Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

11. Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2. Yazılı Soruları Cevaplı

---

11. Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2. Yazılı Soruları Cevaplı
Evet Değerli Takipçilerimiz Coğrafya dersi ile alakalı olarak yazılı sorularını indirmesiz olarak eklemeye devam ediyoruz. 11. Sınıf Coğrafya dersinden Yeni Müfredata uygun olarak hazırlanan Test sorularından oluşan bu örnek sınav soruları son derece kolay ve anlaşılırdır. Öğretmenler rahatlıkla kullanabilirler. Öğrenciler rahatlıkla çalışabilirler. 11 sınıf coğrafya 1 dönem 2 yazılı soruları test eba şeklinde aramlar yaparak sorularmıza rahatlıkla ulaşabilirsiniz. 11 sınıf coğrafya 1 dönem 2 yazılı soruları eğitimhanemizde bulunmaktadır. Sizde Eğitimhane olarak gördüğünüz sitemizi ziyaret ederek sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Eğer yanlış sayfa da olduğunuzu düşünüyorsanız diğer sınıf seviyelerine bakabilirsiniz.

---

11. Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2. Yazılı Soruları Cevaplı Test
1) Kendine özgü bitki hayvan türlerinin barındığı alanlara biyom denir. (1) Dünya üzerinde çok fazla biyom bulunmaktadır. (2) Güneş ışınlarının geliş açısının yıl içinde değişimi biyomların kutuplara doğru çoğalmasına neden olmuştur. (3) Biyomların ortaya çıkmasında en fazla etkisi olan faktör yer şekilleridir. (4) Yeryüzünün yüksek ve çukur alanları da iç içe biyomların oluşmasına neden olmuştur. (5)
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) 1 ve 3
B) 1 ve 5
C) 2 ve 3
D) 3 ve 4
E) 4 ve 5

2) I. Su depolayan bitkiler ile cılız çalılar
II. Uzun boylu otlar ve bunların içine seyrek olarak serpilmiş ağaçlar
III. Yıl boyunca yeşil kalan, kısa bodur ağaçlar
Yukarıda verilen bitkilerin bulunduğu biyomlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II III
A) Çayır Çalı Savan
B) Çöl Orman Tayga
C) Çalı Tayga Savan
D) Step Çöl Savan
E) Çöl Savan Çalı

3) Bir canlının enerji piramidindeki yerini, o canlının beslenme seviyesi belirler.
Buna göre piramidin II. Beslenme seviyesine aşağıdaki canlılardan hangisi getirilirse yanlış olur?
A) Kartal
B) Zürafa
C) Tavşan
D) İnek
E) Geyik

---

4) I. Nitritin nitrata dönüşmesi
II. Azotun bitkilere bağlanması
III. Bulutların oluşması
IV. Toprakta verimin artması
Denizler ve okyanuslardaki dalgalar sayesinde oluşan aerosoller yukarıdaki olaylardan hangilerinin gerçekleşmesini sağlamaktadır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

---

5) – Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını gösteren şekiller
– Yıllık olarak her 1000 nüfus için artan nüfus olarak ifade edilir.
– Geçici veya kalıcı olarak hamileliği engellemek
– Nüfusun niteliği, niceliği ve dağılımı gibi değişkenleri etkilemeye yönelik planlı çalışma
Aşağıdaki kavramlar yukarıda verilen tanımlarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) Nüfus yaş piramidi
B) Nüfus patlaması
C) Nüfus artış hızı
D) Nüfus politikası
E) Doğum kontrolü

6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çin’de nüfus artış hızı azalmaktadır.
B) Japonya nüfusunu artırma politikası uygulasa da nüfusu artmamaktadır.
C) Gelişmekte olan ülkeler daha çok nüfusun niteliği ve niceliğini iyileştirmeye yönelik politika uygular.
D) Hindistan’da nüfus artış hızının yüksek olması iş gücü sorunu oluşturur.
E) Avrupa ülkelerinin çoğunluğu nüfusunu artırmaya yönelik politika uygular.

