10. Sınıf Tarih Dersi Tuna Matbaacılık 5. Ünite Kitap Cevapları

1
2086

10. Sınıf Tarih Dersi Tuna Matbaacılık 5. Ünite Kitap Cevapları

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 155
TANZİMAT:  Osmanlı İmparatorluğu’nda 1839 yılında Tanzimât Fermânı olarak bilinen Gülhane Hatt-ı Şerif-î’nin okunmasıyla başlayan modernleşme ve yenileşme döneminin adıdır
PANSLAVİZM: Panslavizm, Rusya’nın, özellikle Çarlık döneminde uyguladığı, varsayımsal Slav ırkından olanları kendi hakimiyeti altında bir devlet halinde toplama siyasetidir.
PANTÜRKİZM: Pantürkizm. Bütün Türkleri tek bir çatı altında toplama fikri ve uğraşısıdır.
Panislamizm: İslam Birliği Demektir
OSMANLICILIK: Osmanlı İmparatorluğu içindeki bütün ulusları ve unsurları Osmanlılık ruhu içinde birleştirmeyi amaçlar
BATICILIK: Osmanlı İmparatorluğunun Batı karşısında geri kalmış olduğunu vurgulayarak, devletin devamlılığı için her tür alanda Batı medeniyetinin örnek alınmasını ve avrupa devletleri ile yakın ve iyi ilişkiler kurulmasını zorunlu kılar
KANUNUESASİ: Osmanlı Devleti’nin ilk ve son anayasası 23 Aralık 1876da ilan edilmiş
MECLİSİMEBUSAN:Osmanlı İmparatorluğu’nda, 23 Aralık 1876 tarihli Anayasa’ya (Kanuni Esasi) göre kurulmuş ve I. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet dönemlerinde görev yapmış yasama organıdır
FIRKA:Sözlükte “bölüm, insan grubu, ayırma, topluluk, parti ve tümen” gibi anlamlara gelen fırka, terim olarak, İslâm fikir tarihinde siyasî düşünce veya itikadî telakkilere sahip bulunan mezhep anlamındaki düşünce akımı ve grupları demektir. PARTİ
MİLLİYETÇİLİK: Milliyetçilik, ulusçuluk, ulusalcılık ya da nasyonalizm, kendilerini birleştiren dil, tarih veya kültür bağlarından bir üstyapı oluşturabilmiş sosyal birikimlerin adı olan millet veya ulus olarak tanımlanan bir topluluğun yaşama ve ilerleme ülküsünün toplumların ve insanlığın gelişmesini sağladığına inanan görüştür.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 156
SORU:
Sened-i İttifak’ın Osmanlı tarihindeki önemi hakkında bir araştırma yapınız.
Sened-i İttifak (1808): Alemdar Mustafa’nın çabası ile Padişah ve ayanlar arasında imzalanan anlaşmadır. Anlaşmaya göre padişah ayanların varlık ve haklarını tanıyacak, ayanlarda padişahın otoritesini tanıyacaktı. Ve devlete kendi bölgelerinde çıkan olaylarda, vergi ve asker toplamaya yardım edeceklerdi. Bu belge hükümdarın yetkilerini kısıtlaması yönüyle Magna Carta’ya benzemektedir. Çünkü padişah otoritesini ayanlar ile paylaşmıştır. Bu anlaşma ile padişah otoritesi sarsılmış, yetkileri kısıtlanmış ve başka bir otoriteyi tanımıştır.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 157
SORU: Yukarıdaki metne göre 19. yüzyılda büyük devletler arasındaki rekabetin ana nedenleri nelerdir?
CEVAP:Sömürgecilik ve hammadde yarışı

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 158
SORU: Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı fikir akımlarının Osmanlı Devleti’ne olan olumlu
ve olumsuz etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP:Değerli aarkadaşlar bunun için daha önce hazırladığımız fransız ihtilalinin osmanlıya olumlu ve olumsuz etkileri adlı makalemize bakabilirsiniz.
SORU: Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne etkileri neler olmuştur?
CEVAP:Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne etkileri adlı makalemize bakabilirsiniz.
SORU: Sened-i İttifak’ın Türk demokrasi tarihindeki önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP:Sened-i İttifak (1808): Alemdar Mustafa’nın çabası ile Padişah ve ayanlar arasında imzalanan anlaşmadır. Anlaşmaya göre padişah ayanların varlık ve haklarını tanıyacak, ayanlarda padişahın otoritesini tanıyacaktı. Ve devlete kendi bölgelerinde çıkan olaylarda, vergi ve asker toplamaya yardım edeceklerdi. Bu belge hükümdarın yetkilerini kısıtlaması yönüyle Magna Carta’ya benzemektedir. Çünkü padişah otoritesini ayanlar ile paylaşmıştır. Bu anlaşma ile padişah otoritesi sarsılmış, yetkileri kısıtlanmış ve başka bir otoriteyi tanımıştır.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 159
SORU: Askerî ve sivil tıp okullarının açılması Osmanlı toplumunda hangi değişiklikleri meydana getirmiş olabilir?

