Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. Sınıf Tarih Dersi İlke Yayınları 2. Ünite Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi İlke Yayınları 2. Ünite Cevapları
Evet geldik İlke yayınlarının 2. Ünite cevaplarına. Şimdi sayfalar arasında kaybolmadan tüm üniteye tek bir sayfadan ulaşabileceksiniz. Aşağıya doğru sayfa sayfa takip edebilirsiniz. İlke yayınlarının cevaplarını sizler için özenle hazırladık. Derslerinize yardımcı ve Eğitim Öğretim hayatınız boyunca ders çalışma azminizi tetikleyecek kolaylıklar sağladık.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı
SORU:Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu dönemde Anadolu ve çevresindeki jeopolitik durum hakkında neler biliyorsunuz? Belirtiniz.

Cevap: Osmanlı Beyliği kurulduğu dönemde Anadolu ve çevresindeki durum, diğer beyliklerin birlik ve varlık mücadelesiyle birlikte Batı Anadolu’da Bizans gücüne karşı Osmanlı Beyliği şeklinde bulunmaktaydı. Osmanlı beyliği, yüzünü Bizans’a dönerek diğer Anadolu beylikleri ile çatışma halinde olmamıştır. Bizans’ın zayıflaması ve güç kaybetmesi için uğraşmıştır, kısa sürede Rumeli tarafına da geçmiştir.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı
Tarih şeridi 2.1’de yer alan devletleri, aşağıda verilen dilsiz harita üzerindeki kutucuklara yazınız.

Cevap:

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU
Osman’ın bir hanedan kurucusu durumuna gelmesi, 1302’de bir Bizans ordusuna karşı Bapheus (Koyunhisar) Savaşı zaferiyle ilgilidir. Bizanslı tarihçi Pachymeres’e (Pakimeres) göre savaşın kaybedilmesi Bizans ordusunda baş gösteren anlaşmazlıklar yüzünden olmuştur. Bapheus [Bafis (Koyunhisar)] Savaşı için Pachymeres’in verdiği tarih 27 Temmuz 1302’dir. Osmanlı kaynağına göre Koyunhisar Savaşı hicri, 702 (başlangıcı 26 Ağustos 1302 tarihine düşer). Böylece savaşın tarihi üzerinde de iki kaynağımız birleşir.
Bir imparatorluk ordusuna karşı kazanılan bu zafer, Osman Gazi’yi bölgede karizmatik bir bey durumuna getirmiştir. Pachymeres onun bu zaferle şöhretinin Paflagonya’ya (Kastamonu) kadar yayıldığını ve gazilerin onun bayrağı altına koşuştuklarını kaydeder. Yine tarihçi Neşrî, Osman’ın beyliğini ve bağımsızlığını haklı olarak bu tarihe koyar. Bapheus (Koyunhisar) Savaşı, Osman’a bir hanedan kurucusu karizmasını kazandırmış, kendisinden sonra oğlu Orhan itirazsız beylik tahtına geçmiştir. Dolayısıyla 27 Temmuz 1302 tarihini Osmanlı Devleti’nin kesin kuruluş tarihi olarak kabul edebiliriz.
Yeni araştırmalar ve elde edilen bulgular mevcut tarihî bilgilerimizi nasıl etkilemektedir? Belirtiniz.
Cevap: Elbette etkiler mevcut bilgiyi değiştirebildiği gibi bu bilgiye katkı yapacak yeni bilgilerde sağlayabilir.

 


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı
Soru: Bir Türk İslam Devleti olan Osmanlıların, Kuruluş Dönemi’nde, Bizans’a karşı izleyeceği politikalar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Belirtiniz.
Cevap: Gaza ve cihat politikası ile hareket etmiştir. Bizansın elindeki toprakları ele geçirmeye çalışmıştır.

OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ
Soru: 1. Yukarıdaki diyalogdan hareketle Osman Bey’in Bizans’a yönelik fetih politikası hakkında ne gibi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Açıklayınız.
Cevap: Bu konu ile alakalı şu çıkarımlarda bulunabiliriz.
1- Osmanlı mücadele için Bizansı seçmiştir.
2- Anadoludaki beyliklerle mücadeleye girilmeyecektir.
3- Fethedilen yerler bayındır hale getirelecektir.
4- Osman bey adına hutbe okunacak ve beylik kurulacaktır
Soru: 2. Osman Bey, Kadı Dursun Fakih’e hutbe okutmakla neyi amaçlamış olabilir? Belirtiniz.
Cevap: Bağımsızlığın sembollarinden biride adına hutbe okutmaktır.. Buradaki Amaç devleti kurmak ve bağımsız olmaktır


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı
Soru: Osman Gazi’nin, beyliğin merkezini Bilecik’e taşımasının sebebi ne olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Osmanlı ilk seferlerini Bizans üzerinde yoğunlaştırdığı için başkenti batıya taşımışlar ve seferleri daha kolaylaştırmayı amaçlamışlardır. Bilecik demir madeni açısından zengin bir yer. Osmanlı devleti de demir madenini işleyerek ordunun silah ihtiyacını gideriyordu. Ayrıca daha güvenlikli bir yerdi. Bizans’a da yakın olması ve ilerideki yayılma için uygun yaşama koşullarına sahiptir.


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı
BURSA’DA ZAMAN
Bursa’da bir eski cami avlusu,
Küçük şadırvanda şakırdayan su;
Orhan zamanından kalma bir duvar…
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar Eliyor dört yana sakin bir günü.
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü İçinde gülüyor bana derinden.
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden Ovanın yeşili, göğün mavisi Ve mimarilerin en ilahîsi.
(…)
Yeşil türbesini gezdik dün akşam,
Duyduk, bir musiki gibi zamandan Çinilere sinmiş Kur’an sesini.
Fetih günlerinin saf neşesini Aydınlanmış buldum tebessümünle.
(. “)
Soru:  Bursa’nın fethedilmesi ve buraya Türklerin iskânı ile şehirde ne gibi değişimler yaşanmış olabilir? Açıklayınız.
Cevap:
Şehirde Müslüman bir görünümü olmaya başlamış ve camiler ve imaretler yapılmış olabilir.


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı
Soru: Osmanlı Devleti’nin kısa sürede Rumeli’de hâkimiyet kurmasında hangi faktörler etkili olmuş olabilir? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Bu konu son derece istikrarlı bir fetih politikasının sonucudur. Öncelikle Osmanlının burada uyguladığı İSKAN POLİTİKASI ki ayrıntısına linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. İkinci olarak ise Buralarda herhangi bir siyasi otoritenin güçlü bir şekilde yer almaması ve Halkın mevcut otoritelerin halka zulüm etmeleri olarak gösterilebilir.
Soru: Rumeli’de yapılan fetihlerin Osmanlı Devleti’ne kazanımları neler olmuştur? Açıklayınız
Cevap: Öncelikle yeni topraklar kazanılmış ve Anadoluya gelen göçleri yerleştirecek yeni topraklar kazanılmıştır.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı
Soru: Osmanlı Devleti’nin Rumeli ve Balkanlarda hâkimiyet kurmasındaki etkenlerden biri de istimâlet politikasıdır.  Bu konuyla ilgili aşağıdaki alıntı metni okuyarak değerlendiriniz.
Cevap:Sözlük anlamı “meylettirme, cezbetme, gönül alma” olan istimâlet, Osmanlı kroniklerinde “halkı ve özellikle gayri müslim tebaayı gözetme, onlara karşı hoşgörülü davranma, raiyyetperverlik” mânasında kullanılmıştır. Fethedilen yerlerin halkına iyi davranma, onları himaye etme, dış düşmanlara karşı can ve mal güvenliğini sağlama, dinî konularda serbestiyet verme, vergi hususunda kolaylık gösterme Osmanlı istimâletinin başlıca unsurlarıdır. Bu hoşgörü ortamını gören balkan hakları Osmanlıya olan bağlılıklarını kabul etmişler ve Osmanlının balkan hakimiyeti kolaylaşmıştır.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı
Soru: İstimâlet anlayışının Osmanlı Devleti’ne ne gibi kazanımları olmuştur? Açıklayınız.
Cevap: Balkanlardaki halkların Osmanlıya bağlılıkları artmış ve bu bölgedeki toprakları elde tutmak kolaylaşmıştır.


