Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları 4. Ünite Cevapları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları 4. Ünite Cevapları
11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 127 Cevabı
Sayfa 127′
de bulunan kavramların açıklamalarını vererek sizlere yardımcı olmaya devam ediyoruz.
İhtilal: Bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
Devrim: Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik
Koalisyon:  Koalisyon hükümeti, parlamenter sistemde birden çok siyasi partiden oluşan hükûmet biçimi. Geleneksel olarak tek parti iktidarları veya iki partili sistemlere göre daha istikrarsız oldukları kabul edilir.
Milliyetçilik: ulusçuluk ya da nasyonalizm, kendilerini birleştiren dil, tarih veya kültür bağlarından bir üstyapı oluşturabilmiş sosyal birikimlerin adı olan millet veya ulus olarak tanımlanan bir topluluğun yaşama ve ilerleme ülküsünün toplumların ve insanlığın gelişmesini sağladığına inanan görüştür.
Liberalizm: Liberalizm, bireysel özgürlük üzerine kurulan bir siyasi felsefe veya dünya görüşüdür. Bireysel özgürlük ve bireysel haklar düşüncesiyle yola çıkan liberalizm, daha sonraki yıllarda farklı türlere bölündü ve bireylerin eşitlik ilkesinin de önemini vurgulamaya başladı.
Marksizm: Marksizm, özgün bir siyasal felsefe, tarihin diyalektik materyalist bir yorumuna dayanan ekonomik ve toplumsal bir dünya görüşü, kapitalizmin Marksist açıdan çözümlenmesi, bir toplumsal değişim teorisi ve Karl Marx’ın ve Friedrich Engels’in çalışmalarından çıkarılan insanın özgürleşmesiyle ilgili bir düşüncedir
Sosyalizm: Sosyalizm, iktidarın ve üretim araçlarının halkın kontrolünde olduğu, ortaklaşa kullanıldığı bir sistemdir. Kapitalizmi reddeden sistemde bireycilik değil toplumculuk anlayışı öne çıkmaktadır. Sosyalizm aynı zamanda komünist sisteme zemin hazırlayan ideoloji ve harekettir.
Kapitalizm: Kapitalizm üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların kâr amacıyla işletilmesine dayanan bir ekonomik sistemdir. Serbest piyasa ekonomisi olarak 16. yüzyılda çıkmıştır.
Asâkir-i Nizamiye: Nizamiye Ordusu; Asakir-i Nizamiye olarak da bilinir, Tanzimat döneminde, Fransa ve Prusya orduları örnek alınarak kurulan Osmanlı kara kuvvetleri. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından (1826) sonra Asakir-i Mansure-i Muhammediye, ardından da Asakir-i Muntazama örgütleri kuruldu. Bunlar düzenli ordunun ilk örnekleriydi. Tanzimat döneminde, ordunun kendi düzeni ve disiplini içinde ayrı bir hizmet sınıfı oluşturulması öngörüldü.
Bedel-i Askerî: Askerlik bedeli,askerlik hizmeti yapmaayn Hristiyan ahalinin ödediği bedel
Misyoner: Misyonerlik, dar anlamıyla herhangi bir dini öğretiyi yabancı ülkelerde yaymakla yükümlü din görevlilerini tanımlamada kullanılır. Daha geniş anlamıyla ise başkalarını belirli bir öğretiye, özellikle dini bir öğretiye ikna etmeye çalışan, onları bu öğretiye çekme amacını üstlenen kişileri tanımlamada kullanılır.
Dârülaceze: Kadın-erkek, yoksul, sakat ve kimsesiz çocukları korumak için, Sultan İkinci Abdülhamid Han devrinde yaptırılarak hizmete sunulan “düşkünler yurdu”.