7) 1963 yılına kadar ülkemizde uygulanan nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politika uygulamaları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Vergi muafiyeti
B) Ücretsiz sağlık hizmetleri
C) Göçmenlere gümrük muafiyeti
D) Altı çocuktan fazla çocuk sahibi olan ailelerin ödüllendirilmesi
E) Tarım sektöründe çalışan ailelerin şehirlere göç etmesini engellemek

8) Ülkemizde çalışma çağındaki nüfusun (15-64 yaş) toplam nüfus içindeki payı artarken çalışma çağının dışında yer alan çocuk nüfusun (0-14 yaş) toplam nüfus içindeki payı azalmaktadır. Yaşlı nüfusun (65 ve üzeri yaş) toplam nüfus içindeki payında ise sürekli bir artış olduğu gözlenmektedir.
Türkiye’nin demografik yapısında meydana gelen bu değişimlerin gelecekte aşağıdakilerden hangisine neden olacağı ileri sürülemez?
A) İş gücü ihtiyacı ortaya çıkacaktır.
B) Sağlık harcamaları artacaktır.
C) Nüfusun yaş ortalaması yükselecektir.
D) Ülke genelinde nüfusun dağılışı daha dengeli hâle gelecektir.
E) Nüfus artış hızı azalacaktır.

9) Şehirlerin gelişmesinde en büyük paya sahip olan faaliyet türü, o şehrin asıl fonksiyonunu belirler.
Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişiminde etkili olan fonksiyon diğerlerinden farklıdır?
A) Bayburt
B) Siirt
C) Rize
D) Kırıkkale
E) Yozgat

10) I. Kent: Dünyanın önemli şirketlerinin merkezleri, sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası etkili medya kuruluşları bulunmaktadır.
II. Kent: Küresel ölçekte dinî etkiye sahiptir, semavi dinlerin odak noktasıdır.
III. Kent: Avrupa’nın önemli demir çelik ve kömür havzası içerisinde bulunur.
Yukarıda özellikleri verilen kentler aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
I. Kent II. Kent III. Kent
A) New York Kudüs Essen
B) Roma Mekke Marsilya
C) İstanbul Şam Hamburg
D) Essen Roma Mekke
E) New York Mekke Essen

---

11) I. Turizm
II. Sanayi
III. Maden
Yukarıda şehirlere ait bazı fonksiyonel özellikler verilmiştir.
Buna göre Türkiye’de bu fonksiyonlara örnek oluşturabilecek şehirler aşağıdakilerden hangisidir?
I II III
A) Antalya Ankara İstanbul
B) İstanbul Erzurum Sivas
C) Antalya Karabük Zonguldak
D) Muğla Rize Kars
E) Erzurum Antalya Edirne

---

12) Yağışların bol olduğu yerlerde, arızalı ve eğimli bölgelerde, evlerin birbirine uzak olduğu bahçeler içerisinde insanlar dağınık olarak yerleşmişlerdir.
Buna göre, haritadaki taralı alanların hangilerinde dağınık yerleşmeler yaygındır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) III ve IV

13) Köy altı yerleşmelerinin devamlı ya da geçici özellik göstermesi, öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) İklim özelliklerine
B) Nüfus yoğunluğuna
C) Yer şekilleri özelliklerine
D) Su kaynaklarının durumuna
E) Yürütülen ekonomik faaliyetin türüne

14) I. Dağınık yerleşmenin yaygın olduğu yörelerde ürün dağıtımının zorlaşması
II. Gelir düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde tüketimin fazla olması
III. Tahıl üretiminin bazı bölgelerde iklime paralel yapılması
IV. Soğuk iklimlerde ulaşımın aksaması
Yukarıdakilerden hangileri doğal koşulların üretim, dağıtım ve tüketime etkisine örnek oluşturur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

15) I. Nüfus miktarının artması
II. Ulaşım olanaklarının gelişmesi
III. Teknolojinin gelişmesi
IV. Üretim faaliyetlerinin çeşitlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri, dağıtım faaliyetlerinin gelişmesinde ve hızlanmasında daha çok etkili olur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

