11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları 2. Ünite Cevapları

0
58

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı sayfa 57 Cevapları

Merkantilizm
Layiha
Rönesans
Reform
İ ltizam
Lale Devri
Kapitülasyon
Rasyonalizm
Sekülerleşme
Malikâne
Hümanizm
İrfan

1. Kapitülasyonların Osmanlı Devleti’nin ekonomisine etkilerine ilişkin bir
sunum çalışması yapınız.
2. Matbaanın yeniliklerin oluşumuna etkileri nelerdir?
3. XVII ve XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ilim ve kültürün kaynakları
nelerdir?
4. Westphalia (Vestfalya) Barışı siyasi açıdan Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir?

 

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı sayfa 59 Cevapları

Mesen sınıfının sanatı ve sanatçıyı desteklemesi neyi ortaya çıkarmıştır?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı sayfa 60 Cevapları

Rönesans ile reformun getirdiği yenilikleri karşılaştırınız?

Hümanizm ile rasyonalizm arasında nasıl bir bağ kurulabilir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı sayfa 61 Cevapları

Dante, Petrarca, Montaigne, Erasmus ve Cervantes’in hümanizm alanında yaptığı çalışmalar
ve savunmalar nelerdir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı sayfa 63 Cevapları

Merkantilizm düşüncesi ile sömürgeciliğin yaygınlaşması insanlığı nasıl etkilemiştir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı sayfa 65 Cevapları

Kopernik’in Güneş’i evrenin merkezine oturtması görüşü kilise üzerinde nasıl bir etki oluşturmuştur?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı sayfa 66 Cevapları

Machiavelli’nin “Hükümdar” adlı eserindeki görüşleri Avrupa siyasi hayatında nasıl bir karşılık bulmuştur?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı sayfa 69 Cevapları

Kanuni Sultan Süleyman ve I. Mahmut dönemlerinde verilen kapitülasyonlar arasında ne tür farklar vardır?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı sayfa 70 Cevapları

Ateşli silah teknolojisinin gelişmesinin savaşlarda ne gibi sonuçları olmuştur?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı sayfa 71 Cevapları

Tımar sisteminin bozulmasının Osmanlı ekonomisi üzerinde ne gibi etkileri olmuştur?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı sayfa 73 Cevapları

Osmanlı Devleti’nde ekonomik sorunların yaşandığı dönemlerde (XVII ve XVIII. yüzyıl)
dengenin sağlanması için ne tür tedbirler alınmıştır?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı sayfa 75 Cevapları

Medrese eğitimi alan suhtelerin isyanlara katılma nedenleri size göre nelerdir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı sayfa 76 Cevapları

Ekber ve Erşed Sistemi Osmanlı şehzadelerinin yetişme tarzlarını nasıl etkilemiştir?

Lalenin, 1718’de Avusturya ve müttefiki Venedik ile imzalanan Pasarofça Antlaşması’nın
ardından başlayan ve 1730’da Patrona Halil İsyanı ile sona eren döneme etkileri nelerdir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı sayfa 78 Cevapları

Lale Devri’nde Osmanlı toplumunun yaşam tarzında hangi değişiklikler olmuştur?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı sayfa 79 Cevapları

Matbaanın Osmanlı Devleti’ne getirildiği ilk yıllarda yaygın olarak kullanılmamasının sebepleri sizce neler olabilir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı sayfa 80 Cevapları

Evliya Çelebi’nin “Seyahatname” adlı eserinde hangi konular yer almaktadır?

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.
1. ……………………………………….. Seyahatname adlı eserinde, 1630’da İstanbul’dan
başlayarak 1681’e kadar Osmanlı Devleti topraklarında ve komşu ülkelerde yaptığı seyahatleri
kaleme almıştır.
2. Arapça’da hisse manasına gelen sehm kelimesinin çoğulu olan …………………………….
…………. bir tür iç borçlanmadır.
3. XVI ve XVII. yüzyılda bir ülkenin zenginliğini, sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerlere
bağlayan ekonomi modeline …………………………….. denir.
4. Osmanlı Devleti’nde devlet düzeninin bozulmasının sebeplerinin araştırılması amacıyla
yazılıp padişaha sunulan raporlara …………………………. denir.
5. İ lk Türk matbaasını kuran …………………………., başta Vankulu Lugatı olmak üzere
matbaasında basılan birçok kitabın yazarlığını ve yayımcılığını yapmıştır.

Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.
6. Mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artış için hangi
terim kullanılır?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
7. Şehir ve kasabalarda geçimini ticaret ve zanaatla sağlayan kişilerin oluşturduğu
sınıfa ne ad verilmiştir?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
8. İltizam sistemi içerisinde alınan vergileri toplamayla mükellef olan görevli
kimdir?

9. Celali İsyanları ilk olarak hangi padişah döneminde başlamıştır?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
10. Gelir kaynağı, özel bir şahsa belirli bir bedel karşılığında devredilen devlet arazisine
ne denilir?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
11. Kopernik’in Güneş merkezli evren düşüncesine kimler neden karşı çıkmıştır?
…………………………………………………………………………………………………………

12. Reform, yeniden düzenleme ve gelişme anlamına gelen bir kavramdır. Dünya tarihinde
bir tarihsel olay olarak anılması XVI. yüzyılda Avrupa’da yaşanan gelişmelerle ilgilidir.
Bir hareket olarak reform, Almanya’da Martin Luther tarafından Katolik Kilisesi’ne karşı
başlatılmıştır. Reform hareketinin başlamasında dönemin Avrupa’sında ortaya çıkan nedenlerin
önemli bir payı vardır.
Reformun ortaya çıkmasına neden olan gelişmeler nelerdir?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
13. Osmanlı Devleti savaş giderlerinin artması üzerine XVII ve XVIII. yüzyıllarda toprak yönetiminde
ve vergi toplama usulünde değişikliklere gitme ihtiyacı duymuştur. Bu amaç
doğrultusunda “malikâne sistemi” adıyla anılan bir sisteme kademeli olarak geçer. Bu
sistemle birlikte devletin ihtiyacı olan nakit sıkıntısı kısmi de olsa giderilmiştir.
Bu bilgiler doğrultusunda malikâne sistemi Osmanlı Devleti’nin ekonomisine
etkileri neler olmuştur?

