11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları 4. Ünite Cevapları

0
53

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları 4. Ünite Cevapları

İhtilal
Devrim
Koalisyon
Milliyetçilik
Liberalizm
Marksizm
Sosyalizm
Kapitalizm
Asâkir-i Nizamiye
Bedel-i Askerî
Misyoner
Dârülaceze

1. Devletlerin ekonomik düzeyleri toplumların sosyal ve kültürel yapısını
nasıl etkiler?
2. Saltanat sistemi ile yönetilen bir toplumun demokratik cumhuriyet rejimine
geçişi ile elde edeceği temel hak ve kazanımlar neler olabilir?
3. Devlet otoritesini ele geçirmek için harekete geçen güç odakları devlet ve
toplum düzeni üzerinde nasıl bir etki bırakır?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 129 Cevabı

Fransız İhtilali’ne Osmanlı Devleti’nin olumlu bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne etkilerini araştırarak sınıf ortamında paylaşınız.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları 133 Cevabı

1848 İhtilallerinin genel olarak Avrupa’da başarıya ulaşmaması demokrasinin gelişmesini
nasıl etkilemiştir?

Fransız İhtilali’nin getirmiş olduğu liberal fikirler mutlak monarşileri nasıl etkilemiştir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları 134 Cevabı

Sanayi Devrimi ile kapitalizm arasında nasıl bir bağ olabilir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları 135 Cevabı

Adam Smith’in toplum refahının devletin zenginleşmesiyle değil burjuvazinin zenginleşmesiyle gerçekleşeceği fikrine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Bugün Afrika başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde insanlar açlığa ve sefalet içerisinde yaşamaktadır. Kapitalizm ideolojisinin bu olay üzerindeki etkilerini araştırarak sınıf
ortamında paylaşınız.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 142 Cevabı

III. Selim’in yeni bir ordu kurma arayışının sebepleri nelerdir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 144 Cevabı

XIX. yüzyılda Avrupa’daki demografik politikalardan Osmanlı Devleti etkilenmiş midir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 145 Cevabı

Bir ülkede ulaşım ve haberleşme ağının gelişmiş olması o ülkeye kazançlar sağlar mı?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 146 Cevabı

Osmanlı Devleti, Sanayi İnkılabı’nı zamanında gerçekleştirebilseydi Osmanlı Demir Yolu
Politikası’nda nasıl bir değişim yaşanırdı?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 147 Cevabı

Osmanlı Devleti’nin yenileşme hareketlerinde önceliği askerî alana vermesinin sebepleri
nelerdir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 150 Cevabı

Osmanlı Devleti’nde açılan yabancı okullar, Müslüman ahalinin çocukları için herhangi bir
eğitim faaliyetinde bulunmuşlar mıdır?

II. Abdülhamit Dönemi’nde eğitimdeki modernleşmenin Cumhuriyet Dönemi eğitim sistemine etkileri nelerdir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 152 Cevabı

Darülacezenin günümüz sosyal devlet anlayışındaki yeri nedir?

II. Abdülhamit Dönemi’nde açılan hastanelerden hangileri günümüzde işlevini devam ettirmektedir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 153 Cevabı

Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar sosyal güvenlik konusunda yapılan çalışmalar göz
önüne alındığında Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olabilme yolunda nasıl bir ilerleme
sağlamıştır?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 154 Cevabı

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin eğitim öğretim faaliyetlerinde Osmanlıcılık uygulamak
istemesi ülkenin bütünlüğünü sağlamak için neden yeterli olmamıştır

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 156 Cevabı

Sened-i İttifak maddelerinden hangileri padişahın mutlak otoritesini sarsmıştır?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 157 Cevabı

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı’ndan önceki kişisel hak ve özgürlükler konusunda
araştırma yaparak arkadaşlarınızla paylaşınız.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 158 Cevabı

Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı arasındaki farkları araştırınız.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 160 Cevabı

Çok partili hayata geçişin temsil yeteneği üzerindeki etkisi nasıl olmuştur?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 163 Cevabı

Tanzimat Dönemi’nde çıkarılan kanunların amaçları nelerdir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 164 Cevabı

Osmanlıcılık fikrinin ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir?

