Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Felsefe Dersi MEB Yayınları 1. Ünite Cevapları

11. Sınıf Felsefe Dersi MEB Yayınları 1. Ünite Cevapları Cevapları
11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı
1. Geçmişteki medeniyetler arasında bilgi, inanç, deneyim ve kültürel etkileşim nasıl sağlanmıştır?
2. Yazının bulunması, insanın bilgi edinme sürecini nasıl etkilemiştir?
Cevap

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı
1. Yukarıdaki sözler ilk medeniyetlerin bilgi ve erdem anlayışlarına örnek olabilir mi? Açıklayınız.
2. Yukarıdaki sözlerde ele alınan düşüncelerle felsefenin ortaya çıkması arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?Değerlendiriniz.
3. Yukarıda verilen sözler felsefenin hangi alanlarıyla ilgilidir?
Cevap

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı
1. Filozofları varlığın ilk nedenini araştırmaya iten sebepler nelerdir?
2. Filozofların arkhe arayışlarıyla fizik ve biyoloji alanlarındaki çalışmalar arasında benzerlik kurulabilir mi?Açıklayınız.
Cevap

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı
Yukarıdaki metinlere göre varlığın değişim problemiyle ilgili Parmenides ve Herakleitos’un düşüncelerindeki temel farklar nelerdir?
Cevap

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı
Aşağıda değer alanına yönelik bazı sorular verilmiştir. Bu soruları sınıfta Sokratik yöntemle tartışınız. Tartışma sürecinde önce savunulan sonra geçersiz kılınan görüşleri, aşağıda boş bırakılan yerlere nedenleriyle birlikte yazınız.
Cevap

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı
Aristoteles’in dört neden görüşünden hareketle mobil telefonun (Görsel 1.16) var olma nedenlerini aşağıda verilen ilgili boşluklara yazınız.
Cevap

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı
Aristoteles’in “altın orta” görüşünden hareketle boş bırakılan yerlere verilen kavramları yazınız.
Cevap

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı
Metinde kırmızıyla yazılan kavramlarla ne anlatılmak istenmiştir?
Metinde altı çizili yerde belirtilmek istenen düşünce nedir? Açıklayınız.
Sokrates, bilgi ve iyilik hakkında nasıl bir ilişki kurmuştur? Değerlendiriniz.
Sokrates, mahkeme sonunda ya suçunu kabul etmesi ya da idam olacağı söylenince ölmeyi yaşamaya tercih eder. Onun bu davranışı erdemli bir davranış mıdır?
Cevap

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı
Metinde kırmızıyla yazılan kavramlarla ne anlatılmak istenmiştir?
Metinde altı çizili yerde belirtilmek istenen düşünce nedir? Açıklayınız.
Platon, filozofların kral; kralların ise filozof olmasını neden önermektedir? Açıklayınız.
Platon metinde varlık, bilgi ve değer görüşlerini nasıl ele almaktadır? Değerlendiriniz.
Cevap

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı
Metinde kırmızıyla yazılan kavramlarla ne anlatılmak istenmiştir?
Metinde altı çizili yerde belirtilmek istenen düşünce nedir? Açıklayınız.
Metinden hareketle mutluluk ve erdem arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız
Aristoteles’in “altın orta” düşüncesinin temel dayanakları nedir? Açıklayınız.
Cevap

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı
MÖ 6-MS 2. yüzyılın önemli düşünürlerinden Protagoras, “İnsan, her şeyin ölçüsüdür.” sözüyle tanınmaktadır. Bu sözün temel argümanını belirleyerek tartışınız. Tartışmaya yönelik notlarınızı aşağıda verilen boşluklara yazınız.
Günlük hayatta birçok örneği ile karşılaşılan bilgi ve erdem ilişkisi hakkında bilgi ve erdemin ne olduğu ve birbiriyle ilişkisinin doğurduğu sonuçları gözeterek özgün felsefi bir deneme yazınız. Daha sonra aşağıdaki Tablo 1.3’ü doldurup çalışmanızı sınıfta paylaşarak değerlendiriniz.


