Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. Sınıflar Tarih Dersi 2. dönem 2. yazılısı

10. SINIFLAR TARİH DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILISI

1)       Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılâbı devresinde aydınlanmacı düşünürler tarafından ortaya atılan fikir akımlarından değildir?

A)Kapitalizm                

B)Liberalizm             

C)Sosyalizm               

D)Panslavizm               

E)Komünizm

2)       Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti’nde azınlık isyanlarının çıkmasına yol açmıştır?

A)Rönesans hareketleri           

B)Sanayi devrimi   

C)Reform hareketleri    

D)Coğrafi keşifler       

E)Fransız ihtilali

3)       İngiliz tüccarlara hiçbir kısıtlama olmaksızın Osmanlı topraklarında ticaret yapma hakkı hangi antlaşmayla tanınmıştır?

A)Londra Ant.    

B)Kütahya Ant.     

C)Balta Limanı Ticaret Ant.         

D)Hünkar İskelesi Ant         

E)Prut Ant

4)       Aşağıdakilerden hangisi 3.Selim dönemiyle ilgilidir?     

A) Darphane hazinesi            

B)Sadaret kethüdası         

C)Meternik sistemi         

D)Lale Devri           

E)Nizamı Cedit

5)       Osmanlı Devleti 1798 yılında Fransa’yı Mısır’dan çıkarmak için İngiltere ve Rusya’dan yardım almıştır. İngiltere ve Rusya’nın Osmanlı’ya yardım etmesindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Osmanlı Devleti’nin güçlenmesini sağlamak

B)      Fransız İhtilali’nin Orta Doğu’ya sıçramasını sağlamak     

C)      Akdenizdeki çıkarlarını korumak

D)      Osmanlı Devleti’nin genişleme siyasetini kolaylaştırmak

E)      Osmanlı’dan kapitülasyon elde etmek  

6)       Osmanlı Devleti’nde 18.yüzyıldan itibaren görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkilere eskisinden daha fazla önem verildiğinin en güçlü göstergesidir?

A)      Avrupa’da devamlı elçiliklerin açılması           

B)      Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi

C)      Avrupa’dan askeri ve teknik alanlarda uzman getirilmesi     

D)      Türk matbaasının açılması         

E)      Sultan Abdülaziz’in Avrupa’ya gezi düzenlemesi     

7)       II. Mahmut döneminde yapılan aşağıdaki reformlardan hangisi doğrudan devlet otoritesinin güçlendirilmesine yönelik bir uygulama değildir? 

A)   Devlet yönetimine bakanlık uygulamasının getirilmesi             

B)Memurların can ve mal güvenliğinin sağlanması                                                      

C)İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi                               

D)Polis ve posta teşkilatlarının kurulması                                                                    

E)Yeniçeri ocağının kaldırılması

8)       Osmanlı Devleti’nin batıda imzaladığı son kazançlı antlaşma hangisidir?

A)Karlofça Ant.      

B)Belgrad ant.       

C)Pasarofça Ant.    

D)Küçük Kaynarca ant.      

E)Prut ant. 

9)       Kanuniden itibaren Fransa’ya verilen ve her padişah değişikliğinde yenilenen kapitülasyonlar 1740 yılında sürekli hale getirilmiştir. Bu durum Osmanlı Devleti’nde hangi alan üzerinde daha etkili olmuştur?

A) Bilimsel                   

B)Ekonomik                  

C)Sosyal                

D)Kültürel                

E)Dini

10)   II. Mahmut zamanında imzalanan senedi ittifakla aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmıştır? 

A)      Merkezi otorite güçlenmiştir              

B)Devletin ekonomisi güçlenmiştir    

C)Ayanların hakları ve varlığı tanınmıştır       

D)Devletin askeri gücü artmıştır      

E)Taht kavgaları yaşanmıştır        

11)   Rusların 1770 yılında Çeşme baskını ile Osmanlı donanmasını yakmaları hangisine neden olmuştur? 

A)      Nizamı cedit ordusunun kurulmasına         

B)      Donanmada köklü ıslahatlar yapılmasına

C)      Osmanlı Devleti’nin denge politikası izlemesine    

D)      İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’nin yanında yer almasına   

E)      Gerileme devrine girilmesine

12)   Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın getirdiği yeniliklerden değildir?