Şimdi de Üniteye hazırlık çalışmalarını cevaplandırarak kitap cevaplarımıza devam edelim. Kitap Cevaplarımızı takipte kalınız.
SORU: 1. Devletlerin  ekonomik düzeyleri toplumların sosyal ve kültürel yapısını nasıl etkiler?
CEVAP: -Ekonomik düzey sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlar.
-Ekonomik yönden güçlü bir ülke halkın barınma, güvenlik, beslenme, eğitim, sağlık, kültürel ve diğer ihtiyaçlarını kolaylıkla sağlar.
-Başka olan ülkelere olan bağımlılığını azaltır.
-Ülke güçlü bir ordu kurar.
-Bilimsel alanda araştırmalara daha çok gelir ve zaman ayırabilir.
-Gelişmiş ülke seviyesine yükselir.
-Devletlerin ekonomik düzeyleri toplumların sosyal ve kültürel yapısını olumlu yönde etkiler.
SORU: 2. Saltanat sistemi ile yönetilen bir toplumun demokratik cumhuriyet rejimine geçişi ile elde edeceği temel hak ve kazanımlar neler olabilir?
CEVAP: -Yönetimde söz sahibi olmak
-Yöneticileri seçebilmek
-Demokratik kurallarla yönetilmek
-Sınıf veya zümre farkının olmaması
-Hakkını arayabilmek
-Tüm vatandaşlarla eşit haklara sahip olmak
-Vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini devlet teminatı altına alınması
-Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı sağlaması, cumhuriyet rejiminin kazandıracağı temel hak ve kazanımlara örnek olarak verilebilir.
SORU: 3. Devlet otoritesini ele geçirmek için harekete geçen güç odakları devlet ve toplum düzeni üzerinde nasıl bir etki bırakır?
CEVAP: -Devlet ve topluma zarar verir.
-Birlik ve beraberliği yok eder.
-Bölünme ve parçalanmalar olur.
-Düşmanların ülkemiz üzerindeki kötü amaçlarını kolaylaştırırlar
-Yüzyıllardır süren kazanımlar yok olur
-Ülke bağımsızlığı ve vatanın bütünlüğü tehlikeye girer
-Millet olma bilinci zarar görür.
-Devlet ve toplum büyük zararlar görür
-Demokratik ortam yok olur
-Kişi veya sınıflar ülke yönetiminde söz sahibi olur
-Hukuk olmaz
-Toplum bireylerinin temel hak ve özgürlükleri yok olur
-Çağdaş ülke olma yolunda ülkemiz büyük zararlar görür


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 129 Cevabı
SORU: Fransız İhtilali’ne Osmanlı Devleti’nin olumlu bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
CEVAP: -Osmanlı Devleti’nin siyasi ve sosyal durumu Avrupa’ya benzememesi
-Osmanlı Devleti’nde Avrupa’daki gibi ayrıcalıklı bir sınıfın olmaması
-İslam ülkesi olması ve Avrupa Devletler Hukukuna tabii olmamasından dolayı Osmanlı Devleti, Fransa’da ilan edilen İnsan Hakları ve Yurttaşlık Bildirgesi’nin kendisi için tehlike oluşturacağını düşünmüyordu
-Fransa’daki rejim meselesinin Avrupa’nın bir iç sorunu olduğunu düşündü ve Osmanlı Devleti2ne zarar vermeyeceklerini düşünmeleri
-Uzun yıllar Osmanlı Devlet politikaları ile huzur içinde yaşayan toplumların milliyetçilik düşüncesi hareket etmeyeceklerini düşünmeleri
-Osmanlı Devlet yöneticilerin durumu tam olarak değerlendirememeleri, Osmanlı Devleti’nin Fransız İhtilaline olumlu bakmasına neden olduğu şeklinde değerlendirebiliriz.
SORU: Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne etkilerini araştırarak sınıf ortamında paylaşınız.
CEVAP: Değerli takipçilerimiz bu konuda daha önce bir içerik hazırlamıştık. İsterseniz Osmanlıya Fransız ihtilalinin etkisini öğrenmek için bu makaleyi okuyabilirsiniz.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 133 Cevabı
SORU:1848 İhtilallerinin genel olarak Avrupa’da başarıya ulaşmaması demokrasinin gelişmesini nasıl etkilemiştir?
CEVAP: -Avrupa’da yeni bir barış dönemine girilerek Avrupa uygarlığını geliştirecek yeni adımlar atıldı.
-Hükûmetler, ideoloji veya inançlar üzerinden değil güç ve gerçeklik üzerinden siyaset yapmaya başladılar.
-Devletler doğal düşman veya müttefik gibi davranışları sergilemek yerine kendi çıkarlarını gözettiler.
-Fransa’da cumhuriyet ilan edildi.
-Avrupa’nın bir çok ülkesinde krallar ayaklanmaları bastırabilmek için anayasal düzenlemeler yaptılar, monarşiden meşru monarşiye geçtiler
-Liberal demokrasiler daha da güçlendi
-İşçi hakları güvence altına alındı
SORU: Fransız İhtilali’nin getirmiş olduğu liberal fikirler mutlak monarşileri nasıl etkilemiştir?
CEVAP:-Fransız İhtilali’nin getirmiş olduğu liberal fikirler Fransa’da mutlak monarşinin yıkılmasına sebep oldu.
-Millet egemenliği fikri yaygınlaştı mutlak krallıkların yıkılabileceği anlaşıldı.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları  sayfa 134 Cevabı
SORU: Sanayi Devrimi ile kapitalizm arasında nasıl bir bağ olabilir?
CEVAP:-Kapitalizm, serbest piyasa ekonomisi veya serbest girişim ekonomisi olarak bilinir. Üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanır.
-Sanayi devrimi, kapitalizm sürecini hızlanmıştır. Sanayi Devrimi, yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi doğurmuştur.
-Sanayi üretimi ile üretim araçları gelişmiş bunun sonucu kapitalizm yaygınlaşmıştır


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları  sayfa 135 Cevabı
SORU:Adam Smith’in toplum refahının devletin zenginleşmesiyle değil burjuvazinin zenginleşmesiyle gerçekleşeceği fikrine katılıyor musunuz ? Açıklayınız.
CEVAP:-Hayır katılmıyorum.
-Çünkü, burjuvazi zenginlik toplum için değil kendi çıkarları için çalışır. Toplum ancak bu zenginlerin istediği kadar refah içinde olaibilir.
-Bu zengin kişiler şahsi çıkarlarını devletin bütünlüğü ve toplumun refahının önünde tutabilirler.
-Devlet yöneticilerini maddi ve manevi etki altında tutabilirler.
-Devleti kendi çıkarları yönünde hareket ettirebilirler.
-Kanun üstü davranabilirler.
-Zengin kişiler arasındaki haksız rekabetler topluma zarar verebilir.
-Bu yüzden toplum refahının devletin zenginleşmesiyle değil burjuvazinin zenginleşmesiyle düşüncesi yanlıştır.

SORU:
Bugün Afrika başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde insanlar açlığa ve sefalet içerisinde yaşamaktadır. Kapitalizm ideolojisinin bu olay üzerindeki etkilerini araştırarak sınıf ortamında paylaşınız.
CEVAP:Kapitalizmde serbest piyasa ekonomisi vardır. Bu ekonomik sistemde insanlar çok zengin de olabilir çok fakir de olabilir. Kapitalizm vahşi ve acımasız bir sistem olduğu için dünyanın pek çok yerinde çok zengin insanlar varken aynı zamanda bir o kadar da açlık ve sefalet içerisinde yaşayan insan vardır.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 142 Cevabı
SORU: III. Selim’in yeni bir ordu kurma arayışının sebepleri nelerdir?
CEVAP:Osmanlı Askeri Sisteminin bozulması ve askeri Başarıların azalması gibi nedenler sayılabilir.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 144 Cevabı
SORU: XIX. yüzyılda Avrupa’daki demografik politikalardan Osmanlı Devleti etkilenmiş midir?
CEVAP:Elbette etkilenmiştir. Avrupadaki Gelişmeler kısa sürede Osmanlı devletini de etkilemiştir.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 145 Cevabı
SORU: Bir ülkede ulaşım ve haberleşme ağının gelişmiş olması o ülkeye kazançlar sağlar mı?
CEVAP:Elbette sağlar. Haberleşme ve Ulaşım ağı gerek ekonomik gerekse ticari her alanda ülkelere kazançlar sağlar.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 146 Cevabı
SORU: Osmanlı Devleti, Sanayi İnkılabı’nı zamanında gerçekleştirebilseydi Osmanlı Demir Yolu Politikası’nda nasıl bir değişim yaşanırdı?
CEVAP: Osmanlı Devleti demir yollarını Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirmiş Avrupa devletlerine imtiyazlar vermek suretiyle yaptırdı. Osmanlı Devleti, Sanayi İnkılabı’nı zamanında gerçekleştirebilseydi bu imtiyazları vermek zorunda kalmayacak ve kendi imkanlarıyla demir yolları ağını geliştirebilecekti.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 147 Cevabı
SORU: Osmanlı Devleti’nin yenileşme hareketlerinde önceliği askerî alana vermesinin sebepleri nelerdir?
CEVAP: Osmanlı Devletin savaş ve toprak kaybettiği için yenileşme hareketlerinde önceliği askerî alana vermiştir.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 150 Cevabı
SORU: Osmanlı Devleti’nde açılan yabancı okullar, Müslüman ahalinin çocukları için herhangi bir eğitim faaliyetinde bulunmuşlar mıdır?
CEVAP: Müslüman ailelerin çocukları da bu yabancı okullara gitmiş ve eğitim faaliyetinde bulunmuşlardır.
SORU: II. Abdülhamit Dönemi’nde eğitimdeki modernleşmenin Cumhuriyet Dönemi eğitim sistemine etkileri nelerdir?
CEVAP: II. Abdülhamit Dönemi’nde eğitimdeki modernleşme Cumhuriyet Dönemi eğitim sisteminin de modernleşmesini sağlamıştır.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 152 Cevabı
SORU: Darülacezenin günümüz sosyal devlet anlayışındaki yeri nedir?
CEVAP:Sosyal devlet Halkın her türlü ihtiyacının karşılanması manasına gelir. Acizler evi de kendine bakmakta eksik kalan insanları bakımını gerçekleştirerek sosyal devlet anlayışına uygun hareket etmektedirler.
SORU: II. Abdülhamit Dönemi’nde açılan hastanelerden hangileri günümüzde işlevini devam ettirmektedir?
CEVAP:Şişli Etfal Hastanesi
Yıldız Askerî Hastanesi (1886)
İstanbul Kuduz Hastanesi (1887)
Üsküdar Akıl Hastanesi (1897)
İstanbul Guraba Hastanesi Ek Binalar (1900-1905)
İstanbul Haseki Hastanesi Ek Binaları (1893)
Gülhane Hastanesi (1898)
Beykoz Serviburnu Hastanesi (1878)
Beylerbeyi Hastanesi (1877)
Eyüp İplikhane Hastanesi (1878)
Kadırga Hastanesi (1893)
Üsküdar Nuhkuyusu Hastanesi (1891)
Üsküdar Şemsipaşa Hastanesi (1877)
Kağıthane Hastanesi (1897)
Çatalca Hastanesi (1877)
Haydarpaşa Numune Hastanesi (1902-1903)


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 153 Cevabı
SORU: Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar sosyal güvenlik konusunda yapılan çalışmalar göz önüne alındığında CEVAP:Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olabilme yolunda nasıl bir ilerleme sağlamıştır?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Sosyal Bir hukuk devletir.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 154 Cevabı
SORU: XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin eğitim öğretim faaliyetlerinde Osmanlıcılık uygulamak istemesi ülkenin bütünlüğünü sağlamak için neden yeterli olmamıştır.
CEVAP:Çünkü bu dönemde Özellikle Fransız ihtilalinin etkisi ile Milliyetçilik İlkesinin Devletleri etkilemesi ve bağımsızlık düşüncesinin yaygınlaşmasıdır. Birde Avrupalı devletlerin Osmanlı içindeki Milletleti ve azınlıkları kışkırtması sonucu Osmanlıcılık başarılı olamamıştır.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 156 Cevabı
SORU: Sened-i İttifak maddelerinden hangileri padişahın mutlak otoritesini sarsmıştır?
CEVAP:Sadrazamın kanun ve ittifaka uygun olarak vereceği emirlere itaat edilecek, uygun olmayanlara
birlikte karşı çıkılacaktı.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 157 Cevabı
SORU: Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı’ndan önceki kişisel hak ve özgürlükler konusunda araştırma yaparak arkadaşlarınızla paylaşınız.
CEVAP: Tanzimat Fermanı’ndan önce kişisel hak ve özgürlükler kısıtlıydı. Örneğin, herkes kanun önünde eşit değildi, vergiler insanların gelirine göre toplanmıyordu, mahkemeler herkese açık değildi, müsadere sistemi vardı.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 158 Cevabı
SORU: Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı arasındaki farkları araştırınız.
CEVAP: Osmanlı Devleti son dönemlerinde ülkenin gerilemesini durdurmak ve oluşan Batı akımı çerçevesinde yenilikçi önlemler almak adına iki adet önemli ferman yayımlanmıştır. Bunlar, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı’dır. Her iki ferman da düzenleme ve geliştirme amacı taşıdığından aralarında büyük farklar bulunmamaktadır.