SORULAR
11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1. Aristoteles’e göre herhangi bir şeyin varlık kazanmasını sağlayan dört neden vardır. Bunlar;
…………………..,………………….,………………….ve formel nedendir.
2. Sokrates’e göre……………………………………ahlaki olmayan davranışın nedenidir.
3. Konfüçyüs’e göre genç bir insanın arkadaşlarına karşı erdemin………………………..olmasıdır.
4. Bilginin ve ahlakın insanın algısı tarafından anlamlandırıldığını savunan düşünürlere …………………………denir.
Aşağıda Romen rakamları ile verilen filozofları harf ile verilen kavramlarla eşleştiriniz.

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı

 

Aşağıda verilen açık uçlu soruların cevaplarını ilgili alanlara yazınız.
6. Herakleitos, “Her şey akar.” ve “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” sözleriyle doğada sürekli bir değişim olduğunu iddia eder. Bu iddiayı destekleyen kanıtlar nelerdir?
7. Aristoteles’e göre bir nesnenin ne olduğunun bilgisini insan nasıl elde eder? Açıklayınız.
Cevap

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı
8. Aristoteles’in “Nikomakhos’a Etik” adlı eserinde insan, eylemlerinde bulunan aşırılık ya da eksiklik arasındaki dengeyi bulmak için orta bir yol izlemelidir. Aristoteles’in “orta yol” öğretisine bir örnek veriniz
9. Platon “Devlet” adlı eserinde “Devletlerde filozoflar yönetici olmalı ya da yönetici dediklerimiz ve sahici, iyi filozoflar olmalıdır.” sözüyle yönetim ve felsefeyi neden tek bir çatıda toplamak istemiştir? Açıklayınız.
Meletos: Sokrates, seni böyle vakitsiz bir sona sürükleyen bir ömürden utanç duymuyor musun? Sokrates: Dostum, yanılıyorsun. Değeri olan bir kimse, yaşayacak mıyım yoksa ölecek miyim diye düşünmemelidir. Bir iş görürken yalnız doğru mu eğri mi hareket ettiğini, cesaretli bir adam gibi mi yoksa tabansızca mı hareket ettiğini düşünmelidir.
10. Sokrates’in düşüncesine göre erdemli yaşamak için nasıl hareket etmelidir? Açıklayınız.
İnsanın görme algısının fiziksel olarak bir sınırı vardır. Protagoras’a göre insan, duyuları aracılığıyla bilgi oluşturur. Duyular her insanda farklı yoğunlukta gerçekleştiğinden duyunun bilgisi göreceli ve değişir özelliktedir.
11. Protagoras’ın insanın her şeyin ölçüsü olduğu fikrine varmasında görmenin fiziksel sınırlılıklarının etkileri neler olabilir?
Sokrates, bilgi ile erdem arasında ilişki kurarken bilen insanın erdeme uygun davranacağını ve insanın bilerek zarar verici davranışlar göstermeyeceğini belirtmiştir.
12. Sokrates’in görüşünden hareketle trafikte araç kullanan kişinin kırmızı ışıkta geçip birilerinin yaralanmasına sebep olması örnek olayını bilgi-erdem ilişkisi açısından değerlendiriniz.
Ö. Faruk Erdem’in “Mitolojik Dönem ve Sonrasında Türklerin Felsefi Anlayışı” adlı makalesine göre Türk hikmetinin en eski örneklerine İslamiyet öncesi dönem, destanlar ve eski Türk savlarında rastlanır. Eski Türklerde yöneticinin en önemli özelliklerinden biri bilge olmaktır. Bu yüzden kağan ve vezir gibi yöneticilerde bilge olma özelliği aranır. Yöneticinin diğer erdemleri çalışkanlık, vatan sevgisi, cesaret, kahramanlık, gurur ve iyi huy olarak sıralanır. Eski Türk metinlerinde Platon, Aristo gibi Antik Yunan filozofları arasında geçen bilge yönetici tartışmaları da görülür.
13. Eski Türk metinlerinde geçen hikmet görüşleriyle Antik Yunan filozoflarının felsefe görüşleri arasında benzerlik var mıdır? Açıklayınız.