 

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 160
SORU: Takvim-i Vekayi’nin yayımlanmasının Osmanlı toplumuna sağladığı yararlar neler olabilir?

 

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 162
SORU: Yunanlılar Megali İdea’yı gerçekleştirmeye yönelik olarak tarih boyunca hangi girişimlerde bulunmuşlardır?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 163
SORU: Rusya’nın Pontus faaliyetlerini desteklemesinin nedenleri neler olabilir?

 

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 164
SORU: Yunanistan’ın Anadolu’ya yönelik yayılmacı emellerine karşılık ülkemizin takip edeceği dış politikanın esasları neler olmalıdır? Neden?

 

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 165
SORU: Viyana Kongresi kararlarının tam olarak uygulanamamasına bakarak 19. yüzyılda Avrupa ülkelerindeki siyasi, sosyal ve ekonomik durum hakkında hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 166
SORU: Batılı devletlere göre Şark Meselesi’nin çözüldüğünü ve artık tamamen gündemden kalktığını söyleyebilir misiniz? Neden?
SORU: Mehmet Ali Paşa Ayaklanması ile Sırp ve Yunan isyanları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 167
SORU: Mısır sorununda Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne yardım etmesinin nedenleri neler
olabilir?
SORU: Askerî ve siyasi olayların ekonomiye etkisine başka hangi örnekleri verebilirsiniz?
SORU: Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın maddelerinden hareketle Osmanlı ekonomisi
hakkında hangi yorumlarda bulunabilirsiniz?

 

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 168
SORU: Mehmet Ali Paşa İsyanı sırasında yaşananlardan yola çıkarak Osmanlı Devleti’nin o günlerde içinde bulunduğu durum hakkında neler söyleyebilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 169
SORU: Tanzimat Dönemi Osmanlı devlet adamlarının yukarıdaki metinde anlatılan uygulamalara geçmeye ihtiyaç duymalarının nedenleri neler olabilir?
SORU: Tanzimat ve Islahat Fermanları’nın ilanı ile Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılda uyguladığı denge politikası arasında bir ilişki kurulabilir mi? Neden?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 171
SORU: Düyun-ı Umumiye İdaresinin kurulması Osmanlı Devleti’nin dış politikasını hangi yönde etkilemiş olabilir? Neden?

 

 

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 172
SORU: Padişah Abdülaziz’in Avrupa seyahati hangi sonuçları ortaya çıkarmış olabilir?

 

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 173
SORU: Mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet yönetimlerinin özelliklerini açıklayınız.
SORU: Ermeni Meselesi hakkında neler biliyorsunuz?
SORU: Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkan Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük
ve Batıcılık gibi fikir akımlarının ortak amaçları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
SORU: Jön Türklerin düşüncelerinin Osmanlı Devleti’ni yıkılıştan kurtarıp kurtaramayacağı konusundaki değerlendirmeleriniz nelerdir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 174
SORU: Osmanlı Devleti, Mecelle’yi hazırlayarak hangi eksiklikleri gidermek istemiştir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 175
SORU: 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında yaşanan göç hareketlerinin Osmanlı Devleti açısından ortaya çıkarabileceği sonuçlar neler olabilir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 176
SORU: Berlin Antlaşması’nı Ayastefanos Antlaşması ile karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 178
SORU: Batılı devletlerin bu tutumlarıyla ilgili olarak hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 179
SORU: Bogos Nubar Paşa’nın yukarıdaki demeciyle ilgili hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 180
SORU: İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri meşrutiyet yönetiminin hangi özelliği ile dağılmayı önleyebileceklerini düşünmüş olabilirler?

 

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 181
SORU: İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte insanların büyük bir heyecan ve mutluluk duymasının nedenleri neler olabilir?