XVII ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde farklı amaçlarla ortaya çıkan isyanlar
karşımıza çıkmaktadır. Bu isyanların içerisinde Celâli, Yeniçeri ve Suhte isyanları en bilinenleridir.
İsyanlar karşısında devlet bir dizi önlem alarak düzeni korumayı başarmıştır.
Fakat diğer yandan bu isyanların devletin sosyo-ekonomik yapısına etkileri de olmuştur.
Celâli, Yeniçeri ve Suhte isyanlarını karşılaştırarak birbirlerinden farklı olan
özelliklerini belirtiniz.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Yeni Çağ’da hümanizma hareketinin etkisi ile ortaya çıkan anlayış, güzel sanatlarda
etkisini gösterdi. Resimde, heykelde ve mimarlıkta Orta Çağ Hristiyan sanatının temel
felsefesini oluşturdu. İnsan, güzel sanatların tüm dallarının temel konusu ve ölçüsü oldu.
Ekonomik ve düşünsel gelişmeye paralel olarak resim, heykel ve mimarlıkta önemli
eserler meydana getirildi.
Öğretmen Salih Bey’in yukarıdaki ifadeleri üzerine
Miraç: Hümanizm güzel sanatların gelişmesine katkıda bulunmuştur.
Hilal: Ekonominin güçlenmesi doğrudan hümanizmanın sonucudur.
Sevilay : Mimari alanda önemli eserler meydana getirilmiştir.
Orhan: Ekonomik gelişmeler sanatsal gelişmeyi etkilemiştir.
Akif:Hümanizm bir Hrıstiyanlık algısı olarak doğmuştur.
gibi yorumlarda bulunmuştur.
Bu yorumlardan hangisi öğretmen Salih Bey’in açıklamaları ile çelişmektedir?
…………………………………………………………………………………………………………

 

16. Coğrafi Keşifler’in sonucunda Avrupa’da
düşünce hayatında yeni gelişmeler
yaşandı. Bu gelişmelerle birlikte
kiliseye olan güven sarsılmış ve ortaya
çıkan iki büyük hareket dünya tarihinde
yerini almıştır. Bu hareketlerden
Rönesans ………………… ‘da; reform
………………….. ‘da başladı.
Metindeki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
I II
A) Almanya Fransa
B) Fransa İtalya
C) İspanya Almanya
D) İtalya Almanya
E) Fransa İspanya
17. “Toplum Sözleşmesi” adlı eserinde, toplum
düzeninin sözleşmelere dayandığını
vurgulayarak devleti yüceltmiştir. Onun
tezlerine göre devlet, egemen güçtür.
Egemenlik bölünemez düşüncesini savunmuştur.
Bu nedenle de kuvvetler ayrılığı
ilkesini kabul etmemiştir.
Yukarıdaki metne göre bu düşünceleri
savunan düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Voltaire
B) Cervantes
C) John Locke
D) Rousseau
E) Kepler
18. Aşağıda verilen isimlerden hangisi
Rönesans’ın Fransa’daki temsilcilerinden
biri değildir?
A) Montaigne
B) Erasmus
C) Pierre Lescot
D) Ronsard
E) Rabelais
19. I. Avrupa’ya giden elçiler Avrupa diplomasisi,
sanatı, sanayisi, tarımı,
askerî gücü ve teknolojisi hakkında
İstanbul’a rapor sundular.
II. Geleneksel alçak divanların yerini
koltuk ve iskemle aldı. Osmanlı evlerinde
Batı tarzı eşyalar, resim ve
tablolar yer aldı.
III. Yaz gecelerinde lalelerin altında ve
yürüyen kaplumbağaların sırtında
mumlar yakılıp şenlikler yapılmıştır.
IV. Deniz yoluyla veya taşradan İstanbul’a
gelenler sağlık kontrolünden
geçirilerek bir bakıma karantina uygulanmıştır.
Lale Devri’ndeki bu sosyal gelişmelerden
hangileri Osmanlı toplumunu
doğrudan etkilemiştir?
A) Yalnız I B) II, III ve IV C) II ve IV
D) I ve III E) I, II, III ve IV
20. Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren
padişahlıkla yönetildi. Bu yönetim sisteminde
iktidar babadan oğula geçmekteydi.
Şehzadeler hükümdar olmadan
önce sancaklara gönderilirdi. Böylece
şehzadeler devlet yönetiminde tecrübe
kazanırldı. Padişah I. Ahmet Dönemi’nde
Ekber ve Erşed Sistemine geçilerek hanedanın
en büyük ve en olgun üyesi padişah
seçilmeye başlandı. Bu uygulama
………………………………………… etkili oldu.
Yukarıda verilen metinde boş bırakılan
yere, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yazılırsa bilgi bütünlüğü doğru
sağlanmış olur?
A) şehzadelerin Divân-ı Hümâyunda söz
sahibi olmalarında
B) eğitimde şehzadelerin daha iyi yetiştirilmesinde
C) şehzadelerin devlet yönetimine uzak
kalmasında
D) askerî teşkilatının yenilenmesinde
E) taht kavgalarının yaşanmasının
önlenmesinde

SPONSOR REKLAM
SPONSOR REKLAM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here