Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları 2. Ünite Cevapları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları
11. Sınıflar için yeni müfredatla gelen bu derse ait 2. Ünite Cevaplarını vermeye ne dersiniz. İşte sizlere şimdi tam doğru ve gereksiz bilgilerden arındırılmış cevaplar… Nihayet tamamlandı . Lütfen eksiklerimizi bizlere bildiriniz.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 57 Cevapları
Merkantilizm: XVI ve XVII. yüzyılda bir ülkenin zenginliğini, sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerlere bağlayan ekonomi modeline  MERKANTİLİZM denir.
Layiha: Osmanlı Devleti’nde devlet düzeninin bozulmasının sebeplerinin araştırılması amacıyla yazılıp padişaha sunulan raporlara LAYİHA denir.
Rönesans: Rönesans kelimesi ilk kez dini bir terim olarak kullanılmış. Yaşamını yitirmiş bir kişinin yeniden hayata gelmesine verilen isimdir Rönesans. İtalyanca ”Rinascita/Rinascimento”, Fransızca ” Rönesans ” yani hepimizin aşina olduğu ”Yeniden Doğuş” anlamına gelir.
Reform: Reform, 16. yüzyılda başlatılarak tüm Avrupa’yı etkilemiş ve Katolik Kilisesi’ne karşı yapılmış dinsel bir harekettir.
İltizam: İltizam, Osmanlı devlet gelirlerinin bir bölümünün belli bir bedel karşılığında devlet tarafından kişilere devredilerek toplanması yöntemi. Vergiyi toplamayı üstlenen kişiye “mültezim” denirdi.
Lale Devri:  Lâle Devri, Osmanlı Devleti’nde, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönemdir. Bu dönemin padişahı III. Ahmet, sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır.
Kapitülasyon: Kapitülasyon, Bir devletin bir anlaşmaya bağlı olarak başka devletlere tanıdığı iktisadi ve sosyal ayrıcalıklar bütününe kapitülasyon adı verilir. Müslüman hükümdarların Avrupalı tacirlere vermiş olduğu ticari faaliyet iznidir.
Rasyonalizm: Akılcılık; usçuluk veya rasyonalizm olarak da adlandırılan, bilginin doğruluğunun duyum ve deneyimde değil, düşüncede ve zihinde temellendirilebileceğini öne süren felsefi görüş.
Sekülerleşme: Sekülerleşme, toplumsal ve kültürel alanların, dinsel kurum ve sembollerin hâkimiyetinden uzaklaşması anlamına gelmektedir. Sekülerleşme, dinîn etkisinin azaldığı bir değişimi işaret eder. Sekülarizm ise eğitim ve devlet alanlarının dinî ilkelere dayandırılmamasını savunan siyasal doktrin olarak da tanımlanabilir.
Malikâne: Osmanlı’da yalnız Anadolu eyaletinde bulunan, savaşa kendisi gitmeyip cebeli gönderen, buna karşılık yıllık gelirinden belli bir oranı devletçe alınan bir tür tımar.
 Hümanizm: XIV. yüzyılda Avrupa’da, ortaçağın skolastik düşünüşüne karşı doğan ve Eski Yunan ve Latin kültürünü en yüksek kültür örneği olarak gören ve onun yeniden canlandırılmasını amaçlayan felsefe, bilim ve sanat görüşü.
İrfan:Bilme, anlama, sezme

SORU: 1. Kapitülasyonların Osmanlı Devleti’nin ekonomisine etkilerine ilişkin bir sunum çalışması yapınız.
CEVAP :Kapitülasyonlar; Osmanlı Devleti’nin egemenliğini kısıtlayan ve ekonomisinin gelişmesini engelleyen bir olgudur. Kapitülasyonlar 19.yy’da daha olumsuz etkilere neden olmuştur. Yerli sanayi dalları kapitülasyonlar nedeniyle gelişememiştir. Türk malı ülkeye giren yabancı mallarla rekabet edememiş ve rağbet görmemiştir. Ülkede gümrük ve vergilendirme koşulları eşit olmamış ve yerli halkın aleyhine düzenlenmiştir. Yerli girişimciler büyük zarar görmüş ve yatırım yapılması engellenmiştir. Kabotaj hakkı yalnızca yabancılara tanınmış ve bu sebeple Türk gemiciler kendi karasularında gemilerini işletememiştir. Osmanlı kıyılarında gerçekleştirilen balıkçılık ve süngercilik faaliyetlerinide yabancılar sürdürmüştür. Yabancı mallarından alınan verginin düşmesiyle halkın yerli malına olan talep azalmıştır. Bu nedenle üretim azalmış, işsizlik artmıştır.

SORU: 2. Matbaanın yeniliklerin oluşumuna etkileri nelerdir?
CEVAP :Osmanlı Devleti’nde matbaa Lale Devri’nde kullanılmaya başlanmıştır. 18. yüzyıla denk gelen döneme kadar beklenilmesinin sosyal ve ekonomik yönleri bulunmaktadır. Osmanlı’da yazma eserler ve hat sanatçılığı gelişmiş olduğundan bu alanlarda çalışan insanların işlerini kaybetmemeleri için beklenilmiştir.
Osmanlı Devleti, 18. yüzyıl yenilik hareketlerine matbaayı getirerek başlamıştır. İlk matbaacı İbrahim Müteferrika’dır. Lale Devri ıslahat hareketlerinden olan matbaa, Osmanlı’da bilgi ve bilimin de gelişmesini sağlamıştır.Osmanlı’da matbaanın toplumsal ve ekonomik hayata etkileri şu şekildedir:- Kitap sayısı artmıştır.- Bilgiye ulaşma kolaylaşmıştır.- Küresel ölçekte haber alma hürriyeti artmıştır.- Okuma ve yazma oranı artmıştır.- Kitap, gazete, dergi faaliyetleri başlamıştır.- Hat sanatı zayıflamıştır.- Yazma eserler azalmıştır.

SORU:  3. XVII ve XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ilim ve kültürün kaynakları nelerdir?
CEVAP :XVII. yüzyılda Avrupa’da bilim, sanat ve teknolojide çok önemli adımlar atılmış, bilimsel buluşlar yapılmıştı. Osmanlı Devleti Avrupa’da görülen bilim ve sanat alanındaki gelişmelere ayak uyduramadı.XVII. yüzyılda Osmanlı medreseleri sayı olarak bir önceki yüzyıla göre bir hayli artmıştı. Ancak medreselerde eğitim-öğretim kalitesi önceki yüzyıllardan düşüktü. Matematik, tıp, fizik, felsefe, astronomi gibi pozitif bilimlere gereken önem verilmedi. Hatta bu bilimler medrese müfredatından kaldırıldı. Bu dönemde yetişen değerli bilim adamlarının azlığı, müderrislerin yetersizliği gibi nedenler medreselerin bozulmasına neden oldu. Öyle ki nüfuzlu kimselerin çocuk yaştaki çocuklarına daha doğar doğmaz, aynı unvan verildi. Bu gelişme “Âlimin çocuğu alim doğar” anlayışını ve beşik ulemalığıdenen bir terimi ortaya çıkardı .

SORU:  4. Westphalia (Vestfalya) Barışı siyasi açıdan Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir?
CEVAP :Öncelikle ileride oluşacak Ulus Devlet anlayışına hazırlık aşaması ve alt yapı gibi düşünebileceğimiz Westfelya Barışı Çok Uluslu bir imparatorluk olan Osmanlı’nın parçalanmasına kadar gidecek bir süreci tetikleyecektir. Bunun yanında Avrupa kendi içinde savaşmayı bırakacağından bütün gücüyle Osmanlıyı parçalamaya çalışacaktır.  yine de bu barış anlaşması hakkında hazırladığımız Westphalia (Vestfalya) Barışı adlı makalemize göz atmak isteyebilirsiniz.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 59 Cevapları
SORU: Mesen sınıfının sanatı ve sanatçıyı desteklemesi neyi ortaya çıkarmıştır?
CEVAP :Sanattan zevk alan ve sanatçıları koruyan bir sınıftır. Ortaya çıkma sebebi skolastik düşüncenin yıkılması yerine mesen sınıfı oluşmasıdır. Deniz aşırı ticaret sayesinde zenginleşen Burjuva sınıfı, sosyo-kültürel ve ekonomik olarak gelişti. Nüfuzlu bir grup olmaya başladı. Rönesans Hareketleri ile birlikte de sanat gelişmeye başlamıştır.
11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 60 Cevapları
SORU: Rönesans ile reformun getirdiği yenilikleri karşılaştırınız?
Cevap: Reform 16. Yüzyilda katolik kilisesindeki bozulmalar üzerine yapılmıştır rönesans ise bilim sanat edebiyat ve felsefe alanında yenilik yapmıştır.
SORU: Hümanizm ile rasyonalizm arasında nasıl bir bağ kurulabilir?
Cevap:Hümanizm” ve “Rönesans” kavramlarının içinde XV. Yüzyılda İtalya’da doğan ve oradan Avrupaya yayılan yeni bir anlayışlar bütünü ve yeni eğilimler birliği söz konusudur. Hümanizm’in genel anlamı; insanlık aşkı, insaniyete muhabbet, insancıllık/insancılık; insanı, renk, ırk, din ve mevkiini dikkate almadan sevmek, onun hayrını düşünmek özel anlamı; “Rönesans çağında Eski Yunayı ve Lâtin edebiyatına dönüp ona değer vereyi, tanıtan, araştıran öğreti“; felsefî anlamı ise; “insanî değerlerin savunulmasını esas alayı dünya görüşü“., veya Genel olarak, akıllı insan varlığını tek ve en yüksek değer kaynağı olarak gören, bireyin yaratıcı ve ahlâkî gelişiminin, rasyonel ve anlamlı bir biçimde, doğaüstü alana hiç başvurmadan, doğal yoldan gerçekleştirebileceğini belirten ve bu çerçeve içinde insanın doğallığını, özgürlüğünü ve etkinliğini ön plâna çıkartan felsefî akımdır.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 61 Cevapları
SORU: Dante, Petrarca, Montaigne, Erasmus ve Cervantes’in hümanizm alanında yaptığı çalışmalar
ve savunmalar nelerdir?
Cevap: Dante (1265-1321), Rönesansın başlarında yaşamış büyük bir şairdir. Şiirlerini Latincede değil İtalyancada yazarak erken Rönesansın bir temsilcisi olmuştur. Çünkü Rönesansın bir özelliği de Latin dilinden ana dillere dönüşte kendini gösterir. Dante dönemin önemli kent devletlerinden Floransa’da doğmuş, Ravenna’da sürgündeyken ölmüştür. En önemli yapıtı Divina Commedia (Kutsal Komedi) İtalyancanın en önemli eseri ve dünya yazınının başyapıtlarındandır.İtalyan hümanisti ise hümanizmin babası olarak anılan Petrarca’dır (1304-1374). Dönemin büyük şairlerinden biri olarak Dante ve Boccaccio gibi modern İtalyan dilinin oluşumuna katkıda bulunmuştur. Ortaçağ için “Karanlık Çağlar” deyimini ilk kullanan kişi olduğu söylenir. Aynı zamanda bir akademisyen ve verimli bir mektup yazarıdır. En önemli yapıtları Canzoniere (fiarkılar), ve Trionfidir (Zaferler).İtalyan şair ve yazar Boccaccio (1313- 1371) Dante ve Petrarca’dan etkilenmiş, özellikle Petrarca ile sık sık buluşarak onun telkinleriyle Latince ve Grekçeye yönelmiştir. Özellikle Grekçeye büyük bir sevgiyle bağlanarak bu dili öğrenmiş, Homeros, Euripides ve Aristoteles’ten çeviriler yapmıştır

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 63 Cevapları
SORU: Merkantilizm düşüncesi ile sömürgeciliğin yaygınlaşması insanlığı nasıl etkilemiştir?
Cevap:  1.Altın ve gümüş gibi kıymetli metaller, en arzu edilir servet şeklidir: Merkantilistler, bir milletin servetini o milletin sahip olduğu altın ve gümüş metallerin oluşturduğuna inanırlar. 2.Milliyetçilik: Merkantilist milliyetçilik, doğal olarak askeri hakimiyet ve yayılmacılığa yol açar. Güçlü donanma ve güçlü ticaret filosu merkantilizmin olmazsa olmazıdır. 3. Ülkede üretilmeyen ham maddelerin ithalatından gümrük vergisi alınmaması, yerli olarak üretilebilen mamul ve ham maddelerin gümrük duvarları ile korunması, ham madde ihracatının kısıtlanması: İhraç etmeye isteklilik ve ithal etmekten kaçınmaya mal korkusu adı verilir. Tüccarın çıkarı, yerli tüketicinin çıkarından daha üstün görülmektedir. İthalat kısıtlamaları ülkeye tüketim mallarının girişini azaltıp, altın çıkışını engellerken, tüccarlar ihracat karşılığında ülkeye altın girişi sağlamaktadır.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 65 Cevapları
SORU: Kopernik’in Güneş’i evrenin merkezine oturtması görüşü kilise üzerinde nasıl bir etki oluşturmuştur?
Cevap: Nicolaus Kopernik, güneş merkezli evren sistemini, bilim ve teoloji arasındaki çatırdamaların yeni yeni filizlendiği bir dönemde bulmuştur. Kendi döneminin, incil merkezli dünya sistemine karşı geliştirdiği bu yeni evren sistemi, incil’le uyuşmuyordu. Kopernik kendisine gelecek tepkileri göz önünde tutmuş olmalı ki kitabın önsüzünde, “dünyanın güneş çevresinde döndüğü savı yalnızca bir hipotez olarak ileri sürülmüş, doğruluğu söz konusu değildir.” açıklamasını yapmıştır. Kopernik’e gelen tepkiler mevcut kilise anlayışıyla hareket eden din adamlarıyla sınırlı kalmamıştır. Dinde reform hareketlerinin öncülleri bile kopernik’i yaylım ateşine tutmuştur. Kopernik’i “yeni yetme bir astrolog” olarak tanımlayan Luther, halkın bu ne dediğini bilmeyen kişiye kulak vermesine tepki göstermiştir.
11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 66 Cevapları
SORU: Machiavelli’nin “Hükümdar” adlı eserindeki görüşleri Avrupa siyasi hayatında nasıl bir karşılık bulmuştur?
Cevap: Machiavelli Hükümdar’da “güce dayanan ulusal devlet” (Dinçer 2010, s. 191) idealini ortaya koyar ve devletin, hükümdarın ya da egemenin gücünü bir ulusa dayanmaktan alması gerektiğini öne sürer. Bu anlayışa göre devlet gücünü Kilise’den almamalıdır, Kilise’ye bağlı olmaktan kurtulmalıdır. Machiavelli Eski Çağ krallık ve cumhuriyetlerinin görkemli örneklerini överek Eski Çağ’ın yasa koyucularının erdem ve bilgeliklerinden söz eder. Machiavelli’ye göre bir devlet kurmak, kurulmuş bir devleti korumak, bir krallığı yönetmek, bir ordu toplamak, bir savaş yürütmek ya da adalet dağıtmak için Eski Çağ’ın bilge ve erdemli yöneticilerini örnek almak gerekir.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 69 Cevapları
SORU: Kanuni Sultan Süleyman ve I. Mahmut dönemlerinde verilen kapitülasyonlar arasında ne tür farklar vardır?
CEVAP: Kanuni Döneminde verilen kapitülasyonlar iki hükümdarın hayatı ile sınırlı iken 1. Mahmut döneminde sürekli hale getirilmiştir.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 70 Cevapları
SORU: Ateşli silah teknolojisinin gelişmesinin savaşlarda ne gibi sonuçları olmuştur?
1. Savaş taktikleri değişmiştir.
2. Okçular, kargıcılar, süvariler ve kılıçlı savaşçıların ordu içindeki sayısı hızla azaltılmıştır.
3. Elde taşınan ateşli silahları kullanan savaşçı piyadeler önem kazanmıştır.
4. Savaşlarda eş zamanlı ateş gücü kabiliyetine sahip saf düzeninde hareket eden ordular oluşturuldu.
5. Ateşli silahlara karşı daha büyük ve gelişmiş savunma sistemlerini inşa edildi.
6. Daha çok insan kayıpları olmaya başladı.
7. Savaşlar daha kısa sürdü.
8. Orduların insan sayısı çokluğu önemini yitirdi.
9. Yüz yüze savaşmak kalkmış, uzun mesafelerden savaşmak mümkün olmuştur.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı  MEB Yayınları  sayfa 71 Cevapları
SORU: Tımar sisteminin bozulmasının Osmanlı ekonomisi üzerinde ne gibi etkileri olmuştur?
1. Tarımsal üretim azaldı.Halktan vergi toplanmadı.
2. Osmanlı Devleti yeni askerler yetiştirmek için para harcamak zorunda kaldı.
3. Üretim azaldığından yeterince vergi toplanamadı.
4. Halk ağır vergiler altında ezildi.
5. Vergilerini karşılayamayan köylülerin topraklarını terk etmesi
6. Vergiler direk toplanmaya başlandı

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 73 Cevapları
SORU: Osmanlı Devleti’nde ekonomik sorunların yaşandığı dönemlerde (XVII ve XVIII. yüzyıl) dengenin sağlanması için ne tür tedbirler alınmıştır?


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 75 Cevapları
SORU: Medrese eğitimi alan suhtelerin isyanlara katılma nedenleri size göre nelerdir?
CEVAP: Duraklama ve gerileme dönemlerinde Rumeli’de yenilgiler yüzünden Türk kitlelerinin gerilere doğru göç etmesi ve böylece İstanbul ve başka kentlerde sağlıksız, düzensiz bir nüfus yoğunluğu oluşması, bu kişilerin medreselerde de barındırılması yüzünden bunların hayır kurumları haline dönüşmesi. Çünkü buradan yetişen müritler Osmanlıya isyan edebiliyordu.
11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları  sayfa 76 Cevapları
SORU: Ekber ve Erşed Sistemi Osmanlı şehzadelerinin yetişme tarzlarını nasıl etkilemiştir?
CEVAP: Olumsuz yanı, şehzadeler devlet yönetimi konusunda bilgi, beceri ve tecrübe edinememişlerdir.Nedeni ise,ekber ve erşed sisteminin gelmesi ile son verilen sancak sistemidir.
olumlu yanı ise,tecrübeli,yaşlı ve olgun hanedan üyeleri taht kavgalarına son vermiştir.

SORU: Lalenin, 1718’de Avusturya ve müttefiki Venedik ile imzalanan Pasarofça Antlaşması’nın ardından başlayan ve 1730’da Patrona Halil İsyanı ile sona eren döneme etkileri nelerdir?
CEVAP:Bu dönemde lale son derece önemli hale gelmiştir.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 78 Cevapları
SORU: Lale Devri’nde Osmanlı toplumunun yaşam tarzında hangi değişiklikler olmuştur?
CEVAP: Lale devri için bu makaleye bakınız. 

