Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12. Sınıf inkılap Tarihi dersi 1. Dönem 2. Yazılı soruları Test

12. Sınıf inkılap Tarihi dersi 1. Dönem 2. Yazılı soruları Test
Değerli Takipçilerimiz. İnkılap Tarihi yazılı soruları makalemizin biri ile daha karşınızdayız. Biliyorsunuz sizlere en özel ve etkili yazılı sınavları sunmaya gayret ediyoruz. Elbette bunların hepsi cevaplı ve bir çoğu word olarak hazır halde ve sadece sizin indirmenizi bekliyor.  İnkılap Tarihiden yüksek not almak istiyorsanız bu başarılmayacak bir şey değil. Zaten çalışan herkes her şeyi Allahın izni ile başarabilir. Sizlerde çok çalışarak ve dersi derste dinleme ilkesine uygun hareket ederek bunu yapabilirsiniz. Öncelikle İnkılap Tarihi Ders Notları sayfasına göz atarak ve burdaki çıkmış konulara bakarak sınava haırlanabilirsiniz. Ayrıca İnkılap Tarihi Konu tarama Testlerine göz atarak konulara göre ayrılmş testleri çözerebilir ve yazılıya tam olarak hazırlanabilirsiniz.12. sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. yazılı sorularında  Başarılar Dileriz.


12. Sınıf  inkılap tarihi dersi 1. Dönem 2. Yazılı soruları Test
1) TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemlerden hangisi, yargı yetkisinin TBMM tarafından kullanıldığına kanıt olarak gösterilebilir?
A) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
B) Anadolu müftülerinin hükümete karşı bir fetva yayınlaması
C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
D) İstanbul ile haberleşmenin kesilmesi
E) Kuva-i Milliye Birlikleri’nin ayaklanmaları bastırmakla görevlendirilmesi

2) Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda, savaştığı cephelerde başlıca amaçları şunlar olmuştur;
I. Kaybettiği toprakları geri almak
II. Topraklarını korumak
III. Müttefiklerine yardımcı olmak
Aşağıdakilerden hangisinde verilen cephelerde sadece III. amaç için savaşıldığı söylenebilir?
A) Çanakkale-Kanal
B) Makedonya-Kafkasya
C) Hicaz-Kanal
D) Kafkasya-Kanal
E) Galiçya-Makedonya

3) Birinci Dünya Savaşı sonunda kurulan cemiyetlerden bazıları şunlardır;
I. Wilson Prensipleri
II. Kilikyalılar
III. İngiliz Muhipleri
IV. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
V. Rum Pontus
Bunlardan hangileri, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün korunmasının, yabancı devletlerden birinin himayesine girmekle mümkün olacağını savunmuştur?
A) I ve III
B) III ve IV
C) I ve II
D) I ve V
E) IV ve V

4) Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan,
I. SkyesPicot,
II. petrograt
III. Mac Mahon
gizli antlaşmalarından hangileri ile “İngiltere’nin Araplar üzerinde milliyetçilik politikasını” pekiştirdiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

5) Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” şeklinde bir madde yer almıştır.
Bu karar;
I. Müdafaa-i Hukuk dernekleri
II. İstanbul hükümeti
III. İtilaf Devletleri
IV. Kuva-i Milliye birlikleri
gibi kurumlardan hangilerine tepki gösterildiğinin kanıtıdır?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve III
E) II ve IV

6) Amasya genelgesini Mustafa Kemal’in yanı sıra Rauf Orbay, Ali Fuat Paşa paşa ve Refet Paşa’da imzaladı.Ayrıca genelge 15. kolordu komutanı Kazım karabekir ve Cemal Paşa’nın da onayları alındıktan sonra yayımlanmıştır.
Bu durum,
I.Genelgenin etkisini artırmıştır.
II.Mücadele kişisellikten çıkarılmıştır.
III.İstanbulhükümet’ninde desteği sağlanmıştır. Yorumlarından hangileriyle açıklanabilir?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D)I ve III
E)I,II,III

7)Osmanlı Devleti’ni Avrupalıların hammadde alanı ve pazar haline getiren kapitülasyonlar, Ulusal Mücadele sırasında ilk kez aşağıdaki hangi gelişme ile resmen reddedilmiştir?
A)Misak-ı Milli
B)Amasya Genelgesi
C)Erzurum Kongresi
D)Moskova Antlaşması
E)Amasya Görüşmesi

8) Manda ve Himaye aşağıdakilerden hangisi ile kesin olarak reddedilmiştir
a-Sivas
b-Erzurum
c- Amasya
d-Balıkesir
e-Alaşehir

9) İstanbul Hükümeti Sivas Kongresinden sonra Bahriye Nazırı Salih Paşayı M. Kemalle görüşmelerde bulunmak üzere Amasya ya göndermiştir Bu gelişme;
I) İstanbul’un resmen işgal edildiği
II) Temsil heyetinin yetkilerini M. Kemal e devrettiği
III) Anadolu Hareketinin İstanbul Hükümetince tanındığı yargılarından hangilerine dayanak oluşturabilir niteliktedir
A) Yalnız I
B) yalnız II
C) yalnız III
D) I,III
E) I,II,III

blank

10)Aşağıdakilerden hangisi Milli varlığa düşman Cemiyetlerdendir.
A-Klikyalılar
B-İslam teali
C-Milli Kongre
D-Trakya Paşaeli
E- Anadolu ve Rumeli müdafaai hukuk cemiyeti

11)-Wilson İlkelerinin aşağıdaki maddelerinden hangisi yeni devletler kurulabileceğini ortaya koymuştur?
A)Bütün barış antlaşmaları açık olacak.
B)Savaş sonunda galipler yenilenlerden toprak almayacak.
C)Yenilenler savaş tazminatı almayacak.
D)Devletlerarası anlaşmazlıklar barış yoluyla çözülecek.
E)Türklere kesin egemenlik tanınacak, Türk egemenliği altındaki diğer milletlere de kendini yönetme hakkı verilecek.

12) Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde, Balıkesir Kongresi (26-30 Temmuz 1919) ve Alaşehir Kongresi (16-25 Ağustos 1919) gibi bölgesel nitelikli kongrelerin toplanmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) İzmir ve çevresinin Yunanlılar tarafından işgal edilmesi
B) Erzurum Kongresi’nin toplanması
C) Amasya Genelgesi’nin yayınlanması
D) Misak-ı Milli kararlarının uygulanması
E) TBMM ‘ye karşı ayaklanmalar çıkma

13) Kurtuluş savaşımızın hazırlık süreci olan Erzurum ve Sivas kongrelerinde Mebusan Meclisinin derhal toplanması istenmiştir
Buna göre:
I.Ulusal mücadele halka mal edilmek istenmiştir
II. Halkın görüşüne önem verilmiştir
III. İstanbul hükümetine tabii olunmuştur
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

14) Mustafa Kemal Havza Genelgesi’nde halktan, mülki amirlerden ve komutanlardan işgallere karşı mitingler düzenlemelerini istemiştir.
Mustafa Kemal’in, bu genelge ile ulaşmak İstediği öncelikli amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak
B} İşgalcilere gözdağı vermek
C) İzmir’in İşgalinin haksızlığını anlatmak
D) Milli Mücadele’nin lideri olduğunu kanıtlamak
E) Halkta Milli Mücadele bilinci uyandırmak

15) Havza genelgesinin yayımlanmasıyla meydana gelen
I. İstanbul da mitinglerin düzenlenmesi
II. Yurtta İşgallere karşı tepkilerin düzenlenmesi
III. Hristiyan ve Rumlara iyi davranılması gibi gelişmelerden hangileri M. Kemal’in İstanbul’a çağrılmasına neden olduğu söylenebilir?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I,II, III

16)Wilson İlkeleri, Osmanlı ülkesindeki bazı azınlık uluslara, çoğunlukta bulundukları bölgelerde egemenlik hakkı tanımıştır.
II. Mondros Mütarekesi Vilayet-i Sitte’de bir karışıklık çıkarsa bu bölgenin işgal edebileceğini ilan etmiştir.
Bu düzenlemelerle ulaşılmak istenen ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti kurmak
B)Milli cemiyetlerin kurulmasını engellemek
C)Gizli antlaşmaları geçersiz kılmak
D)Kalıcı bir barış sağlamak
E)Milli cemiyetlerin faaliyetlerine son vermek

17) Osmanlı Hükûmeti’nin millete olan sorumluluğunu yerine getirmediği, ilk kez aşağıdakilerden hangisinde kamu oyuna duyurulmaya çalışılmıştır?
A) Erzurum Kongresi
B) TBMM
C) Amasya Genelgesi
D) Amasya Görüşmesi
E) Sivas Kongresi

18) Doğu illerindeki Ermeni tehlikesine karşı, Doğu ille¬rinden gelen delegelerle toplanan Erzurum Kongresi’nde vatanın bir bütün olduğu ve bölünemeyeceği yönünde kararlar alınmıştır.
Yalnız bu bilgiye dayanarak;
I. Kongre bölgesel amaçlı toplanmıştır,
II. Kongrenin toplanma biçimi bölgeseldir,
III. Kongrede ulusal nitelikle kararlar alınmıştır,
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

19) Mustafa Kemal’in tanınması ve milli mücadelede önder olarak kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en çoktur?
A) Çanakkale Savaşı’nın Kazanılması.
B)Derne’de İtalyan Kuvvetlerinin durdurulması.
C)Muş’u ve Bitlis’i Ruslardan geri alması.
D)Halep’in kuzeyinde düşmanı durdurması.
E)Kuvayi milliye birliklerini örgütlemesi

20)Milli Mücadele döneminde İtilaf Devletleri, Mebuslar Meclisi’nin toplanması için işgal altındaki bölgelerde yapılan seçimleri engelleyecek bir harekette bulunmamışlardır. Fakat Mecliste Misak-ı Milli ilan edilince Meclisi basmışlar, mebusların bazılarını tutuklayarak sürgüne göndermişlerdir.
İtilaf Devletleri’nin tutumlarındaki bu değişikliğin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Türk halkına sempatik görünmek istemeleri
B)Meclisin İstanbul’da toplanmasına karşı olmaları
C)Alınan kararları beklentilerine aykırı bulmaları
D)İstanbul Hükümeti ile Anadolu arasında anlaşma ortamının doğmasını istemeleri
E)Türk halkının kendileri ile barış yapacağına inanmaları

WORD FORMATINDA HAZIR YAZILI KAĞIDINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1B-2 E-3A-4C-5B-6C-7C-8A-9C-10B-11E-12A-13D-14E-15C-16A-17C-18E-19A-20C

15 Comments

 1. blank
 2. blank
 3. blank
 4. blank
 5. blank
  • blank
 6. blank
 7. blank
  • blank
 8. blank
  • blank
 9. blank

Leave a Reply