SORU:Gazetedeki haberden hareketle İkinci Meşrutiyet’in ilan edildiği günlerde insanların gazeteye
olan taleplerinde bir artış meydana geldiği söylenebilir mi? Neden?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 182
SORU:Osmanlı Devleti’nin demir yolu yapma ve işletme hakkını yabancı şirketlere vermesi hangi
sonuçlara yol açmış olabilir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 184
SORU:Dönemin şartları dikkate alındığında size göre yukarıdaki fikir akımlarından hangisi daha
gerçekçi ve geçerlidir? Neden?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 185
SORU:Tarih boyunca görülen göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
SORU:Basın-yayın organlarının bir ülke için önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
SORU:II. Abdülhamit’in dışarıdan Osmanlı topraklarına doğru gerçekleşen göçler konusundaki düşünceleriyle ilgili hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 187
SORU:Osmanlı toplumunda 19. yüzyılda görülen Batılılaşma hareketi geleceğe yönelik olarak hangi sonuçları ortaya çıkarmış olabilir?
SORU:Basının bir ülke için önemi konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

 

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 188
SORU:Yukarıda anlatılanlara göre kadınlar hangi haklarından yoksun bırakılmıştır?
SORU:Tevfik Fikret, yukarıdaki paragrafta geçen sözleriyle hangi mesajları vermek istemiş olabilir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 189
SORU:Kadın hakları konusunda ülkemizde yaşanan yukarıdaki gelişmeler geleceğe yönelik olarak hangi sonuçları ortaya çıkarmış olabilir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 190
SORU:
Padişah Abdülmecit’in eğitim konusundaki görüşlerine ilişkin olarak hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?

 

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 191
SORU:Yukarıdaki listede yer alan okullara bakarak Osmanlı eğitim sisteminin hedefleri ve Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 192
SORU:Yabancı devletlerin Osmanlı topraklarında okullar açmalarının nedenleri neler olabilir?

 

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 194
SORU:Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılda güzel sanatlar alanında yaşanan değişim başka hangi alanlarda, ne gibi değişiklikleri beraberinde getirmiş olabilir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 195
SORU:Müzik, eğlence ve spor alanında Osmanlı Dönemi’nde yaşanan gelişmelerin günümüze yansımaları neler olmuştur?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 196
SORU:Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı’nın Birinci Dünya Savaşı’na olan etkileri nelerdir?
SORU:Atatürk’ün ülkemize ve milletimize yaptığı hizmetlere bakarak onun kişilik özellikleriyle ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
SORU:Mustafa Kemal ve arkadaşlarının her türlü tehlikeyi göze alarak gizlice Trablusgarp’a gitmelerine bakarak onların kişilik özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 197
SORU:Sizce büyük devletler Ege adalarıyla ilgili olarak nasıl bir karar vermiş olabilirler? Neden?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 203
SORU:Enver Paşa’nın yerinde siz olsaydınız böyle bir durumda hangi kararı verirdiniz? Neden?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 204
SORU:Tehcir Kanunu’nun çıkarılış amaçları nelerdir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 206
SORU:Lozan Antlaşması’nın 40 ve 61. maddelerinden hareketle Ermenilerin ülkemizden istekleri
konusunda hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 207
SORU:Yukarıdaki gazetelerde gördüğünüz terör haberlerine ilişkin duygu ve düşünceleriniz nelerdir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 208
Yukarıda belirtilen Ermenilerin sevk ve iskânına yönelik tehcir uygulamasının bir soykırım
olmadığı yönündeki kanıtlara başka hangilerini ekleyebilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 209
Harita üzerinde verilen bilgilere bakarak Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndaki
durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 210
İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale Boğazı’nı geçememeleri hangi sonuçları ortaya çıkarmış olabilir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 211
Almanya ve müttefikleri Wilson İlkeleri’nden hangilerine güvenerek ateşkes istemiş olabilirler? Neden?
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Osmanlı Devleti için en tehlikeli hükmü hangisidir? Neden?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 214
• Yukarıda anlatılanlardan hareketle Atatürk’ün hangi kişilik özelliklerine sahip olduğu söylenebilir?
• Yukarıdakiler dışında Atatürk’ün başka hangi kişilik özelliklerine sahip olduğunu düşünüyorsunuz?

REKLAMSTORE

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
İsminiz