Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12.Sınıf İnkılap Tarihi 2. dönem 1. yazılı Soruları ve Cevapları

12.Sınıf İnkılap Tarihi 2. dönem 1. yazılı Soruları

12.Sınıf İnkıap Tarihi 2. dönem 1. yazılı sorularımızı YKS ağılıklı yapmak istedik ve bu sebeple geçmiş yıllarda çıkmış YKS sorularını sorularımıza ekledik. İsterseniz buradan geçmiş yıllardaki YKS sorularını eklediğimiz kategorimize göz atabilirsiniz. 12. Sınıflar artık YKS konusunda daha dikkatli ve hazır olmalılar diye düşünüyorum. Yazılı sorumuz her şeyi ile hazırdır. Bu sebeple direk olarak kopyalayıp kullanabilirsiniz.

A. AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ
1-Medeni kanun Nedir. Medeni kanun Ne zaman kabul edilmiştir. Kadınlara ne gibi haklar verilmiştir. (5 adet yazınız)
2-Çok partili hayata geçiş çalışmaları kapsamında Kurulan ilk üç partiyi ve Bu partilerin kaç yılında kurulduğunu ve kurucularını yazınız.
3-Lozan Konferansında görüşülen konulardan 5 tanesini yazarak Bunlardan bir tanesinin nasıl çözümlendiğini ayrıntılı olarak yazınız.

B-AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE VERİLEN BOŞLUKLARI UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUNUZ
1-Cumhuriyet …………………………………tarihinde ilan edilmiş ve ilk Cumhurbaşkanı ……………….seçilmiştir
2-Türkiye cumhuriyetinin ilk başkenti……………………………………………………………….dır
3- TBMM’nin açılış tarihi …………  ve ilk meclis başkanı……………………………………dır.
4- …………………….kanunu 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre; akarsularda, göllerde ,  Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi.
5- Eğitim ve öğretimde birlik ………………………………………………Kanunu ile sağlanmıştır.

C-AŞAĞIDAKİ CÜMLELERi DOĞRU YANLIŞ ŞEKLİNDE GRUPLANDIRINIZ
(  )Nutuk 1919’dan başlayarak 1927 ye kadar olan tarih dilimini incelemektedir.
(  )Hastalıkların nedenlerini bulmak ve tedavi yöntemlerini uygulamak için 1931 yılında Hıfzıssıhha Enstitüsü faaliyete geçmiştir.
(  )Türkiye İktisat Kongresi’nde ekonomik alanda kalkınmak için yapılması gerekenler görüşülmüştür.
(  )Takvim, saat ve ölçülerde değişikliğin kabulü ile ülke içinde ve milletlerarası sahada yaşanan ticari ve ekonomik kargaşaya son verilmiştir.
(  )Okuma yazma bilmeyen Türk vatandaşlarına yeni harfl erle okumayı öğretmek için Köy Enstitüleri açılmıştır

D-AŞAĞIDAKİ TESTLERİ CEVAPLANDIRINIZ.
1-Türkiye’de inkılaplar yapılırken günlük yaşamın bir parçası olan uygulamalar da kaldırılmış ancak bu uygulamaların yerine daha çağdaş, daha yeni; ilerlemeyi ve gelişmeyi sağlayan yeni düzenlemeler getirilmiştir.
Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerçekleştirilmesi sırasında kendisinden önceki bir uygulamayı kaldırmaya gerek duyulmamıştır?
A) Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
B) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
C) Metre ve kilo sistemine geçilmesi
D) Harf Inkılabının gerçekleştirilmesi
E) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

2-Atatürk, 1925 yılındaki Kastamonu ve Inebolu gezisinde halka hitap ederken halkı şapkayla selamlamış, arkasından elindeki başlığın adının şapka olduğunu söylemiş; sağlık açısından, ekonomik ve estetik açılardan şapkanın yararlarını anlatmıştır. Buna göre Atatürk, inkılapları gerçekleştirirken aşağıdaki uygulamalardan hangisine öncelik vermemiştir?
A) Nüfusunun yoğun olduğu bölgeleri seçme
B) Halktan kopuk olmama
C) Halka gerekli açıklamalarda bulunma
D) Uygulamaya kendisinden başlama
E) Halka inkılapları benimsetme

3-Misak-ı Iktisadi’de şu kararlar alınmıştır:
– Hammaddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen sanayi dalları kurulmalıdır.
– El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrikaya veya büyük işletmeye geçilmelidir,
– Devlet, yavaş yavaş iktisadi görüşleri de olan bir organ haline gelmeli ve özel sektörler tarafından kurulamayan teşebbüsler devletçe ele alınmalıdır.
Buna göre Misak-ı Iktisadi’de,
I. Türkiye’nin sanayileşmesi,
II. devletin büyük yatırımlar yapabilmesi,
III. seri üretime geçilmesi amaçlarından hangilerinin önemsendiği söylenebilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

4-Atatürk inkılaplarının önemli hedeflerinden birisi, ulus iradesinin devletin yönetimine ve milletin geleceğiyle ilgili kararlara egemen hale getirilmesidir.
Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi, söz konusu bu hedefle daha yakından ilgilidir?
A) Cumhuriyetin ilan edilmesi
B) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi
C) Miladi takvimin kabul edilmesi
D) Şapka Kanunu’nun hazırlanması
E) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