  • Tanzimat Fermanı bizzat Osmanlı yöneticisi olan Mustafa Reşid Paşa tarafından hazırlanmış ve onaya sunulmuştur. Islahat Fermanı ise Osmanlı yöneticisi Ali Paşa eşliğindeki Ingiliz ve Fransız heyet tarafından hazırlanmıştır.
  • Tanzimat ile halkın güvenliği, adalet ve askeri konular ele alınırken, Islahat Fermanı daha fazla azınlık haklarına değinmektedir.
  • Tanzimat Fermanı Müslüman çoğunluğu esas alarak ortaya koyulmuşken, Islahat Fermanı azınlık temellidir.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 160 Cevabı
SORU: Çok partili hayata geçişin temsil yeteneği üzerindeki etkisi nasıl olmuştur?
CEVAP:  Çok partili hayata geçiş ile birlikte temsil yeteneği gelişmiştir.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 163 Cevabı
SORU: Tanzimat Dönemi’nde çıkarılan kanunların amaçları nelerdir?
CEVAP:Çok partili hayata geçiş ile birlikte temsil yeteneği gelişmiştir.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 164 Cevabı
SORU: Osmanlıcılık fikrinin ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir?
CEVAP:Osmanlıcılık, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu içindeki bütün ulusları ve unsurları Osmanlılık ruhu içinde birleştirmeyi amaçlamış bir ideolojiydi. Tanzimat (Osmanlıca: تنظيمات), Osmanlı İmparatorluğu’nda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerifi’nin okunmasıyla başlayan modernleşme ve yenileşme döneminin adıdır. Osmanlı devletinin yıkılmasını önlemek amacıyla bu fikir ortaya çıkmıştır.
SORU: II. Abdülhamit’in İslamcılık fikri doğrultusunda yaptığı çalışmalar nelerdir?
CEVAP:İslamcılık Osmanlı Devleti’nin sınırlarında ve dünyanın değişik coğrafyalarında yaşayan bütün Müslümanları Osmanlı çatısı altında toplama düşüncesidir. İslamcılık, II. Abdülhamit Dönemi’nde devlet politikası hâline geldi. II. Abdülhamit’in İslamcılık siyaseti sayesinde Hindistan gibi ülkelerdeki Müslüman halkın Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’ne
maddi ve manevi yardımları olmuştu.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 165 Cevabı
SORU: Sizce Osmanlı Devleti’nin dağılmasını engellemek için hangi fikir akımı desteklenmeliydi?
CEVAP: Osmanlı Devleti’nin dönemin koşulları düşünüldüğü zaman dağılmasını önlemek imkansızdı. Ama bence  Osmanlı Devleti dağılmasını engellemek için Türkçülük fikir akımını desteklemeliydi. Yani Türk olmadığı hâlde Türkleşmiş Müslüman topluluklar ve milliyet duygusu olmayan bazı topluluklar Türklük fikri etrafında birleştirilmesi fikri Osmanlı Devleti’ni belki de yıkılmaktan kurtarabilirdi.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 167 Cevabı
SORU: Darbelerin devletlere etkileri nelerdir?
CEVAP:Darbeler devletileri içte zayıf düşürür ve düşman devletlere karşı zayıflatır.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 169 Cevabı
SORU: Osmanlı Devleti’nde son dönemdeki hükümet değişiklikleri devleti nasıl etkilemiştir?
CEVAP:İstikrarsılık getirmiştir.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 171 Cevabı
SORU: Enver ve Talat paşalar, Kâmil Paşa’ya istifa mektubunda neden ahali ibaresinin geçmesi hususunda baskı yapmıştır?


