İNDİRİNANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRİN

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları 3. Ünite Cevapları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları 3. Ünite Cevapları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 87
Diplomasi
Vehhabilik
Süveyş Kanalı
Üçlü İtilaf
Üçlü İttifak
Nizam-ı Cedit
Düvel-i Muazzama
Millet-i Sadıka

1-Uluslararası ilişkilerde diplomasinin önemi nedir?
2. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı Devleti açısından ne tür
sonuçlar ortaya çıkardı?
3. 1789 Fransız İhtilali’yle dünyaya yayılan yeni gelişmelere ilişkin edindiğiniz
bilgileri hazırlayacağınız bir posterle sınıf panosuna asınız.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 94
Şark Meselesi’nin günümüze kadar uzanan etkileri nelerdir?
Avrupa’nın Şark Meselesi’nden beklentileri nelerdir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 97
Sırpların ve Rumların isyanlara yönelmesinde Avrupalı güçlerin ne gibi kazanımları olabilir?
Kudüs’te Hristiyanlık inancına göre kutsal sayılan merkezleri araştırıp ulaştığınız bilgileri
arkadaşlarınızla paylaşınız.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 100
Paris Barış Antlaşması öncesinde, Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletlerinin yanında yer
almasını hangi koşullar sağlamıştır?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 103
Osmanlı Devleti I. Meşrutiyet’i niçin Tersane Konferansı devam ettiği sırada ilan etmiş olabilir?
Gazi Osman Paşa ve Nene Hatun’un hayatlarını araştırarak elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 106
Ayastefanos Antlaşması ile Berlin Antlaşması arasındaki farkları bir tablo hâlinde özetleyerek ulaştığınız bilgileri sınıf panosuna asınız.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 107
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren azınlık haklarının korunması için neler yapılmıştır?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 107
Tehcir Kanunu’nun günümüzdeki siyasi yansımaları nelerdir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 112
Sizce Makedonya’yı önemli kılan jeostratejik sebepler neler olabilir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 118
Ortadoğu merkezli Rus politikaları günümüzde de devam ediyor mu?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 121

Düvel-i Muazzama olarak anılan devletlerin Osmanlı Devleti üzerinde baskı kurmalarının
nedenleri sizce nelerdir?
Rusya’nın Balkan milletlerini Osmanlı Devleti’ne karşı birleştirme çabasının gerekçeleri
nelerdir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 123
Balkan Savaşları sonucunda yaşanan “Balkan Göçleri”ni araştırarak elde ettiğiniz bilgileri
sınıfta paylaşınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.
1. XVIII. yüzyılda Muhammed bin Abdülvahhap önderliğinde başlayan ……………………………
hareketinden kaynaklanan isyanlar kısa sürede Arap Yarımadası’na yayıldı.
2. ………………………… örgütü 1807’de kurulup 1870’te İtalya siyasi birliğinin sağlanmasında
önemli rol oynadı.
3. Rusya, Balkan topluluklarını kendi siyasi çıkarları doğrultusunda bir çatı altında toplamak
amacıyla ………………………… politikasını uyguladı.
4. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Rumi takvimin 1293 senesinde cereyan etmesinden dolayı, ………………………… anıldı.
5. Devlet içerisinde önemli mevkilere getirilen Ermeniler, Osmanlı Devleti’nde uzunca bir
süre “……………………” adıyla anıldı.
Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.
6. “Doğu Sorunu” olarak da adlandırılan siyasi kavramın diğer bir adı nedir?
……………………………………………………………………………………………………….
7. Hınçak ve Taşnak cemiyetleri hangi azınlığın isyan etmesi amacıyla kuruldu?
………………………………………………………………………………………………………..
8. Çıkardığı iç isyan sonucu Mısır Meselesi’ne sebep olan Osmanlı valisi kimdir?
…………………………………………………………………………………………………………..
9. Avrupa’da XIX. yüzyılda siyasi birliğini geç tamamlayan devletler hangileridir?
…………………………………………………………………………………………………………..
10. Hristiyanlar arasında kutsal yerlerin koruyuculuğu üzerinden süregelen rekabetin
adı nedir?
…………………………………………………………………………………………………………..
Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.
11. Balkan coğrafyasında yaşayan milletler XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’ne karşı
ayaklanmaya başladı. Avrupalı güçlerin teşviki ve yardımları sonucunda Yunanlar, Bulgarlar,
Sırplar, Romanyalılar ve Karadağlılar bağımsızlıklarını aldılar. XX. yüzyıla gelindiğinde
Balkan devletleri Osmanlı Devleti’ne karşı I. Balkan Savaşı’nı başlattılar.
I. Balkan Savaşı’nın Osmanlı tarihi açısından sonuçları nelerdir?

