Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları 3. Ünite Cevapları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları 3. Ünite Cevapları
Tarih Dersi ile alakalı yeni bir ders olan 11. sınıf Tarih Dersimize ait MEB yayınları cevaplarında geldik üçüncü üniteye. Umarım faydalı olabilmişizdir. Sizleri derslere hazırlamak için yaptığımız bu uğraşımız da tek amacımız sizlere en doğru bilgileri verebilmek.  Sayfa 87‘den Ünite sonuna kadar sürecek bu maceramızda kafanıza takılan her türlü soruyu yorum bölümden sorabilirsiniz.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 87
Diplomasi :
 Diplomasi, dış politikada sorunların barışçıl yöntemlerle ve müzakereler yoluyla çözülmesini ifade etmektedir. Diplomat veya diplomatik temsilci ise bu süreçte yer alan kişi ve kurumları ifade etmektedir. Hititlerin Kadeş Antlaşması tarihin bilinen ilk yazılı diplomasi belgesidir
Vehhabilik : Vehhabîlik ya da Vehabilik, kökeni Selefilik’e dayanmakla birlikte tam olarak 18. yüzyılda Muhammed bin Abdülvehhâb tarafından kurulmuş olan dinî-siyasi hareket ya da mezhep.
Süveyş Kanalı : Süveyş Kanalı. 17 Kasım 1869’da Mısır topraklarında trafiğe açılmıştır. Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine bağlayan yapay su yoludur. Temelleri Osmanlı İmparatorluğu tarafından atılmış, Baharat Yolu’nun ve Akdeniz Ticareti’nin canlandırılması sağlanmıştır. Kanal Cephesi, Almanya’nın isteği üzerine açılmıştır.
Üçlü İtilaf :  İngiltere, Fransa ve Rusyanın oluşturduğu grup
Üçlü İttifak : Osmanlı Almanya ve Avustırya Macaristanın oluşturduğu grup
Nizam-ı Cedit :3. Selim Döneminde kurulan Ordunun adı.
Düvel-i Muazzama :  Düvel-i Muazzama (İng: Great Powers , Fr: Grande Puissance). Düvel devlet kelimesinin çoğuludur. Günümüz Türkçesi ile Büyük Devletler, Büyük Güçler olarak ifade edilebilir. Genel olarak bu terim ekonomileri, dış siyasetleri ve askeri güçleri ile küresel alanda etkisi olan devletleri kapsamaktadir
Millet-i Sadıka :Osmanlıda Ermenliler için Kullanılan tabirler.

SORU: 1-Uluslararası ilişkilerde diplomasinin önemi nedir?
CEVAP: Yukarıdaki terimlerde tanımını yaptığımız diplomasi Devletler arası ilişkilerde olmazsa olmazlardandır. Zira Her Şey diplomasi ile çözülürse savaşlar ölümler ve yıkımlar azalmış olur.
SORU: 2. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı Devleti açısından ne tür sonuçlar ortaya çıkardı?

  • İlk defa halkı tamamen Türk ve Müslüman olan bir toprak kaybedildi.
  • İlk kez halifelik makamı siyasi bir güç olarak kullanıldı.
  • Rusya elçilikleri ile Osmanlı içişlerine karışma fırsatı buldu.
  • Karadeniz Türk gölü olmaktan çıktı.
  • Rusya’ya ilk defa ayrıcalık verildi.
  • Osmanlı ilk defa savaş tazminatı ödedi.