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 172 Cevabı
ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.
1. 28 Ağustos 1789’da yayınlanan İnsan Hakları ve Yurttaşlık Bildirgesi  ile egemenliğin millete ait olduğu ve her insanın özgür doğduğu ilan edildi.
2. Bağımsızlıklarını elde etmek amacıyla Kara Yorgi liderliğinde ayaklanan Sırplar Osmanlı Devleti’nde isyan eden ilk azınlıktır.
3. Fransa’da başlayan ve Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya’ya yayılan 1830 İhtilali, liberalizm hareketinin başarıya ulaşmasını sağladı. İsviçre’nin bağımsızlığa kavuşmasında bu hareketin önemli payı vardır.
4. II. Mahmut, işlevini yitiren Yeniçeri Ocağını kaldırıp Asakir-i Mansure-i Muhammediye  ordusunu kurdu.
5. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını engellemek amacıyla 1856’da ilan edilen Islahat Fermanı  ile Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında eşitlik sağlanmak istendi.
6. 1876 Kanun-i Esasi’nin ilanı ile Tanzimat Dönemi’nden Meşrutiyet  Dönemi’ne geçildi.
7. Din, dil ve ırk ayrımı gütmeden Osmanlı vatandaşlarını bir arada tutmayı amaçlayan Osmanlıcılık fikir akımının bir diğer hedefi de azınlık isyanlarının ortaya çıkmasını engellemekti.
8. İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Meşrutiyet’e karşı yapılan 31 Mart Ayaklanması sonucunda II. Abdülhamit tahtan indirildi onun yerine V. Mehmet Reşat, Osmanlı Devleti tahtına getirildi.
Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.
9. II. Meşrutiyet’in ilanından kısa bir süre sonra Girit Meclisi Osmanlı Devleti’nden ayrılıp hangi ülkeye bağlanma kararı aldı? Yunanistan
10. Osmanlı Devleti’nin mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçişi ne ile sağlanmıştır?I.Meşrutiyet’in İlanı
11. 1913 Babıâli Baskını ile istifa ettirilen Kâmil Paşa Hükûmeti yerine kime hükûmet kurdurulmuştur?
Mahmut Şevket Paşa
12. Kimsesiz çocuklar ile yaşlı ve bakıma muhtaç insanları barındırmak amacıyla II. Abdülhamit Dönemi’nde açılan ve günümüzde de aynı isimle çalışmaya devam eden kurumun adını yazınız. Darülaceze 


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 173 Cevabı
DEMİR YOLLARI
XIX. yüzyıl sonunda bazı Alman şirketleri ve bankaları, Osmanlı ülkelerinin zenginliklerinden yararlanmak için faaliyete geçti. Madencilik ve ulaştırma alanında o dönemde var olan imkanlar, İngiliz ve özellikle Fransız şirketleri tarafından paylaşılmıştı ancak bazı yerlere dokunulmamıştı. Dolayısı ile buralar yeni girişimciler için ilgi çekici yerlerdi. Anadolu ve Mezopotamya’nın zengin kaynakları Alman yatırımcıların ilgisini çekmekteydi. Bu yeraltı kaynaklarına ulaşabilmek için Bağdat ve Basra’ya kadar uzanacak demir yolunun yapılması gerekiyordu. O güne kadar demir y olu teknolojisinde görülmemiş hamleler yapan Almanya’nın Bağdat Demir Yolu’nun gerçekleşeceğine inançları tamdı. Almanya bu sayede sıcak denizlere ulaşmayı planlıyordu. Almanya üstün bir teknoloji ile Doğu’ya doğru açıldı. Barışçı sızmayla yani demiryolları ile yayılım asıl hedefine ulaşamadıysa da bir dizi sonuçlar doğurdu. Alman sermayeli Anadolu Demir Yolları, Anadolu içlerine doğru yeni demir yolu imtiyazı elde etti. Osmanlı Devleti, Anadolu Demir Yolları’na kilometre garantisi olarak her kilometre için yıllık on beş bin frank ödemeyi taahhüt etti. Bu ödemeyi de bazı Anadolu sancak ve vilayetlerinin âşâr gelirleriyle karşılamayı planladı. Osmanlı Devleti yapılan demir yolları sayesinde tarımın gelişeceğine ve bu tarım ürünlerinin de rahatça pazarlanacağına inanıyordu ancak bu sayılanlar uzun vadede gerçekleşebilirdi.
Yeni yapılan demir yollarının masrafları halk için oldukça ağırdı ve halkı harap hâle getirmişti. Alman sermayeli Anadolu Demir Yolları’nın imtiyaz alması Fransızları da harekete geçirdi. İzmit- Ankara Demir Yolu imtiyazının Almanlara verilmesi ve Almanya’nın hattı Ankara’ya doğru hızla ilerletmesi, aynı yıllarda Fransızların da Suriye-Lübnan’da bir sıra imtiyaz almasına, hızla bir demir yolu ağı örmelerine neden oldu. Ortaylı, 1981, s.73-81’den düzenlenmiştir.