12. Şark Meselesi, Avrupalı büyük güçlerin XIX. yüzyıl ve sonrasında Osmanlı Devleti’ne karşı yürüttükleri siyaseti ifade eden politik bir terimdir. 1815 Viyana Kongresi’nde bir araya
gelen Avrupalı devletler, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar, Karadeniz kıyıları ile Orta Doğu’daki
toprakları üzerinde güç sahibi olma amacıyla kendi aralarında kıyasıya bir mücadeleye
girdiler. Osmanlı Devleti dışardan kendisine karşı yanına Avrupalı en az bir büyük
devleti almak suretiyle siyasi denge kurarak varlığını korumaya çalıştı.
Şark Meselesi size göre günümüzde de devam eden bir sorun mudur?
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

13. Çarlık Rusyası kurulduğu yıllardan itibaren kara devleti olmaktan çıkıp denizlere sınırdaş
olan bir devlet olma politikası yürüttü. Bu amaçla Karadeniz ve Baltık Denizi başta
olmak üzere diğer denizlerle sınırı olan devletlerden toprak alma faaliyetlerine yöneldi.
Karadeniz’e ulaşmak için Osmanlı Devleti ile XVIII ve XIX. yüzyıllarda Kırım, Balkanlar
ve Kafkasya üzerinden savaşlara girişti. Kırım’ın ilhakıyla birlikte Karadeniz’e inen ve
böylece kendine güveni artan Rusya yeni planlar geliştirdi. Bizansı yeniden canlandırma,
Slavları kendi himayesinde bir araya getirme, Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenme
bu planlardan sadece bir kaç tanesidir.
Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne karşı yaklaşık iki buçuk asırdır yürüttüğü rekabetçi
siyasetin nedenlerini sonuçlarıyla ilişki kurarak analiz ediniz?

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz
14. Yunanistan’ın kuruluşu aşağıdaki hangi antlaşmayla sağlandı?
A) Berlin Antlaşması
B) Küçük Kaynarca Antlaşması
C) Edirne Antlaşması
D) Hünkâr İskelesi Antlaşması
E) Kütahya Antlaşması

15. Aşağıdakilerden hangisi Ermenilerce başlatılan isyanlardan biri değildir?
A) Sason İsyanı
B) Osmanlı Bankası Baskını
C) Van İsyanı
D) Adana Olayları
E) Mora İsyanı

16. I. Balkan Savaşı öncesinde Avrupalı devletlerce desteklenen Balkan devletleri
1912 tarihinde bir araya gelerek Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ettiler. Bu devletlerin
temel amacı Osmanlıyı Balkanlar’dan uzaklaştırmaktı.
Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Balkan Savaşı’nda yer alan devletlerden
değildir?
A) Yunanistan
B) Arnavutluk
C) Karadağ
D) Bulgaristan
E) Sırbistan

17. Berlin Kongresi’nde (1878) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü ilgilendiren
kararlar alınmıştır. Kongrede, azınlık hakları konusunu dile getiren Avrupalılar, Osmanlı’dan
ıslahatlara devam etmesini istediler.
Bu azınlıklardan biri de “Millet-i Sadıka” olarak adlandırılan ……………… azınlığıydı.
Yukarıda geçen ifadeye göre, boş bırakılan yere hangi azınlığın adı yazılmalıdır?
A) Ermeni
B) Rum
C) Bulgar
D) Sırp
E) Karadağlı

18. “Üçlü İtilaf” bloku içerisinde
I. İngiltere
II. Rusya
III. Almanya
IV. Fransa
hangi devletler yer almıştır?
A) I ve II B) II ve III C) I ve IV D) I, II ve IV E) I, II ve III

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir