Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10 Tarih Dersi 1. dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları Yeni Müfredat

10 Tarih Dersi 1. dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları

1. Alperen, tarih dersinde “Türk ………ları dinamik bir yapıya sahip olup tarih boyunca sık sık birleşerek devlet hâline gelmiş veya iç ve dış sebeplerle dağılmıştır.” demiştir.
Buna göre Alperen aşağıdaki yapıların hangisinden bahsetmektedir?
A) Urug B) Oguş C) Bodun
D) Boy E) Vatan

2. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden biri değildir?
A) Danişmentliler
B) Germiyanoğulları
C) Saltuklular
D) Mengücekliler
E) Artuklular

3. İkinci Beylikler Döneminde “Bundan sonra divânda, dergâhta, bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil konuşulmaya.” Fermanını yayınlayarak Türkçeyi resmi dil ilan etmiş ve Konya Karaman bölgesinde hüküm sürmüştür
Bu Beylik aşağıdakilerden hangisidir.
A) Karamanoğulları
B) Osmanoğulları
C) Germiyanoğulları
D) Candaroğulları
E) Dulkadiroğulları

4. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin nedenlerinden biri değildir?
A) Kilisenin gücünün azalması
B) Anadolu’nun Türkleşmeye başlaması
C) Bizans’ın yardım istemesi
D) Doğu dünyasının zengin olması
E) Kutsal yerlerin alınmak istenmesi

5. Osmanlı Beyliği’nin kurulup gelişmesinde;
I. gazilerin fetihleri,
II. Anadolu’nun siyasi yapısı,
III. diğer beyliklerin destekleri
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III

6. Osmanlıların, Bizans sınırında varlığını
koruması ve geliştirmesinde;
I. fetih siyaseti,
II. iskân siyaseti,
III. istimâlet siyaseti
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III

7. Aşağıdaki durumlardan hangisinin Osmanlı
Devleti’nin kurulup gelişmesinde
etkili olduğu söylenemez?
A) Gaza ruhu ile Bizans üzerine seferler yapılması
B) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlaması
C) Türkiye Selçuklu Devleti’nin zayıflaması
D) Art arda yetenekli padişahların yönetime gelmesi
E) Gaziyân- ı Rûm ve Bâcıyân-ı Rûm gibi askerî, sosyal ve iktisadi grupların varlığı

8. Aşağıdaki savaşların hangisinde Haçlı İttifakı’na
karşı Osmanlı kuvvetlerinin yanında diğer Anadolu beyliklerinin kuvvetleri de yer almıştır?
A) Koyunhisar B) Maltepe
C) I. Kosova D) Sazlıdere
E) Çirmen

9. Osmanlı Beyliği’nde askerî birliklerden;
I. alplar ve gaziler,
II. yaya ve müsellemler,
III. yeniçeriler
hangileri Osman Gazi’nin etrafında toplanarak
ilk savaşçı sınıfı oluşturmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III

10. Aşağıdaki askerî birliklerden hangisinin
mesleği tamamen askerlik olup Yeniçeri
Ocağının kurulmasından sonra öncü birlik
olarak kullanılmıştır?
A) Tımarlı Sipahiler
B) Gaziyân- ı Rûm
C) Yaya ve müsellemler
D) Azebler
E) Yeniçeriler

11. “İslamiyet Öncesi Dönem’de binicilik ve atıcılıkta usta olan Türk kadınları, savaşlara erkeklerle birlikte
katılmıştır. İslamiyet’e geçişin ardından da bu gelenek sürdürülmüş ve Anadolu’da Ahiliğe denk bir kadınlar teşkilatı kurulmuştur.”
Yukarıda bahsi geçen kadınlar teşkilatı
Aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdalân-ı Rûm
B) Gaziyân- ı Rûm
C) Bacıyân-ı Rûm
D) Ahiyân-ı Rûm
E) Azebler

12. Osmanlı Devleti’nde düzenli orduya geçilmesinde;
I. kuşatmaların uzun sürmesi,
II. savaşan zümrelerin disiplinden yoksun oluşu,
III. Bizans’ın askerî yapısının örnek alınması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III

13. Osmanlı Devleti daimî ordusunu oluştururken;
I. Pencik,
II. istimâlet,
III. devşirme
sistemlerinin hangilerinden yararlanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve III
E) I, II ve III

14. Osmanlı Devleti’nde;
• asker ihtiyacını başlangıçta Pencik sistemi ile karşılayan,
• padişahın merkezî otoritesini destekleyen,
• Avrupa’nın ilk daimî ordusu olan
özellikleri verilen askerî birlik aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Azebler B) Yaya ve müsellem
C) Yeniçeriler D) Ahiyân-ı Rûmlar
E) Tımarlı Sipahiler

15. Tımarlı Sipahi reayadan kanunnamelerde belirtilen oranlardan fazla vergi talep edemezdi. Ayrıca ürün olarak ödemesi gereken vergiyi nakit olarak alamaz veya ürünü daha uzak pazarlara götürmesini köylüden isteyemezdi.
Bu metne göre;
I. Köylünün hakları hukuki garanti altına alınmıştır.
II. Tımar toprağının miras bırakılması yasaklanmıştır.
III. Tımarlı Sipahiler merkezî otoritenin temsilcisi olmuştur.
durumlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve III
E) I, II ve III
16.1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Türkiye Selçuklu Devleti otoritesini kaybedince Türkmen beylikleri bulundukları yerlerde bağımsız hareket etmeye başlamışlardır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
A) Anadolu’da üretimin durduğunu
B) Feodal beyliklerin Moğollara tabi olduğunu
C) Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulduğunu
D) Anadolu’nun Türkleşmesinin durduğunu
E) Atabeyliklerin bağımsızlıklarına kavuştuğunu
17. Osmanlı Devleti, Trakya’da ve Balkanlarda fetih politikası izleyerek bu coğrafyalara hükmetmiştir.
Osmanlı Devleti Balkanlardaki fetih sürecinde;
I. iskân,
II. cihat,
III. istimalet
politikalarından hangilerini uygulamıştır?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.
D) I ve III. E) I, II ve III.
18. Osmanlı Devleti’nde ilk dinî ve sosyal boyutlu isyan hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düzmece Mustafa Olayı
B) Şeyh Bedrettin İsyanı
C) Buçuktepe İsyanı
D) Şehzade Mustafa Olayı
E) Kalenderoğlu İsyanı

19. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da
Türk siyasi birliğini sağlamak için son verdiği
beyliklerden değildir?
A) Karesioğulları B) Aydınoğulları
C) Karakoyunlular D) Menteşeoğulları
E) Germiyanoğulları
20. Osmanlı Devleti’nde “Fetret Devri (1402-1413)” olarak adlandırılan dönemin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Taht kavgalarının yaşanması
B) Anadolu’da Türk siyasi birliğinin bozulması
C) Beyliklerin bağımsızlığını ilan etmesi
D) Osmanlı Devleti’nin yıkılma tehlikesi geçirmesi
E) Egemenliğin farklı bir hanedana geçmesi4

Dosyayı İNDİRMEK için TIKLA

3 Comments

Leave a Reply