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı
AKINCILAR
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle.
Şimşek gibi, bir semte atıldık yedi koldan,
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.
Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla,
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla…
Soru: Şiire göre akıncıların özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Belirtiniz.
Cevap: Atlı birliklerdir. Savaşcı bir özelliğe sahiptirler.
Soru: Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda hâkimiyet kurmasında akıncıların ne gibi katkıları olmuştur? Açıklayınız.
Cevap: Olumlu katkıları olmuştur. Bu askeri güç sayesinde balkanlarda sürekli olarak askeri hakimiyet sağlanmış ve sınır bölgelerinin güvenliği sağlanmıştır.


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı
SORU:Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda ilerlemesinde ve bu topraklarda kalıcı hâkimiyet kurmasında iskân politikasının büyük rolü vardır. Bu konu ile ilgili aşağıdaki alıntı metni okuyarak değerlendiriniz.

Cevap: Başıboş göçebeler, ya da bir köyün ve kasabanın sorunlu halkı, imparatorluğun uzak bir bölgesine kaydırılırdı. Fetihlerin devam ettiği ilk yıllarda Osmanlılar, Anadolu’nun her tarafından akın akın kendi topraklarına gelen Müslüman Türk halkın, Balkanlar’a gönüllü göçünü sürekli teşvik etmiştir. Nüfus fazlasını yerleştirme amacının yanı sıra, askeri ve mali şartlar da, bu iskan politikasını zorunlu kılıyordu. Bunun faydaları hem savaşta hem de barışta görülecektir.


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı
Osmanlı orduları bu sayede kendilerinden emin bir şekilde fetihlere devam etti. Böylece batıya doğru yapılan seferler sırasında geride kalan bölgeler güvence altına alındı. Ayrıca buralara yerleştirilen Türkler sayesinde imar faaliyetleri yapılarak cami, yol, köprü, medrese, çeşme ve hastanelerle bölgeye Türk İslam kimliği kazandırıldı.
Osmanlı Devleti, Rumeli’de uyguladığı iskân siyasetinde bazı kurallara dikkat etti. Göçmenlerin, yeni yerleşim bölgelerine yakın yerlerden olmasına çalışıldı. Böylece uzun yol eziyeti ve iklim farklılıklarının etkisi en aza indirildi. Ayrıca Anadolu’da aralarında husumet ve anlaşmazlık bulunan ailelerden bir kısmı Rumeli’ye göç ettirilerek ülkede sosyal düzen ve huzur sağlanmaya çalışıldı.
SORU: Metinden hareketle iskân politikasının amacını, yöntemini ve sonuçlarını ilgili kutucuklara yazınız.
Amacı: Temel amaç Balkanlarda kalıcı olmak ve buranın elde tutulmasını kolaylaştırmaktır.
Yöntemi: İskan politikasında Anadolu’dan getirilen Türkmenler balkanlara yerleştirilerek bir yöntem benimsenmiştir..
Sonuçlar: Bu politika sonucunda balkan hakimiyeti kolaylaşmış ve Anadolu da aralarında husumet olan halk bölgeden uzaklaştırılıp huzur ve güven ortamı tesis edilmiştir.Ve ayrıca balkanlarda halka toprak dağıtılarak tarımda devamlılık ve verimlilik sağlanmıştır.