A)      Askerlik için nakdi bedelin kabul edilmesi 

B)      Herkesin mal ve mülküne sahip olması

C)      Herkesten gelirine göre vergi alınması  

D)      Rüşvet ve iltimasa karşı önlem alınması 

E)      Mahkemelerin herkese açık olması

13)   Divanı hümayun toplantılarının 18.yy da önem kaybetmesiyle devlet yönetiminin merkezi haline gelen kurum hangisidir

A) Humbaracı ocakları              

B)Mütesellimlik             

C)Ayanıvilayet                   

D)Babıali                

E)İradı cedit

14)   1.Balkanlarda Panslavizm hareketlerinin başlaması 

2.Sömürgecilik hareketlerinin hızlanması

3.Yeniçeri ocağının kaldırılması.

Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilediği savunulabilir?                          

A)Yalnız 1                 

B)Yalnız 2                  

C)Yalnız3               

D) 1 ve 2                  

E)2 ve 3

15)   Büyük devletlerin gelişmemiş ülke ve milletleri himayelerine almaları ile bu bölgelerin yer altı, yer üstü kaynaklarını istedikleri gibi kullanmalarına ne ad verilir?                                                                                                                                                    A)Makyevalizm           

B)Sanayi İnkılabı           

C)Denge politikası        

d)Çıkar çatışması      

E)Sömürgecilik 

16)   Lale devri hangi olayla sona ermiştir? 

A)      Abaza Mehmet Paşa isyanı  

B)      Patrona Halil İsyanı  

C)      Çınar Vak’ası  

D)      Şeyh Bedrettin İsyanı 

E)      Hain Ahmet Paşa isyanı

17)   15-17.asırlarda Avrupa’ya Bursa’dan ipek, Ankara’dan saf kumaş ihraç edilirken, 18. asırda Avrupalı tüccarlar Bursa’dan ham ipek Ankara’dan yapağı götürmeye başlamışlardır. İhraç ürünlerindeki bu değişmeyi aşağıdakilerden hangisinin daha fazla etkilediği savunulabilir?

A)      Üretimin tüketimden az olmasının        

B)      Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesinin    

C)      Sanayi İnkılabı’yla Avrupa’da ham maddeye duyulan ihtiyacın artmasının     

D)      Lonca teşkilatının önemini kaybetmeye başlamasını   

E)      Savaşların uzun sürmesinin

18)   Osmanlı Devleti’ndeki reisülküttablık makamının günümüzdeki karşılığı nedir?                                                                                            

A)İç işleri bakanlığı      

B)Dış işleri bakanlığı       

C)Maliye bakanlığı      

D)Başbakanlık        

E)Milli eğitim bakanlığı

19)   Hangisi 18.yy askeri ıslahatlarından değildir? 

A)      Kâğıt fabrikaları kuruldu                

B)Avrupadan askeri danışman getirildi       

C)Topçu ocağı düzenlendi   

D) Nizamıcedit kuruldu                 

 E)Subay yetiştirmek amacıyla Kara ve Deniz Mühendishanesi kuruldu 

20)   Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden ilk millet hangisidir?   

A)Bulgarlar               

B)Yunanlılar                  

C)Hırvatlar            

D)Sırplar                 

E)Ermeniler     

21)   Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı kim zamanında yapılmıştır? 

A)      3.Selim                  

B)4.murat                  

C)2.Mehmet                      

D)3.Ahmed                

E)2.Mahmud      

22)   Osmanlı Devleti’nde padişah kendi gücünün üzerinde kanun gücü olduğunu ilk kez hangi düzenlemeyle kabul etmiştir?

A)      1.Meşrutiyet          

B)Islahat fermanı        

C) Senedi ittifak                

D)2.Meşrutiyet            

E)Tanzimat fermanı

23)   Lale devrinde aşağıdaki ıslahatlardan hangisi gerçekleştirilmemiştir?  

A)      Matbaanın kurulması        

B)      İtfaiye teşkilatının kurulması    

C)      Doğu klasiklerinin Osmanlıcaya tercüme edilmesi                                        

D)      Deniz mühendishanesinin açılması      

E)      Mimari çalışmalara önem verilmesi      

24)   Rusya’nın tarih boyunca Osmanlı devleti üzerindeki en büyük emeli ne olmuştur? 

A)      Sıcak denizlere inmek                      

B)      Osmanlı donanmasını ele geçirmek             

C)      Saltanatı yıkmak  

D)      Osmanlı devletinde taht kavgaları çıkarmak                           

E)      Hiçbiri

25)   Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin sonuçlarından değildir?

A)      Milliyetçilik kavramının ortaya çıkması      

B)      Ulusal devletlerin kurulmaya başlaması       

C)      Sömürgecilik yarışının hızlanması       

D)      Eşitlik, özgürlük, adalet fikirlerinin önem kazanması           

E)      İmparatorlukların parçalanması

24 Comments

Leave a Reply