Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10.sınıflar Tarih dersi ortak sınav soruları test

10.sınıflar Tarih dersi ortak sınav soruları test
1) Osmanlı Devleti hükümdarlarından Orhan Bey döneminde devlette kurumsallaşmaya gidilmiştir. Buna göre;
I. Divan örgütünün kurulması
II. Vezirlik makamının kurulması
III. Düzenli ordu oluşturulması
IV. batı yönünde fetihlere devam edilmesi
gelişmelerinden hangileri bu duruma örnek olarak gösterilemez?
A) Yalnız IV  
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve IV
E) I, II ve IV

 

2)- Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi aşağıdaki yerlerden hangisinin fethiyle gerçekleşmiştir?
A) İstanbul
B) Amasra
C) Rodos
D) Kırım
E) Cezayir

 

 3)- Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın İtalya da başlamasının nedenlerinden birisi değildir?
A) İtalya da serbest düşünce ortamının bulunması
B) Antik Helen ve Roma dönemine ait eserlerin İtalya da yer alması
C) Katolik Kilisesinin özgür düşünceyi desteklemesi
D) İtalya’nın Akdeniz ticareti ile zenginleşmesi
E) İtalya’nın İslam uygarlıklarıyla yakın ilişki içinde olması

 

 4) Osmanlılarda devletin çekirdeğinin oluşturulması Osman Bey dönemine ait olduğu halde, gerçek kurucu olarak Orhan Bey kabul edilir. Bu duruma;
I. Bursa’da ticari faaliyetlerin devam ettirilmesi
II. Yaya ve Müsellem adı ile Düzenli Ordu’nun oluşturulması
III. yönetimde Divan teşkilatının oluşturulması
IV. ordunun başında fetihlerde bulunulması
V. imaret, medrese gibi kurumların oluşturulması gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
A) I ve II
B) III ve IV
C)IV ve V
D)I ve V
E) II, III ve V

 

 5)   YargıBir yöneticinin, bulunduğu bölgede kendi adına para bastırması bağımsızlık alametlerinden biridir.
Durum Osmanlı Devleti’nde ilk para Osman Bey döneminde basılmıştır, ancak bu paranın üzerinde İlhanlı ve Anadolu Selçuklu sultanlarının isimleri de bulunmaktadır. Orhan Bey döneminde basılan parada ise yalnız Orhan Bey’in ismi bulunmaktadır.
Yargı ile durum birlikte düşünüldüğünde;
I. Osman Bey zamanında kesin bağımsızlığın sağlandığı
II. Orhan Bey’in İlhanlı ve Anadolu Selçuklu Devleti’ ne Osmanlı siyasi üstünlüğünü kabul ettirdiği
III. Osman Bey zamanında bağımlı olan Osmanlı Devleti’nin, Orhan Bey döneminde tam bağımsızlığına kavuştuğu  sonuçlarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

 

 6)- Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflere katılmamıştır?
A) Galileo
B) Amerika Vespuci
C) Del kano
D) Vasko Dö Gama
E) Bartelmi Diyaz

 

 7) Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da ilerlemeye ve sınırlarım genişletmeye başlaması üzerine, Hıristiyan Devletler aralarında birleşerek Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı ordusu oluşturmuşlardır.
Bu durumun oluşmasında;
I.Osmanlı Devleti’ni Balkanlar’dan atmak
II. Osmanlıların ilerlemesine engel olmak
III. Hıristiyanlıkta mezhep ayrılıklarına son vermek yargılarından hangileri etkilidir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

 

 8)  1402 Ankara Savaşı’ndan sonra meydana gelen;
I. Türklerin batıya ilerleyişinin durması
II. Yıldırım’ın oğullarının birbirleriyle mücadele içerisine girmeleri
III. beyliklerin tekrardan bağımsızlıklarına kavuşmaları
gelişmelerinden hangileri Anadolu Türk birliğinin bozulduğunun göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III  
D) I ve II
E) I, II ve III

 

 9)Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin sancak valiliğine gönderilmeleriyle;
I. yönetim tecrübesi kazandırmak,
II. devlet yönetiminde bozulmaları engellemek,
III. taht kavgalarını azaltmak,
özelliklerinden hangileri arasında bir ilişki vardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

 

 10) İstanbul’un Fethi ile beraber;
–   İstanbul’dan kaçan bilginler İtalya’ya gitmişler ve Rönesans’ın başlamasında etkili olmuşlardır.
–  Ticaret yollarının Türkler’in eline geçmesiyle Avrupalılar yeni yollar aramaya çıkmışlardır.
Bu iki durum birlikte değerlendirildiğinde;
 I. İstanbul’un Fethi’nin sadece Osmanlı Devleti’ni etkilemediği
II. İstanbul’un Fethi’nin önemli olaylara neden olduğu
III. İslam ve Hıristiyan toplumları arasındaki mücadelenin sona erdiği yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

 