SORU: 3. 1789 Fransız İhtilali’yle dünyaya yayılan yeni gelişmelere ilişkin edindiğiniz bilgileri hazırlayacağınız bir posterle sınıf panosuna asınız.
CEVAP: Bu ödevi yaparak sınıfınızda sergileyiniz.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 94
SORU: Şark Meselesi’nin günümüze kadar uzanan etkileri nelerdir?
Bu konu hakkında daha geniş malumatı Şark makalesi adlı makalemizde bulabilirsiniz.
SORU: Avrupa’nın Şark Meselesi’nden beklentileri nelerdir?
Aynı şekilde bu sorunun cevabını da Şark makalesi  adlı makalemizde görebilirsiniz.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 97
SORU: Sırpların ve Rumların isyanlara yönelmesinde Avrupalı güçlerin ne gibi kazanımları olabilir?
CEVAP: Osmanlı İsyanlarla uğraşırken kendileri Osmanlı ile ilgili planlarını rahatlıkla gerçekleştirebileceklerdir. Zira Osmanlı hem Yunan hemde Sırp isyanı ile uğraşırken  bu isyanları bahane ederek Osmanlının iç işleri karışma fırsatı yakalamışlardır.
SORU: Kudüs’te Hristiyanlık inancına göre kutsal sayılan merkezleri araştırıp ulaştığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
CEVAP:Hristiyanlar için Kudüs’ün kutsallığı, İncil’e göre İsa’nın bu şehirde çarmıha gerilmesinden ve 300 yıl sonra Azize Helena’nın İsa’nın hayatındaki hac noktalarını belirlemesinden gelmektedir.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 100
SORU: Paris Barış Antlaşması öncesinde, Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletlerinin yanında yer almasını hangi koşullar sağlamıştır?
CEVAP:Sinop baskını sonucunda Osmanlı donanmasının Sinop’ta yakılması ve Rusya’nın Karadeniz’deki askerî varlığını arttırmasıyla birlikte İstanbul ve Boğazlar tehlike altına girmiş ve bu sebepten dolayı Osmanlı Devleti Avrupa devletlerinin yanında yer almıştır.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 103
SORU: Osmanlı Devleti I. Meşrutiyet’i niçin Tersane Konferansı devam ettiği sırada ilan etmiş olabilir?
CEVAP:Osmanlı Devleti azınlıklarla ilgili olumsuz bir kararın çıkmasına engel olmak için Tersane Konferansı devam ettiği sırada I. Meşrutiyet’i ilan etmiştir.
SORU: Gazi Osman Paşa ve Nene Hatun’un hayatlarını araştırarak elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Değerli takipçilerimiz bu iki tarihi kahramanımız hakkında sitemizde kısaca makaleler bulunmaktadır. İsterseniz ikisinin de hayatına ilgili makalelerimizden ulaşabilirsiniz. Gazi Osman Paşa adlı makalemize ve Nene hatun makalemize buradan ulaşınız


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 106
SORU: Ayastefanos Antlaşması ile Berlin Antlaşması arasındaki farkları bir tablo hâlinde özetleyerek ulaştığınız bilgileri sınıf panosuna asınız.
CEVAP:93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus harbinin sonunda Ayastefanos Anlaşması imzalanmış fakat imzalanan anlaşma ağır şartlar içerdiği gerekçesiyle Almanya’nın Berlin şehrinde “Berlin Anlaşması” olarak yeniden düzenlendi. Bu iki anlaşmanın farklılıkları ise şöyle;
Bosna-Hersek Osmanlı’ya bağlı özerk olacak. (Ayastefanos)
Bosna-Hersek’in yönetimi geçici olası Avusturya’ya bırakılacak. (Berlin)
Doğu Beyazıt Rusya’ya verilecek. (Ayastefanos)
Doğubeyazıt Osmanlı’da kalacak. (Berlin)
Büyük Bulgaristan Krallığı Kurulacak (Ayastefanos)
Bulgaristan üçe bölünecek (Berlin)
11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 107
SORU: Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren azınlık haklarının korunması için neler yapılmıştır?
CEVAP:Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren azınlıklar için din, ırk, hukuk ve kültür eşitliği her devirde mümkün olmuş ve ehl-i kitap dinler yüzyıllar boyu İmparatorlukta yaşayabilme imkanı bulmuşlardır. Bu hoşgörü çerçevesinde Osmanlı tebaasında yaşayan Gayrimüslimler kısa zamanda refaha kavuşmuşlardır.
11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 107
SORU: Tehcir Kanunu’nun günümüzdeki siyasi yansımaları nelerdir?
CEVAP: Tehcir Kanunu’nun günümüzdeki siyasi yansıması ve etkileri: Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermeni Meselesidir. Ermeni Meselesi İle ilgili ders notu makalemize göz atmanızı tavsiye ederim.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 112
SORU: Sizce Makedonya’yı önemli kılan jeostratejik sebepler neler olabilir?
CEVAP:Yunanistan “Megali İdea” düşüncesi ile sınırları genişletme, Sırplar, Büyük Sırbistan’ı kurma, Bulgaristan ve Romanya da topraklarını genişletme arzusundaydı. Bu hedeflerin kesiştiği noktada ise Makedonya toprakları vardı. Bu saydıklarımız ise Makedonya’yı önemli kılan jeostratejik sebeplerdir.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 118
SORU: Ortadoğu merkezli Rus politikaları günümüzde de devam ediyor mu?
CEVAP:Elbetteki Devam ediyor. Bu günkü Suriyeye bakan herkes bunu rahatlıkla görebilir.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 121

