Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Felsefe Dersi MEB Yayınları 2. Ünite Cevapları

11. Sınıf Felsefe Dersi MEB Yayınları 2. Ünite Cevapları
11. Sınıf Felsefe Dersi MEB Yayınları sayfa 40 Cevapları
1. MS 2-MS 15. yüzyıl tarihsel dönemini düşündüğünüzde aklınıza neler gelebilir?
2. Felsefenin ortaya çıkmasından bugüne problemlerinin hâlâ tartışılıyor olmasının nedenleri neler olabilir?
3. Din ve felsefe arasında ilişki kurulabilir mi?


11. Sınıf Felsefe Dersi MEB Yayınları sayfa 41 Cevapları

Aşağıdaki metni okuyup metinden hareketle verilen soruyu cevaplayınız.
MÖ 300 civarlarında kurulan Stoa felsefe okulunun kurucusu Kıbrıslı Zenon’dur. Bu felsefe, Epiktetos ve Marcus-Aurelius gibi öne çıkan filozoflarla birlikte MS 3. yüzyıla kadar etkisini Roma’da sürdürmüştür (Görsel 2.1). Ahlak
alanına ait düşünceleri Hristiyan felsefesini etkilemiştir. Stoa felsefesine göre doğanın kendi yasaları içinde işleyişi vardır. İnsan da bu işleyişe tabidir. İnsan, kendi dışında gelişen olayları değiştirebilme gücüne sahip değildir. Ama doğa karşısında özgür olmasa da insanın iyiyi seçme özgürlüğü vardır. Stoacılığa göre mutluluk, iyinin seçilmesiyle olur. Hayatta iyi olan şey ise erdem ve buna bağlı olarak şekillenen davranışlardır. Kötü olan ise içinde erdemsizliğin
barındığı her türlü yaşayıştır. Stoa düşüncesi içinde insanlar arasında bir ayrım yoktur. Alt-üst, zengin-fakir vb. hiçbir statü, insanlar arasında eşitliği bozamaz. Bu ayrımın olmadığını gösteren en iyi örnek, bünyesinde Marcus
Aurelius gibi imparator filozof (Marcus Aurelius, MS 161-180 Roma İmparatoru) ile Epiktetos gibi köle filozofları bulundurmasıdır. Stoacılığın özellikle bu düşüncesi Hristiyan dinini etkilemiştir
Hristiyanlığın Roma’da yayılmasında Stoa felsefesinin ne gibi etkileri olmuştur? Açıklayınız.


11. Sınıf Felsefe Dersi MEB Yayınları sayfa 45 Cevapları
Her şeyin Tanrı tarafından yaratıldığına inanan bir insan için kötülük problemi nasıl çözümlenebilir?


11. Sınıf Felsefe Dersi MEB Yayınları sayfa 46 Cevapları

Eğer ölüm her şeyden kurtulmak olsaydı bu kötüler için bir hediye olurdu, onlar öldükleri zaman ruhlarıyla
birlikte bedenlerinden ve kötülüklerinden de kurtulmuş olurlardı. Şimdi ruhun ölümsüz olduğu açıkça
ortadayken kötülüklerden kurtulmanın olabildiğince iyi ve aklı başında olmaktan başka bir yolu kalmamaktadır.
Çünkü ruh Hades’e (Yunan Tanrı’larından biri) giderken eğitiminden ve terbiyesinden başka bir şey
götüremez yanında. Söylenenlere göre bunlar Hades’e yolculuğun başından itibaren ölen kişiye en fazla
yararı ya da zararı dokunacak şeylerdir.
Platon, Phaidon
Soru
Metinde geçen Platon’un ruh hakkındaki görüşleriyle Hristiyan felsefesi arasında nasıl bir
ilişki kurulur?

 


11. Sınıf Felsefe Dersi MEB Yayınları sayfa 49 Cevapları

Metinden hareketle yaratıcının varlığına akılla ulaşılabilir mi? Açıklayınız?

 


11. Sınıf Felsefe Dersi MEB Yayınları sayfa 52 Cevapları

Açıklama ve uygulama örneğinden yola çıkarak, “İyilik yapmanın insanı mutlu edeceğine inanıyorum.”
şeklinde ifade edilen kanıyı Fârâbî’ye göre denetleyerek Tablo 2.4’te boş bırakılan yere yazınız.


11. Sınıf Felsefe Dersi MEB Yayınları sayfa 56 Cevapları
Aşağıda şekiller verilmiştir. Ünitede verilen bilgilerden hareketle birbiriyle ilişkili olduğunu düşündüğünüz
iki kavram çiftini verilen şekil üzerine yazınız. Bu iki kavramın ilişkisini boş bırakılan yerlere açıklayınız.
Bu kavramlara ait beş soru oluşturarak aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız.


11. Sınıf Felsefe Dersi MEB Yayınları sayfa 58 Cevapları
Aşağıdaki haritada hem okul hem çeviri merkezi olan yerler işaretlenmiş ve bu yerlerin isimleri haritanın
üstündeki tabloda verilmiştir (Harita 2.1). Verilen yer isimlerinin numaralarını haritada boş bırakılan kutucuklara
sırasıyla yazınız. Daha sonra bilgi notunu okuyup bilgilerden hareketle verilen soruları cevaplayınız.
Not: Haritada gölgelendirilen yer, bu uygulamanın dışındadır. Bu alan bir sonraki ünitede uygulama
olarak kullanılacaktır.
Sorular
1. Çeviri merkezlerinin ve okullarının 8. yüzyıla doğru Batı’dan Doğu’ya yönelmesinin nedenleri nelerdir? Açıklayınız.
2. Çeviri faaliyetlerinin İslam coğrafyasına etkisi nedir?


11. Sınıf Felsefe Dersi MEB Yayınları sayfa 59 Cevapları
Metinde kırmızıyla yazılan kavramlarla ne anlatılmak istenmiştir?
Metinde altı çizili yerde belirtilmek istenen düşünce nedir? Açıklayınız.
Metinden hareketle Augustinus’un Tanrı ve evren hakkında kurduğu ilişki nedir? Açıklayınız.
Augustinus’un kötülük problemine yaklaşımını açıklayınız?


11. Sınıf Felsefe Dersi MEB Yayınları sayfa 60 Cevapları

Metinde kırmızıyla yazılan kavramlarla ne anlatılmak istenmiştir?
Metinde altı çizili yerde belirtilmek istenen düşünce nedir? Açıklayınız.
Metinde geçen erdemli şehirin yöneticisinin özelliklerinden hareketle Fârâbî’nin dünya devleti
oluşturma idali, günümüz açısından uygulanabilir mi? Değerlendiriniz.
Fârâbî’ye göre erdemli şehrin yöneticisi neden adalet tarafında olması gerekmektedir?


 11. Sınıf Felsefe Dersi MEB Yayınları sayfa 61 Cevapları
Metinde kırmızıyla yazılan kavramlarla ne anlatılmak istenmiştir?
Metinde altı çizili yerde belirtilmek istenen düşünce nedir? Açıklayınız.
Metinden hareketle İbn Sînâ’nın varlık görüşlerinin inanç ve akıl açısından önemi nedir? Değerlendiriniz.
Hay’ın filozofla yolculuk etmek isteğinin nedeni nedir?


 11. Sınıf Felsefe Dersi MEB Yayınları sayfa 62 Cevapları
Metinde kırmızıyla yazılan kavramlarla ne anlatılmak istenmiştir?
Metinde altı çizili yerde belirtilmek istenen düşünce nedir? Açıklayınız.
Gazâli’nin, hakikatin bilgisine ulaşmada şüpheyi kullanışından hareketle akla verdiği rol nedir?
Değerlendiriniz.
Gazâlî şüphesinden nasıl kurtulmuştur


 11. Sınıf Felsefe Dersi MEB Yayınları sayfa 63 Cevapları
Metinde kırmızıyla yazılan kavramlarla ne anlatılmak istenmiştir?
Metinde altı çizili yerde belirtilmek istenen düşünce nedir? Açıklayınız.
İbn Rüşd’ün metinde ifade ettiği din ve felsefe ilişkisini günümüz açısından önemi nedir?
Değerlendiriniz.
İbn Rüşd neden dinin içinde aklın bulunduğunu düşünmektedir?


11. Sınıf Felsefe Dersi MEB Yayınları sayfa 64 Cevapları

Aşağıda verilen metinlerden yola çıkarak tasavvuf düşüncesindeki insan anlayışını tartışınız. Tartışmaya
yönelik notlarınızı aşağıda verilen boşluklara yazınız.


11. Sınıf Felsefe Dersi MEB Yayınları sayfa 65 Cevapları

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin en önemli problemlerinden biri olan inanç ile akıl arası ilişkiyi “Anlamak
için inanıyorum” sözünden hareketle özgün felsefi bir deneme yazınız. Daha sonra aşağıdaki Tablo 2.5’i doldurup
çalışmanızı sınıfta paylaşarak değerlendiriniz.
Başlık………………………………………………………………………………………………………………
Probleme……………………………………………………………………………………………………………
Yönelik Fikirler…………………………………………………………………………………………………..
Kaynakça…………………………………………………………………………………………………………….
Problemin Felsefedeki Yeri…………………………………………………………………………………….

Leave a Reply