II. Abdülhamit’in İslamcılık fikri doğrultusunda yaptığı çalışmalar nelerdir?

 

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 165 Cevabı

Sizce Osmanlı Devleti’nin dağılmasını engellemek için hangi fikir akımı desteklenmeliydi?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 167 Cevabı

Darbelerin devletlere etkileri nelerdir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 169 Cevabı

Osmanlı Devleti’nde son dönemdeki hükümet değişiklikleri devleti nasıl etkilemiştir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 171 Cevabı

Enver ve Talat paşalar, Kâmil Paşa’ya istifa mektubunda neden ahali ibaresinin geçmesi
hususunda baskı yapmıştır?

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.
1. 28 Ağustos 1789’da yayınlanan ………………………………… ile egemenliğin millete ait olduğu
ve her insanın özgür doğduğu ilan edildi.
2. Bağımsızlıklarını elde etmek amacıyla Kara Yorgi liderliğinde ayaklanan …………………………
Osmanlı Devleti’nde isyan eden ilk azınlıktır.
3. Fransa’da başlayan ve Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya’ya yayılan …………………………
İhtilali, liberalizm hareketinin başarıya ulaşmasını sağladı. İsviçre’nin bağımsızlığa kavuşmasında
bu hareketin önemli payı vardır.
4. II. Mahmut, işlevini yitiren Yeniçeri Ocağını kaldırıp ………………………………………… ordusunu
kurdu.
5. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını engellemek amacıyla
1856’da ilan edilen …………………………… ile Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında eşitlik
sağlanmak istendi.
6. 1876 Kanun-i Esasi’nin ilanı ile Tanzimat Dönemi’nden …………………… Dönemi’ne geçildi.
7. Din, dil ve ırk ayrımı gütmeden Osmanlı vatandaşlarını bir arada tutmayı amaçlayan
…………………………… fikir akımının bir diğer hedefi de azınlık isyanlarının ortaya çıkmasını
engellemekti.
8. İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Meşrutiyet’e karşı yapılan 31 Mart Ayaklanması sonucunda
…………………………… tahtan indirildi onun yerine V. Mehmet Reşat, Osmanlı Devleti tahtına
getirildi.
Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.
9. II. Meşrutiyet’in ilanından kısa bir süre sonra Girit Meclisi Osmanlı Devleti’nden
ayrılıp hangi ülkeye bağlanma kararı aldı?
……………………………………………………………………………………………………….
10. Osmanlı Devleti’nin mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçişi ne ile sağlanmıştır?
……………………………………………………………………………………………………….
11. 1913 Babıâli Baskını ile istifa ettirilen Kâmil Paşa Hükûmeti yerine kime hükûmet
kurdurulmuştur?
……………………………………………………………………………………………………….
12. Kimsesiz çocuklar ile yaşlı ve bakıma muhtaç insanları barındırmak amacıyla II.
Abdülhamit Dönemi’nde açılan ve günümüzde de aynı isimle çalışmaya devam
eden kurumun adını yazınız.
……………………………………………………………………………………………………….

DEMİR YOLLARI
XIX. yüzyıl sonunda bazı Alman şirketleri ve bankaları, Osmanlı ülkelerinin zenginliklerinden
yararlanmak için faaliyete geçti. Madencilik ve ulaştırma alanında o dönemde var olan imkanlar,
İngiliz ve özellikle Fransız şirketleri tarafından paylaşılmıştı ancak bazı yerlere dokunulmamıştı.
Dolayısı ile buralar yeni girişimciler için ilgi çekici yerlerdi. Anadolu ve Mezopotamya’nın
zengin kaynakları Alman yatırımcıların ilgisini çekmekteydi. Bu yeraltı kaynaklarına
ulaşabilmek için Bağdat ve Basra’ya kadar uzanacak demir yolunun yapılması gerekiyordu. O
güne kadar demir yolu teknolojisinde görülmemiş hamleler yapan Almanya’nın Bağdat Demir
Yolu’nun gerçekleşeceğine inançları tamdı. Almanya bu sayede sıcak denizlere ulaşmayı planlıyordu.
Almanya üstün bir teknoloji ile Doğu’ya doğru açıldı. Barışçı sızmayla yani demiryolları ile yayılım
asıl hedefine ulaşamadıysa da bir dizi sonuçlar doğurdu. Alman sermayeli Anadolu Demir
Yolları, Anadolu içlerine doğru yeni demir yolu imtiyazı elde etti. Osmanlı Devleti, Anadolu
Demir Yolları’na kilometre garantisi olarak her kilometre için yıllık on beş bin frank ödemeyi
taahhüt etti. Bu ödemeyi de bazı Anadolu sancak ve vilayetlerinin âşâr gelirleriyle karşılamayı
planladı. Osmanlı Devleti yapılan demir yolları sayesinde tarımın gelişeceğine ve bu tarım
ürünlerinin de rahatça pazarlanacağına inanıyordu ancak bu sayılanlar uzun vadede gerçekleşebilirdi.
Yeni yapılan demir yollarının masrafları halk için oldukça ağırdı ve halkı harap hâle
getirmişti.
Alman sermayeli Anadolu Demir Yolları’nın imtiyaz alması Fransızları da harekete geçirdi. İzmit-
Ankara Demir Yolu imtiyazının Almanlara verilmesi ve Almanya’nın hattı Ankara’ya doğru
hızla ilerletmesi, aynı yıllarda Fransızların da Suriye-Lübnan’da bir sıra imtiyaz almasına, hızla
bir demir yolu ağı örmelerine neden oldu.
Ortaylı, 1981, s.73-81’den düzenlenmiştir.
Aşağıda yer alan soruları metne göre cevaplandırınız.
13. XIX. yüzyılda Avrupa devletlerinin demir yollarının yapımında rekabet içinde
olmalarının sebepleri nelerdir?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Osmanlı Devleti, toprakları üzerinde yabancı bir devlete imtiyaz vermeden
demir yolu ağını tek başına niçin kuramamıştır?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. İmtiyazlar verilerek yabancılara yaptırılan demir yollarının Osmanlı Devleti’ne
katkısı neler olabilir?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
16. Osmanlı ülkelerinden geçecek demir yolları hangi ülkeler arasında rekabete yol
açmıştır?
……………………………………………………………………………………………………….