Aşağıda yer alan soruları metne göre cevaplandırınız.
SORU: 13. XIX. yüzyılda Avrupa devletlerinin demir yollarının yapımında rekabet içinde olmalarının sebepleri nelerdir?
CEVAP:Ekonomik ve siyasi çıkar elde etmek için.  Aynı zamanda demiryollarının geçtiği yerlerde çıkan madenler o devlete veriliyordu.
SORU: 14. Osmanlı Devleti, toprakları üzerinde yabancı bir devlete imtiyaz vermeden demir yolu ağını tek başına niçin kuramamıştır?
CEVAP:Teknolojisi ve maddi durumu buna imkan verememiştir.
SORU: 15. İmtiyazlar verilerek yabancılara yaptırılan demir yollarının Osmanlı Devleti’ne katkısı neler olabilir?
CEVAP:Ulaşım ve haberleşme de katkısı olmuştur. Hem askeri hemde ticari faaliyetler için faydası olmuştur.
SORU: 16. Osmanlı ülkelerinden geçecek demir yolları hangi ülkeler arasında rekabete yol açmıştır?
CEVAP:Fransa İngiltere ve Almanya


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 174 Cevabı
YABANCI VE MİSYONER OKULLARI
XIX. yüzyılda Osmanlı’daki yabancı okulların artışı büyük problem hâline gelmişti. Yabancı okulların etkisinin artması, bunların sorgulanmasını da beraberinde getirdi. Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla yabancı okullar gittikçe güçlendi. Yabancı devletler tarafından maddi olarak sürekli beslenen bu kurumlar, öğrencilere eğitimin yanı sıra dinî bilgiler de veriyordu. XIX. yüzyılda İstanbul’a yeni rahiplerin gelişi ile din eğitimi daha önemli hâle geldi ve misyonerlerin sayısı da önemli ölçüde arttı. Misyonerlerin asıl amaçları, Hristiyan din eğitimi vererek gençleri kendi faaliyetlerinin genişlemesi için yetiştirmekti. Misyonerler bu amaçlarından zamanla uzaklaşarak siyasete yöneldiler. Daha sonra dinî ve siyasi çalışmalar yapmak asıl amaçları hâline geldi. Yabancı okullar, ülkedeki gayrimüslimler üzerinde oldukça etkili oldu. Yabancı devletlerin ve teşkilatların destekleri onların siyasete de girmesini sağladı. Yabancılar, bu okullara sadece maddi yardımda bulunmakla kalmadılar ayrıca gayrimüslimleri de himayelerine aldılar. Bu okullar, Müslümanlar üzerinde çok fazla etkili olamadı. İslami değer ve geleneklerine bağlı
olan Türkler, öteden beri Hristiyan kökenli icatlara bile kuşkuyla bakmaktaydı. Genel olarak bakıldığında yabancı okullar eğitim ve öğretime olan katkıları dolayısıyla olumlu karşılandı. Zamanla siyasi kimliğe bürünen yabancı okullar Osmanlı Devleti aleyhine çalışmalara başladılar. Bu yönüyle yabancı okullar, Osmanlı Devleti’nin dağılıp yıkılmasında etkili oldu. Karabulut, 2010, ss.135-136’dan düzenlenmiştir.
Aşağıda yer alan soruları metne göre cevaplandırınız.
SORU: 17. Yabancı okulların gayrimüslimleri maddi olarak destekleyip onları himaye etmelerinin sebepleri neler olabilir?
CEVAP: Bu okulda verilen eğitimler zamanla amacından sapmış ve misyonerlik faaliyetlerine yönelmiştir. Bu faaliyetler zamanla siyasi bir hal almıştır. Siyasi çıkar elde etmek isteyen devletler bu okulları desteklemişlerdir.
SORU: 18. Osmanlı ülkesindeki misyonerler eğitim öğretim faaliyetlerini kullanarak neleri amaçlamışlardır?
CEVAP:Misyonerlerin asıl amaçları, Hristiyan din eğitimi vererek gençleri kendi faaliyetlerinin genişlemesi için yetiştirmekti
SORU: 19. Osmanlı Devleti’nde yönetici olsaydınız yabancı ve misyoner okulları sorununa nasıl bir çözüm bulurdunuz?
CEVAP: Denetleme vazifesi iyi yapılıp şefaf olmaları sağlanabilir.
SORU: 20. Osmanlı Devleti’ndeki yabancı okullar siyasi ve sosyal yapıyı nasıl etkilemiştir?
CEVAP: Bu okullar, Müslümanlar üzerinde çok fazla etkili olamadı. İslami değer ve geleneklerine bağlı
olan Türkler, öteden beri Hristiyan kökenli icatlara bile kuşkuyla bakmaktaydı. Genel olarak bakıldığında yabancı okullar eğitim ve öğretime olan katkıları dolayısıyla olumlu karşılandı.