11)  II. Mehmet (Fatih) döneminde;
I. Kırım’ın ele geçirilmesi
II. İstanbul’un fethedilerek, boğazın denetim altına alınması
III. Mora Yarımadası’nın fethedilmesi
IV. Venedik’e bazı ticari ayrıcalıkların verilmesi
V. Trabzon’un ele geçirilmesi
VI. Otlukbeli Savaşı’yla Akkoyunlulann Doğu Anadolu’dan uzaklaştırılması
gibi gelişmelerden hangilerinin, Karadeniz egemenliğini sağlama amacına dönük olduğu söylenebilir?
A) I, II ve V
B) II, III ve IV
C) I, IV ve V
D) II, III ve VI
E) I, II ve VI

 

 12)  Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanmış olan İstanbul Antlaşması’na göre; “Avusturya Kralı protokolde Osmanlı Sadrazamına eşit sayılacaktır.” denilmiştir.
Bu bilgilere göre, Osmanlı – Avusturya ilişkileri ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A)    Osmanlı Devleti Avusturya’nın üstünlüğünü kabul etmiştir.
B)    Osmanlı  Devleti Avusturya’nın  hukuki  varlığını tanımıştır.
C)    Avusturya Osmanlı Devleti’nin üstünlüğünü kabul etmiştir.
D)   Osmanlı Devleti’nin Batıdaki ilerleyişi durmuştur.
E)  Osmanlı  Devleti ticaret yollarını  denetim altına almıştır.

 

 13)  Osmanlı Devleti’nde;
– Osman Bey zamanında bakır para
– Orhan Bey zamanında gümüş para
– Fatih zamanında ise altın para bastırılmıştır.
Sadece bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Yükselme Dönemi ekonomisinin Kuruluş’a göre daha iyi olduğu
b)  Osman Bey dönemi devlet ekonomisinin zayıf olduğu
c)  Osmanlı Devleti’nin ihracatında artış meydana geldiği
d)  Ekonominin gelişme gösterdiği
e)  Orhan Bey döneminde ekonominin toparlanma sürecine girdiği

 

 14)   I.   I.   Murat döneminde  Hamitoğulları’ndan  parkarşılığı toprak satın alındı.
II.  Yıldırım  Bayezid  döneminde Candaroğulları  ile mücadele edildi.
III.   Fatih Sultan Mehmet döneminde Karamanoğulları’nın tarihi etkinliğine son verildi.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangi sinin amaçlandığı söylenebilir?
A)    Anadolu Türk birliğini sağlamak
B)    Osmanlı Devleti’ni denizlerde etkin hale getirmek
C)    Taht mücadelelerine son vermek
D)    Balkanlar’ı denetim altına almak
E)  Baharat yollarına egemen olmak

 

 15) Osmanlı padişahlarından II. Bayezid dönemi için, “Yükselme Dönemi’nde görülen Duraklama Dönemi” denilmektedir.
Bu yargının oluşmasında;
I. fetihlerde önemli oranda duraklama yaşanması
II. kardeşi Cem Sultan’ın isyanın dış sorun haline gelmesi
III. Anadolu’da ayaklanmalar yaşanması  gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) I ve II  
C) I ve III       
D) II ve III
E) I, II ve III

 

 

16) Osmanlı Devleti’nde görülen;
– Ankara Savaşı
– Cem Sultan Olayı  gibi gelişmelerin ortak sonuçları olarak;
I. etnik yapı değişmiştir,
II. siyasi birlik bozulmuştur,
III. dış siyasette etkisiz kalınmıştır,  gibi yargılardan hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

17)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde  bir yönetim birimidir?
a-Ocaklık
b-Sancak
c-Yurtluk
d-Has
e-Tımar

 

18) Mısır Seferi, sonuçları itibarıyla Osmanlı Devleti’nde dini, siyasi,ekonomik ve kültürel alanda önemli gelişmelere neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
a) Halifeliğin Osmanlılara geçmesi
b)Osmanlıların İslam Dünyası’ndaki öneminin artması
c) Mısır hazinesinin İstanbul’a getirilmesi
d) Arap bilginlerin İstanbul’a gelmesi
e) Kuzey Afrika fetihlerinin sona ermesi

 

 19) Yavuz Sultan Selim döneminde 1515 Turnadağ Savaşı ile Anadolu’da varlığını sürdüren son beylik olan Dulkadiroğullan Beyliği egemenlik altına alınmıştır.      Bu durumun ortaya çıkardığı en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
a)Merkezi otoritenin güçlenmesi
b)  Doğu Anadolu’nun denetim altına alınması
c)  Tımar sisteminin başlatılması
d)  Anadolu Türk birliğinin sağlanması
e)  İslam Dünyası’nın himaye edilmesi

 

 

 21)  Coğrafi Keşifler’le birlikte;
– Osmanlı denetimindeki İpek ve Baharat yolları önemini  kaybetmiş
– Okyanuslar vasıtasıyla Avrupalı Devletler Hindistan ve Çin’e  ulaşmış
–  ele geçirilen yerlerden bol miktarda altın ve gümüş     getirilmiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?
a)Osmanlı Devleti’nin ekonomik olarak zayıflamaya başlamasına
b)Akdeniz ticaretinin öneminin azalmasına
c)Avrupalı Devletlerin kısa sürede ekonomik olarak güçlenmelerine
d)Osmanlı gümrük gelirlerinde önemli düşüşler mey dana gelmesine
e)Osmanlı-Avrupa ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşanmasına  