16) Aşağıda doğal kaynaklarla ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Doğal kaynaklar ülkelerin ekonomik gelişmeleri ve kalkınmaları üzerinde etkilidir.
B) Yaşamı kolaylaştıran araçların tamamına yakını doğal kaynaklardan elde edilir.
C) Doğal kaynakların insan yaşamındaki önemi sanayi devrimiyle daha da artmıştır.
D) Doğal kaynakları yetersiz olan ülkeler gelişmemiştir.
E) Doğal kaynaklarını işleten, sanayi ham maddesi olarak kullanan toplumların refah seviyesi yüksektir.

17) Türkiye’nin sahip olduğu enerji kaynakları şehirlerin kalkınmasında etkili bir faktördür.
Buna göre kalkınmaya yönelik olarak aşağıda verilen il ve enerji kaynağı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Aydın – Jeotermal kaynaklar
B) Çanakkale – Rüzgâr enerjisi
C) Elazığ – Hidroelektrik
D) Zonguldak – Taş kömürü
E) Erzurum – Güneş enerjisi

18) I. Tamamının tükenebilir olması
II. Hızlı nüfus artışı
III. Sanayileşme
IV. Kaynakların bir bölgede toplanmış olması
Doğal kaynakların günümüzdeki öneminin çok fazla olmasında yukarıdakilerden hangilerinin etkisi daha büyüktür?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

19) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı hızlandırmak için başbakanlığa bağlı olarak 1960 yılında kurulmuştur?
A) Ziraat Bankası
B) Türk Tarih Kurumu
C) Devlet Planlama Teşkilâtı
D) Devlet Hava Meydanları işletmesi
E) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

20) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarının amaçları arasında gösterilemez?
A) İş olanaklarını artırmak
B) Siyasi politikaya yön vermek
C) İstikrarlı kalkınmayı sağlamak
D) Dengeli gelir dağılımını sağlamak
E) Doğal ve beşerî kaynakları en iyi şekilde kullanmak

---

21) Aşağıda Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımı verilmiştir.
Sektörel dağılımına göre Türkiye ekonomisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Türkiye bir tarım ülkesidir.
B) Gelişme seviyesi oldukça düşüktür.
C) Tarım ürünlerinin ekonomideki payı düşüktür.
D) Ürün yada imalat üretiminden çok ticari ilişkiler gelişmiştir.
E) Gelişmiş bir sanayi ülkesidir.

---

22) Aşağıdaki tarım ürünü – en çok yetiştirdiği alan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Çay – Rize çevresi
B) Tütün – Aydın çevresi
C) Ayçiçeği – Edirne çevresi
D) Kırmızı mercimek – Şanlıurfa çevresi
E) Buğday – Kars çevresi

23) Tarımsal üretimde etkili olan faktörlerden biri de makineleşmedir. Makine kullanımı tarımsal üretimi artırır.
Buna göre haritada numaralandırılarak verilen merkezlerden hangisinde tarımsal üretimde makineleşmenin payı daha azdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

24) I. Elma
II. Buğday
III. Pamuk
IV. Mısır
Türkiye’nin iklim özellikleri düşünüldüğünde yukarıdaki tarım ürünlerinden hangilerinin iç bölgelerde yetiştirilmesi daha zordur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

25) Türkiye’de hayvancılıkla ilgili bir sunum hazırlayan Osman, şu bilgileri vermiştir;
– Küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye Avrupa’da ilk sırada yer alır.
– Et ve süt verimi yönünden Avrupa da ilk sırada yer alınmaktadır.
– Karadeniz kıyılarından sonra balıkçılığın en çok geliştiği yer Ege kıyılarıdır.
– İpek böcekçiliği güney Marmara’da yoğunlaşmıştır.
– Mera hayvancılığının en yoğun yapıldığı yer Türkiye’nin kuzeydoğusudur.
Buna göre Osman’ın sunumunda yer alan bu bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

11. Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2. Yazılı Soruları Cevaplarını İNDİR

---

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir