Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. yazılı Soruları Test

12. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları Test 

1. Mustafa Kemal, 1905’de Harp Akademisi’nden mezun olduktan sonra Osmanlı’da meydana gelen siyasi ve askeri olaylardan hangisinde yer almamıştır?
A) 31 Mart Ayaklanması’nın bastırılmasında
B) Trablusgarp Savaşı’nda
C) Çanakkale Savaşı’nda
D) Kafkas Cephesi’nde
E) Makedonya Cephesi’nde

 

2. Mustafa Kemal’in 1923 yılında Hatay için söylediği “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Günü gelecek siz de kurtulacaksınız” sözleri daha sonra gerçekleşmiştir.
Bu durum Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi kişisel özelliğini göstermektedir?
A) Vatanseverliğini
B) Çok yönlülüğü
C) Mantıklılığı
D) İleri görüşlülüğü
E) İnkılâpçılığı

 

3. I. Dünya Savaşı’nın temel nedeni ekonomiktir. Daha açık bir ifadeyle sanayileşmiş devletlerin hammadde ve pazar arayışıdır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki yargıyı doğrulayıcı niteliktedir?
A) Savaşın petrol coğrafyasında yoğunlaşması
B) İngiltere’nin Fransa ile yakınlaşması
C) ABD’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi
D) Milliyetçilik akımının yaygınlaşması
E) Silahlanmanın hızlanması

 

4. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığına neden olmuştur?
A) San Remo Konferans kararları
B) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın yürürlüğe konması
C) İngiltere’nin Paris Konferansı’nda İzmir’in Yunanistan’a verilmesini istemesi
D) Yunanistan’ın I. Dünya Savaşı’na katılması
E) Londra Konferansı’na Osmanlı Devleti’nin çağrılması

 

5. Tarih öğretmeninin sormuş olduğu soruya öğrencilerden,
Bekir  : Çanakkale
Tevfik: Galiçya
Onur  : Suriye   cevabını vermiştir.
Bekir’in verdiği cevap doğru olduğuna göre: öğretmen, aşağıdaki sorulardan hangisini sormuş olabilir?
A) Kurtuluş Savaşı’na moral kaynağı olan cephe hangisidir?
B) Osmanlı Devleti’nin müttefiklere yardım ettiği cephe hangisidir?
C) İngiltere’ye sömürgelerinden gelen yardımı kesmek için açılan cephe hangisidir?
D) Osmanlı Devleti, Rusya ile hangi cephede savaşmıştır?
E) Osmanlı Devleti’nin İngiliz askerlerini esir aldığı cephe hangisidir?

 

6. Aşağıdaki Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddelerinden hangisi diğerlerine göre daha büyük tehlike yaratacak madde olarak yorumlanabilir?
A) Boğazlar İtilaf Devletleri’nin denetiminde olacak.
B) Türk tersane ve donanmaları İtilaf Devletleri’ne teslim edilecek.
C) Toros tünelleri haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakılacak.
D) İtlaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri anda istedikleri herhangi bir noktayı işgal edebilecek.
E) Doğu illerinde bir karışıklık çıkarsa önemli yerler işgal edilecek.

 

7. İlk TBMM, kendisinin üzerinde bir kuvvet tanımamakla aşağıdakilerden hangisini yok saymıştır?
A) Azınlık haklarını
B) İtilaf Devletlerini
C) Eski anlaşmaları
D) Osmanlı yönetimini
E) Kuvayı Milliye’yi

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, Kuvay-i Milliye’yi en doğru olarak tanımlamaktadır?
A) TBMM’nin oluşturduğu öncü birliklerdir.
B) İşgallere karşı halkın oluşturduğu direniş birlikleridir.
C) Halifelik ordusudur.
D) Padişaha bağlı muhafız birlikleridir.
E) Osmanlı yönetiminin oluşturduğu askeri güçtür.

 

9. Kurtuluş Savaşı yıllarında görülen aşağıdaki ayak­lanmalardan hangisinin, diğerlerinden farklı bir ka­raktere sahip olduğu savunulabilir?
A) Çerkez Ethem Ayaklanması
B) Yozgat Ayaklanması
C) Düzce Ayaklanması
D) Urfa Ayaklanması
E) Konya Ayaklanması

 

10. Sivas Kongresi’nde “manda” sorunu tartışmalara yol açmış, bazı yurtseverler Amerikan mandasını savunmuş, fakat sonuçta bu görüş reddedilmiştir.
Manda yönetiminin reddedilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul Hükümeti’nin manda isteğine tepkisiz kalması
B) İstanbul Hükümeti’nin kongreye açıkça cephe alması
C) Manda yönetiminin iyi bilinmemesi
D) İngiliz ve Amerikan mandasını isteyenler arasında görüş birliği sağlanmaması
E) Manda yönetiminin ulusal bağımsızlığa ters düşmesi

 

11. Mustafa Kemal anayurdun parçalanması tehlikesi karşısında Sivas Kongresini düzenleyerek ülkedeki tüm Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak cemiyetlerini tek çatı altında birleştirmiştir.
Mustafa Kemal’in bu yolla ulaşmak istediği ilk amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltanatı kaldırmak
B) Yeni bir anayasa hazırlamak
C) Kurtuluş Savaşı’nı tek elden yönetmek
D) Cumhuriyet’i ilan etmek
E) Halifeliği kaldırmak

 

12. Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.” maddesinin yer alması, aşağıdakilerden hangisinin değişeceğinin bir işaretidir?
A) Mebuslar Meclisi’ndeki üyelerin
B) Ülkedeki egemenlik anlayışının
C) İstanbul Hükümeti’nin
D) Merkezden yönetimin
E) Başka uluslarla yapılan antlaşmaların

 

13. Misak-ı Milli belgesinde Batum, Ardahan, Kars ve Batı Trakya için gerekirse serbest oylama yapılabileceği görüşü yer almıştır.
Bu yörelerin hangi özelliklerinden dolayı serbest oylamanın çıkarlarımıza uygun olacağı düşünülmüştür?
A) Stratejik bakımdan önemli bölgelerde bulunmaları
B) Uzun süreden beri Osmanlı yönetiminde bulunmaları
C) Halkın çoğunluğunun Türk ve Müslüman olması
D) Verimli tarım topraklarına sahip olmaları
E) Temsilcilerinin Meclis-i Mebusan’da etkili olmaları

 

14. Aşağıdaki Muharebelerden hangisi sonrasında TBMM, Mustafa Kemal’e Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi vermiştir?
A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Kütahya-Eskişehir Savaşları
D) Büyük Taarruz
E) Sakarya Meydan Muharebesi

 

 

15. Misak-ı Milli’den taviz verdiğimiz ilk yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hatay
B) İstanbul
C) Doğu Trakya
D) Musul
E) Batum    

 

16. Mustafa Kemal Paşa İstanbul’un işgal edilmesinden sonra Anadolu’da bulunan resmi ve özel bütün mali kuruluşların para ve kıymetli eşyalarının İstanbul’a gön­derilmesini yasaklamıştır.
Mustafa Kemal Paşa’nın bu tutumu ile aşağıdakiler­den hangisinin amaçlandığı savunulabilir?
A) Yabancı ülkelerden ekonomik yardım alınmasının
B) Ekonomik kaynakların kurtuluş mücadelesinde kul­lanılmasının
C) Kapitülasyonların kaldırılmasının
D) Saltanat ve halifeliğin kaldırılmasının
E) Anlaşma Devletleri’nin savunma harcamalarının art­masının

 

17. Amasya Görüşmelerine, Temsil Kurulu adına Mustafa Kemal, Rauf Bey ve Bekir Sami Bey, İstanbul Hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa katılmıştır.
İstanbul Hükümeti’nin temsilcisini Amasya’ya gön­dermesi, aşağıdakilerden hangisini kanıtlar nitelikte­dir?
A) Temsil Kurulu’nun hukuksal varlığını tanıdığını
B) Milli mücadelenin güç kaybettiğini
C) İstanbul Hükümeti’nin Milli Mücadeleyi desteklediğini
D) Ulusal egemenlik anlayışının kabul edildiğini
E) Manda ve himaye anlayışının reddedildiğinin

 

18. Mustafa Kemal, Mondros Ateşkesi sonrasındaki duru­mu şöyle açıklamıştır: “Üç karar ortaya atılmıştı: Birinci­si, İngiltere himayesini talep etmek, ikincisi, Amerikan hi­mayesini istemek, Üçüncüsü, mahalli kurtuluş çareleri aramak. Ben, bunların hiçbirinde isabet görmedim… Bu durum karşısında bir tek karar vardı: O da milli hâkimiye­te dayanan yeni bir Türk Devleti kurmak.”
Mustafa Kemal’in bu açıklaması, aşağıdakilerden han­gisinin göstergesidir?
A)Yerel direnişi yeterli bulduğunun
B) Ulusal bağımsızlığı ve egemenliği savunduğunun
C) Mandacı anlayışı benimsediğinin
D) İtilaf Devletleri’nin tepkisinden çekindiğinin
E) İstanbul Hükümeti’nin görüşlerini benimsediğinin