YABANCI VE MİSYONER OKULLARI
XIX. yüzyılda Osmanlı’daki yabancı okulların artışı büyük problem hâline gelmişti. Yabancı okulların
etkisinin artması, bunların sorgulanmasını da beraberinde getirdi. Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla
yabancı okullar gittikçe güçlendi. Yabancı devletler tarafından maddi olarak sürekli
beslenen bu kurumlar, öğrencilere eğitimin yanı sıra dinî bilgiler de veriyordu. XIX. yüzyılda
İstanbul’a yeni rahiplerin gelişi ile din eğitimi daha önemli hâle geldi ve misyonerlerin sayısı
da önemli ölçüde arttı. Misyonerlerin asıl amaçları, Hristiyan din eğitimi vererek gençleri kendi
faaliyetlerinin genişlemesi için yetiştirmekti. Misyonerler bu amaçlarından zamanla uzaklaşarak
siyasete yöneldiler. Daha sonra dinî ve siyasi çalışmalar yapmak asıl amaçları hâline geldi.
Yabancı okullar, ülkedeki gayrimüslimler üzerinde oldukça etkili oldu. Yabancı devletlerin ve
teşkilatların destekleri onların siyasete de girmesini sağladı. Yabancılar, bu okullara sadece
maddi yardımda bulunmakla kalmadılar ayrıca gayrimüslimleri de himayelerine aldılar. Bu
okullar, Müslümanlar üzerinde çok fazla etkili olamadı. İslami değer ve geleneklerine bağlı
olan Türkler, öteden beri Hristiyan kökenli icatlara bile kuşkuyla bakmaktaydı. Genel olarak
bakıldığında yabancı okullar eğitim ve öğretime olan katkıları dolayısıyla olumlu karşılandı.
Zamanla siyasi kimliğe bürünen yabancı okullar Osmanlı Devleti aleyhine çalışmalara başladılar.
Bu yönüyle yabancı okullar, Osmanlı Devleti’nin dağılıp yıkılmasında etkili oldu.
Karabulut, 2010, ss.135-136’dan düzenlenmiştir.
Aşağıda yer alan soruları metne göre cevaplandırınız.
17. Yabancı okulların gayrimüslimleri maddi olarak destekleyip onları himaye etmelerinin
sebepleri neler olabilir?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
18. Osmanlı ülkesindeki misyonerler eğitim öğretim faaliyetlerini kullanarak neleri
amaçlamışlardır?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
19. Osmanlı Devleti’nde yönetici olsaydınız yabancı ve misyoner okulları sorununa
nasıl bir çözüm bulurdunuz?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
20. Osmanlı Devleti’ndeki yabancı okullar siyasi ve sosyal yapıyı nasıl etkilemiştir?
…………………………………………………………………………………

 

