Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları 1. Ünite Cevapları 2019-2020

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB YAYINLARI 1. Ünite Cevapları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB YAYINLARI Cevapları Sayfa 11

TEMEL KAVRAMLAR:
Cihanşümul Devlet:
Kutsal İttifak:
Küresel Güç:
Devlet Ruhu:
İzinli Korsanlık:
Mütekabiliyet:
Stratejik Tehdit:
Konjonktürel İttifak:
İç Deniz ve Dış Deniz:
Modern Devletler Hukuku:

ÜNİTEYE HAZIRLIK
1. Devletler neden ittifak kurma ihtiyacı duyarlar?
Kendilerini sağlama almak için, siyasi ve ekonomik amaçlarına ulaşmak için, barış ortamını sağlamak ve kendi topraklarını güvence altına almak için. Devletler gücünün yetersiz olması veya ortak düşmandan dolayı ittifak kurarlar.
Ortak hedefleri, ülküleri olan devletlerin bu hedefe ulaşmayı kendi başına başaramayacağını anladığında ya da bu hedefte ihtiyacı olan bazı güçlere diğer devletlerin sahip olduğu fark edildiğinde yapmaya ihtiyaç duyduğu şeydir ittifak.

2. Devletlerin modernleşmesinde hukukun etkisi nedir?
Hukuk toplumunda adelet, güven, kişisel haklar güvence altında olur. Hukuk olmayan yerde hiçbir güvence olmaz. Uluslararası hukukun doğuşu ve devlet­ler arasındaki ilişkilerde uygulanmaya baş­lanması egemen ulusal devletlerin ortaya çıktığı onbeşinci ve onaltıncı yüzyıllarda sözkonusu olmuştur. Ulusal devletleri daha önceki devlet sisteminden ayıran temel Özellik ülke içindeki yüce otoritenin merke­zi bir hükümetin, ya da hükümdarın eline geçmesidir. O zamana kadar hükümdar, yetkilerini feodal beylerle ve kilise ile pay­laşmaktaydı. Belli sınırlara sahip devletle­rin onalüncı yüzyılda ortaya çıkması ile bir­likte, kendi üstünde başka bîr otorite tanı­mayan egemen devletlerden sözedilir oldu.

3. Uluslararası sahada güçlü ticari faaliyeti olan devletler, dünya siyasetinde nasıl bir rol oynar?
Bu konuda en güzel örnek ABD. İstediği ülkede istediğini yapabiliyor, tek hareketi ile ticari ve ekonomik alanda istemediği ülkeleri zor durumda bırakabiliyor.
Güçlü ticari faaliyetler güçlü ekonomi demektir. Ekonomik gidişat siyasetin kaderini belirlemektedir. Ülkelerin ticari güçlerini siyasi alanda bir güç olarak kullanabilmelerini sağlar.

 

4. Dünya gücü olmak için hangi güç unsurlarına sahip olmak gerekir?
Ekonominisinin güçlü olması, askeri gücünün yerinde olması, hukuk kurallarının tam manasıyla işlemesi, Teknolojisinin gelşmiş olması, eğitim öğretim alanında önde olmasını sayabiliriz.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB YAYINLARI Cevapları Sayfa 13:
SORU:XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu topraklara bugün sahip olunsaydı dünyada nasıl bir güç dengesi kurulurdu?
CEVAP: O dönemde Osmanlı Avrupa ve balkanlarda ve Afrikada son derece kritik topraklara sahip olduğu için dünya dengeleri yine Osmanlının üzerinde şekillenir ve Osmanlı yine söz sahibi olurdu

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB YAYINLARI Cevapları Sayfa 14:
SORU:Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan İstanbul ve Zitvatorok antlaşmalarını diplomatik mütekabiliyet açısından değerlendiriniz.
CEVAP:Osmanlı Devleti 1533 İstanbul anlaşması ile kazandığı Diplomatik üstünlüğü bu anlaşmayla kaybetmiş ve Avusturya ile diplomatik olarak denk hale gelmiştir.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB YAYINLARI Cevapları Sayfa 15

SORU:Ülkelerin siyasi sınırları ile doğal sınırlar arasında nasıl bir ilişki olabilir?
CEVAP: Zagros Dağları’nın coğrafi özelliklerini göz önünde bulundurulduğunda Türkiye-İran sınırının belirlenmesindeki etkisi ne olabilir?
Denizler, dağlar, çöller gibi doğal insanlar devletlerin sınırlarının çizilmesinde çoğu zaman etkili olurlar. Türkiye İran arasında da yüksek Zağros dağları olduğu için sınır olmuştur.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB YAYINLARI Cevapları Sayfa 18:
SORU:Girit Adası’nı ancak yirmi dört yılda (1645-1669) alabilen Osmanlı Devleti’nin o dönemdeki deniz gücü hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Osmanlının deniz gücünün zayıfladığının ya da çağın gereklerini yerine getiremediğinin en önemli kanıtıdır.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB YAYINLARI Cevapları  Sayfa 25
SORU:Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması’nın kendi hâkimiyetindeki bir yerde yapılmasını ısrar etmiş ve antlaşma çadırına dört kapı açtırarak protokol eşitliği sağlamıştır. Osmanlı Devleti’nin bu diplomatik mücadeledeki amacı nedir?
CEVAP:Osmanlı devleti KArlofça Anlaşması öncesinde çok ağır yenilgiler almıştır. Buradaki amaç hala güçlü olduğunun en azından diplomatik olarak güçlü olduğunu kanıtlamak istemiştir.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB YAYINLARI Cevapları  Sayfa 26
SORU:smanlı Devleti bünyesinde yaşayan gayrimüslimlerin mezhep seçme özgürlüğü hakkında araştırma yaparak elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
CEVAP:Gayrimüslimler  etnik kökenleriyle anılmayıp din ve mezhep anlamında “millet” olarak tanımlanıyordu. Osmanlı gayrimüslimlere kendi dillerini kullanma ve kendi dillerinde eğitim görme, mezhep seçme, dinlerini ve inançlarını serbestçe yaşama, kendi kültür ve ananelerini yaşama ve tarihî varlıklarını huzur ve güven içinde sürdürebilme gibi haklar vermiştir.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB YAYINLARI Cevapları Sayfa 29
SORU:
Laik devletlerin oluşmasında Westphalia Barışı’nın rolü nedir?
CEVAP: Westphalia Barışı sıradan bir antlaşma metninin çok daha ötesindeydi. Bu metin, artık devletlerin daha seküler (dünyevi) bir düzlemde pozisyon aldığını, papalık makamının devletin hâkimiyet sahasına artık daha fazla karışamayacağına, devlet çıkarlarının savaşlarda birincil husus olduğuna işaret ediyordu. Westphalia ile “din özgürlüğü mefhumu” Avrupa’da kesinlik