11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı
14. “Gılgamış Destanı ve Hammurabi Kanunları”nı tabletlere yazarak düşüncenin yazılı kültüre aktarılmasını sağlayan ilk medeniyet aşağıdakilerin hangisidir?
A) Hint
B) Çin
C) İran
D) Mısır
E) Sümer

15. Konfüçyüs, “İdeal Bir İnsan ve Topluma Dair Konuşmalar” adlı eserinde “Erdem, erdem içindedir.” sözüyle bir erdemin diğer erdemle birbirini tamamlayan bir yapıda olması gerektiğini ifade etmektedir.
Bu duruma uygun düşecek örnek durum aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Kurnaz esnafın müşterilerine karşı güler yüzlü davranması
B) Evde canı sıkılan adamın eşine ev işlerinde yardım etmesi
C) Mahalle sakinlerinin mahalle çeşmesini tamir etmesi
D) Akrabalık ilişkilerini seven bir gencin bayram ziyaretlerine katılması
E) Kişinin şans oyunlarını haksız kazanç olarak görmesi

16. Thales; evrenin ana maddesini, ilk nedenini aramış, doğadaki her şeyin temelinde suyun olduğunu iddia etmiştir. Thales’ten sonra Anaksimandros, arkhe olarak sonlu bir varlık olan suyun sonsuz sayıda varlığın oluşumunu açıklamada yetersiz olduğunu söyleyerek arkheyi sonsuz olan “apeiron” kavramı ile açıklamıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “apei- ron”un bir özelliği olamaz?
A) Nicelik olarak sınırsızdır.
B) Duyusal, somut bir varlıktır.
C) Sonsuzluk niteliği vardır.
D) Bütün varlıkların temelidir.
E) Nitelik olarak belirsizdir.

17.
I. Diogenes
II. Lukianos
III. Aristoteles
IV. Thales
V Ksenofanes
Yukarıda numaralandırılmış filozofların hangileri Anadolu’nun batısında yaşayanlar arasında sayılmaz?
A) I-II
B) II-III
c) n-m-ıv
d) m-ıv-v
e) ı-n-m-ıv-v

18. Girdiği evin her köşesine bakan hırsız, bulduğu tüm kıymetli eşyaları çantasına koyar. Kıymetli başka eşyaların da kaldığına dair şüphelerine rağmen çantasını alarak evden uzaklaşır.
Örnek olay aşağıda verilen felsefi düşüncelerin hangisine karşılık gelir?
A) İnsan, her şeyin ölçüsüdür.
B) Doğru, güçlünün işine gelendir.
C) Hiçbir şey yoktur, olsa da bilemeyiz.
D) varlık var olandır, var olmayan değildir.
E) İnsan, bilerek ve isteyerek kötülük yapmaz.

19. Değişme karşısında değişmeden kalan asıl varlığı bilmenin insan hayatına faydası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) varlığın yapısının araştırılması ve “ark- he”nin ne olduğu sorusunun yanıtlanması
B) İnsanın gerçek varlığı ve değerli olanı bilmesiyle eylemlerine anlam vermesi
C) Duyuların bitmeyen bir değişmeyi ve oluşu işaret ederek insanı çevresine yöneltmesi
D) Değişmenin varlığın asıl gerçeği olup olmadığı konusunda insanı şüpheye düşürmesi
E) Değişmenin gerisinde değişmeden kalan ve üstün olan asıl varlığın olduğunu bilmesi

20. Lao Tse’nin düşüncesinde evrendeki her türlü değişimin beslendiği sonsuz kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tao
B) İdea
C) Madde
D) Form
E) Aperion

4 Comments

Leave a Reply