21. Bir ülkede nüfusun artması o devlete birtakım
kazançlar sağlamaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kazançlar
arasında yer almaz?
A) Savaş gücünü arttırması
B) Üretim ve vergi gelirlerinin artması
C) İç ve dış göçün meydana gelmesi
D) Başka devletlere karşı siyasi bir güç
kazanması
E) Ekonomik kalkınma için gerekli işgücünü
sağlaması
22. Osmanlı Devleti, Islahat Fermanı ile azınlıklara
okul açma ve istedikleri okula gitme
hakkı vermiştir.
Osmanlı Devleti’nin azınlıklara birtakım
haklar vermesinin
I. Laik devlet düzenine geçmek
II. Devletin dağılmasını önlemek
III.Avrupalı devletlere imtiyaz vermek
sebepleri arasında hangileri sayılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve I E) II ve III

 

23. Osmanlı Devleti’nin eğitim işlerinin yapıldığı
kurumların başında medreseler ve
sıbyan mektepleri gelmekteydi. Zamanla
bu medrese ve okulların yanında Tanzimat
Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin açtığı
mesleki ve teknik okullarda da eğitim
ve öğretim yapılmaya başlandı.
I. Osmanlı Devleti’nin sınırlarının genişlemesi
II. Osmanlı Devleti’nin modernleşmeye
çalışması
III.Osmanlı Devleti’nin savaşlarda yenilgi
almaması
IV. Dinî ilimlerin öğretilebileceği okullara
ihtiyaç duyulması
Tanzimat Dönemi’nde yeni okulların
açılmasında yukarıda verilenlerden
hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve IV
24. Âyanlarla yapılan Sened-i İttifak’a göre
I. Padişahın emirleri mutlak olarak yerine
getirilecek
II. İstanbul’daki ocaklarda fesat çıkarsa
âyanlar emir beklemeksizin İstanbul’a
gelerek isyan eden ocağı kaldıracaklar
III.Âyanlar eyaletlerinden devletin asker
almasına karşı gelmeyecekler. Böyle
hareket edeceklerden bütün âyanlar
davacı olacaktır
IV. Her yerde hazine gelirinin, devletin
koymuş olduğu kanun ve hükümlere
göre toplanması sağlanacak
Verilen maddelerden hangisi, devletin
âyanlar karşısında hâkimiyetinin
sarsıldığının kanıtıdır?
A) Yalnız I B) II ve IV C) II ve III
D) III ve IV E) I, II ve III
25. II. Abdülhamit Dönemi’nde fakirler ve ihtiyaç
sahipleri için çeşitli kurumlar kurulmuştur.
Yine bu dönemde Batı’dan birçok
uygulama Osmanlı ülkesine getirilmiştir.
Batı’nın uygulamalarını II. Abdülhamit
süzgeçten geçirip mevcut geleneksel uygulamalarla
yoğurarak topluma kazandırmaya
çalışmıştır. Avrupa’dan sosyal
sigortalar sistemini de getiren II. Abdülhamit
emeklilik sistemine yeni hükümler
ekleyerek daha işler bir hâle kavuşturmuştur.
Yalnızca verilen metne dayanılarak:
I. Osmanlı Devleti’nde emeklilik sistemi
ilk kez II. Abdülhamit Dönemi’nde
başlamıştır.
II. Osmanlı Devleti sosyal devlet olma
yolunda önemli bir adım daha atmıştır.
III.Avrupa’dan örnek alınan uygulamalar
doğrudan Osmanlı Devleti’ne kazandırılmıştır.
IV. Osmanlı Devleti’nin ekonomisi güçlenmiştir.
yargılardan hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III
D) I ve IV E) III ve IV
26. Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda İslamcılık
ve Osmanlıcılık fikirlerini devlet politikası
hâline getirmiştir. Bu fikir akımları Avrupalı
devletler tarafından farklı tepkilere
sebep olmuştur. Rusya bu fikirlere karşı
iken Almanya desteklemiştir. İngiltere ise
yalnızca Osmanlıcılık fikrine destek vermiştir.
Buna göre
I. Osmanlı Devleti, İslamcılık ve Osmanlıcılık
fikri ile dağılmayı önlemek istemiştir.
II. Fikir akımlarına Avrupa devletleri farklı
tepkiler vermişlerdir.
III.Almanya, Rusya’nın sıcak denizlere
inmesini istememektedir.
verilenlere göre aşağıdakilerden
hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

SPONSOR REKLAM
SPONSOR REKLAM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here