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı
Osmanlı Devleti’nin kısa sürede Rumeli ve Balkanlarda hâkimiyet kurmasında etkili olan bazı faktörler aşağıda verilmiştir. Verilen örnekten hareketle siz de diğer faktörleri açıklayınız.
Cevap:

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı cevapları Sayfa 63

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı cevapları Sayfa 63

 


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı
SORU: Osmanlı Devleti, Anadolu’da Türk siyasi birliğini neden sağlamak istemiş olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Balkanlarda daha güçlü ilerlemek için buaada siyasi birliği sağlamak son derece önemlidir.
SORU:Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki Türk beyliklerine yönelik politika değişikliğinde hangi faktörler etkili olmuş olabilir? Belirtiniz.
Cevap: Balkanlarda ilerlemek istemesi sonucu anadolu beyliklerine karşı bir politika izlenmiştir. İkinci olarak evlilik ve akrabalıklar kurulan beyliklere karşı farklı ilişki gerçekleştirilmiştir.
SORU:I. Murad Dönemi’nde Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamada nasıl bir siyasi politika izlenmiştir? Belirtiniz.
Cevap: barışcı ve hoş görülü bir politika izlenmiştir. Germiyanoğullarından Çeyiz yolu ile toprak alınmış ve iyi geçinilmiştir. Hamitoğlulları ise toprak satın alma yoluyla ilişki kurulmuştur.


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı
SORU:Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak için yaptığı faaliyetleri ve yöntemleri aşağıda verilen örnekteki gibi yazınız.
Cevap:
FAALİYET –       YÖNTEM
Orhan Bey : Karesioğullarının alınması
I. Murad: Germiyan ve hamit oğulları ile ilişki
Yıldırım Bayezid: Beyliklerin tamamen kontrol altına alınması


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı
SORU:1. Timur Devleti ve Timur Devleti’nin Türk dünyası üzerindeki etkileri hakkında neler biliyorsunuz? Belirtiniz.
Cevap: Timur devleti kültürel alanda çalışmalar yapmıştır. O zamanın önemli devletlerinden osmanlıyı Ankara savaşında yenerek Anadoluda siyasi birliğin bozulmasına neden olmuştur. Buda balka fetihlerinin ve istanbulun fethinin gecikmesine neden olmuştur.
SORU:2. Ankara Savaşı’nın kaybedilmesi Osmanlı Devleti’nde ne gibi etkiler yaratmış olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Osmanlı askeri ve Siyasi etkisini azaltmış ve Osmanlı Fetret devrine girmiştir.

SORU:
Sınıfta iki grup oluşturunuz. Yukarıdaki konuşma metinlerinden hareketle Ankara Savaşı’nın sebeplerini “tarihî bir olay hakkındaki farklı bakış açıları” bakımından değerlendiriniz.
Cevap:Bu etkinliği 9. sınıftaki “tarihî bir olay hakkındaki farklı bakış açıları”  konusunu dikkate alarak değerlendimeniz gerekmektedir. Bunun için ise Ankara savaşının sebeplerini bilmeniz gerekmektedir. Bunun için Ankara Savaşı nedenleri ve Sonuçları Maddeler Halinde Kısaca adlı makalemizi incelemenizi öneririz.


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı cevapları Sayfa67

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı cevapları Sayfa67

SORU:1. Haritadan hareketle Ankara Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti’nin genel durumu hakkında ne gibi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
Cevap: Osmanlı devleti genel olarak Anadoludaki topraklarını kaybetmiş ve Bir çok beylik tekrar bağımsızlığını ilan etmişlerdir.
SORU:2. Haritada görüldüğü gibi Ankara Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti Balkanlarda büyük toprak kaybı yaşamamıştır. Bu durumun sebepleri sizce neler olabilir?
Cevap:  Balkanlarda uygulanan İSTİMALET  POLİTİKASI ve İSKAN POLİTİKASI bu duruma neden olmuş  ve osmanlıdan ayrılmalar gerçekleşmemiştir. Sadece ilerleme yavaşlamıştır.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı
ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜN YENİDEN SAĞLANMASINA YÖNELİK FAALİYETLER
Fetret Dönemi sonrası Osmanlı Devleti’ni toparlayan I. Mehmet öncelikle Anadolu’da Türk siyasi birliğini yeniden sağlamak istedi. Dış siyasette ise barışçıl bir politika izledi. I. Mehmet ilk olarak Aydınoğullarından İzmir’i, Karamanoğullarından Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir ile Hamitoğullarına ait toprakları ele geçirdi. Bu arada Candaroğulları, Saruhanoğulları ve Men- teşeoğulları da Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını bildirdi.


Değerli Takipçilerimiz geldik kitabımızdaki Ölçme ve değerlendirme sorularına . Bu soruları sizler için yine itina ile cevaplayacağız. Bu sayfalar sayfa 69 , sayfa 70, sayfa 71, sayfa 72 ‘den oluşmaktadır. İnternette bu sayfaları tek tek aramanıza gerek yoktur zira tüm cevaplar sitemizde hemde tek sayfada bulunmaktadır. 
2. Ünite Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302- 1453) Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı
1. Aşağıda verilen devletlerden hangisi XIV. yüzyıl başlarında Yakın Doğu’da yer alan siyasi oluşumlar arasında gösterilemez?
A) Altın Orda Devleti
B) İlhanlı Devleti
C) Memlûklu Devleti
D) Eyyubi Devleti
E) Doğu Roma İmparatorluğu

2. I. Osmanlı Devleti Balkanlardaki topraklarını kaybetmiştir.
II. Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur.
III. Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi yaşamıştır.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Ankara Savaşı’nın sonuçları ile ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

3. Osmanlı Devleti’nin kısa sürede Rumeli ve Balkanlarda hâkimiyet kurmasında;
I. akıncı beylerinin başarılı çalışmaları,
II. istimâlet politikası,
III. bölgenin siyasi ve sosyal yapısı
etkenlerinden hangisi ya da hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

4. I. Germiyanoğulları
II. Karesioğulları
III. Hamitoğulları
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin hâkimiyeti altına almış olduğu Türk beylikleri arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı
5. I. Beyliklerle sürekli mücadele edilmesi,
II. Batı eksenli fetih politikası izlenmesi,
III. Bizans’la tamamen uzlaşmaya dayalı bir dış politika oluşturulması
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman BeyDönemi’nin genel özellikleri ile ilgili değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

6. Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin Rumeli ve Balkanlarda kolayca ilerleyip önemli fetihler yapmasında;
I. Bizans’ın içinde bulunduğu siyasi ve sosyal durum,
II. Çimpe Kalesi’nin alınması,
III. Edirne’nin başkent yapılması
durumlarından hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

7. Osmanlı Devleti Rumeli ve Balkanlarda izlediği iskân politikası ile;
I. konar-göçer Türkmen boylarını yerleşik hayata geçirmek,
II. Balkanlarda daha güvenli şekilde ilerlemek,
III. bölge halklarını tamamen asimile etmek durumlarından hangisi ya da hangilerini amaçlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

8. XIV. yüzyılın başlarında Türkiye Selçuklu Devleti’nin dağılma sürecine girmesine bağlı olarak
Anadolu’da birçok Türk beyliği kendi aralarında mücadeleye başlamışlardı. Aynı şekilde İstanbul ve çevresine hâkim olan Bizans İmparatorluğu’nda ise sürekli taht kavgaları yaşanmaktaydı. Diğer yandan Balkanlarda uzun süredir devam eden mezhep kavgaları söz konusuydu.
Bu durumla ilgili olarak XIV. yüzyıl başlarında Anadolu ve Balkanların genel durumu hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) Anadolu’da Türk siyasi birliği bozulmuş durumdadır.
B) Bizans İmparatorluğu’nda iktidar mücadelesi yaşanmaktadır.
C) Anadolu’da merkezî otorite boşluğu söz konusudur.
D) Balkanlarda dinî ve siyasi birlik bulunmamaktadır.
E) Türkler bu dönemde Anadolu’nun tamamına hâkim durumdadırlar.


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı
9. I. Osmanlı şehzadeleri arasında iktidar mücadelelerinin yaşanması,
II. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki topraklarının tamamını kaybetmesi,
III. Osmanlı Devleti’nde ilk kez toplumsal içerikli Şeyh Bedrettin İsyanı’nın çıkması
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti’nde yaşanan “Fetret Dönemi” ile ilgili gelişmelerdir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

10. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki fetihlerinin kalıcı olmasına;
I. Ahiyân-ı Rûm
II. İskân politikası
III. Akıncı uç beyleri
IV. Dervişler
gibi unsurlardan hangisi ya da hangilerinin katkıları olmuştur?
A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

11. Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasında yapılan Ankara Savaşı’nın sonuçları arasında gösterilemez?
A) Bizans bir süre daha siyasi varlığını devam ettirmiştir.
B) Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki siyasi varlığı sona ermiştir.
C) Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur.
D) Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi yaşamıştır.
E) Anadolu’da sosyal ve ekonomik düzen bozulmuştur.

B. Aşağıdaki soruyu metne göre cevaplayınız.
Ahilerin en önemli tarihî fonksiyonları Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ve yükselişi safhasında olmuştur. Ahiler, “gaziler, şeyhler alplar, alperenler” gibi adlarla Osmanlı Devletinin askerî gücü içinde yer alarak bu yeni Türk devletinin her türlü askerî faaliyetlerine katılmışlardır. Aşıkpaşazade Tarihi’nde Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde Anadolu sosyal bünyesinin temelini oluşturdukları bildirilen dört zümre arasında Ahiyân-ı Rûm (Anadolu Ahileri) da vardır. Ahiler Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda fiilen bulundukları gibi fikren, manen de bulunmuşlardır.
Osman Gazi’nin kayınpederi nüfuzlu bir Ahi Şeyhi olan Edebali idi.


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı
Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ve gelişmesinde ahilerin, alperenlerin ve dervişlerin katkıları hangi yönde olmuştur?
CEVAP: Anadolu’nun Türk toprağı olmasında önemli pay sahibi olanlar arasında dervişlerin özel bir yeri vardır. Anadolu’nun fethi ve İslâmlaşmasında olduğu gibi, Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasında da Türkleri harekete geçiren en önemli unsurların başında tasavvuf gelmektedir.Anadolu’daki İslâmlaşmayı hızlandıran tekkeler ilk olarak Türkler tarafından kurulmuş, hayatın her alanı zaviyeler çevresinde örgütlenmiş, Anadolu’yu dolduran pek çok Türkmen şeyhinin kabri, ziyaretgâh haline gelmiştir.
C. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. ( Y) Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş Palekanon (Maltepe) Savaşı’dır.
2. (D ) Timur, Altın Orda Devleti’ne son vererek Rus knezliklerinin güneye inmesine ortam hazırlamıştır.
3. ( Y) OsmanlIlar Rumeli’ye ilk kez Osman Bey Dönemi’nde geçmişlerdir.
4. (D ) Haçlı ittifakına karşı yapılan I. Kosova Savaşı, I. Murad Dönemi’nde olmuştur.
5. ( Y) Osmanlı Devleti’nin Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla ortadan kaldırdığı ilk Türk beyliği Hamitoğulları Beyliği’dir.