21. Bir ülkede nüfusun artması o devlete birtakım kazançlar sağlamaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kazançlar arasında yer almaz?
A) Savaş gücünü arttırması
B) Üretim ve vergi gelirlerinin artması
C) İç ve dış göçün meydana gelmesi
D) Başka devletlere karşı siyasi bir güç kazanması
E) Ekonomik kalkınma için gerekli işgücünü sağlaması

22. Osmanlı Devleti, Islahat Fermanı ile azınlıklara okul açma ve istedikleri okula gitme hakkı vermiştir.
Osmanlı Devleti’nin azınlıklara birtakım haklar vermesinin
I. Laik devlet düzenine geçmek
II. Devletin dağılmasını önlemek
III.Avrupalı devletlere imtiyaz vermek sebepleri arasında hangileri sayılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve I E) II ve III


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 175 Cevabı
23. Osmanlı Devleti’nin eğitim işlerinin yapıldığı kurumların başında medreseler ve sıbyan mektepleri gelmekteydi. Zamanla bu medrese ve okulların yanında Tanzimat Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin açtığı mesleki ve teknik okullarda da eğitim ve öğretim yapılmaya başlandı.
I. Osmanlı Devleti’nin sınırlarının genişlemesi
II. Osmanlı Devleti’nin modernleşmeye çalışması
III.Osmanlı Devleti’nin savaşlarda yenilgi almaması
IV. Dinî ilimlerin öğretilebileceği okullara ihtiyaç duyulması
Tanzimat Dönemi’nde yeni okulların açılmasında yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve IV

24. Âyanlarla yapılan Sened-i İttifak’a göre I. Padişahın emirleri mutlak olarak yerine getirilecek
II. İstanbul’daki ocaklarda fesat çıkarsa âyanlar emir beklemeksizin İstanbul’a gelerek isyan eden ocağı kaldıracaklar
III.Âyanlar eyaletlerinden devletin asker almasına karşı gelmeyecekler. Böyle hareket edeceklerden bütün âyanlar davacı olacaktır
IV. Her yerde hazine gelirinin, devletin koymuş olduğu kanun ve hükümlere göre toplanması sağlanacak
Verilen maddelerden hangisi, devletin âyanlar karşısında hâkimiyetinin sarsıldığının kanıtıdır?
A) Yalnız I B) II ve IV C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve III

25. II. Abdülhamit Dönemi’nde fakirler ve ihtiyaç sahipleri için çeşitli kurumlar kurulmuştur. Yine bu dönemde Batı’dan birçok uygulama Osmanlı ülkesine getirilmiştir. Batı’nın uygulamalarını II. Abdülhamit süzgeçten geçirip mevcut geleneksel uygulamalarla yoğurarak topluma kazandırmaya çalışmıştır. Avrupa’dan sosyal sigortalar sistemini de getiren II. Abdülhamit emeklilik sistemine yeni hükümler ekleyerek daha işler bir hâle kavuşturmuştur.
Yalnızca verilen metne dayanılarak:
I. Osmanlı Devleti’nde emeklilik sistemi ilk kez II. Abdülhamit Dönemi’nde başlamıştır.
II. Osmanlı Devleti sosyal devlet olma yolunda önemli bir adım daha atmıştır.
III.Avrupa’dan örnek alınan uygulamalar doğrudan Osmanlı Devleti’ne kazandırılmıştır.
IV. Osmanlı Devleti’nin ekonomisi güçlenmiştir. yargılardan hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I ve IV E) III ve IV

26. Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda İslamcılık ve Osmanlıcılık fikirlerini devlet politikası hâline getirmiştir. Bu fikir akımları Avrupalı devletler tarafından farklı tepkilere sebep olmuştur. Rusya bu fikirlere karşı iken Almanya desteklemiştir. İngiltere ise yalnızca Osmanlıcılık fikrine destek vermiştir.
Buna göre
I. Osmanlı Devleti, İslamcılık ve Osmanlıcılık fikri ile dağılmayı önlemek istemiştir.
II. Fikir akımlarına Avrupa devletleri farklı tepkiler vermişlerdir.
III.Almanya, Rusya’nın sıcak denizlere inmesini istememektedir.
verilenlere göre aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

-BİTTİ-

Leave a Reply