Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. Sınıflar Tarih dersi 2. dönem 2. yazılı soruları

10.sınıf TARİH II DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SINAV

1. I. Şehzadelerin sancağa çıkması
II. Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaşılması
III. Ekber ve Erşed sisteminin getirilmesi
IV. Saray kadınlarının yönetime katılması
V. Devşirme sisteminin uygulanması
Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Veraset Sistemi ile ilgili olduğu söylenemez?
A) I ve III

B) II ve IV

C) III ve V

D) IV ve V

E) I ve II

2. Osmanlı Devleti’ndeki uygulamalardan bazıları şunlardır:
I. Ülkenin, devleti yöneten aile bireylerinin malı sayılması
II. XVI. yüzyılın sonuna kadar, şehzadelerin devlet yönetiminde deney kazanmaları için sancaklara vali olarak gönderilmesi
III. en hükümdarın yerine tahta geçme hakkının, hükümdarın erkek çocuklarına ait olması
IV. XVII. yüzyıldan itibaren, tahta geçme hakkının devleti yöneten ailenin en yaşlı erkeğine verilmesi

Bu uygulamaların hangilerinde, taht kavgalarını önleme amacı vardır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız IV

D) I ve II

E) II ve IV

3. Osmanlı Devleti’nde çift bozan vergisi toprağı boş bırakan veya terk eden köylülerden alınırdı.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bu vergi ile sağlanmak istenen amaçlardan biri olduğu söylenemez?
A) Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak
B) İç göçü denetim altına almak
C) Mültezimlerin halka baskı yapmasına engel olmak
D) Üretim-tüketim dengesinin bozulmasını önlemek
E) Vergi gelirlerinin düşmesini engellemek

4. 1856 yılında yayınlanan Islahat Fermanının aşağıdaki maddelerinden hangisi azınlıklara siyasal haklar tanındığını gösterir?
A) Azınlıklar şirket ve banka kurabilecek
B) Hıristiyanlar İl Genel Meclisine üye olabilecek
C) Patrikhane ıslah edilecek
D) Azınlıklara da can, mal, ırz güvenliği sağlanacak.
E) Azınlıklar da memur olabilecek

5. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde,
I. demiryolları yapımına önem verilmesi,
II. telgrafın kullanılmaya başlanması,
III. bazı malların ticaretini yerli ve yabancı tüccarlara yasaklayan tekel sisteminin Balta Limanı Antlaşması’yla kaldırılması
gelişmelerinden hangilerinin, merkezi yönetimin güçlendirilmesine yardımcı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde doğrudan merkeze bağlı eyaletlerin özelliklerinden biridir?
A) Dirlik Sistemi uygulanmıştır.
B) Yöneticileri yerli halktan seçilmiştir.
C) Salyane denilen bir vergi öderlerdi.
D) içişlerinde serbest dışişlerinde devlete bağlı olmuşlardır.
E) Vergiler iltizam yöntemiyle toplanmıştır

7. Tımar; yıllık vergi geliri 3.000 ile 20.000 akçe arasında olan dirlikler olup genellikle askerlere ve memurlara verilirdi. Tımar sahipleri kendilerine verilen topraklarda oturmak ve asker yetiştirmek zorundaydılar. Bunlar bayındırlık ve güvenlikten de sorumluydular.
Bu bilgilere bakılarak, aşağıdakilerden hangisinin Tımar sisteminin yararlarından biri olduğu söylenemez?

A) Ülke altyapısının geliştirilmesi
B) Araziden daha iyi faydalanılması
C) Ordunun giderlerinin azaltılması
D) Yeniçeri sayısının artırılması
E) Asayişin sağlanması

8. Fatih döneminde, merkez teşkilatında Türkmen beylerinin etkinliği azaltılıp devşirme sistemiyle yetişmiş devlet adamlarına yer verilmiştir.
Yönetimdeki bu uygulamanın temel nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Osmanlı ailesinin yönetimdeki egemenliğini güçlendirmek
B) Devlet adamlarını sistemli şekilde yetiştirmek
C) Yetişmiş devlet adamlarından yararlanmak
D) Hanedan içinde devşirme kökenli yöneticilerin etkinliğini artırmak
E) Yönetim kademelerini bütün din mensuplarına açık tutmak

9. Osmanlı Devleti’nde Has ve Zeamet topraklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu toprakların “maaş karşılığı” olarak verildiğinin en güçlü kanıtıdır?

A) İşlenmeyen toprakların geri alınması
B) Gelirin fazla olması
C) Mülkiyetinin devlete ait olması
D) Devlete asker yetiştirilmesi sağlaması
E) Rütbe ve derecelere göre verilmesi

10. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda bir yönetim birimidir?

A) Ocaklık

B) Sancak

C) Yurtluk

D) Has

E) Tımar

11. Tedris, ehl-i hibre, kapan hanları, ve çaşnıgir kavramlarını açıklayınız.

12. Sanayi İnkılabının Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri nelerdir?

13. Kadı ‘ nın görevleri nelerdir?

14. XIX. yüzyılda merkez teşkilatında yapılan değişiklikler nelerdir?

15. Cemaat ne demektir? Osmanlı Devleti’nin cemaat idareleri hakkında kısaca bilgi veriniz.

 

11 Comments

Leave a Reply