 

 22)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda devlet işlerinin görüşüldüğü Divan-ı Hümayun’un bir karar organı olmaktan çok  bir danışma organı olduğunu gösterir?
a-Divan görüşmelerinin belirli günlerde yapılması
b-Divanın gerekli görülen yerde toplanması
c-Gördüğü işlerin özelliklerine göre çeşitli adlar alması
d-Kararlarda son sözün Padişaha ait olması
e-Divanda büyük davalara bakılması

 

 

23)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde “Kapıkulu Teşkilatı” içinde yer almaz?
a-Acemioğlanlar
b-Cebeciler
c-Silahtar
d-Akıncılar
e-Ulufeciler

24)  XIV. yüzyılın ortalarından başlayıp XVI. yüzyıl sonlarına kadar yaklaşık 150 yıl süren iskân siyaseti sonunda Balkanlar önemli ölçüde Türkleşmiştir.
Bu   bilgilere  dayanarak  aşağıdaki   yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)    İskânlar bir anda yapılmayarak gerektikçe yapılırdı.
B)    Balkanlar’ın iskân edilmesinde acele edilmedi.
C)    Fethedilen bölgelere tamamen Doğu’dan gelen .  göçmenler yerleştirilirdi.
D)    Balkanlar uzun bir süreç içerisinde Türkleştirilmiştir.
E) Balkanlar’da Türk kültürü ve özellikleri bütün yön­leriyle özümsenmiştir.

 

 

25)  ilk dönem Osmanlı padişahlarının özellikle dış poli­tikaları fetihlere dayanırken Çelebi Mehmet barış üze­rine bir politika geliştirmiştir.
Dış  politika değişikliği  Çelebi  Mehmet’in  hangi hedefiyle ilgilidir?
A)  Karadeniz’de tam egemenlik kurmak
B)  Şeyh Bedrettin isyanının yayılmasını önlemek
C)  Anadolu’daki siyasi birliği yeniden kurmak
D) İstanbul’u öncelikli olarak almak
E) idari, askeri ve ekonomik reformlar yapma

 

 

26) Türklerin Balkanlara yerleşmelerini kesinleştiren savaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sırp Sındığı
B) I. Kosova
C) II. Kosova
D) Varna
E) Niğbolu

 

 

27) Fetret Devri’ni sona erdiren, Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü yeniden sağlayan Padişah aşağıdakiierden hangisidir?
A) I. Murat
B) II. Murat
C) I. Mehmet(Çelebi)
D) Fatih Sultan Mehmet
E)Kanuni Sultan Süleyman

 

 

28)Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran ile imzalanan 1555 Amasya antlaşması ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) İran ile imzalanan ilk resmi antlaşmadır.
B) Doğuda en geniş sınırlara ulaşılan antlaşmadır.
C) Bugünkü Türkiye – İran sınırını çizen antlaşmadır.
D) Osmanlı Devleti’nin bir başka devletle imzaladığı ilk antlaşmadır.
E) İran ile imzalanan son antlaşmadır.

 

 29) Osmanlı Devleti’nde şehzadelerle birlikte sancaklara gönderilen, şehzadelerin deneyim kazanmalarında yardımcı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kadı
B)Nişancı
C)Atabey
D)Lala
E)Beylerbeyi

 

 30) Osmanlı Devleti’nin deniz gücünü artırması ve Rumeli’ye geçme imkanını elde etmesi aşağıdakiler-den hangisinin sonucunda meydana gelmiştir?
A) İlk düzenli ordunun kurulması
B) İpek Yolu’nun önem kazanması
C) Moğol istilasının Bursa’ya kadar gelmesi
D) Anadolu Türk birliğinin sağlanması
E) Karesioğulları’nın Osmanlı Devleti’ne katılması

 

 31) Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli   arasındaki toprak bütünlüğü aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?
A)Kırım’ın alınmasıyla.
B)İstanbul’un fethiyle.
C)Preveze Zaferiyle.
D)Rumeli’ye geçilmesiyle.
E)Karesioğulları beyliğinin alınmasıyla

 

 

32) Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçlarından değildir?
A)Atlas Okyanusu’ndaki limanların önem kazanması
B)Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi
C)Keşfedilen yerlere Avrupa’dan göçlerin başlaması
D)Avrupa’nın ekonomik durumunun bozulması
E)Yeni ticaret yollarının bulunması

 

33) Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi savaş meydanında şehid edilmiştir?
A)I.Murad
B)Yıldırım Bayezid
C)Çelebi Mehmet
D)II.Murad
E)Orhan Bey

 

TÜLAY GÜNEŞ  /Tarih Öğretmeni

 

 

24 Comments

Secil Akkaya için bir cevap yazın Cevabı iptal et