kazandı.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB YAYINLARI Cevapları Sayfa 31
SORU:Bir devletin denize kıyısının olması küresel bir güç olması için yeterli midir? Neden? Yeterli olamaz  elbette ama. Ama etkisi de yadsınamaz. Belki Şöyle demek daha doğru olur. Küresel güç olmanın olmazsa olmazlarından birisi de denizlere kıyısı olmasıdır.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB YAYINLARI Cevapları  Sayfa 38
SORU:Durağanlık ile geri kalmışlık arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
CEVAP: Eğer devletler önceki dönemlerde olduğu gibi büyüyemiyorsa durağanlık başlar. Durağanlığın sürekli hale gelmesiyle gerileme başlar.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB YAYINLARI Cevapları Sayfa 41:
SORU:XVIII. yüzyılın başında Osmanlı Devleti’ni hızlı bir biçimde kalyon üretimine sevk eden sebepler neler olabilir?
CEVAP:Osmanlı bu dönemde bir harp gemisi olarakta kullanılan kalyon üretimi yapması denizler deki hakimiyetini korumak içindir.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB YAYINLARI Cevapları Sayfa 42
SORU:Osmanlı Devleti’nin Akdeniz hâkimiyetinde Garp Ocakları’nın etkisini açıklayınız?
CEVAP:Olumlu etkisi olmuştur. Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika’daki üç eyâleti; Tunus, Cezâyir ve Trablusgarb’a verilen ortak ad. Osmanlı bu üç eyaleti hakimiyetin altında tutarak Kuzey Afrikayı ele geçirmiş ve Akdeniz’in güney kıyıları egemen olmuştur.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB YAYINLARI Cevapları  Sayfa 44
Edirne Olayı, Osmanlı Devleti’nin merkezî otoritesini nasıl etkilemiş olabilir?
CEVAP:Padişahın Edirne’yi başkent yapacağı söylentisinin yayılmasıyla birlikte bu huzursuzluk 1703 yılında büyük bir isyana dönüştü. İsyancılar İstanbul’da idareyi ele aldıktan sonra Edirne’ye gelerek II. Mustafa’yı tahttan indirip yerine kardeşi III. Ahmet’i geçirdi.
Bu durumun ordunun yönetim üzerinde etkili olduğu ve padişahın söz hakkının sınırlandırıldığı anlamına gelir.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB YAYINLARI Cevapları  Sayfa 48
SORU:
1724 İstanbul Antlaşması’na benzer Türk-Rus iş birliğine dayalı başka oluşumlar var mıdır? Araştırınız.
CEVAP: Boğazlar meselesi sayılabilir. Meşhur Denize düşen yılana sarılır sözünün söylendiği Osmanlı Rus işbirliği

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.
1. GARP OCAKLARI Osmanlı Devleti’nin Tunus, Trablusgarp ve Cezayir’i kapsayan
Kuzey Afrika’daki eyaletlerine verilen isimdir.
2. İngiltere’nin 1580’de Doğu Akdeniz’de kurduğu Levant Company adlı şirket XVII.
yüzyıldan itibaren bölgedeki ticareti tekelinde tutmuştur.
3. Bağımsız bir devletin, yabancı ülkedeki yurttaşlarının yurttaşlıkla ilgili hizmetlerini görmek, hükûmetine o ülkenin siyasi ve ticari durumu hakkında bilgi vermek, ülkesinin ticari çıkarlarını korumak için özellikle birçok büyük şehirde açtığı temsilciliklere KONSOLOSLUK denir.
4. İtalya Yarımadası’nın kuzey doğusunda, Adriyatik Denizi’nin kıyısında yer alan, VII. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar varlığını sürdüren denizci bir şehir devleti olan VENEDİK ile Osmanlı Devleti arasında birçok deniz muharebeleri yaşanmıştır.

Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

5. 1533 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin Avusturya’ya karşı sağladığı üstünlük hangi antlaşma ile sona ermiştir?
ZİTVATORUK ANLAŞMASI
6. XVI. yüzyıldan sonra denizcilikte yükselerek sömürgecilikte ve uluslararası ticarette etkili olan Atlantik ülkelerinin adlarını yazınız.
İNGİLTERE -HOLLANDA
7. Viyana bozgunu sonrası Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta ve Rusya’nın Osmanlıya karşı oluşturduğu Haçlı birliğine ne ad verilir?
KUTSAL İTTİFAK
8. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında imzalanan ve günümüzdeki Türkiye-İran sınırının da belirlenmesinde etkili olan antlaşmanın adı nedir?
KASRI ŞİRİN ANLAŞMASI
9. Rusların Osmanlı ülkesinde tam ticaret yapma hakkı daha önce İngiltere ve Fransa’ya tanınan kapitülasyonların aynısını elde etmesi olmuştur. Bu hak ile Ruslar “güneye inme” veya “sıcak denizlere açılma” politikasında büyük bir ilerleme kaydetmiştir.
Metinde verilen antlaşmanın adını yazınız.
KÜÇÜK KAYNARCA ANLAŞMASI

10. Akdeniz’de daha çok kürek gücüyle hareket edebilen, her koya rahatça girip çıkabilen,
küçük limanlara rahatça yanaşabilen gemilerin adını yazınız. KADIRGA

Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.
11. Devletler arası antlaşmalar imzalanırken geçerlilik süresi belirtilmesinin sebepleri neler olabilir?
CEVAP:İlerleyen zamanlarda şartların değişmesi olabilir.
12. Küçük Kaynarca Antlaşması ile Ruslar, Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmiştir. Bu durumun Osmanlı Devleti’ne etkilerini açıklayınız.
CEVAP:Böylelikle Rusya Osmanlıların iç işlerine karışma imkanı bulmuştur.
13. Rusya’nın ulaşmak istediği hangi hedefler, Osmanlı Devleti ile uzun yıllar mücadele etmesine neden olmuştur?
CEVAP:Sıcak denizlere İnmek ve Panslavizm politikası
14. Osmanlı Devleti’nin Kutsal İttifak devletleri ile yaptığı savaşlarda aldığı mağlubiyetler devletin iç ve dış siyasetinde hangi değişimlere sebep olmuştur?
CEVAP:Osmanlı devleti bundan böyle topraklarını genişletmek yerine elindeki toprakları koruma politikasına girişmiştir.


Osmanlı Devleti
Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılda; doğuda Güneydoğu Asya ve Hazar Denizi’ne, batıda Macaristan ovaları ve Fas’a, kuzeyde Kırım ve Kafkasya’ya, güneyde Yemen, Somali ve Hint Okyanusu’na kadar uzanan sınırlara sahipti. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında geniş toprakları olan bu devlet içerisinde çok sayıda farklı dil, din, mezhep ve renkten insanlar Osmanlı kimliği altında yaşamlarını sürdürdüler. Devletin güçlü olduğu dönemlerde huzur ve güven içerisinde yaşayan milletler kendi kültürlerini de yaşatmaya devam ettiler.
XVII. yüzyılın başlarından itibaren ülkede barış ve güven ortamı kaybolmaya başladı. Devlet
organlarının çağa ayak uyduramaması, uzun süren savaşların ekonomik buhranları beraberinde getirmesi, rüşvet ve iltimasın devlet kadrolarında yaygınlaşması, güçlü ve dirayetli padişahların olmaması vb. birçok nedenden dolayı devlet eski güç ve ihtişamını kaybetmeye başladı.
Avusturya, İran ve Rusya gibi devletlerle yapılan savaşlarda büyük topraklar kaybedildi.
Eskiye dönmeyi hedefleyen tüm ıslahat hareketleri sonuçsuz kaldı.
Agoston, 2012, s.15-16’den düzenlenmiştir.
Aşağıda verilen 15-19. soruları “Osmanlı Devleti” adlı metinden yola çıkarak cevaplandırınız.
15. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılın başlarından itibaren eski güç ve ihtişamını kaybetmeye
başlamıştır.
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin güç kaybetmeye başlamasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ekonomik buhranlar
B) Dirayetli padişahların olmaması
C) Rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması
D) Devletin çağa ayak uyduramaması
E) Etnik yapıdan kaynaklı isyanların başlaması
16. Rüşvet ve iltimasın yaygınlaştığı bir ülkede hangi sorunlar ortaya çıkabilir?
Ehliyetsiz yöneticiler, Adaletsizlik, Adam kayırma sonucunda toplumda huursuzluk

17. Osmanlı kimliği altında yaşayan milletlerin sahip olabileceği avantajlar neler
olabilir?
Devletin güçlü olduğu dönemlerde huzur ve güven içerisinde yaşayan milletler kendi kültürlerini de yaşatmaya devam ettiler.
18. XVI. yüzyıldan XVII. yüzyıla girilirken Osmanlı Devleti’nin uluslararası siyasi
gücünde nasıl değişimler yaşanmış olabilir?
XVII. yüzyılın başlarından itibaren ülkede barış ve güven ortamı kaybolmaya başladı. Devlet
organlarının çağa ayak uyduramaması, uzun süren savaşların ekonomik buhranları beraberinde getirmesi, rüşvet ve iltimasın devlet kadrolarında yaygınlaşması, güçlü ve dirayetli padişahların olmaması vb. birçok nedenden dolayı devlet eski güç ve ihtişamını kaybetmeye başladı.
19. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin başında siz olsaydınız ülkenin kötüye gidişatını
önlemek için ne gibi tedbirler alırdınız?
?