5-Osmanlı Devleti’nde tarih öğrenimi Osmanlılar, Selçuklular ve Islam tarihiyle sınırlandırılmış,  Selçuklulardan önce yaşamış olan Islamiyet öncesi Türk devletlerine ait bilgiler anlatılmamıştır.
Türk Tarih Kurumu’nun kurulmasıyla bu alandaki yanlış uygulamalara son verilerek Türk tarihinin araştırılmasına büyük önem verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti’nin ümmetçi bir anlayışa sahip olduğu
B) Türk tarihine ait araştırmaların uzun yıllar ihmal edildiği
C) Yeni Türk devletinin ulusçu politikalara sahip olduğu
D) Türk Tarih Kurumu’nun bütün Türk tarihini araştırmakla görevli olduğu
E) Anadolu tarihiyle ilgili bilgilere ilk kez Cumhuriyet döneminde önem verildiği

6-İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Bey, “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir… Kime sorarsanız sorunuz, bu Doğan çocuğun adıdır.” demiştir. Abdurrahman Şeref Bey’in “Doğan çocuğun adıdır.” şeklinde ifade ettiği gelişmenin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A)Saltanatın kaldırılması
B)Halifeliğin kaldırılması
C)Cumhuriyetin ilan edilmesi
D)TBMM’nin açılması
E)Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilmesi

7- Atatürk inkılaplarını göz önünde bulundurarak Atatürk’ün nüfus cüzdanı incelendiğinde, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)Türk Medeni Kanunu’nun yürürlükte olduğuna
B)Miladi takvimin uygulamaya konulduğuna
C)Latin harfli yeni Türk alfabesinin kabul edildiğine
D)Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girdiğine
E)Cumhuriyetin ilan edildiğine

8-Atatürk, “Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatıdır… Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükûmet millettir. Millet hükûmettir.” demiştir.
Atatürk’ün bu ifadesiyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir?
A)Millî bağımsızlığın
B)Toprak bütünlüğünün
C)Kültür birliğinin
D)Millî egemenliğin
E)Kuvvetler ayrılığının

9-Bir tarih araştırmacısı, 1. Dönem TBMM için “Milletin ta kendisidir.” demiştir.
Araştırmacının bu nitelemeyi aşağıdakilerden hangisine dayandırdığı savunulabilir?
A) Olağanüstü şartlarda kurulmasına
B) Meclis Hükûmeti sistemini benimsemesine
C) Farklı görüşteki üyelerden ve gruplardan oluşmasına
D) Seçimlerin iki yılda bir yapılmasına
E) İstanbul’un işgal altında olmasına

10-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı ve inkılaplarla sağlanan değişimlerden biri değildir?
A)Teokratik düzenden laik sisteme geçilmesi
B)Ülke idaresinde Divanı hümayundan Bakanlıklar sistemine geçilmesi
C)Ümmet anlayışından sonra ulus anlayışının benimsenmesi
D)Toplumun geleneksel yapısının çağdaşlaştırılması
E)Mutlakiyet yönetiminden cumhuriyete geçilmesi

11-Temmuz 1921’de düzenlenmesi planlanan Eğitim Kongresi’nin, Eskişehir-Kütahya Savaşlarının şiddetlenmesi nedeniyle ertelenmesi önerisi üzerine Mustafa Kemal “Hayır ertelemeyin… Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir.” demiştir.
Mustafa Kemal’in savaş ortamında söylediği bu sözün, aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olduğu savunulabilir?
A)Mustafa Kemal’in bir komutan olarak başarısına
B)Uluslararası ilişkilerde barışın ilke edinildiğine
C)Ülkedeki etkinliklerin tamamen savaşların durumuna göre belirlendiğine
D)Mustafa Kemal’in eğitim ve öğretime verdiği önemin büyüklüğüne
E)Ülke savunmasında ekonomik koşulların önemine

12-Harf inkılabı sırasında, Latin alfabesinde bulunan bazı harfler alınmadığı gibi Türkçeye özgü bazı harfler de üretilmiştir.
Bu uygulamalara dayanarak harf inkılabıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Arap alfabesinin bir süre daha kullanıldığına
B) Latin alfabesinin alınmasının tepkiyle karşılandığına
C) Eski Türk alfabelerinden de yararlanıldığına
D) Latin alfabesinin Türkçeye uyarlandığına
E) Arap alfabesinin bazı harflerinin yeni alfabede yer aldığına

13-Türkiye Cumhuriyeti’nde sosyal alanda yapılan inkılapların birçoğu batı ile uyum sağlamaya yönelik yapılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez?
A) Ölçü birimlerinde değişiklik
B) Tatil günlerinde değişiklik
C) Takvimde değişiklik
D) Soyadı Kanunu
E) Kılık Kıyafet Kanunu

14-• “Türk halkı eğitim ve bilgiye verdiği kutsiyet nedeniyle (mevlidişerif) kandil gününü aynı zamanda kitap bayramı olarak kutlar.
• Hırsızlık, yalancılık, riya ve tembellik en büyük düşmanımızdır. Bağnazlıktan uzak dindar bir yaşantı her şeyde esasımızdır.”kararları alınmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ekonomik kalkınmanın ancak iyi bir eğitimle sağlanılabileceği düşünülmüştür.
B) Kötü haslet ve tembelliğe savaş açılmıştır.
C) Dini hassasiyetler korunmaya çalışılmıştır.
D) Dini inanç ve davranışların tartışılmazlığı vurgulanmıştır.
E) Yeni nesillerin ahlaki ve dini eğitimleri önemsenmiştir.

15-Türkiye’de;
• 1931 yılında altı ya da daha fazla çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirildi.
• 1936 yılında çok çocuklu ailelere hazineye ait topraklardan arazi verildi.
Yukarıdaki gelişmeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ekonomik kalkınmanın tarıma bağlandığı
B) Nüfus artış hızının arttığı
C) Nüfusu artırmaya yönelik politikalar uygulandığı
D) Türk nüfusun azınlıklar karşısında dengelenmeye çalışıldığı
E) Çekirdek aile modelinin özendirildiği

One Response

Leave a Reply