Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları 5. Ünite Cevapları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları 5. Ünite Cevapları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 177
Sanayi İnkılabı
Sermaye
Asimilasyon
Sömürgecilik
Emperyalizm
Ham Madde
İş Gücü
Pazar
Düyûn-ı Umûmiye
Endüstriyel Üretim
İttihat ve Terakki
Millî İktisat

1. Lonca teşkilatı denilince aklınıza neler geliyor?
2. Sanayi İnkılabı nasıl doğmuştur?
3. Osmanlı Devleti’nin endüstriyel üretime geçişteki çabaları nelerdir?
4. Düyûn-ı Umûmiye İdaresinin Osmanlı ekonomisine etkileri nelerdir?
5. Ham madde, iş gücü ve pazar kavramları arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 178
Köle ticareti ile ilgili bir araştırma yaparak elde ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında paylaşınız.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 179
Atölye tipi üretimde zanaatkârlığın rolü nedir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 182
Yeni buluşlarla birlikte üretimde yaşanan gelişmeler nelerdir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 184
Osmanlı Devleti’nin sanayileşmesinin gecikmesinde ekonomik sebepler mi yoksa teknolojik
sebepler mi daha etkilidir? Neden?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 185
Osmanlı endüstrisini güçlendirmeye yönelik tedbirlerden biri olan sergilerin Osmanlı ekonomisine katkısı var mıdır?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 186
Osmanlı Devleti’nin inşa ettiği demir yollarını araştırarak ulaştığınız sonuçları sınıf panosunda paylaşınız.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 187
Sanayi hamlelerinin başarıya ulaşamama sebeplerini sınıf ortamında tartışınız.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 188
1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması’yla birlikte değişen ithalat ve ihracattaki gümrük
vergilerinin Osmanlı ekonomisine olan etkileri nelerdir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 189
Sanayi İnkılabı ile birlikte emperyalist güçlerin ekonomik faaliyetlerinde ne gibi değişiklikler
meydana gelmiştir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 191
Osmanlı Devleti’nin Kırım Savaşı ve sonrasında dış borç almasının nedenleri neler olabilir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 192
Millî bir ekonominin oluşması için millî bir sermayeye neden ihtiyaç duyulmaktadır?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 193
İttihat ve Terakki’nin millî bankacılık politikasıyla ilgili faaliyetleri hakkında neler
söyleyebilirsiniz?


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 194

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.
1. ………………, üretim artışı sonucunda ürünlerin takasının güç hâle gelmesiyle bir değişim
aracı olarak ortaya çıktı.
2. Sanayi İnkılabı’nın başlamasına öncülük eden …………………… diğer yandan fabrikalaşma
sayesinde dünya ekonomisinde söz sahibi oldu.
3. Dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan Sanayi İnkılabı beraberinde ortaya çıkan ham
madde ihtiyacını karşılamak amacıyla …………………… faaliyetleri hız kazandı.
4. Seri üretime geçen ülkeler ihtiyaç fazlası ürünlerini satmak için kendi aralarında
…………………… bulma rekabetine girdiler.
5. Rusya tehlikesi karşısında İngiltere’nin desteğini almak için 1838’de imzalanan …………………
…………………… Antlaşması, Osmanlı ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki ortaya çıkardı.
6. Osmanlı Devleti’nden borçlarını tahsil etmek amacıyla Avrupalı devletler 1881’de
………………… …………………… İdaresi’ni kurdurdu.
7. XX. yüzyılın başlarına gelindiğinde İttihat ve Terakki Cemiyeti ………………………………………
politikaları çerçevesinde ekonomiyi güçlendirmek için birtakım düzenlemeler yaptı.
Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.
8. “Milletlerin Zenginliği” adlı kitabıyla loncaların kapatılmasını savunan düşünür
kimdir?
………………………………………………………………………………………………………
9. Endüstriyel üretim öncesindeki üretim tarzları hangileridir?
………………………………………………………………………………………………………
10. Makineleşme ilk olarak endüstrinin hangi alanında başlamıştır?
………………………………………………………………………………………………………
11. Osmanlı Devleti’nde açılan ve günümüz ticaret ve sanayi odalarının temeli olan
kurumun adı nedir?
………………………………………………………………………………………………………
12. Doğu Hindistan Kumpanyasını Avrupa devletlerinden hangisi kurmuştur?
………………………………………………………………………………………………………
13. Düyûn-ı Umûmiye İdaresinin kurulması hangi kararnameyle olmuştur?
………………………………………………………………………………………………………

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 195

Aşağıda yer alan görseller ve metinden yararlanarak verilen soruları cevaplayınız.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 195

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 195

İnsanlığın yerleşik hayata geçişinde büyük bir rol oynayan tarım, Sanayi İnkılabı’na kadar
insanlığın büyük bir çoğunluğunun temel geçim kaynağı olmuştur. 1750‘li yıllarda İngiltere’de başlayan Sanayi İnkılabı ile birlikte tarımsal faaliyetler farklı bir boyut kazanmıştır. Bilimsel gelişmelere paralel olarak tarımsal üretim aletlerinde de gelişmeler yaşanmıştır. Üretim araç
ve gereçlerinin geliştirilmesiyle birlikte zirai üretim miktarı artmıştır. Bu gelişmeler tarımın bir geçim kaynağı olmasının yanı sıra ticari bir boyut kazanmasını da sağlamıştır.
14. Teknolojik gelişmelerin tarımsal faaliyetler üzerindeki etkilerini açıklayınız.
15. Makineleşme ile birlikte insan gücüne duyulan ihtiyaç nasıl bir değişim göstermiştir?
16. Sanayi İnkılabı sadece zirai üretim üzerinde mi etkili olmuştur?
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

17. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı endüstrisini güçlendirmeye yönelik tedbirlerden biri değildir?
A) Sergi-i Umûm-i Osmanînin açılması
B) İstanbul Sanayi Mektebinin kurulması
C) Islah-ı Sanayi Komisyonunun kurulması
D) Demir yolu projelerinin hayata geçirilmesi
E) Lonca sisteminin kurulması

18. 1854 senesinde Kırım Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisinden ilk dış borcu almıştır?
A) Fransa
B) Rusya
C) Avusturya
D) İngiltere
E) İspanya

19. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde sanayi kuruluşlarına nitelikli işçi yetiştirmek üzere 1864’ten itibaren kurulan sanayi mekteplerinde mesleki eğitimin verildiği alanlardan biri değildir?
A) Terzilik
B) Dokumacılık
C) Dericilik
D) Nakkaşlık
E) Demircilik

20. XIX. yüzyılda devlet sermaye ve teşebbüsüyle aşağıdaki alanların hangisinde imalathane, atölye ve fabrika gibi işletmeler kurulmamıştır?
A) Çuha
B) Çimento
C) Kâğıt
D) İpekli Dokuma
E) Boya

Leave a Reply