Westphalia Barışı
Otuz Yıl Savaşları’ndan sonra imzalanan Westphalia Barışı’ndan (1648) kaynaklanan toprak
değişimleri Alman İmparatorluğu ile sınırlıydı. Avrupa tarihindeki en önemli barışlarından biri olan Westphalia Barışı çoğu kez uluslararası ilişkilerin, modern devletler hukukunun ortaya çıkışı olarak görüldü. Westphalia Barışı, Habsburg ailesinin, özellikle de İspanya kolunun, uzun soluklu yükselişinin sonu ve Fransa’nın yükselişinin başlangıcıydı. Aynı zamanda Hollanda Cumhuriyeti, İsveç ve Avusturya’yı kendi başlarına büyük devletler olarak ortaya çıkardı.
Westphalia Barışı, 1789 yılına kadar olan antlaşmalarda sürekli olarak atıfta bulunan bir bölgesel ana hat tesis etti. Aynı dönem boyunca uluslararası ilişkileri etkileyen belli bazı genel prensipler de getirmişti. Uygulama, savaşlara son vermek için bir genel kongrenin toplanmasıyla başlamıştı. İç savaşın hüküm sürdüğü Britanya ile Lehler, Ruslar ve Türklerin haricinde Westphalia’da bütün Avrupa devletleri vardı.
McKay, Scott, 2011, s.15-19’den düzenlenmiştir.
Aşağıda verilen 20-22. soruları “Westphalia Barışı” adlı metinden yola çıkarak cevaplandırınız.
20. Aşağıdakilerin hangisi Westphalia Barışı’nın özelliklerinden değildir?
A) Fransa 1648’den sonra güçlenmiştir.
B) Westphalia Barışı ile Habsburg Hanedanı sona ermiştir.
C) Devletler arası diplomatik faaliyetler Westphalia Barışı ile gelişmiştir.
D) Westphalia Barışı aynı zamanda barışın korunması için bir çağrı nitelindedir.
E) Wesphalia Barışı’ndan sonra Alman İmparatorluğu’nun siyasi sınırlarında değişimler
yaşanmıştır.
21. Westphalia Barışı’ından kârlı çıkan devletler hangileridir?
Fransa
22. Devletler arasındaki ilişkilerin gelişmesi toplumlarda hangi alanlarda değişimlere
yol açabilir?
CEVAP:Sosyal alanda değişimlere neden olabilir. Ekonomik etkisi görülebilir.

23. Coğrafi Keşifler’den sonra yeni toprakların bulunması, yeni ticaret yollarının kullanıma açılması Akdeniz’deki siyasi ve ekonomik dengeleri değiştirdi. Avrupa’dan Amerika’ya göçler yaşandı. Keşifler sonrası İspanya ve Portekiz’in ilgi alanlarını ağırlıklı olarak Amerika ve Ümit Burnu yolu ile Hindistan’a çevirmiş olmalarına karşılık, Kuzey Avrupa ülkeleri Akdeniz’de varlık göstermeye başladı.
Verilen bilgilere göre
I. Coğrafi Keşifler ile keşfedilen yerlerde etnik unsurlar çeşitlenmiştir.
II. Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler Coğrafi Keşifler’den etkilenmiştir.
III. Baharat Yolu önemini kaybetmiştir.
IV. Coğrafi Keşifleri gerçekleştiren ülkeler arasında İspanya ve Portekiz de vardır.
hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

24. I. Girit Adası’nın alınması
II. Askeri alanda yapılan ıslahatlarla ordunun modernleşmesi
III. 1664’te Avusturya’dan Uyvar ve Neograt kalelerinin alınması
gibi gelişmelerden hangileri, Osmanlı Devleti’nin uluslararası ortamda itibarını güçlendirmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