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 79 Cevapları
SORU: Matbaanın Osmanlı Devleti’ne getirildiği ilk yıllarda yaygın olarak kullanılmamasının sebepleri sizce neler olabilir?
CEVAP:Osmanlıda son derece kalabalık bir meslek grubu olan hattatlar öncelik sebeplerindendir. Bir diğeri ise Genelde Kuranı Kerim basıldığı için buna itina ile yaklaşılmıştır.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 80 Cevapları
SORU: Evliya Çelebi’nin “Seyahatname” adlı eserinde hangi konular yer almaktadır?
CEVAP:Evliya çelebinin gezddiği ve gördüğü yerleri kapsamaktadır.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 83 Cevapları
ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.
1. EVLİYA ÇELEBİ Seyahatname adlı eserinde, 1630’da İstanbul’dan başlayarak 1681’e kadar Osmanlı Devleti topraklarında ve komşu ülkelerde yaptığı seyahatleri kaleme almıştır.
2. Arapça’da hisse manasına gelen sehm kelimesinin çoğulu olan ESHAM bir tür iç borçlanmadır.
3. XVI ve XVII. yüzyılda bir ülkenin zenginliğini, sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerlere bağlayan ekonomi modeline  MERKANTİLİZM denir.
4. Osmanlı Devleti’nde devlet düzeninin bozulmasının sebeplerinin araştırılması amacıyla yazılıp padişaha sunulan raporlara LAYİHA denir.
5. İlk Türk matbaasını kuran İBRAHİM MÜTEFERRİKA, başta Vankulu Lugatı olmak üzere matbaasında basılan birçok kitabın yazarlığını ve yayımcılığını yapmıştır.

Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.
SORU: 6. Mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artış için hangi terim kullanılır?
ENFLASYON
SORU: 7. Şehir ve kasabalarda geçimini ticaret ve zanaatla sağlayan kişilerin oluşturduğu sınıfa ne ad verilmiştir?
BURJUVA SINIFI
SORU: 8. İltizam sistemi içerisinde alınan vergileri toplamayla mükellef olan görevli kimdir?
MÜLTEZİM
SORU: 9. Celali İsyanları ilk olarak hangi padişah döneminde başlamıştır?
YAVUZ SULTAN SELİM
SORU: 10. Gelir kaynağı, özel bir şahsa belirli bir bedel karşılığında devredilen devlet arazisine ne denilir?
MUKATAA
SORU: 11. Kopernik’in Güneş merkezli evren düşüncesine kimler neden karşı çıkmıştır?
KİLİSE VE DİN ADAMLARI
11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 84 Cevapları

SORU: 12. Reform, yeniden düzenleme ve gelişme anlamına gelen bir kavramdır. Dünya tarihinde bir tarihsel olay olarak anılması XVI. yüzyılda Avrupa’da yaşanan gelişmelerle ilgilidir. Bir hareket olarak reform, Almanya’da Martin Luther tarafından Katolik Kilisesi’ne karşı başlatılmıştır. Reform hareketinin başlamasında dönemin Avrupa’sında ortaya çıkan nedenlerin önemli bir payı vardır.
SORU: Reformun ortaya çıkmasına neden olan gelişmeler nelerdir?

13. Osmanlı Devleti savaş giderlerinin artması üzerine XVII ve XVIII. yüzyıllarda toprak yönetiminde ve vergi toplama usulünde değişikliklere gitme ihtiyacı duymuştur. Bu amaç doğrultusunda “malikâne sistemi” adıyla anılan bir sisteme kademeli olarak geçer. Bu sistemle birlikte devletin ihtiyacı olan nakit sıkıntısı kısmi de olsa giderilmiştir.
Soru: Bu bilgiler doğrultusunda malikâne sistemi Osmanlı Devleti’nin ekonomisine etkileri neler olmuştur?


XVII ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde farklı amaçlarla ortaya çıkan isyanlar
karşımıza çıkmaktadır. Bu isyanların içerisinde Celâli, Yeniçeri ve Suhte isyanları en bilinenleridir.
Soru:İsyanlar karşısında devlet bir dizi önlem alarak düzeni korumayı başarmıştır.
Fakat diğer yandan bu isyanların devletin sosyo-ekonomik yapısına etkileri de olmuştur.
Celâli, Yeniçeri ve Suhte isyanlarını karşılaştırarak birbirlerinden farklı olan özelliklerini belirtiniz.


Yeni Çağ’da hümanizma hareketinin etkisi ile ortaya çıkan anlayış, güzel sanatlarda etkisini gösterdi. Resimde, heykelde ve mimarlıkta Orta Çağ Hristiyan sanatının temel felsefesini oluşturdu. İnsan, güzel sanatların tüm dallarının temel konusu ve ölçüsü oldu. Ekonomik ve düşünsel gelişmeye paralel olarak resim, heykel ve mimarlıkta önemli eserler meydana getirildi.
Öğretmen Salih Bey’in yukarıdaki ifadeleri üzerine
Miraç: Hümanizm güzel sanatların gelişmesine katkıda bulunmuştur.
Hilal: Ekonominin güçlenmesi doğrudan hümanizmanın sonucudur.
Sevilay : Mimari alanda önemli eserler meydana getirilmiştir.
Orhan: Ekonomik gelişmeler sanatsal gelişmeyi etkilemiştir.
Akif:Hümanizm bir Hrıstiyanlık algısı olarak doğmuştur.gibi yorumlarda bulunmuştur.
Bu yorumlardan hangisi öğretmen Salih Bey’in açıklamaları ile çelişmektedir?
CEVAP: Akif ve hilal’in söyledikleri çelişmektedir.


16. Coğrafi Keşifler’in sonucunda Avrupa’da düşünce hayatında yeni gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerle birlikte kiliseye olan güven sarsılmış ve ortaya çıkan iki büyük hareket dünya tarihinde yerini almıştır. Bu hareketlerden Rönesans ………………… ‘da; reform………………….. ‘da başladı.
Metindeki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
I II
A) Almanya Fransa
B) Fransa İtalya
C) İspanya Almanya
D) İtalya Almanya
E) Fransa İspanya

17. “Toplum Sözleşmesi” adlı eserinde, toplum düzeninin sözleşmelere dayandığını  vurgulayarak devleti yüceltmiştir. Onun tezlerine göre devlet, egemen güçtür. Egemenlik bölünemez düşüncesini savunmuştur. Bu nedenle de kuvvetler ayrılığı ilkesini kabul etmemiştir.
Yukarıdaki metne göre bu düşünceleri savunan düşünür aşağıdakilerden  hangisidir?
A) Voltaire
B) Cervantes
C) John Locke
D) Rousseau
E) Kepler

18. Aşağıda verilen isimlerden hangisi Rönesans’ın Fransa’daki temsilcilerinden
biri değildir?
A) Montaigne
B) Erasmus
C) Pierre Lescot
D) Ronsard
E) Rabelais

19. I. Avrupa’ya giden elçiler Avrupa diplomasisi, sanatı, sanayisi, tarımı,
askerî  gücü ve teknolojisi hakkında  İstanbul’a rapor sundular.
II. Geleneksel alçak divanların yerini koltuk ve iskemle aldı. Osmanlı evlerinde Batı tarzı eşyalar, resim ve tablolar yer aldı.
III. Yaz gecelerinde lalelerin altında ve yürüyen kaplumbağaların sırtında mumlar yakılıp şenlikler yapılmıştır.
IV. Deniz yoluyla veya taşradan İstanbul’a gelenler sağlık kontrolünden geçirilerek bir bakıma karantina uygulanmıştır.
Lale Devri’ndeki bu sosyal gelişmelerden hangileri Osmanlı toplumunu doğrudan etkilemiştir?
A) Yalnız I
B) II, III ve IV
C) II ve IV
D) I ve III
E) I, II, III ve IV

20. Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren padişahlıkla yönetildi. Bu yönetim sisteminde
iktidar babadan oğula geçmekteydi. Şehzadeler hükümdar olmadan önce sancaklara gönderilirdi. Böylece şehzadeler devlet yönetiminde tecrübe kazanılırdı. Padişah I. Ahmet Dönemi’nde Ekber ve Erşed Sistemine geçilerek hanedanın en büyük ve en olgun üyesi padişah seçilmeye başlandı. Bu uygulama ………………………………………… etkili oldu.
Yukarıda verilen metinde boş bırakılan yere, aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yazılırsa bilgi bütünlüğü doğru sağlanmış olur?
A) şehzadelerin Divân-ı Hümâyunda söz sahibi olmalarında
B) eğitimde şehzadelerin daha iyi yetiştirilmesinde
C) şehzadelerin devlet yönetimine uzak kalmasında
D) askerî teşkilatının yenilenmesinde
E) taht kavgalarının yaşanmasının önlenmesinde

Leave a Reply