 

19. Sevr Antlaşması’nın Osmanlı Devleti’yle ilgili aşağıdaki düzenlemelerinden hangisiyle devletin içerisinde devlet kurulduğu söylenebilir?
A) Osmanlı Devleti’ni ağır bir savaş tazminatı ödemek zorunda bırakmakla
B) Azınlıklara her derecede okul açma hakkı sağlamakla
C) Boğazlarda kendine ait bayrağı ve bütçesi olan uluslar arası bir komisyon yönetimi oluşturmakla
D) Anlaşma devletlerinin tamamını kapitülasyonlardan yararlanabilir duruma getirmekle
E) Osmanlı Devleti’nin silah sanayi kurmasına engel olmakla

 

20. Milli Mücadele döneminde, aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin yargı yetkisini kullandığına bir kanıttır?
A) İstiklal Mahkemelerini kurması
B) Yeni bir Anayasa yapması
C) Başkomutanlık Kanunu’nu kabul etmesi
D) Hıyanet-I Vataniye Kanunu’nu kabul etmesi
E) Takrir-i Sükun Kanunu’nu kabul etmesi

 

21.  Başkomutan, Sakarya Meydan Muharebesi’ne hazırlanırken Türk Milleti’ne “Tekalif-i Milliye Emirleri” (Milli Yükümlülük Emirleri) çıkarmıştır.
Böyle bir uygulamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstiklal Mahkemelerini kurma
B) Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılama
C) Başkomutanlık yetkisinin süresini uzatma
D) Meclis yetkilerine sahip olma
E) Savaş alanını daraltma

 

22. Fransızların Anadolu’da işgal ettikleri yerlerden çekilmeleri aşağıdakilerden hangisiyle kesinleşmiştir?
A) Lozan Antlaşması’nın imzalanmasıyla
B) I. İnönü Muharebesi’nin kazanılmasıyla
C) İtalyanların Anadolu’yu terk etmeleri
D) Londra konferansının toplanması
E) 1921 Ankara Antlaşması’nın yapılması

 

 

23. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini gösterir?
A) Doğu Trakya’da Meriç ırmağının sol sahiline kadar olan bölge on beş gün içinde Yunanlılar tarafından terk edilecektir.
B) Doğu Trakya’nın devir teslim işi İtilaf Devletlerinin memurları aracılıyla otuz gün içinde yapılacaktır.
C) Lozan Konferansı’nın bitimine kadar Türkler Doğu Trakya’da sekiz bin asker bulunduracaktır.
D) İstanbul ve Boğazlar, Büyük Millet Meclisi yönetimine bırakılacaktır.
E) İtilaf Devletlerinin kuvvetleri Lozan Antlaşması’na kadar İstanbul’da kalacaktır.

 

24. Aşağıdakilerden hangisi, Kütahya-Eskişehir Savaşlarının sonuçlarından biri değildir?
A) Yunan birliklerinin Sakarya’ya kadar ulaşması
B) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması
C) Meclis kararıyla Mustafa Kemal’in başkomutan seçilmesi
D) Mustafa Kemal’e üç ay süreyle meclis yetkilerinin verilmesi
E) Hükümet merkezinin Kayseri’ye taşınmasının düşünülmesi

 

25. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele ile ulaşmak istenen hedeflerden değildir?
A) Yurdu Düşman işgalinden kurtarmak
B) Bağımsız bir devlet kurmak
C) Azınlıkların yıkıcı faaliyetlerine son vermek
D) Padişahın yetkilerini genişletmek
E) Millet egemenliğine dayalı bir yönetime geçmek

WORD DOSYASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1.E
2.D
3.A
4.C
5.  A
6.  D
7.  D
8.   B
9 A
10.  E
11. C
12.  B
13.  C
14.  E
15.  E
16. B
17.  A
18. B
19. C
20. A
21.  B
22.  E
23.  D
24. B
25. D

7 Comments

Leave a Reply