Ç. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
1. Osmanlı Devleti’nde 1402-1413 yılları arasında yaşanan döneme fetret dönemi denilmiş ve bu döneme Osmanlı şehzadelerinden 1. MEHMET son vermiştir.
2. Osmanlı Devleti ORHAN BEY Dönemi’nde, Bizans’tan yardım karşılığı aldığı ÇİMPE KALESİ sayesinde ilk kez Rumeli’ye geçmiştir.
3. Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde GERMİYANOĞULLARI Beyliği çeyiz yolu ile; HAMİTOĞULLARI Beyliği ise para karşılığında Osmanlı hâkimiyetine girmişlerdir.
4. Osmanlı Devleti’nin, fetih hareketlerine, Ahilik teşkilatına mensup AHİYANI RUM  ve bir kadın teşkilatlanması olan BACİYANI RUM gruplar da destek vermişlerdir.
5. Osmanlı Devleti, ANKARA Savaşı sonucunda yıkılma tehlikesiyle karşılaşmıştır.

D. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını defterinize yazınız.
SORU: 1. Osmanlı Devleti iskân politikasını uygularken hangi hususlara dikkat etmiştir?
Cevap: Göçmenlerin yakın yerlerden seçilerek iklim değişikliklerinin etkisi en aza idirgendi. Aralarında husumet bulunan aileler göç ettirilerek huzur ve barış ortamı sağlanmaya çalışıldı.
SORU: 2. Osmanlı Devleti’nin, Anadolu’ya nispeten Rumeli’de daha hızlı hâkimiyet kurmasında hangi faktörler etkili olmuştur?
Osmanlı’nın Rumeli’ye ilk geçişi, 1353 olarak gösterilir. Ancak bundan önce Osmanlı askerleri defalarca Rumeli’ye geçmiş ve burada faaliyet göstermişlerdir. Anadolu Türkleri Rumeli’ye ilk kez 1261’de Türkiye Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keykavus’la bera ber geçmişler ve Dobruca ‘ya yerleşmişlerdir.
1308’de Halil isimli bir Türk’ün 800 süvari ve 2 bin piyadeyle Rumeli’ye geçerek burada Katalanlarla işbirliği yaptığını görüyoruz. İki yıl burada kalan Türkler, Anadolu’ya geri dönerken Bizans Ceneviz işbirliği sonucu yok edilmişlerdir Osmanlı kuvvetleriyse ilk kez 1322 yılında Andrenikos lar arasındaki iç savaş sırasın­da Rumeli’ye geçtiler. 8 bin kişilik Osmanlı kuvveti ihtiyar Andrenikos’un ordusunda yer alıyordu. Bundan sonra 1329’da Palekanon Savaşı’nın ardından, Orhan Bey’in gönderdiği kuvvetler Meriç’in de nize döküldüğü yerin batısına çıktılarsa da başarılı olamadılar.
Cevap: Burada izlenen İsitmalet ve İskan politikası etkili olmuştur.
SORU: 3. Osmanlı Devleti, Ankara Savaşı sonrasında Anadolu’da büyük toprak kayıpları yaşarken; Rumeli’de büyük ölçüde toprak kaybı yaşamamıştır. Bu durumun sebepleri nelerdir?
Cevap: Osmanlı Devleti, balkanlarda hoşgörülü bir siyaset izliyordu. Balkan milletlerine Osmanlı Devletinin adaletli davranması ve onların bu durumu benimsemiş olmaları.
SORU: 4. Bizans’a yardım karşılığı alınan Çimpe Kalesi’nin, Osmanlı Devleti’ne kazanımları neler olmuştur?
Cevap:Böylece Türkler Rumeli’de ilk defa toprak sahibi oldu ve yapılacak yeni fetihler için önemli üs elde edildi.
SORU: 5. Tarihçi Fuad Köprülü’ye göre Osmanlı Devleti’nin kurulması ve kısa sürede büyümesinde hangi faktörler etkili olmuştur?
Cevap:Anadolu’da siyasi birlik diye bir şey kalmaması
Haçlı Seferlerinden yorgun düşen Anadolu Selçukluluların durumu
Anadolu Dervişlerinin tasavvuf düşüncelerini yaymaları

Leave a Reply