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 121

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 121

SORU: Düvel-i Muazzama olarak anılan devletlerin Osmanlı Devleti üzerinde baskı kurmalarının
nedenleri sizce nelerdir?
CEVAP: Osmanlı devletinin Toprakları üzerinde hakimiyet kurmak ve ondan dolan boşlukları kendileri doldurmak.
SORU: Rusya’nın Balkan milletlerini Osmanlı Devleti’ne karşı birleştirme çabasının gerekçeleri
nelerdir?
CEVAP: Tarih boyunca Rusya’nın politikaları olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlardan biri sıcak denizlere inmek iken bir diğeri de Balkanlardaki slav kavimlerinin kontrolünü elinde tutmaktır. İşte Osmanlıya karşı balkan kavimlerini desteklemesinin nedeni Slav kavimleri politikalarıdır.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 123
SORU: Balkan Savaşları sonucunda yaşanan “Balkan Göçleri”ni araştırarak elde ettiğiniz bilgileri
sınıfta paylaşınız.

CEVAP: Aşağıdaki Videoyu izlemek sizlere bir fikir verecektir.


Arkadaşlar Şimdi sıra geldi Ölçme ve değerlendirme kısmını cevaplandırmaya. Sabırla ve emekle tek tek cevapladığımız sorularımızı dikkatle incelemenizi ve genel tekrarlar yaparken kullanmanızı tavsiye ederiz. 11. Sınıf Tarih Dersi Kitap Cevapları 3. Ünite böylelikle sona eriyor. Derslerinizde başarılar dileriz.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 124

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.
1. XVIII. yüzyılda Muhammed bin Abdülvahhap önderliğinde başlayan VEHHABİLİK hareketinden kaynaklanan isyanlar kısa sürede Arap Yarımadası’na yayıldı.
2. Carbonari (Karbonari) örgütü 1807’de kurulup 1870’te İtalya siyasi birliğinin sağlanmasında önemli rol oynadı.
3. Rusya, Balkan topluluklarını kendi siyasi çıkarları doğrultusunda bir çatı altında toplamak amacıyla Panslavizm  politikasını uyguladı.
4. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Rumi takvimin 1293 senesinde cereyan etmesinden dolayı, 93 Harbi anıldı.
5. Devlet içerisinde önemli mevkilere getirilen Ermeniler, Osmanlı Devleti’nde uzunca bir süre “Millet-i Sadıka” adıyla anıldı.
Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.
6. “Doğu Sorunu” olarak da adlandırılan siyasi kavramın diğer bir adı nedir?
Şark Meselesi
7. Hınçak ve Taşnak cemiyetleri hangi azınlığın isyan etmesi amacıyla kuruldu?
Ermeni
8. Çıkardığı iç isyan sonucu Mısır Meselesi’ne sebep olan Osmanlı valisi kimdir?
Mehmet Ali Paşa
9. Avrupa’da XIX. yüzyılda siyasi birliğini geç tamamlayan devletler hangileridir?
İtalya ve Almanya
10. Hristiyanlar arasında kutsal yerlerin koruyuculuğu üzerinden süregelen rekabetin adı nedir?
Kutsal yerler sorunu


Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.
11. Balkan coğrafyasında yaşayan milletler XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmaya başladı. Avrupalı güçlerin teşviki ve yardımları sonucunda Yunanlar, Bulgarlar, Sırplar, Romanyalılar ve Karadağlılar bağımsızlıklarını aldılar. XX. yüzyıla gelindiğinde Balkan devletleri Osmanlı Devleti’ne karşı I. Balkan Savaşı’nı başlattılar.
SORU: I. Balkan Savaşı’nın Osmanlı tarihi açısından sonuçları nelerdir?
CEVAP:
Birinci Balkan Savaşı’nın sonuçları şu şekildedir:
*Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ, Bulgaristan önderliğinde birleşerek savaştılar.
*Osmanlı Devleti, Çatalca’ya kadar gerilemiştir.
*Ege Adaları’nda hakimiyet Yunanlara geçmiştir.
*Osmanlı Devleti’nde ordu siyasete karışmıştır.
*Osmanlı Devleti’nde ordunun terhis edilmesidir.
*Osmanlı Devleti’nde ordunun savaşa hazır olmamasıdır.
*Osmanlı Devleti’nde donanmanın yetersiz kullanılmasıdır.
*Avrupa’nın Rusya ile birlikte Balkan Devletleri’ni desteklemesidir.
*Osmanlı Devleti’nin siyasetinin Balkanlar üzerindeki etkisinin azalmasıdır.
*Balkan Devletleri’nin birlikte hareket etmesidir.

12. Şark Meselesi, Avrupalı büyük güçlerin XIX. yüzyıl ve sonrasında Osmanlı Devleti’ne karşı yürüttükleri siyaseti ifade eden politik bir terimdir. 1815 Viyana Kongresi’nde bir araya gelen Avrupalı devletler, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar, Karadeniz kıyıları ile Orta Doğu’daki toprakları üzerinde güç sahibi olma amacıyla kendi aralarında kıyasıya bir mücadeleye girdiler. Osmanlı Devleti dışardan kendisine karşı yanına Avrupalı en az bir büyük
devleti almak suretiyle siyasi denge kurarak varlığını korumaya çalıştı.
SORU: Şark Meselesi size göre günümüzde de devam eden bir sorun mudur?
CEVAP: Elbette Şark meselesinin sonuçlarına bakılırsa devam ettiği görülebilir.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 125

13. Çarlık Rusyası kurulduğu yıllardan itibaren kara devleti olmaktan çıkıp denizlere sınırdaş olan bir devlet olma politikası yürüttü. Bu amaçla Karadeniz ve Baltık Denizi başta olmak üzere diğer denizlerle sınırı olan devletlerden toprak alma faaliyetlerine yöneldi. Karadeniz’e ulaşmak için Osmanlı Devleti ile XVIII ve XIX. yüzyıllarda Kırım, Balkanlar ve Kafkasya üzerinden savaşlara girişti. Kırım’ın ilhakıyla birlikte Karadeniz’e inen ve böylece kendine güveni artan Rusya yeni planlar geliştirdi. Bizansı yeniden canlandırma, Slavları kendi himayesinde bir araya getirme, Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenme bu planlardan sadece bir kaç tanesidir.
SORU: Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne karşı yaklaşık iki buçuk asırdır yürüttüğü rekabetçi siyasetin nedenlerini sonuçlarıyla ilişki kurarak analiz ediniz?


Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz
14. Yunanistan’ın kuruluşu aşağıdaki hangi antlaşmayla sağlandı?
A) Berlin Antlaşması
B) Küçük Kaynarca Antlaşması
C) Edirne Antlaşması
D) Hünkâr İskelesi Antlaşması
E) Kütahya Antlaşması

15. Aşağıdakilerden hangisi Ermenilerce başlatılan isyanlardan biri değildir?
A) Sason İsyanı
B) Osmanlı Bankası Baskını
C) Van İsyanı
D) Adana Olayları
E) Mora İsyanı

16. I. Balkan Savaşı öncesinde Avrupalı devletlerce desteklenen Balkan devletleri 1912 tarihinde bir araya gelerek Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ettiler. Bu devletlerin temel amacı Osmanlıyı Balkanlar’dan uzaklaştırmaktı.
Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Balkan Savaşı’nda yer alan devletlerden değildir?
A) Yunanistan
B) Arnavutluk
C) Karadağ
D) Bulgaristan
E) Sırbistan

17. Berlin Kongresi’nde (1878) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü ilgilendiren kararlar alınmıştır. Kongrede, azınlık hakları konusunu dile getiren Avrupalılar, Osmanlı’dan ıslahatlara devam etmesini istediler.
Bu azınlıklardan biri de “Millet-i Sadıka” olarak adlandırılan ……………… azınlığıydı.
Yukarıda geçen ifadeye göre, boş bırakılan yere hangi azınlığın adı yazılmalıdır?
A) Ermeni
B) Rum
C) Bulgar
D) Sırp
E) Karadağlı

18. “Üçlü İtilaf” bloku içerisinde
I. İngiltere
II. Rusya
III. Almanya
IV. Fransa
hangi devletler yer almıştır?
A) I ve II B) II ve III C) I ve IV D) I, II ve IV E) I, II ve III

Leave a Reply