğini sağlamak ve Şii tehlikesini önlemek amacıyla aşağıdaki savaşlardan hangisini yapmıştır?
A) Mercidabık Savaşı
B) Çaldıran Savaşı
C) Ridaniye Savaşı
D) Otlukbeli Savaşı
E) Turnadağ Savaşı

7. I. Preveze Deniz Savaşı’nın kazanılması
II. Cezayir ve Fas’ın Osmanlı topraklarına katılması
III. Kıbrıs’ın fethedilmesi
Yukarıda verilen gelişmelerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki hâkimiyetini güçlendirmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

10. Sınıf Tarih Dersi 6. Ünite Çıkabilecek Sorular

1. Osmanlı Devleti’nde, din, dil, ırk ve mezhep farkı gözetilmeksizin Osmanlı ülkesinde yaşayan herkes Divân- ı Hümâyun’a başvurabilir, hakkını arayabilirdi.
Buna göre;
I. Osmanlı Devleti’nde adaletli bir yapının olduğu,
II. Divânda sadece devlet işlerinin görüldüğü,
III. Müslim ve gayrimüslimler arasında sık sık sorunlar yaşandığı durumlarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III

2. Osmanlı padişahlarının kanunnâmeler hazırlatmalarında;
I. ülkede adaleti ve huzuru sağlama,
II. merkezî otoriteyi güçlendirme,
III. örfi hukuku ön plana çıkarma
durumlarından hangisi ya da hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III

 

3. Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı merkeziyetçi yapısını güçlendirmek amacıyla aşağıdaki yöntemlerden hangisini uvgulamamıstır?
A) Müsadere uygulaması yapma
B) Kardeş katlini yasal hâle getirme
C) Haremden evlenme usulünü başlatma
D) Ülke toprakları padişahındır, anlayışını geliştirme
E) Şehzadelerin sancağa çıkma usulüne son verme

 

4. I. Padişah adına alınan her türlü ferman ve berata padişahın tuğrasını çekme,
II. Fethedilen bölgelerdeki arazileri tapu tahrir defterlerine kaydetme,
III. Devletin gelir ve giderlerini hesaplama
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Divân-ı Hümâyun üyelerinden nişancının görevleri arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 

5. I. Divânda büyük davalara bakar.
II. Mali işlerden sorumludur.
III. Tapu ve kadastro işlerinden sorumludur
Osmanlı Devleti’nde yukarıda verilen konularla ilgilenen divân üyeleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Defterdar Nişancı Kazasker
A) I II III
B) II III I
C) III II I
D) II I III
E) III I II

6. I. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak,
II. Adaletli olmak,
III. Ordunun başında sefere çıkmak
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri siyasetnâme ve nasihatnâmelere göre padişahlarda bulunması gereken vasıflar arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

 

7. Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin belli sancaklara gönderilmesinde;
I. şehzadelerin tecrübe edinmelerini sağlamak,
II. OsmanlI’da yaşanan taht kavgalarının önüne geçmek,
III. Osmanlı merkezî otoritesini güçlendirmek durumlarından hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

 

8. • I. Murad Dönemi’nde “Ülke Padişah ve oğullarının malıdır. ” anlayışının benimsenmesi • Fatih Dönemi’nde kardeş katlinin yasallaşması
Osmanlı Devleti ile ilgili yukarıda verilen gelişmelerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletin yönetim şeklini değiştirmek
B) Tahta çıkma usulünü belirlemek
C) Merkezî otoriteyi güçlendirmek
D) Devşirmelerin devlet içindeki gücünü zayıflatmak
E) Divân-ı Hümâyun’un yönetimde etkinliğini arttırmak

 

9. Osmanlı Devleti’nde, Divân-ı Hümâyun, bütün tebaaya açıktı. Devletin birinci derecedeki siyasi, adli, askerî, örfi ve mali işleri Divân-ı Hümâyun’da görüşülür ve padişahın onayı ile karara bağlanırdı.
Buna göre Divân-ı Hümâyunla ilgili,
I. Danışma Meclisi niteliğindedir.
II. Tüm halkın başvuru yapabileceği bir kurumdur.
III. Sadece idari konular görüşülüp karara bağlanmaktadır. yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

10. I. Enderun (İç Saray)
II. Birun (Dış Saray)
III. Harem
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Topkapı Sarayı’nın bölümlerindendir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

 

11. Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde diğer Türk İslam devletlerinde olduğu gibi “Ülke hanedanın malıdır. ” anlayışı vardı.
Bu anlayışın;
I. Şehzadeler arasında taht kavgalarının yaşanması,
II. Veraset sisteminin belirsiz olması,
III. Zaman zaman merkezî otoritenin zayıflaması
durumlarından hangisi ya da hangilerine neden olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

12. Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde hayata geçirilen uygulamalardan biri de “müsadere” sistemidir. Fatih bu uygulama ile;
I. merkeziyetçi yapıyı güçlendirmek,
II. devlet otoritesine rakip olabilecek oluşumları engellemek,
III. Osmanlı veraset sistemini kesin olarak çözüme kavuşturmak durumlarından hangisi ya da hangilerini amaçlamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

10. Sınıf Tarih Dersi 7. Ünite Çıkabilecek Sorular

1. Osmanlı Devleti’nin, Balkanlarda uyguladığı iskân siyaseti sonrasında,
I. Bölgenin toplumsal ve demografik yapısı değişmiştir.
II. Bölgede Türk- İslam kültürü yayılmıştır.
III. Türklerin nüfus oranı gayrimüslim nüfusundan daha fazla olmuştur. yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III

2. Osmanlı Devleti, kara ve deniz ticaretini geliştirmek amacıyla çeşitli tedbirler almıştır.
Bu duruma kanıt olarak;
I. Marmara ve Akdeniz’de birçok liman kurması,
II. Şehir merkezlerine her kesimin alışveriş yapabileceği kapanlar inşa etmesi,
III. Önemli ticaret yolları üzerine kervansaraylar açması uygulamalarından hangisi ya da hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III

3. Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti’nin uyguladığı “çifthane sistemi” ile ilgili değildir?
A) Üç yıl toprağı işlemeyen çiftçiden çiftbozan vergisi alınmaktadır.
B) Mirî araziler dâhilinde uygulanan bir sistemdir.
C) Her bir hanenin işleteceği arazi ve ödeyeceği vergilerin tespitini sağlamaktadır.
D) Tamamen Müslüman ailelere yönelik bir uygulamadır.
E) Boş arazileri değerlendirip tarımsal üretimin artırılmasına katkı sağlamaktadır.

4. Osmanlı Devleti’nin uygulamış olduğu vakıf sistemi sayesinde;
I. Sosyal dayanışma ve kaynaşma sağlanmıştır.
II. Eğitim, sağlık ve kültürel faaliyetler gelişmiştir.
III. Toplanan düzenli vergiler sayesinde devletin hazinesi zenginleşmiştir. yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

275 Comments

Ahmet için bir cevap yazın Cevabı iptal et