25. Batılı tüccarların Osmanlı topraklarındaki ticari faaliyetlerini XVIII. yüzyılın başlarından
itibaren arttırdıkları görülmektedir. Bu dönemde Hollanda ve İngiltere gibi sömürge sahibi Avrupa devletleri başta olmak üzere, Avusturya, Rusya, Orta ve Doğu Avrupa devletlerinin Osmanlı dış ticaretindeki payı belirgin bir şekilde artış göstermektedir.
verilenlere göre hangisine ulaşılamaz?
A) Avrupa’nın öncü sömürgeci devletleri İngiltere ve Hollanda’dır.
B) XVIII. yüzyılda Avrupa devletleri sömürgecilik faaliyetleri ile uğraşmışlardır.
C) XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti ekonomik yapısında ihracat ön plana çıkmıştır.
D) Osmanlı Devleti’nin yerli tüccarları XVIII. yüzyıldan itibaren eski gücünü kaybetmeye başlamıştır.
E) 1700’lü yıllardan itibaren Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’nin dış ticaretinde
etkin rol oynamışlardır.

26. II. Osman (Genç), Lehistan’daki Hotin Kalesi kuşatması sırasında disiplinsiz
davranan yeniçeriler sebebiyle Yeniçeri Ocağını kaldırmaya karar vermiştir.
II. Osman’ın bu davranışı aşağıdakilerden hangisini engellemeye yöneliktir?
A) Taht mücadelelerinin yaşanmasını
B) Egemenlik anlayışının değişmesini
C) Yeniçerilerin Türkler arasından seçilmesini
D) Yenilik hareketlerinin devlet politikası haline getirilmesini
E) Savaşların kaybedilmesini ve toprak kaybının yaşanmasını

 

27. Avusturya, Malta, Lehistan, Venedik ve Rusya 1683’te güçlerini birleştirerek Kutsal
İttifak’ı oluşturmuştur. Kutsal İttifak ile Osmanlı Devleti arasında 1699’a kadar yaşanan savaşlardan Osmanlı Devleti yenik çıkmış ve geniş oranda toprak kaybetmiştir.
Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
A) Avrupalılar teknoloji alanında gelişmişlerdir.
B) Osmanlı Devleti mevcut sınırlarını korumuştur.
C) Osmanlı Devleti çeşitli ittifakların içinde yer almıştır.
D) Avrupa Devletleri her alanda birlikteliği sağlamışlardır.
E) Kutsal İttifak ile Osmanlı Devleti arasında hâkimiyet mücadeleleri yaşanmıştır.

28. Avrupa’da 1618-1648 yılları arasında yaşanan Mezhep Savaşları’nda (Otuz Yıl Savaşları) Fransa Katolik olmasına rağmen Protestanlığı seçen Alman prensliklerinin
yanında yer alarak Katolik Alman İmparatorluğu’na karşı savaşmıştır. Buna göre Fransa’nın Protestan Alman prensliklerinin yanında yer alarak
I. Mezhep birliğini sağlamak
II. Kalvenizm’in güçlenmesini sağlamak
III. Almanya’nın güçlenmesini engellemek
IV. Bireysel özgürlükleri devlet politikası olarak savunmak
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

29. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda Avusturya ile yaptığı savaşları genelde kazanmasına
rağmen bu başarısını diplomasiye yansıtamamıştır.
XVII. yüzyılda:
I. İran ile savaşması
II. Anadolu’da iç isyanlar ile uğraşması
III. Islahat çalışmalarını başlatılmış olması
yaşanan durumlardan hangileri, bu soruna gerekçe oluşturmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

30. 1700’lü yıllardan itibaren Osmanlı Devleti’nin ekonomik yapısında iç ve dış faktörlerden
kaynaklı bozulmalar yaşanmıştır.
Buna göre
I. Savaşların uzun sürmesi
II. İstanbul isyanlarının çıkması
III. Toprak sisteminin bozulmaya başlaması
IV. Coğrafi Keşifler’le ticaret yollarının yön değiştirmesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri ekonomik bozulmanın iç etkenlerindendir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

Leave a Reply